Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/bozanstvena333

Marketing

papazjanije "pod hipnozom" i reinkarnacija

Trazeci neke podatke na internetu,kao po obicaju,natrpam i na ovaj intervju,na srpskom je : Kasiopejci o Isusu
Drugi Dio

P: (L) Željela bih da znam više detalja o čovjeku koji je bio Isusov biološki otac. Još jednom, kako se on zvao?

O: Tonatha.

P: (L) Rekli ste da je on bio Marijin poznanik?

O: Da

P: (L) Da li je on bio na neki način izabran, od strane određenih entiteta ili sila, da bude Isusov otac?

O: Tako otprilike

P: (L) Da li nam možete dati neke detalje o njemu, njegovoj pozadini, odakle je došao itd.?

O: On je bio pripadnik Bijele Sekte

P: (L) Šta je to Bijela Sekta?

O: Arijevci

P: (L) Da li je Marija pripadala Esenima, kako je sugerisao Edgar Cayce?

O: Da

P: (L) Da li je taj čovjek takođe pripadao Esenima, i da li je to u stvari ta “bijela sekta?"

O: Ne

P: (L) Zašto se Marija nije udala za Tonathu?

O: Osjećanja su bila veoma prolazna. Pod uticajem telepatske sugestije.

Hipnoza prvog stepena

P: (L) Da li su Marija i Josip, dok su bili zajedno, kasnije imali još djece?

O: Ne. Ali je Isus imao.

P: (L) Isus je imao djecu? Koga je on oženio?

O: Nije

P: (L) Hoćete da kažete da je imao nelegitimnu djecu?

O: Institucialno subjektivno

P: (L) Ko je bila majka njegove djece?

O: Bile su tri žene.

P: (L) Da li su one pomenute u Bibliji?

O: Jedna jeste, ali ne imenom. Alicia. Rafea. Vella. Rimljanke

P: (L) Da li su sve tri bile Rimljanke?

O: Da

P: (L) I šta se dogodilo sa djecom?

O: Preživjeli i množili se

P: (L) Koliko je bilo djece, od te tri majke?

O: Troje

P: (L) Da li je to ono što neki ljudi smatraju pod Svetim Gralom, tj. da se ne radi o nekom peharu, nego o krvnoj, tj. familijarnoj lozi (“Sang Real")?

O: Da

P: (L) Koliko je danas živo od tih Isusovih potomaka?

O: 364 142. (30/05/1998)P: (L) Kako je bilo Isusovo pravo ime, mislim, pošto sumnjam da se stvarno zvao Isus?

O: Jesinavarah.P: (L) Dobro, kažete da je Isusov otac bio Arijevac. To je stvarno bizarno. Odakle je došao?

O: Iz Palestine

P: (L) Odakle su Arijevci u stvari potekli?

O: Sa 5-te planete koja je trenutno jedan pojas asteroida.

P: (L) Kada su oni stigli na zemlju?

O: Prije 80 hiljada godina?

P: (L) Odakle su došli Kelti?

O: Isto. Svirep narod. Došli sa 5-te planete.

P: (L) Kada je ta planeta bila uništena?

O: Prije 80 hiljada godina.

P: (L) Postoje li neki njegovi potomci koje bi mi znali?

O: Da. Yassar Arafat. Churchill.P: Dobro, sada, pomenuli ste da je Isusov biološki otac bio čovjek koji se zvao Tonatha. Onda, rekli ste da je ta osoba pripadala Bijeloj Sekti, takođe poznatoj kao Arijevci. Da budemo precizni, Arijevci nisu poznati kao sekta, o kakvoj se to arijevskoj sekti u stvari radi, kako se ona zove?

O: Bijela sekta

P: Znači, oni to zovu Bijela Sekta. Da li je to nešto slično kao Bijelo Bratstvo?

O: Oni svijetle kože koji nose bijele odore

P: (T) Mi ih ovdje zovemo Kju Kluks Klan! (L) Da li je to nešto kao Templari? Postoji li npr. neko ime, kako su oni sebe nazivali?

O: Bijela Sekta

P: Dobro, ako su se oni tako zvali, na kom jeziku su kreirali taj nadimak?

O: Aramejskom (Aramaic - prim.prev.)

P: Dobro, treba da vidimo šta to može još da znači na armejskom. Kakvu vrstu učenja su oni promovisali?

