plusBANKA : Za hrvatske poduzetnike!!!

četvrtak, 10.07.2008.

SRPANJ 2008: UKUPNA IMOVINA BANAKA U RH PO ZADNJEM AGRERIRANOM IZVJEŠĆU

Izvor: Hrvatska narodna banka


Ukupna imovina banaka
Total assets of the banking system

u mlrd. kuna in billion kuna
Ukupna aktiva
Total assets

1997. 1997 88,9
1998. 1998 96,8
1999. 1999 93,5
2000. 2000 111,8
2001. 2001 148,4
2002. 2002 174,1
2003. 2003 204,1
2004. 2004 229,3
2005. 2005 260,3
2006. 2006 304,6
2007. 2007 345,0


Obrazac: RDG1-1 - Račun dobiti i gubitka

Agregirano nekonsolidirano tromjesečno statističko izvješće
31.03.2008.
U tisućama kunaRAČUN DOBITI I GUBITKA
UKUPNO KAMATNI PRIHODI 5.074.374
UKUPNO KAMATNI TROŠKOVI 2.774.316
NETO KAMATNI PRIHOD 2.300.058
UKUPNO PRIHODI OD PROVIZIJA I NAKNADA 1.013.967
UKUPNO TROŠKOVI PROVIZIJA I NAKNADA 316.206
NETO PRIHOD OD PROVIZIJA I NAKNADA 697.761
OSTALI NEKAMATNI PRIHODI 317.164
OSTALI NEKAMATNI TROŠKOVI 138.296
NETO OSTALI NEKAMATNI PRIHOD 178.868
NETO NEKAMATNI PRIHOD 876.629
OPĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI I AMORTIZACIJA 1.694.038
NETO PRIHOD IZ POSLOVANJA PRIJE REZERVIRANJA ZA GUBITAK -1.482.649
TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA I REZERVIRANJA ZA IDENTIFICIRANE GUBITKE 105.559
TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA NEIDENTIFICIRANE GUBITKE -34.657
UKUPNO TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA GUBITKE 70.902
DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA 1.411.747
POREZ NA DOBIT 284.503
DOBIT (GUBITAK) TEKUĆE GODINE 1.127.244
MANJINSKI UTJECAJ 0
DOBIT (GUBITAK) GRUPE ZA TEKUĆU GODINU 0

KAMATNI PRIHODI OD NADOKNADIVIH PLASMANA
KAMATNI PRIHODI OD ODOBRENIH KREDITA 4.121.027
Prihodi od kredita državnim jedinicama 275.620
Krediti Republici Hrvatskoj 137.179
Krediti republičkim fondovima 91.127
Krediti lokalnoj državi 47.314
Prihodi od kredita odobrenih financijskim institucijama 72.321
Prekonoćni krediti 7.803
Ostali krediti 64.518
Prihodi od kredita odobrenih trgovačkim društvima 1.479.172
Krediti državnim trgovačkim društvima 134.984
Krediti ostalim trgovačkim društvima 1.344.187
Prihodi od kredita odobrenih neprofitnim institucijama 9.688
Prihodi od kredita odobrenih stanovništvu 2.257.044
Stambeni krediti 673.396
Hipotekarni krediti 63.850
Krediti za kupnju automobila 170.625
Krediti po kreditnim karticama 165.392
Ostali krediti 1.183.781
Prihodi od kredita odobrenih stranim osobama 27.183
Krediti stranim financijskim institucijama 4.524
Krediti ostalim stranim trgovačkim društvima i pojedincima 22.659
KAMATNI PRIHODI OD DEPOZITA 426.730
Depoziti kod HNB-a 87.701
Depoziti kod financijskih institucija 23.063
Depoziti kod stranih financijskih institucija 315.966
KAMATNI PRIHODI OD DUŽNIČKIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA 393.802
Dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava 62.346
Blagajnički zapisi HNB-a 0
Dužnički vrijednosni papiri financijskih institucija 1.398
Dužnički vrijednosni papiri Republike Hrvatske 195.569
Dužnički vrijednosni papiri ostalih državnih jedinica 11.720
Dužnički vrijednosni papiri stranih osoba 122.769
Kamatni prihodi po ugovorima o kamatnim swapovima 15.805
NETO TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI KAMATNIH PRIHODA 2.651
KAMATNI PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA 15.770
UKUPNO KAMATNI PRIHODI OD NADOKNADIVIH PLASMANA 4.970.484

