Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/lordmartreja

Marketing

Prorečen Obmanjivač

Kao što Gospod ima svoj Plan Spasenja za ovu Zemlju, tako i Stara Zmija ima svoj Plan kako da zadrži Zemlju u svojoj paklenoj stezi. Deo tog Plana predstavlja i slanje’Majtreje’, Simona Gatara. U jednoj svojoj objavi iz 1989. godine ‘Majtreja’ ukazuje na Plan Hijerarhije koja ga je odaslala: »Sve se odvija po planu, i ljudi postepeno počinju shvatati da doista mora postojati jedan plan i da se ništa ne događa slučajno, nego pod jednim vođstvom i kontrolom u svrhu njegovog ostvarivanja. Promene su toliko snažne i toliko dalekosežne i obuhvatne, toliko iznenadne i nepredvidive, da samo mali broj ljudi može sumnjati u to da jedna nevidljiva ruka ova vanjska preobraženja inicira i upravlja.« - U vremenu Posletka, Gospodnji Duh uistinu pojačano duva, i pojačano pokreće sve koji se mogu okrenuti ka Svetlu. No i duhovi Tame silno ustaju i za veliku borbu protiv Istine i Dobra pokreću ljude koji vole i čine Laž. I ona oslobođenja koja Duh Istine ispošljava, Hijerarhija pseudomudraca hoće predstaviti kao svoja.

Svako nametanje svoje volje drugome u cilju njegovog opčinjavanja i podređivanja sebi spada u sferu crnomagijskog dejstva. Koliko čovek čisto živi u koliko u sebi nosi pozitivne programe, koliko je našao svoj Život u Bogu i priljubio se uz Zakon Života, toliko se i može, uz Božije vođstvo, odupreti satanskim zamkama, mamljenjima i opčinjavanjima.

Kroz parodijsko-karnevalski ‘Pokret za Novo Doba’, odnosno kroz himerički, babilonski i beslovesni ekumenizam i cezaropapizam (koji traži da se rimski papa prizna kao vidljiva glava Crkve), satansko porobljuje sve koji hoće 'Raj' bez Hrista Istinitog, koji misle da će postići zasićujuću Novinu ne menjajući suštinski ništa u sebi, sve one koji ne umeju da ispituju duhove, a ne umeju i ne mogu ih ispitivati jer sami sebe nisu ispitali i spoznali, one koji ‘radost’ vide i nalaze u ludovanju i taštim hedonističkim ugođajima. I zato što čovek u sebi ima tamne strane, zasto i preko tih tamnih strana i neočišćenih negativnih programa dijabolička vibracija može na njega reagovati i razgorevati ga u zlu. Zato što je Božije dete i Božija slika, čovek je odgovoran pred Bogom da savesno živi i da sebe svagda ispituje u svetlu Božijih Zakona.

O obmanjivačkoj moći takozvanog Majtreje, novog Simona Maga, 'Apokalipsa' kaže: »I ona činjaše velika čudesa, tako da i vatru s neba spustri na zemlju pred ljudima. Ona je zavodila stanovnike zemlje čudesima koja su joj bila dana da ih čini pred Zverju, ...« (13:13-14) – Vatru koja spušta Lažni Prorok, Lažni Hrist, je vatra obmane, vatra koja dolazi od Vatrene Aždaje (12:3), Krvnika ljudskog koji gori gnevom i mržnjom na Boga, koji razgoreva ono nisko i nezakonito u čoveku. Lažna čudesa i znamenja su i lažna proročanstva. ‘Majtreja’ i Hijerarhija Podnebesa tako daje mnoga 'proročanstva', koja potom satanska sila nastoji da ispuni, kako bi njega na osnovu tih 'pogodaka' mogla pred svetom da osvedoči kao 'pouzdanog proroka'. Pa je tako Majtreja prorekao kraj aparhejda u Južnoj Africi, promene u istočnoj evropi (slom Berlinskog Zida), naglo okončanje političko-državničke karijere britanske premijerke Margaret Thatcher, da će Palestinci dobiti svoju državu (i on na tome radi preko svetskih državnika), da će doći do planetarnog kraha berze počev od Japana, da će se mnogi izlečiti od AIDS uz pomoć molitve, ... Najavio je da će celom svetu govoriti preko povezanih televizija, ... Mnogi će ga i telepatski čuti u sebi, i pri tome će se dogoditi stotine hiljada iscelenja. I neutemeljeni ljudi, ljudi bez zdrave i žive vere, poverovaće itekako u ta 'čuda' i primamljiva obećanja o 'boljem svetu' sa njim, Majtrejom. A praviće 'bolji svet' samo za satanske pomagače iz sveta krupnog kapitala, mammonske privrede i otuđene nauke, koji žele da budu još jači i još slavniji.

U ‘Majtrejinoj misiji 2’ Krim nam ukazuje da Majtreja zapravo i nije vidovit, već da svoja “proročanstva” daje na osnovu poznavanja i praćenja zakona uzroka i posledice: »Ona /pretskazanja/ su predviđanja trendova i događaja koje je pod zakonom uzroka i posledica pokrenulo samo čovečanstvo. Majtreja nam uz pomoć svojega naučnog razumevanja zakona želi rasvetliti njegovo delovanje. On ne proglašava Božje odluke niti gleda u budućnost pomoću božanske ili neke druge vidovitosti. Pokazuje nam da naše akcije, ako ih nastavljamo činiti, rađaju kroz zakon uzroka i posledica određene događaje, bili oni dobri ili loši.« - Besmisleno je i paradoksalno je da “najveći Božiji prorok” današnjice nije vidovit, da svoja viđenja ne crpe iz Boga.

Grehom oslepljeno čovečanstvo i pomagači Tame traže 'jakog čoveka' koji će uvesti 'red i mir' po ljudskoj meri ispravnosti, 'red' iz narastajućeg haosa i 'mir' izbijajućih i nerazgrađenih agresija i suprostavljenosti. Bivši generalni sekretar NATO-a, Heri Spak, jednom je izjavio: »Ono što hoćemo i što trebamo, to je čovek dovoljno snažan da zadobije poverenje svih ljudi, koji bi nas iščupao iz ekonomskog gliba u koji smo upali. Pošaljite nam jednog takvog čoveka i mi ćemo ga prihvatiti, bio on dobar ili zao.« (Moddy Monthly, mart 1974). – Multimilijarder i novoverac Ted Tarner, vlasnik medijske imperije Cable News Network i vođa novodopske organizacije zvane ‘Društvo za bolji svet’, ne tako davno, 1988. godine, pozivao je da se izabere nekakav predsednik Novog Doba.

