đungla na asfaltu

ponedjeljak, 31.07.2006.

Kosti

Ovo je za sve one koji uče ili žele naučit nešto o anatomiji1) KOSTI TRUPA


1. columna vertebralis, kralježnica


-4 zakrivljenosti :

• prsni i križni dio konkavni prema naprijed, primarna zakrivljenost -kyphosa
• vratni i slabinski dio konkavni prema natrag -lordosa

• kyphosis :zakrivljenost prema natrag
• lordosis :zakrivljenost prema naprijed
• skoliosis :zakrivljenost u stranu


1. vertebrae cervicales : C1-C7
• rascijepljen poprečni nastavak –tuberculum anterius et posterius -između je sulcus nervi spinalis
• otvor u poprečnom nastavku –foramen transversarium
• ovalan trup –sprijeda je viši nego straga, uncus corporis
• trokutast vertebralni otvor,
• rascijepljen šiljasti nastavak

zglobne plohe su koso postavljene :
• gornje natrag i gore, donje naprijed i dolje

-atlas :
• arcus anterior et posterior
• tuberculum anterius et posterius
• massa lateralis atlantis
• facies articularis superior et inferior
• sulcus arterie vertebralis
• fovea dentis
• poprečni nastavci nisu rascijepljeni

-axis :
• apex dentis
• facies articularis anterior et posterior
• otvor je trokutast
• šiljasti nastavak je jak i rascijepljen

• C7 :vertebra prominens


2. vertebrae thoracicae :T1-T12
• trokutast trup sa gornjom i donjom plohom za rebra :fovea costalis superior et inferior
• 1,10,11,12 imaju samo jednu zglobnu plohu
• poprečni nastavak sa zglobnom plohom za rebro :fovea costalis transversalis
• okrugao vertebralni otvor

T1 –ima na trupu cijelu zglobnu plohu, a dolje pola
T2 –ima na trupu kvržicu
T10 –pola zglobne plohe gore, donje nema
T11 –nema zglobne plohe na poprečnom nastavku, na trupu ima samo jednu zglobnu plohu
T12 –isto kao i 11


3. vertebrae lumbales :L1-L5• rebreni nastavak
• masivan jajolik trup
• trokutast vertebralni otvor, uži nego kod vratnih kralježaka
• poprečni nastavak je zakržljao –processus mamillaris i accessorius
• processus costiformis :sa strane zglobnih nastavaka

T5 :trup je klinast, sprijeda viši nego straga, s križnom kosti oblikuje promontorij, kut je 130


4. os sacrum, križna kost
•prednja strana je konkavna, stražnja konveksna
-prednja strana :
• facies pelvica
• lineae transversae- mjesta srašćivanja trupova kralježaka
• foramina sacralia anteriora

-stražnja strana :
• facies dorsalis,
• crista sacralis mediana (šiljasti nastavci)
• crista sacralis medialis (zglobni nastavci) –gore ide do processus articulares superiores, dolje do cornua sacralia
• crista sacralis lateralis (poprečni nastavci)
• između lateralnog i medijalnog su foramina sacralia posteriora
• partes laterales :srasla križna rebra
• facies auriculares
• tuberositas ossis sacri
• basis ossis sacri
• apex ossis sacri :canalis sacralis, hiatus sacralis, sa strane cornua sacralia

spina bifida sacralis :kad ne srastu lukovi sacralnih kralježaka
spina bifida occulta :ne srastu lukovi L5 ili S1, pokrivena kožom
hemisakralizacija (L5 sraste sa križnom kosti)
lumbalizacija (S1 sraste sa L5)

• križna kost je u žene kraća, šira i manje zavijena
• muškaraca je konkavnija, uža, viša, razvijenija


5. trtična kost, os coccygis

• ostatak repa koji ljudski embrij ima do početka 8 tjedna
• cornua coccygea
coccydynia


