Nova Politika

25.01.2013., petak

Kako narod prevesti žednog preko vode?

Ovaj tekst u skraćenoj varijanti objavio sam i na svom blogu sempercontra.blog.hr. Prvi komentar koji sam dobio je glasio: Shelly Kelly: Odgovaram na sami naslov: Žedan narod preko vode prevesti najlakše je - preko Pelješkog mosta. ;-)

Farbanje naroda
Seksualni odgoj, plakati, kontraplakati, može japanski, može kineski, može indijski, zaboravili su prosvjednici arapski, goticu, glagoljicu, klinasto pismo. Sve može samo ćirilica ne može. Snježni kolaps usred zime – strašno!, gradonačelnik čisti snijeg hvatajući ga u letu ili ga jedući stižući usput da po naputku 'ljutih moralnih bojovnika' zabrani plakat za kazališnu predstavu „Fine mrtve djevojke“, Milanović 'na noge' Dačiću, Slovenija sabotira ulazak Hrvatske u EU (kamo li sreće da je to istina), fiskalne blagajne, Jure Francetić u 'TV-kalendaru' hrvatske Katedrale duha proglašen 'legendarnim borcem', 'patolog' postavlja bombe pod vlak, poziv na revoluciju Komandira Šamila u duhu dalmatinskog redikula, poziv Crkve na rat protiv Vlade i Sabora u duhu srednjovjekovne inkvizicije, etc, etc.

Nižu se tako vijesti obojene 'žutilom' masmedijima hrvatskim dok Vlada u zavjetrini sprema nova pravila za prodaju onog što se još prodati ima. Tek pokoja štura informacija da se po hitnom postupku sprema, kobajagi, rasprava u Saboru a onda i usvajanje po istom postupku ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA RH.

Pročita li čitatelj spomenuti naslov učini mu se kako eto Vlada konačno pokušava uvesti nekakav red u poslovima oko strateških investicija. „Pa bilo bi i vrijeme!“ pomislit će dobronamjerni čitatelj.

Kako ja uglavnom spadam u nedobronamjerne čitatelje u skladu s imenom bloga 'semper contra' dao sam si truda i pročitao Prijedlog spomenutog zakona. U ovom tekstu ću se osvrnuti samo na jednu, po mom sudu bitnu stvar, a zaintrigiranog čitatelja upućujem na prijedlog Zakona (http://www.mingo.hr/userdocsimages/ZAKON O STRATEŠKIM INV PROJEKTIMA RH final 15 1 13.doc).

Na kraju ovog kratkog uvoda spomenut ću kako sam se 22. siječnja gledajući Dnevnik HRT definitivno uvjerio kako u slučaju ovog Zakona 'nisu čista posla'. Na upite mnogih od novinara, udruga i biskupa da se pojasni 18. član tog Zakona ministar gospodarstva g. Vrdoljak uporno je izbjegavao odgovor na pitanje hoće li ovaj Zakon omogućiti prodaju javnog dobra, prvenstveno šume i vode. Njegov odgovor se uvijek svodio na tvrdnju kako nema govora o prodaji, a na pitanje zašto žurba s javnom raspravom demagoški se pozivao na brigu o neprestanom rastu broja nezaposlenih tvrdeći kako će ovaj Zakon ubrzati investicije.
Pa da vidimo je li to baš tako.

* * *
Priprema za glavni udar
Prema uvodnom dijelu spomenutog Prijedloga ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske.

Pa citirajmo spomenuti članak, stavak i podstavak Ustava i upamtimo što u njemu piše (naglasio s.c).

Članak 2.
Suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv.
Suverenitet Republike Hrvatske prostire se nad njezinim kopnenim područjem, rijekama, jezerima, prokopima, unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim morem te zračnim prostorom iznad tih područja.


Posljedično: njezino (hrvatsko) kopneno područje, rijeke, jezera, prokopi, unutrašnje morske vode, teritorijalno more i zračni prostor iznad tih područja je neotuđivo, nedjeljivo i neprenosivo.
Tako barem ja shvaćam značenje prva dva stavka ovog člana Ustava RH.

U istom članku nadalje piše:
Hrvatski sabor i narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuje:
- o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj;
- o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime.