U jednom poapostolskom deuterokanonskom spisu s početka II stoleća nazvanom Didach (‘Učenje Dvanaestorice’) takođe se ukazuje na pojavu Velikog Obmanjivača koji će na pozornici satanskog sveta veoma uspešno po Sataninom sufliranju glumiti 'Hrista': »... U poslednje dane će se umnožiti lažni proroci i upropastitelji, i ovce će pretvoriti u vukove, i ljubav će se preokrenuti u mržnju. Jer kada bezakonje bude raslo, ljudi će jedni druge omrznuti i progoniti i izdavati. I tada će se javiti O b m a n j i v a č s v e t a kao 'Sin Božiji', i činiće znake i čudesa kakvih nikada od veka nije bilo. Tada će rod ljudski doći u oganj ispitivanja, i sablazniće se mnogi i propasti, a oni koji izdrže u veri svojoj, spašće se tim samim 'prokletstvom' /Hristom/ Kojeg /drugi/ proklinju.« (16:3-5 – prevod: Atanasije Jevtić) – A kroz oganj iskušenja i trpljenja čovek može uspešno pobednički proći samo ako nosi i razgoreva u sebi Božiji Oganj, Svetu Ljubav, i ako kreposnim životom gasi satanski plamen u sebi, nezasite žudnje usmerene ka porobljivanju duše i čoveka.

Svako nametanje svoje volje drugome u cilju njegovog opčinjavanja i podređivanja sebi i ljudskim vrednosnim predstavasma, spada u sferu crnomagijskog dejstva. Koliko čovek čisto živi u koliko u sebi nosi pozitivne programe, koliko je našao svoj Život u Bogu i priljubio se uz Zakon Života, toliko se i može, uz Božije vođstvo, odupreti satanskim zamkama, mamljenjima i opčinjavanjima.

Svi oni koji se budu suprostavljali mondijalizmu i himeričko-kentaurskom 'ujedinjenju' pod Majtrejom, samim tim neće biti na pravoj strani. Jer u borbi protiv Tame i Mutljaga treba imati prave metode i prave motive. Mnogi se ne bore protiv mondijalizma i religijskog sinkretizma radi Istine i Svetla, već da bi zaštitili neke svoje ljudske, sebične, tradicionalističke i partikularne interese. I oni u stvari, svojom lažnom i sirovom borbom daju energiju Tami da se mondijalizam i kvaziekumenizam još jače eksponiraju. Takvi su na primer nacionalšovinisti i huligani i vandali iz redova anarhista.

Moramo znati: postoji Hrist Istiniti i postoje lažni hristosi; postoji Slavni Hristov Dolazak, koji će biti poput munje, i postoje utelovljenja i pojave lažnih mesija i lažnih spasitelja, a vrhunac tih prevara činiće i čini ‘Hrist-Majtreja’, odnosno Babilonska Hijerarhija. Postoji istinsko Novo Doba i postoji parodijsko 'Novo Doba' u režiji Hijerarhije Podnebesa.


Prikazanja svetlosnih krsteva

U vremenu pred 'veliku objavu' Obmanjivača koji se predstavlja kao 'Hrist-Majtreja', u vremenu kada oganj Obmane iz Podnebesa počinje intezivnije da se spušta na zemlju, inteziviraju se mnoga lažna čudesa. Mnogi ljudi počinju da 'vide' Isusa, Bogorodicu Mariju, anđele, ... Odmah se nameće pitanje: kako neprosvetljeni ljudi, zarobljeni u razne poroke, jednom rečju nečisti, mogu videti i prepoznati bića Čistote? Jer Svetlo privlači samo Svetlo!

Veliki Obmanjivač se ne ustručava da svoja 'čuda' izvodi i pod krstom, simbolom Hristove Žrtve i Znakom Hristovog Slavnog Dolaska. Tako je činio i u vreme Konstantina Velikog. Prijatelj cara Konstantina, crkveni historik Eusebije, uzdižući ovog monarha u panegiričkom spisu 'Život Konstantinov', pripoveda kako je Konstantin svoju pobedu nad svojim protivnikom Maksentijem, sinom Maksimijanovim, pripisao pomoći hrišćanskog Boga. Njemu je se, tako, navodno pre bitke sa Maksentijem 312. g. ne. oko podneva na nebu, iznad sunca, ukazao krst od svetlosti, sa grčkim natpisom: En toýtM níka – 'Ovim pobeđuj' (De vita Constantini, I, 28). (Inače, i Prvi Vaseljenski sabor 'pobedonosni' car Konstantin je sazvao u gradu pobede, bitinijskoj Nikeji – III, 6) Uveče, u snu, Konstantinu se tobože javlja sam Hrist sa istim znamenjem krsta koje je video na nebu, te mu zapoveda da načini vojnički znak sličan viđenom znaku, pod kojim će pobeđivati neprijatelje. Na osnovu svoga snoviđenja car zapoveda zlatarima da načine vojno obeležje prema njegovom opisu. Ovaj 'Božiji znak' (signum Dei), zajedno sa dva grčka početna slova Hristovog imena, Konstantin uvodi i promoviše kao državno 'spasonosni znak', takozvani labarum. Indoktrinaciono podmetanje ispošljava da krst, simbol duhovne pobede, bude uveden na paradni vojno-politički teren. Pod znakom krsta Konstantin odnosi vojne pobede i nad Likinijem, Skitima i Sarmatima (ibid., II, 6.12.16-17; IV, 5-6), i prvosveštenički promoviše svoje nikejsko hrišćanstvo.

Prikazi krsta, ali na nebu, i posle Konstantina, bili su poznati. Tako na primer episkop Kiril Jerusalimski (rođen oko 315. g.) u svom 'Pismu caru Konstantiju' izveštava o čudesnom prikazanju krsta. »U ove svete dane svete Pedesetnice, u devet sati ujutro, ogroman krst sačinjen od svetlosti /pojavio se/ na nebu iznad svete Golgote i protegnut do svete Gore Maslinske, koga je videlo ne jedan ili dvojica, nego svo stanovništvo Svetoga Grada.« – O ovome znamenju izveštavaju naime i historici Filostorgije, Sokrat Sholastik i Sozomen; po Sozomenu to je se desilo 7. maja 351. god.Nepravilan krst svetlosti manifestovan u Sloveniji od strane Hijerarhije Pseudomudrosti

Danas se svetlosni krstevi uglavnom manifestuju na prozorskim oknima. Prvi takav svetlosni krst manifestovao je se maja 1988. godine u El Monteo. Jedna očevitkinja Mona Levine ga je kratko opisala rečima rečima: »Krst od bledo zlatne svetlosti, jednostavno predivan.« I posle zamenjivanja prozorskog stakla krst je nastavljao sijati. Za nekoliko dana unutar područja Los Angelesa (USA) pokazalo je se još nekih 12 krsteva.

