Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/eudokumenti

Marketing

Ugovor o EU - pravna redaktura 1. dio


Na zamolbu, informacije dostavila gospođa Mirta Mandić, načelnica Odjela za međunarodno javno pravo i međunarodnopravna pitanja EU

UGOVOR O EUROPSKOJ UNIJI - PROČIŠĆENI TEKST -


KAZALO


I. Tekst Ugovora

Preambula Strana

GLAVA I. – Zajedničke odredbe

GLAVA II. – Odredbe o izmjenama Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice s ciljem osnivanja Europske zajednice

GLAVA III. – Odredbe o izmjenama Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik

GLAVA IV. – Odredbe o izmjenama Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

GLAVA V. – Odredbe o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici

GLAVA VI. – Odredbe o policijskoj i pravosudnoj suradnji u kaznenim predmetima

GLAVA VII. – Odredbe o tješnjoj suradnji

GLAVA VIII. – Završne odredbe

II. PROTOKOLI (tekst nije u prilogu)

Napomena: upućivanje u protokolima na članke, glave i odjeljke Ugovora prilagođeno je tablicama sukladnosti iz Dodatka Amsterdamskom ugovoru.

Protokoli priloženi Ugovoru o Europskoj uniji:

- Protokol (br. 1) o članku 17. Ugovora o Europskoj uniji (1997.)


Protokoli priloženi Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice:

- Protokol (br. 2) o uključenju schengenske pravne stečevine u okvir Europske unije (1997.)

- Protokol (br. 3) o primjeni određenih aspekata članka 14. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku (1997.)

- Protokol (br. 4) o položaju Ujedinjenog Kraljevstva i Irske (1997.)

- Protokol (br. 5) o položaju Danske (1997.)


Protokoli priloženi Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovorima o osnivanju Europske zajednice, Europske zajednice za ugljen i čelik te Europske zajednice za atomsku energiju:

- Protokol (br. 6) priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovorima o osnivanju Europskih zajednica (1992.)

- Protokol (br. 7) o institucijama s obzirom na proširenje Europske unije (1997.)

- Protokol (br. 8) o sjedištima institucija i određenih tijela i odjela Europskih zajednica i Europola (1997.)

- Protokol (br. 9) o ulozi državnih parlamenata u Europskoj uniji (1997.)


NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJANACA, NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA DANSKE, PREDSJEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE GRČKE, NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANJOLSKE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE FRANCUSKE, PREDSJEDNIK IRSKE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE ITALIJE, NJEGOVO KRALJEVSKO VELIČANSTVO NADVOJVODA OD LUKSEMBURGA, NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA NIZOZEMSKE, PREDSJEDNIK REPUBLIKE PORTUGALA, NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,


RIJEŠENI da označe novi stadij u procesu europske integracije započet osnivanjem Europskih zajednica,

PODSJEĆAJUĆI na povijesnu važnost okončanja podijeljenosti europskog kontinenta i potrebe za stvaranjem čvrstih temelja za izgradnju buduće Europe,

POTVRĐUJUĆI svoju privrženost načelima slobode, demokracije i poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te vladavine prava,

POTVRĐUJUĆI svoju privrženost temeljnim socijalnim pravima utvrđenim u Europskoj socijalnoj povelji potpisanoj 18. listopada 1961. u Torinu i u Povelji Zajednice o temeljnim socijalnim pravima radnika iz 1989,

U ŽELJI da prodube solidarnost između svojih naroda poštujući njihovu povijest, kulturu i tradiciju,

U ŽELJI da dodatno unaprijede demokratsko i učinkovito djelovanje institucija, kako bi im se omogućilo bolje obavljanje povjerenih im zadaća unutar jedinstvenog institucionalnog okvira,

RIJEŠENI da ostvare jačanje i konvergenciju svojih gospodarstava i uspostave ekonomsku i monetarnu uniju, uključujući jedinstvenu i stabilnu valutu sukladno odredbama ovog Ugovora,

ODLUČNI da u okviru ostvarivanja unutarnjeg tržišta, čvršće povezanosti i zaštite okoliša, te uzimajući u obzir načelo održivog razvoja, promiču gospodarski i socijalni napredak svojih naroda te da provode politiku kojom će se osiguravati da pomaci u gospodarskoj integraciji budu popraćeni usporednim napretkom na drugim područjima,

RIJEŠENI da ustanove status građanina Unije zajednički svim državljanima njihovih zemalja,

RIJEŠENI da provode zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku koja sukladno odredbama članka 17. uključuje postupno oblikovanje zajedničke obrambene politike koja bi mogla dovesti do zajedničke obrane, a čime bi se ojačao europski identitet i njegova neovisnost u cilju promicanja mira, sigurnosti i napretka u Europi i svijetu,

RIJEŠENI da uspostavom područja slobode, sigurnosti i pravde sukladno odredbama ovog Ugovora olakšaju slobodno kretanje osoba, a da pritom zajamče sigurnost svojim narodima,