… i ne zaboravimo stavak 1 ovog članka u kojem stoji: Suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv.

Jednako tako obratite pozornost da sukladno Ustavu „narod neposredno, samostalno u skladu s Ustavom i zakonom odlučuje“ o uređenju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa te o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenja njime.
Ako sam dobro razumio citirano onda to znači da o spomenutim kategorijama ne može odlučivati samo Sabor, točnije zastupnici u Saboru, već se o njima treba očitovati i narod neposredno. A to znači – referendumom.

U nastavku teksta Prijedloga navode se razlozi (na kraju će se vidjeti da to i nisu pravi razlozi) za donošenje Zakona:
„Temeljni razlog zbog kojeg se predlaže donošenje ovoga Zakona proizlazi iz potrebe hitnog pokretanja investicijskog ciklusa u RH kao glavnog pokretača rasta i razvoja hrvatskog gospodarstva. Pokretanje investicijskog ciklusa u smislu ovog Zakona predstavlja stvaranje preduvjeta za povećanje investicija u hrvatsko gospodarstvo koje uključuje unaprjeđenje uvjeta za gospodarenje dobrima od interesa za RH.“

Navedeni razlozi potkrepljuju se i „ustavnim zadaćama Države, koja prema članku 49. stavku 3. (vidi prilog na kraju teksta) Ustava potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva te Ustavom propisanoj mogućnosti da se zakonom u interesu RH (ne u interesu građana RH, napomena s.c.) ograniči ili oduzme vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti (članak 50. stavak 1., vidi prilog) kao i da se zakonom odredi način na koji dobra od interesa za RH mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, kao i naknada za ograničavanja kojima su podvrgnuti (članak 52. stavak 2., vidi prilog).

S obzirom na odgovarajuće uklanjanje administrativnih prepreka (pojednostavljenjem postupka) pri realizaciji investicijskih projekata kojima se bavi ovaj Zakon, očekuje se i njegov značajniji doprinos većem interesu za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj.

Ovim zakonskim prijedlogom uređuju se kriteriji za utvrđivanje strateških investicijskih projekata RH te raspolaganje s nekretninama u vlasništvu RH, davanje koncesije za uporabu pomorskog dobra i korištenje nepokretnog kulturnog dobra u vezi s provedbom investicijskih projekata te izdavanje upravnih akata u vezi s provedbom tih projekata.

Raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH obuhvaća i šume, šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište, javne ceste i javno vodno dobro odnosno dobra kojima raspolaže RH potrebna za provedbu strateškog projekta.

Predložena zakonska rješenja osiguravaju potreban pravni okvir kojim će se stvoriti pretpostavke za pokretanje održivog investicijskog ciklusa odnosno stvorit će se preduvjeti za pokretanje gospodarskog razvitka zemlje u cjelini, kroz stvaranje i razvijanje preduvjeta za napredak i socijalno blagostanje njenih građana te postizanje bolje i učinkovitije zaštite dobara od interesa za Republiku Hrvatsku kao i osiguranje boljih uvjeta za gospodarenje tim dobrima i održivi razvitak. Pokretanje investicijskog ciklusa za posljedicu će imati povećanje zaposlenosti, poboljšanju uvjeta za proizvodnju, uvođenje ili razvoj novih tehnologija te će izravno ili posredno utjecati na razvoj ili poboljšanje uvjeta za razvoj gospodarstva u cjelini.“

Posljednji odlomak je klasično nabacivanje frazama i parolama.

Iz ove uvodne papazjanije možemo izvući slijedeće:
1. suverenitet RH je neotuđiv, nedjeljiv i neprenosiv
2. suverenitet RH prostire se nad njezinim kopnenim područjem, rijekama, jezerima, prokopima, unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim morem te zračnim prostorom iznad tih područja.
3. iz 1. i 2. slijedi da su kopneno područje, rijeke itd. neotuđivi, nedjeljivi i neprenosivi.
4. da narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuje o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u RH i o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime.
5. temeljni razlog zbog kojeg se predlaže donošenje ovoga Zakona proizlazi iz potrebe hitnog pokretanja investicijskog ciklusa
6. očekuje se da će ovaj Zakon dati značajni doprinos većem interesu za investicijske projekte s obzirom na odgovarajuće uklanjanje administrativnih prepreka (pojednostavljenjem postupka) pri realizaciji projekata.
7. ovim zakonskim prijedlogom uređuju se kriteriji za utvrđivanje strateških investicijskih projekata RH te raspolaganje s nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Glavni udar
Nakon ovog uvoda stiže ono glavno:

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE

u kojem prevladavaju članci u kojima predlagatelji daju niz elemenata koji bi kao trebali ubrzati postupak pokretanja strateških investicija. Navest ću samo neke taksativno a detaljno ih možete naći na već spomenutom linku.