Na prozoru kupaonice u stanu Alejandrine Carmone u Montecito Heightsu, California, USA, tri krsta istovremeno su se pojavila. Alejandrina izjavljuje da ponekad vidi i devicu Mariju i Isusa.

U domu Lea i Lorette Alphonso u Violetu američkoj Luizijani, pojavila se blještava panorama prozirnih, 30-40 centimetara visokih i pri vrhu proširenih krsteva. Tri su sjala belom svetlošću, a jedan zlatnom. Neki su videli i crveni krst kako lebdi iza svih ostalih.

Kod baptističkoe crkve u Copper Ridgu, Tenesiju, unutar i izvan nje, pojavili su se novembra 1955 divovski (12 m) svetlosni prikazi krsta. Tako lažna čudesa treba da ohrabre lažne vernike da istraju na putu laži.

Interesantno je zapaziti da se većina 'čudesa' ovog ranga dešava na tlu Amerike, zemlje koja je u prevelikom duhovnom glibu, koja je glavni podmet satanskih manipulacija vezanih za mondijalističke i novodopske projekte i parodije.

Krst, znak Hristovog Slavnog Dolaska, i Majtreja manifestaciono koristi i parodira, da bi pokazao da oni najavljuju njegov 'dolazak', odnosno objavljivanje (u greh potonulom) svetu.


Prvi Majtrejin proglas

U preko 20 novina širom sveta 25. IV 1982. godine izašao je provokativan i blasfemičan Majtrejin proglas koji je objavio Majtrejin glasnogovornik i medijski promoter – britanski Jevrejin Bendžamin Krim, poglavar jevrejsko-hinduističkog novodobskog ‘Tara centra’, koji ima sedište u Londonu (Engleska) i Holivudu (Kalifornija). Pogledajmo šta kaže proglas najvećeg Zmijinog sina koji se predstavlja Hristom Gospodom:

»Svetu je dosta ... gladi, nepravde, rata. Kao odgovor na naš poziv za pomoć, kao svetski Učitelj čitavog čovečanstva Hrist je sada ovde.

Kako ćemo Ga prepoznati?

Tražite modernog čoveka koji se brine o savremenim problemima – političkim, ekonomskim i društvenim. Od jula 1977. Hristos se pojavljuje kao glasnogovornik grupe ili zajednice u dobro poznatom savremenom društvu. On nije verski vođa, već učitelj, u najširem smislu te reči – onaj koji ukazuje na put izbavljenja iz naše sadašnje krize.

Njega ćemo prepoznati po Njegovoj izuzetnoj duhovnoj moći, univerzalnosti Njegovih stavovai Njegovoj ljubavi prema čitavom čovečanstvu. On ne dolazi da sudi već da pomogne i inspiriše.

Ko je Hrist?

Tokom čitave historije, čovečanstvo neprekidno evoluira vođeno grupom prosvetljenih ljudi, majstora mudrosti. Oni su, uglavnom, ostali u dalekim pustinjama i udaljenim planinskim mestima na Zemlji, delujući preko svojih sledbenika koji neskriveno žive u svetu.Ti sledbenici prvenstveno prenose poruku ponovnog Hristovog dolaska, pripremajući se za svoj zadatak više od 20 godina. U središtu ove 'duhovne hijerarhije' stoji Svetski učitelj, vrhovni Gospod koga hrišćani znaju kao Hrista i čiji Drugi Dolazak očekuju, kao što Jevreji čekaju Mesiju, kao što budisti čekaju petog Budu, muslimani imama Aliju, a Indusi Krišnu. To su sve imena jedne iste osobe. Njegovo prisustvo u svetu garantuje da neće biti Trećeg svetskog rata.

Šta On govori?

"Moj zadatak će biti da vam pokažem kako da živite zajedno i mirno, kao braća. To je mnogo jednostavnije nego što vi mislite. Prijatelji moji, jer to zahteva samo pristanak da delite s ostalima."
"Kako možete biti zadovoljni načinom na koji živite, dok su milioni gladni i umiru u prljavštini, dok se bogati šepure svojim blagom pred ubogima, kada je svaki čovek neprijatelj svom bližnjemu, kada nijedan čovek ne veruje ni svom bratu?"
"Dozvolite mi da vam pokažem put ka bezazlenijem životu u kome nijedan čovek neće mrzeti bližnjeg, u kome neće postojati dva ista dana i u kome će se blagodat bratstva iskazivati kroz svakog čoveka."
"Neka vam bratska nužda bude mera za delanje i zajedničko rešavanje svih problema ovoga sveta."

Kada ćemo Ga videti?

On još nije objavio svoj pisani zakon, a samo nekoliko njegovih sledbenika zna gde se on tačno nalazi. Jedan od njih je objavio da će se Hristos uskoro pojaviti i u roku od dva meseca se obratiti čovečanstvu preko medija. Njegove poruke će svi ljudi čuti i razumeti, telepatski, svako na svom jeziku. Onda ćemo uz Njegovu pomoć graditi jedan novi svet.

BEZ DAVANJA NEĆE BITI PRAVDE;
BEZ PRAVDE NEĆE BITI MIRA;
BEZ MIRA NEĆE BITI BUDUĆNOSTI.«
Tekst Bendžaminovog oglasa u engleskom novinskom izvorniku (april, 1982. g.)


Sin Tame, Zver u jagnjećem ruhu, u ovom novom ‘Komunističkom manifestu’, pokazuje tobože veliku brigu za siromašne i navodno osuđuje rasipništvo bogatih. U Majtrejinom parodijskom 'Novom Dobu', novome komunističkome i novome fašističkome poretku, parodijskoj prethodnici istinskog Zlatnog Novog Doba, bogati će biti još bogatiji a siromašni još siromašniji. Srednja imovinska klasa biće gotovo potpuno uništena. No na kraju će velike katastrofe odneti i bogastva velikih i moćnih, Demonovih pomagača. I tada će se dušebrižni mesija novog komunizma setiti na svoje obećanje, i zauzeti se da se preotme imovina onih hrišćana koji su ostali u srednjem staležu.