2 prsni koš

-rebra, prsna kost, prsni kralješci

1. rebra, costae

• ima 12 rebara
• straga su spojena sa prsnim kralješcima, sprijeda sa prsnom kosti
• I-VII :prava rebra, costae verae
• XI-XII :costae fluctuantes
• VIII-XII :lažna rebra, costae spuriae
• arcus costalis čine rebrene hrskavice 8,9,10 rebra

-corpus, collum, caput costae
• na glavi je facies articularis capitis costae
• crista capitis costae je učvršćena za intervertebralnu ploču
• trup počinje iza vrata kvržicom tuberculum costae
• na donjoj strani kvržice je facies articularis tuberculi costae
• na donjoj strani trupa je sulcus costae

3 zakrivljenosti :polumjer, rub, os
-po polumjeru :
• manja je na prednjoj strani jer je prednji dio zakrivljen po većem polumjeru
• u srednjih i donjih rebara je veći polumjer
-po rubu :
• svijenost prema vodoravnoj ravnini
• izražena u srednjih rebara
-oko osi :
• svijenost oko uzdužne osi rebra
• izražena u donjih rebara

gornja rebra su kratka i zavijena po malom polumjeru
srednja su duga i zakrivljena po većem polumjeru
donja su kratka i zakrivljena po velikom polumjeru, izražena zakrivljenost po osi

-1 rebro :
• najšire i najsvijenije
• nema zavoja po rubu i osi
• nema greben glave i rebreni žlijeb
• kvržica i kut rebra su na istom mjestu
• trup nema brazde
• na gornjoj strani je tuberculum musculi scaleni anterioris
• sprijeda je sulcus venae subclaviae
• straga je sulcus arteriae sublaviae

-2 rebro :
• duže je i ne toliko svijeno
• na gornjoj strani je tuberositas musculi serrati anterioris

-11 i 12 :
• kratki su i zavinuti oko osi
• nemaju greben glave, kvržicu ni žlijeb
• 12 nema rebreni kut

rascjepljena, spojena rebra


2. sternum, prsna kost
-manubrium :
• ispred 3-4 prsnog kralješka
• na gornjem dijelu je incisura jugularis i incisura clavicularis
• na spoju manubriuma i corpusa je symphysis manubriosternalis, tj.angulus sterni

-corpus :• od 5-9 rebra
• prednja površina je konkavna slijeva na desno
• na lateralnim rubovima su udubine incisurae costales
• trup je najširi u području 5 rebrene hrskavice

-processus xyphoideus :
• spaja se sa trupom u spoju symphysis xyphosternalis
• može bit tup, zakrivljen, rascijepljen, zavijen u stranu ili naprijed
• pectus excavatum :udubljen sternum prema prsnom košu
• pectus carinatum :izbočen prema naprijed

2) KOSTI GORNJIH UDOVA

-cingulum pectorale, rameni obruč :clavicula, scapula

1. clavicula, ključna kost
• od drška prsne kosti do akromiona
• spaja ruku na aksijalni skelet i trup
• zavijena u obliku slova S
• medijalne 2/3 su zaobljene i izbočene prema naprijed
• lateralna trećina je izbočena prema natrag
• ima trup (corpus) i dva kraja (extremitas sternalis i acromialis)

-extremitas sternalis
• zaobljeniji i deblji
• ima facies articularis sternalis
• na donjoj strani je impressio ligamenti costoclavicularis

-corpus
• plosnat i gladak sa gornje strane
• na donjoj strani je sulcus musculi subclavii

-extremitas acromialis
• facies articularis acromialis
• na donjoj strani je tuberositas ligamenti costoclavicularis- tuberculum conoidum i linea trapezoidea

• služi kao potporanj slobodnom dijelu kostura gornjeg uda
• kao hvatište mišićima
• prenosi opterećenja s ruke na trup
• najslabija točka je spoj medijalnih 2/3 s lateralnom trećinom