KAMATNI PRIHODI OD DJELOMIČNO NADOKNADIVIH PLASMANA
KAMATNI PRIHODI OD ODOBRENIH KREDITA 102.695
Prihodi od kredita lokalnoj državi 71
Prihodi od kredita odobrenih financijskim institucijama 32
Prihodi od kredita odobrenih trgovačkim društvima 49.116
Krediti državnim trgovačkim društvima 199
Krediti ostalim trgovačkim društvima 48.917
Prihodi od kredita odobrenih neprofitnim institucijama 209
Prihodi od kredita odobrenih stanovništvu 53.259
Stambeni krediti 9.679
Hipotekarni krediti 5.413
Krediti za kupnju automobila 3.835
Krediti po kreditnim karticama 607
Ostali krediti 33.725
Prihodi od kredita odobrenih stranim osobama 8
Krediti stranim financijskim institucijama 0
Krediti ostalim stranim trgovačkim društvima i pojedincima 8
KAMATNI PRIHODI OD DUŽNIČKIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA 1.195
Dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava 1.195
Dužnički vrijednosni papiri financijskih institucija 0
Dužnički vrijednosni papiri jedinica lokalne države 0
Dužnički vrijednosni papiri stranih osoba 0
UKUPNO KAMATNI PRIHODI OD DJELOMIČNO NADOKNADIVIH PLASMANA 103.890

UKUPNO KAMATNI PRIHODI 5.074.374

KAMATNI TROŠKOVI
KAMATNI TROŠKOVI S OSNOVE PRIMLJENIH KREDITA 552.587
Troškovi s osnove kredita primljenih od državnih jedinica 1.903
Krediti Republike Hrvatske 1.903
Krediti republičkih fondova 0
Krediti lokalne države 0
Troškovi s osnove kredita primljenih od financijskih institucija 166.999
Prekonoćni krediti 8.676
Ostali krediti 158.324
Troškovi s osnove kredita primljenih od trgovačkih društava 445
Krediti državnih trgovačkih društava 0
Krediti ostalih trgovačkih društava 445
Troškovi s osnove kredita primljenih od stranih osoba 383.241
Krediti stranih financijskih institucija 379.947
Krediti stranih država 3.190
Krediti stranih trgovačkih društava i pojedinaca 103
KAMATNI TROŠKOVI S OSNOVE DEPOZITA 2.052.028
Troškovi s osnove depozita primljenih od državnih jedinica 37.588
Depoziti Republike Hrvatske 10.149
Depoziti republičkih fondova 3.223
Depoziti lokalne države 24.216
Troškovi s osnove depozita primljenih od financijskih institucija 241.158
Depoziti banaka 28.279
Depoziti ostalih financijskih institucija 212.879
Troškovi s osnove depozita primljenih od trgovačkih društava 425.884
Depoziti državnih trgovačkih društava 14.960
Depoziti na žiroračunima i tekućim računima ostalih trgovačkih društava 31.847
Štedni depoziti ostalih trgovačkih društava 5.886
Oročeni depoziti ostalih trgovačkih društava 373.191
Troškovi s osnove depozita primljenih od nepofitnih institucija 16.068
Troškovi s osnove depozita primljenih od stanovništva 963.143
Depoziti na žiroračunima i tekućim računima stanovništva 14.603
Štedni depoziti po viđenju stanovništva 11.617
Oročeni depoziti stanovništva 936.923
Troškovi s osnove depozita primljenih od stranih osoba 368.187
Depoziti stranih financijskih institucija 304.784
Depoziti stranih država 118
Depoziti stranih trgovačkih društava i pojedinaca 63.286
KAMATNI TROŠKOVI S OSNOVE DUŽNIČKIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA 49.714
Kamatni troškovi s osnove dužničkih vrijednosnih papira 37.797
Kamatni troškovi s osnove hibridnih instrumenata 11.217
Kamatni troškovi s osnove podređenih instrumenata 700
Kamatni troškovi s osnove ugovora o kamatnim swapovima 49.200
PREMIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA 78.861
NETO TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI KAMATNIH TROŠKOVA 15.087
KAMATNI TROŠKOVI IZ PRETHODNIH GODINA 7.013
UKUPNO KAMATNI TROŠKOVI 2.774.316