Majtrejino ‘davanje’, novi svetski humanitarizam, ima čisto subverzivno-manipulativnu crtu. Prvo, manipulativno deliti, da bi se uzele pozicije za profitiranje i pridobijanje masa, a potom kroz ropsko poslušništvo naplatiti svoje usluge ustreptalom mnoštvu. I rimski kesari su, da bi se dokopali najviše vlasti, često bili 'darežljivi', ... I berzanski mešetari, novodobci i iluminati (tipa Džordža Sorosa) veliki 'darodavci', ... Nema humane raspodele društveno-robnih dobara dok čovek nezajažljivo pijavički zna samo za 'još, još'. Kad se čoveku daje samo ono spoljašnje, bez duhovne pouke (koju bi prihvatio) i bez zahvaljivanja Bogu, onda se u njemu razvija samo želja za 'još'. Onaj koji nesebično deli i pruža siromašnima i nesebičnima, za Slavu Božiju, uvek je plen juriša sila Tame, i one se protiv njega žilavo bore. Jer Tama hoće da ljudi ucenjivački dobijaju od nje, da ih tako zadužuje i ropski vezuje. Samo među ljudima Hristovog Duha može biti nesebičnog davanja i nesebičnog primanja.

I iluminatski lider Adam Vajshapt, kao nihilista, svoje dijaboličke i subverzivne ideje je skrivao lukavo iza lepih i utopističkih parola i floskula o slobodi, progresu i 'raju na zemlji'. I Jevrejin Karl Marks, rabinski unuk i agent Vajshauptovih iluminatskih ćelija propagirao je 'napredno' komunističko društvo i komunistički poredak u kome će sva društvena zla nestati i gde će svako dobijati prema svojim potrebama. Pa je svojom ideologijom prizvao strašno zlo: Lenjinovu Oktobarsku revoluciju, diktatora Staljina, Sibirske logore, čistke, izvoz komunizma, i pojavu njegove antiteze: fašizam.

Po 'mudracima' iz ‘Tara centra’ Hrist navodno ne dolazi da bi Sudio, ne dolazi kao Vođa, već samo kao Učitelj. Upravo u današnje vreme Hristov Duh moćno dolazi, pojačano zrači, i donosi Sud mnogima koji su se ogrešili o Njegovu reč, Zakon Života.

Dok u svome učenju Hijerarhija Pseudomudrosti budalasto razdvaja Hrista i Isusa kao 'dva bića', 'dve pojave' (da bi preko njih dala obmanjivačku komociju za Simona Gatara i njegovog učenika Menandra), dotle u raznim 'mesijama' vidi Hrista. Ona zloupotreblja drevno znanje da je se Sveti Jedan mnogo puta utelovljavao među razne narode najavljujući svoj ponovni Dolazak, da bi svim narodima Majtreju predstavila kao tog obećanog univerzalnog Mesiju. No Hristos kao Isus od Nazareta je jasno ukazao da se više neće utelovljati, da će njegov ponovni Dolazak biti u duhovnoj formi i kao duhovna preobražiteljska plima.

Masi koja strepi od ekonomskih potresa, Majtreja propoveda demagoški 'načelo delenja', koje će biti sprovedeno kad bogati i predati mammonu postanu siromašni poput prosjaka u raznim katastrofama, a onda se u 'novom komunizmu' krene na otimanje dobara onih koji su živeli u skromnosti, koji su se našli u srednje imućnom staležu.

Istinski napredak i istinsko preobraženje se sastoji u tome da se iz Novog crpe i novo da se stvara, a ne da se staro i stare energije veštičarski preuređuju i premeštaju samo.

I preko koga će Majtreja ostvariti svoje 'pravedne principe'? Preko bogatih, Đavolu predanih, preko onih koji misle kako da budu još bogatiji i još slavniji, da imaju još više slepih žrtava. Hrist je radio sa sirotinjom i potlačenima, prosvetljavao ih, a Majtreja drži subverzivne konferencije bogatima i nezasitima.

Sirotinji humanitarista "Majtreja" smelo obećava hranu za telo. Ljudi se trebaju najpre duhovno kultivisati i moralno usavršiti, jer sve što imamo u spoljašnjem treba da počiva na u n u t a r n j e m ostvarenju i otvorenoj duhovnoj svesti, otvorenoj kroz zakonit život.

I gladnima, uistinu, treba omogućiti hranu, ali im prvo treba ponuditi duhovnu hranu, reč iz Istine.

Majtreji smeta patnja i stradanje mnoštva, nevolje koje ih mogu privesti Istini. Majtrejini poklonici smatraju da patnja nema nikakav smisao, da se njome ne otplaćuju gresi i ne čisti duša. Onaj ko ne živi u spoznaji i pokajanju, njemu je velika milost od Boga da blagodarno pati, i da kroz patnju iz duše istekne karma, dug duše, kako bi duša bila u onostranom slobodnija i poletnija, otvorenija za impulse i nadahnuća Neba Divote.

Majtreja će dakako 'zaustaviti' i katastrofe koje tutnje i prete: zagađivanje mora, velike požare, zemljotrese, ... On će napraviti ‘idealno’ društvo, gde će spolja sve biti 'sjajno' a iznutra pustoš i skapež kao u grobu. I tako će iznutra zlo kipteti a spolja se prigušivati, da bi se održala slika 'svetosti' lažnog Novog Doba. A ta unutarnja neočišćena i neispražnjena napregnutost, povući će mnoge katastrofe i silni haos, koji više niko ni prividno neće moći kontrolisati. Majtrejino 'bratstvo' će trijumfovati u pometnji, u kojoj će biti svako protiv svakog, i svi protiv Boga. Gospod je i najavio takvo stanje, gde će roditelji biti protiv dece, i deca protiv roditelja, muž protiv žene, i žena protiv muža, ... Lažna tolerancija i lažna soliradnost povući će najvišu netoleranciju i najvišu konfrotirajuću podelu. Gde svi nisu za Jednog i sa Svetim Jednim, Hristom Gospodom, tu su svi protiv svakog. I tu Zlo i Laž ‘ujedinjuju’, svezuju i porobljuju za propast.