2. scapula, lopatica


• ima dvije strane, tri ruba, tri ugla
-prednja strana :
• facies costalis
• konkavna je
• oblikuje fossu subscapularis

-stražnja strana :
• facies posterior
• konkavna je
• ima greben spina scapulae
• udubine –fossa supraspinata i infraspinata
• spina se prema lateralno uzdiže i završava sa acromionom
• između acromiona i grebena je angulus acromii
• na acromionu je facies articularis clavicularis

-margo medialis :malo konkavan

-margo superior :
• tu je incisura scapulae presvođena lig. Transversum scapulae
• lateralno od ureza je processus coracoideus

-angulus lateralis :
• nosi zglobnu plohu cavitas glenoidalis
• ima vrat collum scapulae
• iznad je tuberculum supraglenoidale
• ispod tuberculum infraglenoidale


-pars libera membri superioris, kosti ruke :humerus, radius, ulna

• ossa brachii, kosti nadlaktice


1. humerus

• dva kraja i trup
• zavijena oko uzdužne osi
• gornji kraj je okrenut medijalno i natrag, donji je postavljen poprečno

-proksimalni kraj :• glava, caput humeri i dvije izbočine –tuberculum majus i minus
• glava sa trupom zatvara kut od 130
• glava se nastavlja u vrat- collum anatomicum
• tuberculum majus i minus tvore sulcus intertubercularis
• od svake kvrge se spušta po jedan gren –crista tuberculi majoris et minoris
• ispod oba tubercula je collum chirurgicum

-trup :• corpus
• trokutasta oblika
• ima tri strane i dva ruba

prednja –facies anterolateralis :na sredini ima tuberositas deltoidea
prednja –facies anteromedialis :ima foramen nutritium
stražnja –facies posterior :ima žlijeb sulcus nervi radialis, ide od gore medijalno, prema dolje lateralno

-margo lateralis :
• ide ispod velikog tubercula
• prema distalno se uzvisuje u greben crista supraepicondilaris lateralis

-margo medialis :
• ispod glave nadlaktice
• uzvisuje se u greben crista supraepicondilaris medialis

-distalni kraj :• ima zglobno tijelo
• condylus humeri i dva bočna tijela, epicondylus lateralis et medialis
• condylus ima capitulum humeri lateralno i trochleu medijalno
• iznad glavice je fossa radialis
• iznad trochleje je fossa coronoidea
• straga je fossa olecrani
• epicondylus lateralis et medialis
• na stražnjoj strani medijalnog epicondila je sulcus nervi ulnaris


• kosti podlaktice :ulna, radius


1. radius, palčana kost

• na lateralnoj strani
• ima trup i dva kraja

-proksimalni kraj :
• caput radii
• ima zglobnu plohu circumferentia articularis
• ispod glave je collum radii, tuberositas radii
-trup :
• ima tri strane i tri ruba

prednja :facies anterior- ima hranidbeni otvor u sredini
stražnja :facies posterior
lateralna :facies lateralis –ima hrapavost ,tuberositas pronatoria

margo anterior, posterior et interosseus

• distalni kraj je deblji od proksimalnog
• straga je kvržica tuberculum dorsale
• ima brazde –sulci tendineum musculorum extensorum
• na medijalnoj strani je incisura ulnaris
• lateralno je processus styloideus radii
• facies articularis carpalis


2. ulna, lakatna kost

• smještena je medijalno
• ima trup i dva kraja
• proksimalni je veći od distalnog

-proksimalno :
• incisura trochlearis
• straga je olecranon, sprijeda processus coronoideus
• ispod je tuberositas ulnae
• s lateralne strane je incisura radialis
• od njegovog stražnjeg ruba ide crista musculi supinatoris

-corpus, trup :
• ima tri strane i tri ruba
• facies anterior, medialis et posterior
• margo anterior, posterior et interosseus