O: Slično kao monasi pravoslavnog hrišćanstva.

P: Ako su oni stvarno bili slični pravoslavnim monasima, zar jedno takvo ponašanje ove individue, Isusovog oca, ne bi bilo kršenje monaške zakletve?

O: Jedna indiskretnost može se oprostiti

P: Znači, Marija je znala ko je bila ta osoba, u vezi tih namjera, odnosno, svrhe, oboje su bili izmanipulisani od strane entiteta iz jednog višeg denziteta tj. da uđu u jednu interakciju, da bi Marija začela dijete... da li je i on takođe bio hipnotiziran, kako ste već pomenuli u vezi Marije?

O: Tako otprilike

P: Gdje je bio lociran manastir te Bijele Sekte, gdje je ta grupa bila locirana?

O: Blizu današnje Haife.

P: Gdje je u stvari Isus stvarno bio rođen, pošto sam otkrila da u to vrijeme Nazaret uopšte nije ni postojao?

O: Nazaret. Ime je nadjeveno kasnije, ali radi se o istom području.

P: Da li je Isus znao ko mu je bio biološki otac, odnosno da mu je otac bio pripadnik Bijele Sekte?

O: OtprilikeP: (L) Za vrijeme jedne od prošlih seansi postavili smo nekoliko pitanja u vezi Isusa iz Nazareta. Kad smo pitali da li je Isus bio na neki način poseban, vaš odgovor je bio nešto u smislu (brzog) osposobljavanja da spriječi ratove..itd., možete li nam to malo bolje objasniti? I u vezi tog Zindar Koncila, takođe. Željela bih da znam šta to znači.

O: Brzo osposobljen (quick exalted - prim.prev.) znači da je nivo njegove svjesnosti bio naglo pojačan, kao što smo to objasnili u jednoj od prošlih seansi na temu znanja. Ponekad je jedna takva brza akvizicija znanja moguća, taj pojam je takođe poznat i kao “prosvjetljenje” odnosno, iluminacija. Isus je stekao to znanje snažno vjerujući u sebe i svoju sposobnost da primi/preuzme to znanje sa jednog višeg nivoa. Ta vjera je dovela do jedne uravnotežene interakcije s određenim izvorima sa viših nivoa, koji su mu dozvolili sticanje tog znanja, samim tim što je on imao jednu takvu vjeru. Zapamtite da su izvori za akviziciju znanja tada, u to vrijeme, u toj eri vremena prostora, bili mnogo ograničeniji nego što je to danas slučaj.

Bilo je veoma malo mogućnosti za akviziciju istinskog znanja bez jedne snažne i duboke vjere. A ono je ulijevano zajedno sa svjesnošću da će opet jedna duboka, sveobuhvatna vjera, prouzrokovati jednu dramatičnu i spektakularnu akviziciju znanja; a ovo naravno opet dovesti do jednog dramatičnog i spektakularnog napretka duhovnog bića. Odatle, kad se vjera osjećala - znanje se prihvatalo.

P: (L) Šta je bio izvor tog znanja?

O: Izvor tog znanja bile su ujedinjene misaone forme iz oblasti znanja, iz 6-tog denziteta.

P: (L) Hoćete li nastaviti dalje o Isusovoj ulozi, šta se podrazumjeva pod: "to end the Civil entrancement"?

O: Dovođenje u ravnotežu nečijih korisnih energija, do jednog nivoa gdje više nema pretezanja ni pozitivne ni negativne strane (polariteta - prim.prev.), takvo jedno stanje poželjno je npr. kod meditacije.

P: (L) Šta je to Zendar Koncil?

O: Zendar (Council) je koncil iz 6-tog nivoa denziteta, koji obuhvata obe, tj. fizičku i eteričnu oblast i koji nadgleda tačke dramatičnih razvoja u raznorazim civilizovanim sektorima, u nižim denzitetima.

P: (L) Željela bih da nam kažete malo više o Isusovom životu u hronološkom smislu razvoja događaja. Kako je on gledao na sebe, na zadatak koji treba da obavi, i kako ga je obavio?