Iz Majtrejinog proglasa iz 1982. godine, stiče se utisak njegovog skorog objavljivanja čitavom svetu. Po Kremeovim novinskim oglasima iz 1882 (kao na primer u Neue Züricher Zeitung), saznajemo da će se "Majtreja" za par meseca preko televizije i radio-stanica objaviti širom sveta: »Jedoch innerhalb der kommenden zwei Monate wird er überall auf der Welt im Radio gehört und auf den Bildschirmen unserer Fernsehgeräte gesehen werden können..« No duhovni i socijalni ambijent u svetu nije Majtreji pogodovao da se široko objavi pre 2.000. godine. Majtreja čeka i Majtreji treba velika pometnja u svetu, veliko previranje među narodima, da bi se onda u toj turbulenciji nametnuo kao ‘Spasitelj’. Neupućeni Majtrejini sledbenici misle da Majtreji ne odgovara požar terorističkih ispada. I državni i mrežni terorizam pripremaju put za instalaciju novog satanskog poretka na celoj Planeti. Veća ekonomska kriza i više terorizma, znače i više haosa, a u haosu naroda lažni spasitelji najlakše paradiraju i profitiraju. I Hitler je se u Nemačkoj uzdigao na vlast zahvaljujući ekonomskoj krizi (koja je, kao i danas, došla iz Amerike) i rapidnom porastu nezaposlenosti. U vremenu Posletka kao Glavni izvor zla vidimo američki i izraelski državni terorizam koji traži izgovore i povode za skidanje lokalnih autokrata i ‘pretećih’ režima (Slobodan Milošević u Srbiji, Sadam Husein u Iraku, talibani Avganistana, ...), kako bi se mogla instalirati planetarna diktatura, a mrežni terorizam famozne Al-Kaide je samo grub odgovor na prvi.


Engleska kao "odrazna stanica" ...

Nije nimalo irelevantno to što je 'veliki učitelj' Majtreja, odnosno Hijerarhija učitelja “mudrosti” izabrala baš londonsku jevrejsko-indijsku zajednicu (‘Tara centar’) gde bi delovala kao nosilac reči i odakle bi intezivnije otpočelo na Zapadu širenje subverzivno-novodopske prevare. Samu bazu ‘Tara centra’ kojim upravlja Bendžamin Krim očigledno čine ponajprije 'majstori' Hijerarhije Pseudomudrosti koji su se inkarnirali da bi prevashodno stvorili energetsko klimu koja će omogućiti uspešnije delovanje Majtreje kao 'Učitelja sveta'.

London je još krajem XIX stoleća bio uzavrelo stecište raznih poklonika i privrženika istočnog duhovnog blaga i indo-tibetanske teosofije. Zna se da je se član Londonske Lože (autor dela The Hidden Life in Freemasonry), biskup Anglikanske crkve – Čarls Lidbiter (Charles Webster Leadbeater, 1847.-1934.), rodio u Northumberlandu u Engleskoj, studirao u Oksfordu, a živeo u mestu Breimšot takođe u Engleskoj, gde je se i zainteresovao za učenje Istočne Hijerarhije preko Blavatske, koja je se 1879. godine uputila u Indiju, a 1884. godine se našla u London da bi u Društvu za psihička istraživanja (SPR) bile ispitane njene 'izuzetne moći'. U britanskoj Australiji 1916. g. Leadbeater definitivno napušta anglikansku konfesiju i postaje biskup Liberalne katoličke crkve, koju je inače osnovao teosof James I. Wedgewood.Charles Leadbeater kao masonski majstor najvišeg stepena

Velika Britanija, danas uz USA vodeći nosilac Novog satanskog poretka u svetu, nekada je bila najveća kolonijalna sila; engleski jezik je danas dominirajući jezik u svetu.

U samom Londonu postoji na hiljade i hiljade spiritističkih klubova. London je i jako uporište masonerije; nije uzalud Velika Britanija najodaniji saveznik Judeo-Amerike, glavnog izvoznika državnog terorizma, patrona bliskoistočne terorističke države zvane Izrael, države nastale na jevrejskom terorizmu, terorizmu naroda koji danas, srazmerno svojoj veličini, ima najveći broj predstavnika u Pokret za Novo Doba.

Spisateljica Eni (Annie) Bezant, koja je nasledila žurnalistu Olcott-a na mestu predsednika ‘Teosofskog Društva’, takođe je iz Londona usmeravala rad podređenih aspiranata, te uređivala tamošnje teosofske magazine koji propagiraju doktrine palih bogova.

Preko A. P. Sineta (glasnika britanske vlade u Indiji i izdavača novina 'Pionir') i O. A. Hjuma (višeg vladinog činovnika), članova anglo-indijskog društva (- londonske grane teosofskog pokreta) tibetanski učitelji Kut Humi i Morja (kraljević iz Rađputa) su svojim mnogobrojnim dopisima (koje je Trevor Barker izdao pod naslovom The Mahatma Letters to A. P. Sinnett) uveliko doprineli da se u Engleskoj ukoreni učenje tibetanskih 'mahatmi' ('velikih duša'). U jednom svom pismu Morja ukazuje: »Londonska grupa je samo jedna sjajna zvezda, možda čak i najsjajnija na teosofskom nebu, ali za matično društvo ona je jedan aristokratski izdanak, država u državi, koja gravitira prema vlastitom središtu izvesnih navika, predrasuda i svetovnosti.«

Veliki izdavač teosofske Literature, Lucis Trust iz Nju Jorka, u Londonu ima jak ogranak. London teosofi uzimaju kao jedno od sedam velikih magnetskih zračećih baza Hijerarhije. Njihovi ukazi aludiraju da je i Glastonbury fokusna meta istočnih 'blagotvornih' podzemnih pilsara, koje najbolje oličava Šambala (iz koje je Majtreja 'došao', to jest koja ga energetski podržava), smeštena ispod kineske pustinje Gobi. U južnoj Engleskoj nalaze se mnogi kultni kameni objekti napravljeni od posebnog zračećeg kamenja, kao i piramide, a podignuti na mestima gde su podzemna magnetna polja i iverja posebno jaka, što doprinosi, pored ostalog, i nastajanju karakterističnih šara i krugova na žitnim poljima.

Aurični i magnetski naboj Londona Majtreji i Hijerarhiji Pseudomudrosti tako doprinosi ekspanzivnom uplivu. Vremenom, on će se, kako je već i najavljeno, premeštatri prema Rimu i Jerusalimu, odakle će, po svemu sudeći, i Antihrist vladati u novom satanskom poretku.