-distalno :
• caput ulnae
• circumferentia articularis, ne zatvara puni krug
• medijalno je processus styloideus ulnae
• smješten je više dorzalno


3. ossa manus, kosti šake

-carpus, pešće :8 kostiju
-zapešće, metacarpus :5 kostiju
-digiti manus :14 članaka, phalanges


-ossa carpi, kosti pešća

proksimalni i distalni red
-proksimalni :
• os scaphoideum (čunasta) :tuberculum ossis scaphoidei
• os lunatum (polumjesečasta)
• os triquetrum (trokutasta)
• os pisiforme (graškasta)

-distalni :
• os trapezium (trapezna) :tuberculum ossis trapezii
• os trapezoideum (trapezoidna)
• os capitatum (glavičasta)
• os hamatum (kukasta) :hamulus ossis hamati
• hamulus ossis hamati i os pisiforme medijalno tvore eminentiu carpalis medialis
• tuberculum ossis scaphoidei i tuberculum ossis trapezii tvore radijalnu izbočinu
• između njih je sveza retinaculum flexorum


ossa metacarpalia, kosti zapešća

• ima ih 5
• basis ossis metacarpi, corpus i caput :od proksimalno prema distalno
• 3 medijalno ima processus styloideus ossis metacarpi tertii


ossa digitorum manus, kosti prstiju šake

• pollex, index, digitus medius, anularis, minimus
• imaju tri članka osim palca
• distalne falange imaju na palmarnoj strani tuberositas phalangis distalis
• ossa sesamoidea :u tetivama mišića


3. OSSA MEMBRI INFERIORIS, KOSTI DONJIH
UDOVA


-cingulum pelvicum, zdjelični obruč :os coxae, os sacrum, os coccygeum
1. os coxae, zdjelična kost• os ilium, os pubis, os ischii
• spajaju se na mjestu – acetabulum
• oblik izdubljene polukugle, usmjerena dolje i lateralno
• okružen je uzvisinom- limbus acetabuli
• dolje je prekinuta incisurom acetabuli
• u acetabulu je fossa acetabuli
• okružuje je facies lunata
• ispod acetabula je ramus ischiopubicus
• omeđuje foramen obturatum

-os ilium, bočna kost :• iznad acetabula
• trup i krilo, corpus i alla ossis ilii
• unutarnja strana –facies sacropelvina, vanjska –facies glutea
• gore završava sa crista iliaca
• od ostalih kostiju je dijeli linea arcuata

-unutarnja strana :
• zaobljena u udubinu –fossa iliaca
• straga je facies auricularis
• iza je tuberositas iliaca

-vanjska strana :
• konveksna je i hrapava
• ima pruge –linea glutea anterior, posterior et inferior
• gore je crista iliaca sa tri pruge –labium internum, externum et intermedia
• sprijeda završava sa spina iliaca anterior superior
• ispod je spina iliaca anterior inferior
• straga su spina iliaca posterior superior et inferior

-os ischii, sjedna kost :• trup i grana
• trup je u acetabulu
• od njega prema natrag ide ramus ossis ischii
• između gornjeg i donjeg dijela ramusa je tuber ischiadicum
• na spoju trupa i ramusa je spina ischiadica, odjeljuje incisuru ischiadicu major et minor

-os pubis, preponska kost :• trup i dvije grane
• trup tvori prednji dio acetabula
• nastavlja se u ramus superior ossis pubis
• na gornjoj strani ramusa je eminentia iliopubica
• uzduž je pecten ossis pubis
• straga se nastavlja u lineu arcuatu
• sprijeda završava sa tuberculum pubicum
• na donjoj strani ramusa je sulcus obturatorius
• njegov rub se nastavlja u cristu obturatoriu
• počinje sa tuberculum obturatorium anterius
• straga sa tuberculum obturatorium posterius
• gornja grana se nastavlja u ramus inferior ossis pubis
• na prijelazu jedne u drugu je facies symphisialis