Ovim se Zakonom u svrhu učinkovitog i što bržeg pokretanja gospodarskog razvitka svih dijelova RH (…) uređuje određivanje strateških investicijskih projekata RH, pozivanje investitora i koordinacija provedbe strateških projekata, raspolaganje s nekretninama u vlasništvu RH i izdavanje upravnih akata u vezi s provedbom tih projekata. (Opće poznata parola, nap. s.c.)

Strateške projekte određuje Vlada RH Odlukom o proglašenju strateškog projekta RH.

Prijedlog Odluke o strateškim projektima utvrđuje se na temelju Liste prijedloga strateških projekata RH koju priprema i vodi središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo u suradnji s drugim nadležnim središnjim tijelima državne uprave vezanim uz svaki pojedini projekt, ovisno o vlastitom djelokrugu rada.

Prijedlog Odluke utvrđuje Povjerenstvo koje osniva i čije članove imenuje Vlada RH iz reda svojih članova, a po potrebi i iz reda drugih državnih dužnosnika i stručnjaka za pojedino područje iz reda državnih službenika.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo i procjenu obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo.

Način rada te ostala pitanja od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Povjerenstva urediti će se Poslovnikom o radu Povjerenstva. (tko će ga i do kada napisati?, nap. s.c)

Ima tu još puno stepenica koje nemam namjeru nabrajati. I ovo je već da ti se zavrti mozak. U svakom slučaju prema takvom postupniku bjelodano je da će Prijedlog odluke biti proveden dok si 'rekel keks'! (napomena s.c.)

I kad smo se već svi zamorili od čitanja općih, nebitnih, stvari dolaze članci 18. i 19. koji govore nešto što baš nije u skladu s u Uvodu iznesenim, a odnosi se na RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE. Citiram ih u cijelosti:

Članak 18.

Nekretninama u vlasništvu RH, uključujući i šume, šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište, javne ceste i javno vodno dobro, potrebnim za provedbu strateškog projekta raspolaže Vlada RH u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno odgovarajućim prostornim planom, te ih u svrhu provedbe strateškog projekta može neposrednom pogodbom OTUĐITI i/ili na njima osnivati stvarna prava o čemu Vlada RH donosi Odluku.

Postupak izdvajanja iz šumsko gospodarske osnove područja RH te postupci utvrđivanja prestanka statusa javne ceste, odnosno javnog vodnog dobra, propisani posebnim zakonima ne provode se u slučaju raspolaganja nekretninom u vlasništvu RH iz stavka 1. ovoga članka.

Šuma, odnosno šumsko zemljište za koje je sklopljen ugovor o OTUĐENJU ili osnivanju pravu građenja iz stavka 1. ovoga članka prestaje biti dio šumsko gospodarske osnove područja RH danom sklapanja tog ugovora.

Status javne ceste i status javnog vodnog dobra prestaje sklapanjem ugovora o OTUĐENJU ili osnivanju stvarnog prava iz stavka 1. ovoga članka, ako je to ugovoreno tim ugovorom.

Vlada RH donosi odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi temeljem pribavljenog mišljenja nadležnog ministarstva ili pravne osobe ovlaštene za upravljanje javnim dobrom. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi sadrži i odredbu o brisanju statusa u zemljišnim knjigama.

Članak 19.