Majtreja – astralno biće ili čovek
sa moćima da se teleportuje?!

‘Majtreja’, Simon Mag (Gatar), u startu svoje obmanjivačke misije se služi lažima, predstavljajući se svetlosnim, neutelovljenim bićem. I uistinu njegova iznenadna pojavljivanja, teleportacije i levitacije navode na prividni zaključak da pred sobom nemamo čoveka od krvi i mesa. Tako Alice Ann Bailey (1880.-1949. g.) svojoj 'Raspravi o sedam zraka' hoće Majtreju prikazati kao duhovno biće koje je se postepeno zgušnjavalo do nivoa ljudske vidljivosti: »Gospod Majtreja sa svojim saradnicima neprekidno se približuje fizičkom nivou. Žarište njegove usredsređenosti u godini 1939. bilo je po prvi puta pretežno na prvom podnivou astralnog nivoa. Zbog toga senzitivci ispravno i neposredno reaguju na njegovu energiju izraženu tamo. On dolazi bliže sa svojom misli i aktivnošću. Kad bi ljudi sveta odgovorili na pruženu priliku, njegove sile i pažnja mogle bi prodreti dublje i zadržati se pretežno na eteričnim nivoima, sa svime što je uključeno u takvoj situaciji.«

Bejlijeva nam hoće reći da je tobožnji 'Hrist-Majtreja' kao biće i persona postepeno dolazio sve bliže zemaljskoj ravni. No on je bio na Zemlji, a kao duša opterećena zemaljskim gresima, ostajao je vezan za Zemlju i zemaljsko, za glavno Satanino uporište u borbi protiv Boga i Neba. 'Hristovo Otkrivenje' nam kaže da nam je Hrist najpre kao impersonalni Duh sve bliži (1:8), dakle Njegova Svetlost Preobraženja sve moćnije i sve jače zrači prema materiji i zemlji, da bi onda On po toj svetloj Stazi i kao Mladoženja i Vladar Zemaljskog Kraljevstva Mira došao, u onom telu kojim je se i vazneo Ocu: »Ovaj Isus koji je od vas vaznet na Nebo, doći će na isti način kako ste Ga videli da odlazi na Nebo.« ('Dela', 1:11) – Nakon što Mu verni pripreme put, Gospod Istine, Gospod Preobraženja, doći će poput munje, obasjati svet, preobraziti ga; i Njega će moći gledati svako čisto oko, svaka prosvetljena duša.

Teosofi, moderni sveštenici i glasnogovrnici palih bogova, hoće prikazati da sve vođe Hijerarhije, tobožnjeg 'Velikog Belog Bratstva' žive u nekom samostvorenom telu: »Samo najviši članovi Okultne Hijerarhije žive u telu koje je stvoreno pomoću Krivašakti, odnosno snagom koncetracije misli i volje a telo koje se stalno održava u životu tom snagom, ne poznaje ni promene ni propadanje.« (Clara M. Codd: 'Majstori i učenici', pogl. 3) – Svako telo je propadljivo, pa i duhovno, čisto eterično, nebesničko, ukoliko nije savršeno prožeto i ispunjeno Božijom Svetlošću, Dahom Života. Svako čisto duhovno biće ima svoje telo, koje se može uteloviti i koje se, ako je potrebno, može i prikazati kao da je 'od mesa'. Na primer Vaskrsli Gospod je kao duh prošao kroz zidove Gornje odaje, a onda omogućio apostolu Tomi da Ga čak i dodirne ('Jovan', 20:25-27). – U Majtrejinom slučaju ne radi se o zgušnjavanju duhovnog, svetlosnog tela, već o preobražavanju fizičkog tela, i to ne Božijom Silom već onom koja dolazi iz Podnebesa, i iz Podzemlja, od Države Smrti, od Zla i Laži.

U tibetanskoj i indijskoj misli postoji ubeđenje da veliki joginii i mistici imaju moć da grube elemente tela pretvore u suptilne supstance. Tako se u biografiji tibetanskog mistika Ralope (koji je živeo u IX stoleću) prezentira: »Moj lama me je savetovao da Učenje ne prenosim velikom broju ljudi. "Koristi se njime sam", rekao mi je, "pa ćeš još u ovom životu pretvoriti svoje grube elemente u fine".« – Istinsko i postojano preobraženje čovek će postići samo svetlim životom, životom za Svetlost Života. I sam Hrist je razgovarajući na Gori o praznik Senica sa Mojsijem i vaznetim Ilijom pokazao da se fizičko telo može preobraziti. I takvo preobraženo i svetlotvarno telo imaće svi ljudi koji uđu u istinski Novo Doba, Hristovo Doba. A da bi čovek uzeo udela u Hristovom Preobraženju, neophodno je da preobrazi svoje misli, svoje srce, da žrtvuje sve ljudsko i nezakonito.

U 'Ponovnoj pojavi Hrista' Bejlijeva iznosi, pored ostalih besmislica i nebuloza, i izmišljotinu, izvedenu iz neke istočne legende, da će dolazeći Hrist/Majtreja preuzeti Budino telo: »Radi se o – kako kaže legenda – služenju koje će Buda, koji je postigao prosvetljenje, a ovozemaljsko iskustvo više nije imalo čemu da Ga nauči, gledao u budućnost, u vreme kad će njegov brat Hrist biti aktivan u takozvanom Velikom Služenju. Da bi pomogao Hristu, on je za sobom ostavio, za Hristovu upotrebu, to što se mistično zove 'svoje ruho'. On je zaveštao i ostavio na nekom mestu sveukupnost svoje emotivno-intuitivne prirode, koju neki nazivaju astralno telo, kao i sveukupnost svoga znanja i misli, koju nazivaju mentalno telo. Ovo nasleđe će, kaže legenda, preuzeti Dolazeći, i biće mu od velike koristi i pomoći. Hristovo sopstveno astralno i mentalno telo će ovim biti ojačano, ...« – Ovakva nagađanja podsećaju na ona gde se kler, otuđen od unutarnjeg Neba, poziva na Hrista po liniji tradicionalističkog nasleđa. Hrist Gospod u Nebu nije nekakva 'mrlja', već veličanstvena manifestacija Duha Istine Koga i moćno suverenički zrači. On ima Svoj slavni oblik, i u Njegovoj Slavi su Ga mogli videti mnogi posvećenici. I pošto ima Svoje duhovno telo, On nema potrebe da za Pojavljivanje preuzima nečije tuđe telo i nekakva 'ostavljena' astralno-mentalna telesa. Osim toga, neka brojna telesa u konstituciji ljudi i duša, kako ih teosofi izmišljaju, ne postoje. Čovek je jednostavan trihotomijski sklop Duha, duše i fizičkog tela ('Prva Solunjanima poslanica', 5:23). I Duh zna sve što je u čoveku, i prosvetljen čovek Duhom vidi ono što je kod Boga.