2. pelvis, zdjelica


• arcus pubis i cavitas pelvis
linea terminalis :ide od pubične kvržice preko pectena i lineje arcuate do krila i promontorija križne kosti
• odjeljuje veliku i malu zdjelicu
pelvis major :iznad terminalne linije –lažna zdjelica
pelvis minor :ispod, omeđuje cavitas pelvis, prava zdjelica
• linea terminalis označuje ulaz u malu zdjelicu- apertura pelvis superior
• nagnut je prema vodoravnoj ravnini –inclinatio pelvis
• apertura pelvis inferior- sprijeda je omeđuje preponska simfiza, lateralno sjedne kvrge, straga vrh križne i trtična kost, donji rubovi preponske kosti zatvaraju angulus subpubicus
• axis pelvis je konkavna prema naprijed
• prolazi središtem zdjelične šupljine
• u muškaraca je zdjelica deblja, teža, ima izrazitije koštane izbočine, zastrti ovori su okrugli
• u žena je šira, plića i ima veći gornji otvor, križna kost je manje zaobljena, zastrti otvori su jajoliki

-gornji otvor male zdjelice određuju :
• conjugata anatomica :od gornjeg ruba preponske simfize do promontorija
• conjugata vera :najizbočenije mjesto stražnje strane preponske simfize i promontorij, najuži uzdužni promjer gornjeg ulaza
• conjugata diagonalis :donji rub preponske simfize i promontorij
• diameter transversa :spaja najlateralnije točke terminalne pruge
• diameter obliqua :povezuje sakroilijačne zglobove sa eminencijom iliopektineom
• conjugata recta :spaja sredinu preponske simfize i spoj između 2 i 3 križnog kralješka- najširi dio zdjelice, amplitudo pelvis, omeđuje ga sredina preponske simfize, oba acetabula i 3 križnog kralješka
• conjugata mediana :donji rub simfize i sakrokokcigealni zglob, angustio pelvis


-donji otvor male zdjelice :


• conjugata externa :donji rub simfize i vrh trtične kosti- izlaz male zdjelice

-širinu velike zdjelice određuju :
• distantia interspinoza :spaja spine iliace anterior superior
• distantia intercristalis :spaja najviša mjesta bočnog grebena


-pars libera membri inferirois, kostur noge :femur, tibia, fibula

1. femur

• najdulja kost
• trup i dva kraja

-proksimalni kraj :
• caput femoris sa zglobnom plohom
• u sredini je fovea capitis femoris
• glavu s trupom spaja collum femoris
• kut između glave i trupa je 120
• coxa valga –veći kut
• coxa vara –manji kut
• na prelasku vrata u trup su trochanter major i minor
• s medijalne strane je fossa intertrochanterica
• mali obrtač je straga i medijalno
• između dva obrtača na stražnjoj strani je crista intertrochanterica
• s prednje strane je linea intertrochanterica

-trup :
• straga je linea aspera
• sastoji se od labium mediale et laterale
• na gornjem i donjem kraju se razilaze
• lateralna se gore proširuje u tuberositas glutea
• medijalna gore ide do obrtača i prelazi u intertrohanteričnu prugu na prednjoj strani
• od malog obrtača između dviju pruga ide linea pectinea
• distalno obe pruge postaju linea supracondilaris lateralis et medialis
• omeđuju facies poplitea

-distalni kraj :
• deblji od gornjog
• ima medijalni i lateralni čvor, condylus medialis i lateralis
• između je fossa intercondylaris
• straga je linea intercondylaris- odjeljuje fossu intercondylaris od facies poplitea
• medijalni kondil je zavijen od sprijeda prema straga i zdesna na lijevo
• ispred kondila je facies patellaris
• patella je u dodiru s njom samo kod djelomične fleksije koljena
• sa strana kondila je epicondylus medialis et lateralis
• na medijalnom je tuberculum adductorium