O: Njegova svijest o tome ko je i šta je on bio, postepeno je dolazila kako je on odrastao. Bio je podučavan iz 6-tog denziteta uz pomoć svoje vjere, kako smo to već prije naglasili. Vi takođe treba da imate vjeru i onda će te vidjeti kako će vam stvari sve više i više dolaziti kao “znanja”. Isusova svjesnost svoje misije i njegovo djelovanje u tom pravcu bili su dio jednog prirodnog progresa njegovog rasta i razvoja. Informacije o “čudima” koje je on izvodio bile su velikim dijelom namjerno iskrivljene u rukopisima koji su podmetani dosta kasnije nakon aktuelnog perioda ovih događanja.

Većina tih rukopisa došla je od strane onih entiteta koji su htjeli da unesu konfuziju i izmanipulišu čovjećanstvo, iz razloga koje smo već prije naveli.

Njihova ideja je bila da ukoliko neko shvati Isusa kao nekoga ko je bio čudotvorac, odnosno izvodi neka čudesa fizičke prirode, onda se njegovo kompletno razumjevanje suštine i značenja jednog životnog iskustva na zemlji mijenja, odnosno njegovo znanje i shvatanje postaje blokirano, što je u stvari i bio krajnji cilj onih koji su to činili. Isusova svrha i plan bili su da uči znanju sve one koji su ga željeli a nisu imali snagu da ispolje dovoljan stepen vjere koji bi im omogućio akviziciju znanja sa viših nivoa/izvora. Oni koji su bili iskreni i željeli nešto da nauče, mogli su to naučiti i slušajući. On je imao jedan veoma ograničen uspjeh u podučavanju ljudi vjeri, jer vjera može da dođe samo iznutra i to je jedna od najtežih stvari koje mogu ostvariti/zadobiti bića sa vaše ravni postojanja.

P: (L) Prije smo već diskutovali mogućnost da je Isus bio “proizvod” jedne unaprijed genetički određene impregnacije, mođete li nam to prokomentarisati i zašto je to trebalo da bude tako.

O: Dobro, to je uvijek slučaj sa svakim rođenjem koje se desi u vašem denzitetu.

P: (L) Kako vi komentarišete ideju da je Isus bio nelegitimno dijete?

O: Očigledno, ako neko misli da bi ga to moglo uprljati, odnosno zasjeniti na neki način, tj. znanje koje je on prenjeo drugima, onda vi uopšte ne obraćate pažnju na ono što vam govorimo. Da li ste čuli šta smo vam jednom već rekli o opsesiji kao suprotnosti znanju? Oni koji su istinski, unutar sebe u jednoj neprestanoj potrazi za znanjem u svakom momentu svog razvoja, neće nikada biti blokirani idejama u vezi nelegitimnosti, u smislu kako vi to navodite.

Oni koji su, svojim izborom, opsjednuti, radije nego da traže istinsko znanje, ostaće stvarno blokirani na toj tački. Sve se, u stvari, svodi na lični izbor pojedinca. Ako vi izaberete/odlučite da se razvijete i steknete znanje, onda nećete nikada biti blokirani ili opsjednuti bilo čime i bilo kada. Međutim, ako odlučite da ograničite svoje znanje ili postanete opsjednuti nečim, onda ćete se stalno nalaziti blokiranim i to će se manifestovati na određene načine u vašim životnim iskustvima.

To je dio individualnog načina duhovnog razvoja. Sve je bazirano na izboru. Odatle, vi ne možete da interferirate sa izborom drugih, tj. na koji način oni hoće da steknu svoje znanje, ili neće, kao i na koji način oni to čine, ili ne čine. Nema potrebe za pokušavanjem mjenjanja percepcije drugih, zbog toga što to onda podrazumjeva interferenciju sa njihovom slobodnom voljom. Ako neko odluči da bude opsjednut umjesto prosvjetljen, to je njegov lični izbor!

P: (L) U nekoliko slučajeva pomenuto je da je Yasser Arafat duša iz 5-tog denziteta, kao i to da je on jedan od potomaka Isusa. Šta to ima u vezi sa njim, što bi demonstriralo takve kvalitete i tu vrstu genetike?

O: Zar niste mogli sami vidjeti? Možete li uopšte da zamislite šta to znači biti Yasser Arafat. Pogledajte malo svoju percepciju. Šta on to sada radi?

P: (L) Pa, jedna pro-jevrejska tačka gledišta mu nimalo ne ide u prilog.