Glasnogovornik londonskog Majtreje koji glumata Hrista, Bendžamin Krim i u svojoj knjizi 'Nova pojava Hrista i učitelji mudrosti', ponavlja ukaz da je Majtreja u London došao iz svog skloništa u Himalajima (gde je navodno u svetlosnom telu na visini od 6 km živeo tokom poslednjih 2.000 godina) i iz podzemne baze u pustinji Gobi koja se naziva Shanballah. U Londonu on živi i radi u svom naročitom samo-stvorenom telu – majavirupi, koje takvo treba ostati i za narednih 2.500 godina. Njegovo svetlosno telo se pak 'odmara', leži usnulo na Himalajima. – Naravno takva objašnjenja su sušte besmislice, izvedene iz ranijih teosofskih smicalica i nagađanja. Jedno fizičko telo, bez obzira na stupanj svoje vibracije, ne može opstati bez duše, svetlosnog tela u sebi, i bez Duha, Svetlosti Života.

Upoznavši se sa detaljima brojnih problema savremenog čovečanstva na ekonomskom, političkom (problem Bliskog istoka, Severne Irske ...) i verskom planu, on je se zauzeo da nas iz njih 'izvede'. Pošto je došao kao "lupež u noći", kako se već predstavlja taj Antihrist, od marta 1978. godine Majtreja ('Dobrota', 'Milosrđe') navodno živi inkognito u središnjem novodobskom londonskom ‘Tara centru’.

Majtrejin "boravak" u Londonu Krim vidi kao privremen. (Jasno je da lažni Hristos, prvosveštenik sinkretičke planetarne religije, kao svoje sedište želi Jerusalim, Grad čoveka-zveri 666, grad koji je svet i za judaizam, i za hrišćanstvo, i za islam.) Majtreja želi da putuje po svetu kao što to čini rimski patrijarh, da se otkriva na konferencijama za štampu, da bi se potom u 'Danu objave' obznanio celom svetu putem globalnog radio i televizijskog prenosa, te telepatskog uticaja, čime će svi (prijemljivi) ljudi moći da ga dožive 'ličnije'. – Hristovi Verni znaju da njihov Kralj Mira neće sa Neba doći da bi se objavljivao kroz nekakve radio i TV-prenose, već će On, Koji govori kroz svete proroke, na Božiju trubu doći u punini Svoje Slave, i Njega i Njegov Talas Preobraženja, moći će videti svako čisto oko.

Alice Bailey, možemo reći osnivač 'Pokreta za Novo Doba' i teosofskog ogranka 'Škola Arkane' (1923. g. ne.), nakon što je u Kaliformiji 1918. prišla Teosofskom društvu i afirmisala se u njemu, u svome delu 'Inicijacija ljudska i sunčana' Tvrdi za Hrista: »On nije nikada u stvari otišao /sa Zemlje/, nego samo naizgled, a mogu Ga naći u fizičkom telu oni koji znaju put, kako on prebiva u Himalajima u bliskoj suradnji sa svoja dva brata, Manuom i Mahađohanom /= 'Gospod Civilizacije'/. Svakog dana blagosilja svet i svakog dana stoji ispred velikog bora u svom vrtu pri izlasku sunca sa uzdignutim rukama da da blagoslov svima koji su istinski i ozbiljni aspiranti.« – Tačno je da je Hrist Spasitelj obećao da će sa Svojima ostati na Zemlji »u sve dane do svršetka Veka« ('Matej, 28:20), ali to ostajanje se ne odnosi na Hrista kao personifikovano Postojanje, već na Hrist-Božijeg impersonalnog Duha Istine i Utehe i Otkupljenja. Sam Hrist ukazuje: »I Ja ću moliti Oca, pa će vam dati drugog Pomagača-Utešitelja da bude sa vama doveka.« ('Jovan', 14:15) – Nakon Svog Vaskrsenja Hrist nije otišao u neku podzemnu (zračeću) bazu na Orijentu, zvanu Šambala, niti na snežne Himalaje, već je se vazneo u Nebo, i pobednički seo na Očev Presto. Blaženi služitelj Stefan koji je kamenovan od strane sataniziranih judejaca Ga upravo tako vidi: »A on pun Duha Svetoga pogleda u Nebo i vide Slavu Božiju i Isusa gde stoji s desne strane Bogu, ...« ('Dela', 8:55)

Kao što se Satana predstavlja ‘Svetlonošom’, tako i njegovi apostoli glume 'svetlonoše i 'mudrace', ne bi li zaveli i ljude koji teže za Svetlom. Londonski 'Hrist-Majtreja' upravo je jedan takav poslanik lažne svetlosti, dijaboličkog blještavila, tačnije najmoćniji posvećenik Stare Zmije i onostrane, podnebeske Hijerarhije. Mnogo moćnijih od svih ranijih lažnih Hristosa (poput Meher Babe), ili od perverznog indijskog 'mesiju' Sai Babu. Dok je Sai Babi od Podnebesa dato da materijalizuje razne predmete (od lančića do knjiga), londonski Majtreja ima i moć da preobražava vlastito telo, da se teleportira bilo gde na zemlji. Preobražen Majtreja je se dosad pojavio na mnoge skupove i konferencije. Dok je Isus delovao preko siromašnih i potlačenih, Antihrist deluje preko bogatih i moćnih, preko otvorenih Demonovih pomagača. Tako je se 11. juna 1988.g. kod Betlehemske crkve u Najrobiju (afrička Kenija) pojavio na skupu Crnaca protestanata, koje je 'isceljivala' spiritistički ekstrasent Meri Akaca (Mary Sinaida Akatsa), sa kapom na glavi koja je podsećala na prvosvešteničku mitru. Okupljenima je ukazao da stoje pod božijim blagoslovom, da se približava vreme dolaska Nebeskog Kraljevstva i da Meri duboko poštuju kao istinskog Božijeg predstavnika. Prema pisanju 'Kenija tajmsa' na svahiliju (Kenya Times) od 22. i 26. juna Majtreja je došao sa Neba" kao bosonog visok čovek sa bradom, odeven u belu semitsku odeću (- on dakako i odećom imitira svete Božije služitelje), sa metlicom za teranje muha u ruci (što pokazuje da se radi o stvarnom materijalnom biću, kome okupljanje muva smeta), predstavio se kao 'Isus od Nazareta', i tobož iscelio dvadesetak ljudi, dok mu je se nekoliko hiljada Crnaca molilo. Potom je naglo izčezao u vazduh. Majtreja je se obratio i Crncima iz muslimanskog predgrađa Kawangware pokraj Nairobija. Inače, pre toga, 4. juna je se prikazao kao svetleće, zvezdasto telo na nebu. Može se zapaziti da se od 1988. godine u Americi, glavnom svratištu i uporištu novodopskih kultova i novog satanskog poretka, sve više susreću javni natpisi kao 'Hrist se vratio'. Slične poruke su se mogle pročitati i u Moski i Petrogradu, 1993. uoči judejske Pashe.