Na način iz članka 18. ovoga Zakona Vlada RH može raspolagati i nekretninama oko čijeg vlasništva se spore RH i jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, ako na posebnom računu osigura sredstva u visini tržišne vrijednosti koju nekretnina odnosno stvarno pravo ima prema ocjeni neovisnog vještaka.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osigurava osoba koja stječe vlasništvo nekretnine odnosno drugo stvarno pravo. (koje je stekla OTUĐENJEM)

Razliku između vrijednosti nekretnine odnosno stvarnog prava iz stavka 1. ovoga članka koju u slučaju spora utvrdi sud i iznosa sredstava osiguranih na posebnom računu, dužna je platiti osoba koja je stekla vlasništvo nekretnine odnosno drugo stvarno pravo.

Rezime

Na kraju ću ponoviti što piše u članku 2. Ustava RH
Suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv.
Suverenitet Republike Hrvatske prostire se nad njezinim kopnenim područjem, rijekama, jezerima, prokopima, unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim morem te zračnim prostorom iznad tih područja.

Dakle cijelo ovo 'mudrovanje' i 'igranje kao maca oko vruće kaše' na cca dvanaest stranica prijedloga Zakona je napravljeno samo zato da bi se u 6 (slovima šest) redaka omogućilo da se u interesu stranog kapitala (jer domaćeg nema, nap. s.c.) koji će pokrenuti investicijski ciklus omogući OTUĐENJE (ministar Vrdoljak tvrdi da se tu ne radi o prodaji što je prema ovako rečenom točno. Radi se o otuđenju.) kopnenih područja, rijeka, jezera, prokopa, unutrašnjih morskih voda, teritorijalnih voda i (sic!) zračnog prostora iznad tih područja.
Jer štovani čitatelju, ovo što donosi ovaj Zakon nije postupak kojim se može ograničiti ili oduzeti vlasništvo kako to stoji u članku 50. stavak 1. Ustava RH već je to OTUĐENJE, čime nekretnina koja se otuđuje postaje eksteritorijalni posjed onog koji ga je kupio. A sigurno ga neće kupiti RH kad je ona, ta nekretnina ili javno dobro, sada u vlasništvu RH. Točka.

A možebitno da sam ja glup za te stvari, ipak sam samo dipl.ing.el. a ne dipl. pravnik ili ekonomist, pa jednostavno 'niš ne kužim'? Što vi mislite?

_______________

Prilog:

Članak 49.
Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske.
Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom.
Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva. (da li se pod tim podrazumijeva i način da postepeno OTUĐI javna dobra sviju nas, nap.s.c)
Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom.
Inozemnom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala.

Članak 50.
Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo (ali nigdje ne piše da ga onda može OTUĐITI, nap. s.c.), uz naknadu tržišne vrijednosti.
Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. (a kako će to učiniti na OTUĐENOM dijelu javnog dobra?)

Članak 52.
More, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku, imaju njezinu osobitu zaštitu. (na način da se donosi Zakon koji omogućuje njihovo OTUĐENJE, nap. s.c.)
Zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku (doduše ne i za narod RH, nap. s.c) mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici (ali ne i način kako OTUĐITI javno dobro!, nap. s.c)., te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti.


- 00:13 - Komentari (16) - Isprintaj - Zasebno

02.01.2013., srijeda

Seksonaukom u školu

Pripremili : Gordian Wolf, Jupi i Catwoman

Fabijansko društvo propagira Zdravstveni odgoj - jednu od odrednica Novog svjetskog poretka

Izvor : http://www.dnevno.hr/vijesti/svijet/74571-fabijansko-drustvo-novi-svjetski-poredak-promovira-zdravstveni-odgoj-u-skolama.html

Današnji toliko osporavani koncept zdravstvenog odgoja u školama počiva na puno ranijim ideološkim faktorima, a jedan od najbitnijih je plan Fabijanskog društva.

Autor: Ratko Martinović
Utorak, 01 Siječanj 2013 19:58

Fabijansko društvo je britanska socijalistička organizacija koja je zadužena za bitan aspekt društva - društvenu procjenu, predviđanja i, najbitnije, inženjering. Djelovala je u najjačem obimu od kasnijeg 19. stoljeća do I. Svjetskog rata. Današnja Laburistička stranka počiva na pojedinim temeljima društva, a najpoznatiji javni uspjeh je prijelaz s kolonijalnog na kapitalistički sustav, bez vidnog gubitka ovlasti i teritorija krune.