O: Dobro, šta god opišete kao “pro-nešto” – to je samo još jedna opsesija. A kao što smo već rekli, opsesija blokira znanje, što onda dovodi do blokiranja nečije sposobnosti da se zaštiti protiv negativnih stvari. To nije jedna dobra ideja. Da ste pratili okolnosti, mogli ste da vidite da Yasser Arafat pokušava sada da drži svijet na svojim plećima pokušavajući da sklopi mir sa Izraelcima koji su već veoma dugo njihovi neprijatelji.

Odatle bi se moglo zaključiti da je on ipak mirotvorac i jedan veliki učitelj.

P: (L) U ovom konfliktu između Jevreja i Arapa, koja je strana opravdanija?

O: Obe strane su jednako opravdane. Stvar je u tome što negativnost ili pozitivnost nalazimo samo kod pojedinaca.

P: (L) Da li se demoni i zli dusi boje ičega?

O: Da

P: (L) Da li se oni boje ičega što bi mi kao ljudi mogli da imamo na raspolaganju?

O: Da. Boje se Znanja.

P: (L) Da li se boje određenih religioznih simbola, znakova i figura?

O: Ne

P: (L) Postoji li ikakav znak ili simbol koji bi mogao zaustaviti njihovu aktivnost?

O: Ponekad

P: (L) Da li se boje Isusa?

O: Da, ali zbog njegovog znanja. Ta masa znanja koju on posjeduje je podigla njegove vibracije. U znanju je istinska moć.

P: (L) Prema šamanskim učenjima, čovjek može da ima životinjske duhove kao svoje vodiče. Da li je ovo tačno?

O: Djelomično. Možete da ih imate koliko hoćete, ako vjerujete u to da ih imate.

P: (L) Ako vjerovanje u njih može to da prouzrokuje, da li je onda jedno takvo vjerovanje može da bude korisno?

O: Svako vjerovanje može na neki način da bude korisno

P: (L) Da li je Isus vjerovao u životinjske duhove ili toteme?

O: Ne. Šamanizam je čisto subjektivne prirode, i ograničava. Inspirisan od strane reptoida.P: (L) Željela bih da znam, u opisu silaska Svetog Duha (Djela Svetih Apostola;2, prim.prev.) rečeno je kako su se apostoli bili skupili u jednoj prostoriji te se danima molili:

“i u jedan put postade huka s neba kao duhanje silnog vjetra, i napuni svu kuću gdje sjeđahu….i napuniše se svi Duha svetoga i stadoše govoriti drugim jezicima…”. Željela bih da znam da li se ovo ili nešto slično stvarno dogodilo?

O: Ne.

P: (L) Drugim riječima ovaploćenje “Svetim Duhom” je bilo kad je Isus svojim dahom prenosio apostolima nešto slično reiki inicijaciji?

O: Tako otprilike

P: (L) Kako je isus izgledao? Koliko je bio visok?

O: 5'9" (176cm)

P: (L) Kakve su mu boje bile oči?

O: Plave.

P: (L) Kakva mu je bila boja kose?

O: Svijetlo-riđe boje (Strawberry blond - prim.prev.).

P: (L) Kakve mu je boje bila koža?

O: Svijetla

P: (L) Koliko je bio težak?

O: 160lb. (72,5kg)

P: (L) Da je bio mišićav?

O: Prosjećno

P: (L) Šta je bio po zanimanju?

O: Stolar

P: (L) Da li je Jovan Krstitelj stvarno ostao bez glave?

O: NeP: (RC) Da li je riječ Isus izvedenica od riječi Isis (Izida prim.prev.) ili Zeus?

O: Nijedna od njih, Isus je nadimak (moniker - prim.prev.)

P: (RC) Šta je “moniker”? Kako to mislite? Zar se neko ne treba da obrati Isusu tim imenom, da ga ovaj zaštiti?

O: Molitve nisu potrebne za zaštitu kad je kanal (channel), odnosno, sprovodnik podešen (užlijebljen) kako treba!P: (S) Šta se događa sa molitvama koje su upućene Isusu?

O: Isus spada u naše odjeljenje “specijalnih snaga”

P: (L) Nešto kao “zelene beretke”

O: Ne, više kao “beretke bež boje”

P: (L) Šta su to “bež beretke”?

O: Samo naš pojam

P: (PZ) Dobro, oduvijek sam se pitao da li su te molitve jedna obična koještarija? Kako sa onima koji se mole Djevici Mariji? Gdje je ona?