NETO KAMATNI PRIHOD 2.300.058

PRIHODI OD PROVIZIJA I NAKNADA 1.013.967
Prihodi od naknada za usluge platnog prometa 468.062
Prihodi od naknada za usluge trgovačkim društvima 281.652
Prihodi od naknada za usluge financijskim institucijama 13.489
Prihodi od naknada za usluge državnim jedinicama 7.309
Prihodi od naknada za usluge neprofitnim institucijama 6.099
Prihodi od naknada za usluge stanovništvu 148.247
Prihodi od naknada za usluge stranim osobama 11.267
Prihodi od naknada za ostale bankovne usluge 546.171
Neto tečajne razlike po tražbinama na osnovi naknada -267

TROŠKOVI PROVIZIJA I NAKNADA 316.206
Troškovi naknada/provizija za bankovne usluge rezidenata 275.359
Troškovi naknada/provizija za bankovne usluge nerezidenata 40.849
Neto tečajne razlike po obvezama na osnovi naknada -3

NETO PRIHOD OD PROVIZIJA I NAKNADA 697.761

OSTALI NEKAMATNI PRIHODI
Dobit (gubitak) od ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate -26
Dobit (gubitak) od aktivnosti trgovanja -682.853
Dobit (gubitak) od trgovanja vrijednosnim papirima -143.753
Dobit (gubitak) od trgovanja devizama 154.420
Dobit (gubitak) od trgovanja kunskom gotovinom 177
Dobit (gubitak) od trgovanja derivatima -693.698
Dobit (gubitak) od ugrađenih derivata 54.249
Dobit (gubitak) od ugrađenih derivata po ugovorima s jednosmjernom valutnom klauzulom -397
Dobit (gubitak) od ostalih ugrađenih derivata 54.646
Dobit (gubitak) od imovine kojom se aktivno ne trguje, a koja se vrednuje prema fer vrijednosti kroz RDG -35.508
Dobit (gubitak) od aktivnosti u kategoriji imovine raspoložive za prodaju 25.794
Realizirana dobit (gubitak) 25.822
Tečajne razlike po vlasničkim instrumentima -28
Umanjenje vrijednosti za vlasničke instrumente 0
Dobit (gubitak) od aktivnosti u kategoriji imovine koja se drži do dospijeća 1.452
Dobit (gubitak) proizišao iz transakcija zaštite 0
Prihodi od ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate 41.054
Prihodi od ostalih vlasničkih ulaganja 280
Dobit (gubitak) od obračunatih tečajnih razlika 827.218
Dobit (gubitak) od svođenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj -63.626
Dobit (gubitak) od svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj 890.844
Ostali prihodi 80.262
Izvanredni prihodi 5.242
UKUPNO OSTALI NEKAMATNI PRIHODI 317.164

OSTALI NEKAMATNI TROŠKOVI
Ostali troškovi 136.868
Izvanredni troškovi 1.428
UKUPNO OSTALI NEKAMATNI TROŠKOVI 138.296

NETO NEKAMATNI PRIHOD 876.629

OPĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI I AMORTIZACIJA 1.694.038
Troškovi za zaposlenike 871.579
Amortizacija 222.164
Ostali administrativni troškovi 600.296
NETO PRIHOD OD POSLOVANJA PRIJE REZERVIRANJA ZA GUBITKE 1.482.649

TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA GUBITKE
TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA I REZERVIRANJA ZA IDENTIFICIRANE GUBITKE 105.559
Troškovi vrijednosnog usklađivanja kredita 127.487
Troškovi vrijednosnog usklađivanja depozita 0
Troškovi vrijednosnog usklađivanja vrijednosnih papira koji se drže do dospijeća -908
Troškovi vrijednosnog usklađivanja dužničkih vrijednosnih papira u portfelju raspoloživom za prodaju -2.794
Troškovi vrjednosnog usklađenja ostalih plasmana 23.157
Prihodi od naplate otpisanih plasmana u prethodnim godinama -10.681
Neto tečajne razlike po ispravcima vrijednosti plasmana -25.351
Rezerviranja za identificirane gubitke po potencijalnim obvezama -5.351A ovo je samo veći dio stvarne vrijednosti banaka u Hrvatskoj, od kojih (gotovo) nijedna nije banka koja služi Hrvatima i Hrvatskoj!

Tomu i Projekt: plusBANKA (radni naziv) !!!

- 08:39 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se