RIJEŠENI da nastave s procesom stvaranja sve tješnje unije naroda Europe, u kojoj se odluke, sukladno načelu supsidijarnosti, donose na razini što je moguće bližoj građanima,

S OBZIROM na daljnje korake koje valja poduzeti kako bi se unaprijedila europska integracija,

ODLUČILI SU osnovati Europsku uniju te su u tu svrhu punomoćnicima imenovali:


NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJANACA:

Marka EYSKENSA, ministra vanjskih poslova,
Philippea MAYSTADTA, ministra financija;


NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA DANSKE:

Uffea ELLEMANN-JENSENA, ministra vanjskih poslova,
Andersa FOGHA RASMUSSENA, ministra gospodarstva;


PREDSJEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE:

Hansa-Dietricha GENSCHERA, saveznog ministra vanjskih poslova,
Theodora WAIGELA, saveznog ministra financija;


PREDSJEDNIK REPUBLIKE GRČKE:

Antoniosa SAMARASA, ministra vanjskih poslova,
Efthymiosa CHRISTODOULOUA, ministra gospodarstva;


NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANJOLSKE:

Francisca FERNÁNDEZA ORDÓŇEZA, ministra vanjskih poslova,
Carlosa SOLCHAGA CATALÁNA, ministra gospodarstva i financija;


PREDSJEDNIK REPUBLIKE FRANCUSKE:

Rolanda DUMASA, ministra vanjskih poslova,
Pierrea BÉRÉGOVOYA, ministra gospodarstva, financija i proračuna;


PREDSJEDNIK IRSKE:

Gerarda COLLINSA, ministra vanjskih poslova,
Bertia AHERNA, ministra financija;


PREDSJEDNIK REPUBLIKE ITALIJE:

Giannia DE MICHELISA, ministra vanjskih poslova,
Guida CARLIA, ministra Državne riznice;


NJEGOVO KRALJEVSKO VELIČANSTVO NADVOJVODA OD LUKSEMBURGA:

Jacquesa F. POOSA, zamjenika predsjednika Vlade, ministra vanjskih poslova,
Jean-Claudea JUNCKERA, ministra financija;


NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA NIZOZEMSKE:

Hansa VAN DEN BROEKA, ministra vanjskih poslova,
Willema KOKA, ministra financija;


PREDSJEDNIK REPUBLIKE PORTUGAL:

JoĂŁoa de Deus PINHEIROA, ministra vanjskih poslova,
Jorgea BRAGA DE MACEDOA, ministra financija;


NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE:

Rt. Hon. Douglasa HURDA, državnog tajnika za vanjske poslove i Commonwealth,
Hon. Francisa MAUDEA, financijskog tajnika Državne riznice;


KOJI su se, razmijenivši svoje punomoći, za koje je utvrđeno da su u dobrom i valjanom obliku, sporazumjeli kako slijedi:


GLAVA I.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1. (bivši članak A)

Ovim Ugovorom VISOKE UGOVORNE STRANE međusobno osnivaju EUROPSKU UNIJU (u daljnjem tekstu: “Unija”).

Ovaj Ugovor označava novi stadij u procesu stvaranja sve tješnje unije naroda Europe, u kojoj se odluke donose na što otvoreniji način i na razini što je moguće bližoj građaninu.

Unija se temelji na Europskim zajednicama koje su dopunjene politikama i oblicima suradnje utvrđenim ovim Ugovorom. Njena je zadaća ustrojiti odnose između država članica i njihovih naroda na način koji pokazuje dosljednost i solidarnost.

Članak 2. (bivši članak B)

Unija si postavlja sljedeće ciljeve:

- promicanje gospodarskog i socijalnog napretka i visokog stupnja zaposlenosti, kao i postizanje uravnoteženog i održivog razvoja, posebice stvaranjem područja bez unutarnjih granica, snaženjem ekonomske i socijalne povezanosti te uspostavom ekonomske i monetarne unije, uključujući, u konačnici, i jedinstvenu valutu sukladno odredbama ovog Ugovora;

- afirmacija njenog identiteta na međunarodnoj sceni, posebice provedbom zajedničke vanjske i sigurnosne politike koja, sukladno odredbama članka 17, uključuje postupno oblikovanje zajedničke obrambene politike koja bi mogla dovesti do zajedničke obrane;

- jačanje zaštite prava i interesa državljana svojih država članica uvođenjem statusa građanina Unije;

- očuvanje i razvoj Unije kao područja slobode, sigurnosti i pravde, u kojem se slobodno kretanje osoba osigurava povezano s odgovarajućim mjerama u pogledu kontrole vanjskih granica, azila, useljavanja i spriječavanja i suzbijanja kriminala;

- očuvanje cjelokupne pravne stečevine Zajednice i njeno nadograđivanje kako bi se razmotrilo u kojoj je mjeri potrebno revidirati politike i oblike suradnje uvedene ovim Ugovorom, kako bi se osigurala djelotvornost mehanizama i institucija Zajednice.