O: "Ona" je takođe ovdje sa namaP: (L) Htjela bih da znam da li je Turinska marama ikada bila omotana oko Isusovog tijela?

O: Ne

P: (L) Šta se tu dogodilo?

O: Omotana oko jednog rimskog radnika

P: (L) Šta je prouzrokovalo pojavu otiska lica na marami?

O: Tjelesne masnoće, hormoni i druge fiziološke hemikalije A sad moj komentar na ovaj "intervju".NIje dosta da se snimio film intervju sa jedim vampirom,gdje je glumio specijalista scientologije i meni osobno odvratan Tom Cruise,vec se rade razno razni intervjui sa nekim bicima iz nekih visih sfera.Na prvi pogled procitas taj intervju i smijes se ,komentirajuci ah,kakve budale su to napisale ,cak se i nasmijes.Pazljivijim citanjem "intervjua" dobiva se sasvim drugacija slika. Citav razgovorcic u stvari negira sve postavke i dogme Katolicke Crkve,a i krscanstva opcenito.Npr.zadnji odlomak o turinskoj marami.Pa taj "duh" bi trebao zant da to nije marama,nego plast.I nije mogao biti omotan oko nekog rimskog radnika,jer tko je citao biokemijske i forenzicke analize torinskog plasta,odma moze rec da je izjava duha(koji bi trebao znat sve) neistinita.Osim toga mijesaju plast i maramu.maramu je veronika dala Isusu da se obrise na kriznom putu.Postoji samo kopija veronikine marame.Ali plast je priznat od crkve kao original,i ja mislim(citajuci misljenja strucnjaka) da je plast originalan,tj.original.Uostalom,predmeti svetaca kojima se pripisivaju cudotvorne moci su prica za sebe.New age tipusi upadaju stalno sami sebi u usta.Kako si dozvoljavaju hipnozu,koja je udarac hipnotizera direktno na energetski plast tijela,auru i somu. Pri tom covjek je izlozen napadu elementala (duhova)koji ga mogu zaposjesti i s njim upravljati,sto nije uvijek ugodno(nakon hipnoze dolazi do razno raznih nuspojava: psihoticne nuspojavice u obliku,straha,cuju glasove,vide razno razne monstrume,zamisljaju da su praceni,razmisljaju o samoubojstvu itd itd) naravno da je i od hipnoze napravljena super zarada.Hipnotizirajte se i prestanite pusiti,hipnozom prestanite biti debeli.nemajte straha,postanite neustrasivi menadzer,ili sto je mozda najpopularnije -saznajte tko ste bili u proslosti."Strucan naziv je retrogradna hipnoza ili saznajte sto ili tko ste bili u proslim zivotima,tj.reinkarnacijama.Na internetu ima tih svjedocenja kolko hoces.Ono naslov: BIla sam prostitutka u Babilonu.Cak se u tom hipnotickom stanju sjeti opisa musterija,i kolko su joj platili.Al nezna pisat klinasto pismo,nit govorit babilonski.Iako ima i takvih,valjda.Steta sto se znastvenici i arhelozi ne sjednu kod takvih retrogradnih putovanja,kraj tih pripovjedaca i ne nauce nesto sto bi unaprijedilo danasnju spoznaju o drevnih civilizacijama.Da se ne tapka vise u mraku nespoznaje.Dalje je bila u 11 stoljecu,jedna od prvo spaljenih vjestica pod inkvizicijom,naravno uz opsiran opis nedjela katolicke crkve.Onda dalje,opatica,te krvnik kod kralja edwarda,direktno zena sudjelovala u odrubljivanju glava njegovih zena u nizu.U proslom zivotu je opet bila muskarac i to svecenik.Zato sad u svojim mladim godinama(30 godina) ima seksualnih problema.Ne postize vaginalni orgazam,a i klitorisni joj je slab i neredovit.Zato je i krenula na tu sjajnu terapiju.Da se oslobodi tereta proslosti i krene vec jedamput na gore,tj.ka postizanju nirvane ,bolje karme i viseg energetskog nivoa.Igleda da se to najbolje postize sa kudjenjem morala,deset zapovijedi bozjih i napadima na krscanstvo.

Post je objavljen 20.02.2006. u 12:01 sati.