Na Majtreji će se jasno obistiniti reči najvećeg Božijeg Proroka, Hrista Isusa: »Čuvajte se lažnih proroka, koji vam dolaze u ovčijem ruhu, a iznutra su grabljivi vuci. Po plodovima njihovim poznaćete ih. Zar se grožđe bere s trnja ili smokve sa čkalja? Tako svako dobro drvo rađa dobre plodove, a rđavo drvo donosi rđave plodove. Ne može dobro drvo doneti rđave plodove, niti rđavo drvo doneti dobre plodove. Svako drvo, koje ne rađa dobra ploda, odseca se i u vatru baca. Dakle po plodovima njihovim poznaćete ih.« (‘Matej’, 7:15-20)

Hijerarhija Pseudomudrosti se silno napreže ne bi li se bar neka Majtrejina i Krimova 'proročanstva' obistinila; no što više vreme prolazi, što veći haos vlada, što veće katastrofe počnu da tutnje, sva te fantazmagorije, nebuloze i bajalice će se pokazati u svojoj anemičnosti. Majtreja i onostrana Hijerarhija pseudomudraca ne računaju ozbiljno na nešto što će im pokvariti silno planove: velike katastrofe, haranje poplava, bolesti, kuga/zaraza, požara, otvaranja zemlje, topljenje ledenih polova, ... I svi će videti, koji hoće da vide, kakvo dobro i koji mir donosi ‘Novo Doba’ pod Majtrejom. 'Hrist' je na Zemlji, a Zemljom pustoš tutnji. A ko će na kraju, u očima slepaca, ispasti krivac za te nevolje? Bog? Tako će Majtrejine bajalice i oratorske-utopističke smicalice dati povoda za veliku hulu na Boga, za dubok pad.

»Ako vam tada ko kaže: evo Hristos je ovde, ili: onde, nemojte poverovati. Jer će se javiti lažne mesije i lažni proroci, te će činiti velike znake i čuda, da zavedu, ako je moguće, i izabrane. Eto, rekao sam vam unapred. Ako vam dakle kažu: evo ga u pustinji, nemojte izići, evo ga u sobama, nemojte poverovati. Jer kao što munja izlazi od istoka i seva do zapada, tako će biti i dolazak Sina Čovečijeg; gde god bude lešina, tamo će se orlovi okupiti." (‘Matej’, 24:23-27) – Gospod će doći Slavno, poput Munje Svetlosti, i Talas Preobraženja s Njim. On se neće više inkarnirati. On će doći sa Svojim Kraljevstvom i u Svome Kraljevstvu. On će doći kad Zemlja bude mogla da primi i prihvati Njegovu Svetlost, kad Zemlju nasele čisti i sveti ljudi. On ne dolazi, kao londonski Majtreja, ustalasanoj rulji, da bi s njome svetsku trulež, svet koji propada, spasavao. Lešinari će rastrzati lešinu i spasavati, krpiti staro, satansko, a ljudi srca će izgrađivati Novo i okupljati se na Izvoru Čiste Istine.

Krim, i sam zaveden, onim što mu Laž suflira i nameće, tvrdi da Majtreja neće raditi na obrazovanju svetske vlade, Supreme: »Ne postoje planovi za jedinstvenu svetsku vladu. UN će postati (kao što su to i sada u izvesnoj meri) komora za debate, u kojoj međunarodni problemi mogu da se iznose i rešavaju. Ne planira se druga takva organizacija. Majtreja neće stati na čelo ove organizacije već će delovati samo u svojstvu Učitelja sveta.« – O svetskoj vladi mondijalisti već decenijama bruje i trube; iluminati i masonerija još od 1776. godine intezivno rade na projektu stvaranja svetske vlade i svetske države. I Majtreja itekako radi na stvaranju svetske vlade, njemu, prvosvešteniku 'univerzalne religije', podređene. I koje glave će ući u tu gvozdenu vladu: berzanski mešetari, bankarski bosovi, lažni humanitarci, veliki poklonici mammona.

Da li će ‘Lord’ Majtreja moći zaustaviti katastrofe i elementarne nepogode koje tutnje i prete: zagađivanje mora, velike požare, cunamije, zemljotrese, ... On će napraviti idealno društvo, gde će spolja sve biti 'sjajno' a iznutra pustoš i skapež kao u grobu. I tako će iznutra zlo kipteti a spolja se prigušivati, da bi se održala slika 'svetosti' lažnog Novog Doba. A ta unutarnja neočišćena i neispražnjena napregnutost, povući će mnoge katastrofe i silni haos, koji više niko ni prividno neće moći kontrolisati. Majtrejino 'bratstvo' će trijumfovati u pometnji, u kojoj će biti svako protiv svakog, i svi protiv Boga. Gospod je i najavio takvo stanje, gde će roditelji biti protiv dece, i deca protiv roditelja, muž protiv žene, i žena protiv muža, ... Lažna i prigušena tolerancija (koja ne nosi blagonaklonost i razumevanje), i lažna solidarnost povući će najvišu netoleranciju i najvišu konfrotirajuću podelu. Jer za napredak nije dovoljno da ljudi samo žive jedni sa drugima, već i jedni za druge i saosećajno jedni u drugima.


Post je objavljen 10.01.2011. u 18:44 sati.