2. patella, iver
• najveća sezamska kost u tijelu
• trokutast oblik
• basis, apex, prednja i stražnja strana
• baza je proksimalno, vrh distalno
• facies anterior je hrapava


ossa cruris, kosti potkoljenice :3. tibia, goljenična kost

• trup i dva kraja

-proksimalni kraj :
• gornji kraj je deblji
• condylus medialis et lateralis sa facies articularis superior
• između je eminentia intercondylaris- sastoji se od tuberculum intercondylare laterale et mediale
• ispred i iza je area intercondylaris anterior et posterior
• na lateralnom condilu je facies articularis fibularis

-trup :
• trokutast je
• tri strane i tri ruba
• facies lateralis et posterior su pokrivene mišićima
• na gornjem dijelu stražnje strane je linea musculi solei
• facies medialis je pokrivena kožom
• margo anterior :oštar je i zavijen poput slova s, proksimalno je tuberositas tibiae

-distalni kraj :
• oblik četverostrane piramide
• medijalno je malleolus medialis
• lateralno je facies articularis malleoli medialis
• na stražnjoj strani je sulcus malleolaris
• sasvim distalno je facies articularis inferior
• lateralno je još incisura fibularis


4. fibula, lisna kost

• donjim krajem se samo oslanja na tibiju
• trup i dva kraja

-proksimalno :
• glava, caput fibulae
• završava sa apex capitis fibulae
• na glavi je facies articularis capitis fibulae

-trup :
• trokutast
• tri strane, tri ruba
• margo anterior, posterior, interosseus
• facies lateralis, medialis, posterior
• straga je crista medialis

-distalno :
• malleolus lateralis
• medijalno je facies articularis malleoli lateralis
• iza je fossa malleoli lateralis
• straga je sulcus malleolaris


-ossa pedis, kosti stopala :
• ossa tarsi :
proksimalno su –talus, calcaneus, naviculare
distalno –ossa cuneiformia, os cuboideum
medijalno :gležanjska, čunasta, tri klinaste kosti
lateralno :petna, kockasta kost


• ossa metatarsi, ossa digitorum pedis

1. talus, gležanjska kost

• caput, collum, corpus tali
-caput :facies articularis navicularis

-corpus :
• na gornjoj strani ima trochleu
• sprijeda je šira, straga uža
• ima zglobne plohe :
Ř facies superior (najveća je)
Ř malleolaris medialis (liči na zarez)
Ř lateralis (leži na processus lateralis tali)
• straga je processus posterior tali
• ima tuberculum laterale (može se razvit u os trigonum) et mediale
• između je sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi
• na donjoj strani su zglobne plohe
Ř facies articularis calcanea anterior, media et posterior
Ř prednja i srednja mogu bit spojene
Ř između srednje i stražnje je sulcus tali


2. calcaneus, petna kost

• jedina dodiruje tlo pri hodu
• straga je tuber calcanei
• na njenom donjem dijelu je processus lateralis tuberis calcanei et medialis
• na gornjoj strani su
facies articularis talaris anterior, media et posterior
srednja leži na sustentaculum tali
ispod je sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi
između srednje i stražnje plohe je sulcus calcanei
lateralno je trochlea fibularis
iza je sulcus tendinis musculi fibularis longi
• prenosi tjelesnu težinu na podlogu


3. os naviculare, čunasta kost

• ispred gležanjske, iza tri klinaste kosti
• lateralno je zglobna ploha za os cuboideum
• proksimalno za glavu talusa
• distalno za klinaste kosti
• medijalno je tuberositas ossis navicularis


4. ossa cuneiformia, klinaste kosti

• os cuneiforme mediale, intermedium et laterale


- 20:56 - Komentari (9) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< srpanj, 2006 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Linkovi

  • ovo je mali dječak iz Kine koji je rođen sa tri ruke


Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se