Ciljevi Unije ostvaruju se na način predviđen ovim Ugovorom i sukladno u njemu navedenim uvjetima i rokovima, uz poštivanje načela supsidijarnosti kako je ono definirano člankom 5. Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

Članak 3. (bivši članak C)

Unija ima jedinstveni institucionalni okvir koji osigurava dosljednost i kontinuitet djelatnosti koje se obavljaju radi postizanja njezinih ciljeva, uz očuvanje i razvoj pravne stečevine Zajednice.

Unija posebice osigurava dosljednost svih svojih vanjskopolitičkih djelatnosti u okviru vanjske, sigurnosne, ekonomske i razvojne politike. Vijeće i Komisija odgovorni su za osiguravanje te dosljednosti, i u tu svrhu surađuju. Oni, svaki sukladno svojim ovlastima, osiguravaju provedbu spomenutih politika.

Članak 4. (bivši članak D)

Europsko vijeće pruža Uniji poticaj potreban za njen razvoj i pobliže određuje opće političke smjernice tog razvoja.

Europsko vijeće okuplja šefove država ili vlada država članica te predsjednika Komisije. Njima pomažu ministri vanjskih poslova država članica i jedan član Komisije. Europsko vijeće sastaje se najmanje dvaput godišnje, pod predsjedanjem šefa države ili vlade države članice koja predsjeda Vijećem.

Europsko vijeće podnosi Europskom parlamentu izvješće nakon svake sjednice i godišnje pisano izvješće o napretku koji je ostvarila Unija.

Članak 5. (bivši članak E)

Europski parlament, Vijeće, Komisija, Sud EZ-a i Revizorski sud izvršavaju svoje ovlasti pod uvjetima i u smislu odredaba Ugovora o osnivanju Europskih zajednica i naknadnih ugovora i akata kojima su one izmijenjene i dopunjene s jedne, te ostalih odredaba ovog Ugovora s druge strane.

Članak 6. (bivši članak F)

1. Unija je utemeljena na načelima slobode, demokracije, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te vladavini prava; ta su načela zajednička državama članicama.

2. Kao opća načela prava Zajednice, Unija poštuje temeljna prava zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, potpisanoj u Rimu 4. studenog 1950, kako proizlaze iz ustavnih tradicija zajedničkih državama članicama.

3. Unija poštuje nacionalni identitet svojih država članica.

4. Unija si osigurava sredstva potrebna za postizanje njezinih ciljeva i provođenje njezine politike.

Članak 7. (bivši članak F.1)

1. Na prijedlog jedne trećine država članica ili na prijedlog Komisije i uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta, a nakon što je vladu dotične države članice pozvalo na očitovanje, Vijeće koje zasjeda u sastavu šefova država ili vlada, može jednoglasno utvrditi postojanje ozbiljne i trajne povrede načela iz članka 6. stavka 1. od strane neke države članice.

2. Utvrdi li se takva povreda, Vijeće može kvalificiranom većinom odlučiti da dotičnoj državi obustavi određena prava koja proizlaze iz primjene ovog Ugovora, uključujući i prava glasa predstavnika vlade te države članice u Vijeću. Vijeće pritom uzima u obzir moguće posljedice koje takva obustava ima na prava i obveze fizičkih i pravnih osoba.

Obveze dotične države članice prema ovom Ugovoru u svakom slučaju i dalje obvezuju tu državu.

3. Ako se stanje koje je dovelo do poduzimanja tih mjera promijeni, Vijeće kvalificiranom većinom naknadno može odlučiti o izmjeni ili ukidanju mjera poduzetih sukladno stavku 2.

4. U svrhu ovoga članka, Vijeće pri odlučivanju ne uzima u obzir glas predstavnika vlade države članice o kojoj je riječ. Suzdržani glasovi nazočnih ili zastupanih članova ne spriječavaju donošenje odluka iz stavka 1. Kvalificirana se većina određuje u omjeru ponderiranih glasova dotičnih članova Vijeća jednakom onome predviđenom člankom 205. stavkom 2. Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

Ovaj se stavak primjenjuje i u slučaju kada su sukladno stavku 2. prava glasa obustavljena.

5. U svrhu ovoga članka, Europski parlament odlučuje dvotrećinskom većinom danih glasova koja predstavlja većinu njegovih članova.

GLAVA II.

ODREDBE O IZMJENAMA UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE S CILJEM OSNIVANJA EUROPSKE ZAJEDNICE

Članak 8. (bivši članak G)

(ne navodi se iznova)

GLAVA III.

ODREDBE O IZMJENAMA UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA UGLJEN I ČELIK

Članak 9. (bivši članak H)

(ne navodi se iznova)

GLAVA IV.

ODREDBE O IZMJENAMA UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU

Članak 10. (bivši članak I)

(ne navodi se iznova)

GLAVA V.Post je objavljen 03.11.2009. u 23:12 sati.