Djelovanje društva

Današnja praksa društva je think-tank grupacija (tzv. 'trust mozgova') unutar Laburističke stranke. Filijale djeluju i u Australiji, Kanadi (Douglas-Coldwell Fondacija) i Novom Zelandu, dijelovima Commonwealtha. Mnogi vjeruju kako je zapravo cijela današnja geopolitička situacija usko vezana uz njihove ideje u prošlosti.

Ukoliko uđemo dublje u literarni aspekt djelovanja, lako je vidljivo kako su najčešći članovi pisci, autori i pjesnici, koji su kroz svoj autorski opus vješto promovirali ideje koje zapravo imaju potpuno drugačiji prizvuk od javno objavljene ideje samog društva. Kako je dječji um najlakši za manipulaciju onda se na njega najviše i utjecalo, a princip je ponajbolje objašnjen u nekim od legendarnih utopijskih romana 20. stoljeća.

Slavna povijest

Fabijansko društvo je osnovano 1884. godine, a naziv su uzeli po rimskom vojskovođi iz trećeg stoljeća Kvintusu Fabijusu Maksimusu, koji se uspješno borio protiv Hanibala. Njegova strategija je bitna za shvaćanje uvida ideologije društva. Naime, on se ravnao s idejom da je izravan rat gubitak, naročito onaj na otvorenom vojnom polju, te je protivnika bitno pobijediti nizom bitaka i povlačenjem nakon svake pobjede.

Hanibal nije bio pobjediv u otvorenoj bitci zbog manjeg broja vojnika, pa je Maksimus mudro izbjegavao direktan okršaj. Fabijanisti su svoje redove oformili kratkim i brzim pobjedama protiv slobodnog poduzetništva i ideje koja stoji iza koncepta. Cilj je bio stvoriti današnji princip slobodne trgovine koji će ujediniti svijet preko ideje o globalizaciji, a iza svega će moći stajati snažni pojedinci.

Konspirativne namjere

Glasovita krilatica društva nakon osnivanja bila je 'Fabijansko društvo kao cilj ima reorganizaciju društva putem oslobođenja zemljišnog i industrijskog kapitala iz ruku pojedinaca i klasa, a društvo, shodno tome, radi na ukidanju privatnog vlasništva nad zemljom'. Simbol im je bila kornjača, a kasnije su je preoblikovali u vuka u janjećoj koži po naputku legendarnog Nobelovca i člana Georgea Bernarda Shawa.

Društvo je za prvotni plan imalo ukidanje privatnog sektora, naročito nad zemljom i put ka marksizmu. H.G. Wells, poznati SF pisac i član, ideju je podijelio izjavom: 'Mala grupa Engleza koja je osnovala društvo stvorit će treći idejni sustav za rastući socijalizam, koji bi preobratio revolucionarni socijalizam u administrativni. Socijalizam će prestati biti otvorena revolucija, i postat će zavjera'.

Koncept - Jedna svjetska britanska država

Prvotne ideje provedene u praksi definitivno nisu bile loše niti zlonamjerne - kroz legislativu su progurali koncept minimalca i općeg zdravstvenog sustava. Upravo u tom segmentu dolazi nama bitan dio - edukacija djece koja je 'bitka za Carstvo unutar učionica', posebice zbog mišljenja kako će tvrtke u budućnosti preuzeti svu novčanu moć. Dakle, već su početkom 20. stoljeća uvidjeli kako će ideje najlakše implementirati kroz obrazovni sustav.

A ideja? Ideja je bila vezana uz 'zastarjelost liberalne ekonomije' i postupno lobiranje za imperijalizam na svjetskoj razini, ali onaj skriveni - kroz manje ratove, civilne obrambene snage u budućnosti i nekretnine koje se neće moći kupiti već samo iznajmljivati od države. Poredak koji su ponajviše promovirali bio je tzv. 'aristokratski socijalizam' gdje bi vladali oni s 'kapacitetom, dužnosti, mudrosti'. Takva bi po njihovom načelu trebala izgledati budućnost. Danas ih se povezuje s guranjem svojih članova na ključne pozicije britanske Vlade, naročito kada se priča o Tonyju Blairu i Gordonu Brownu.

Boljševizam kao put ka današnjem kapitalizmu

Usku suradnju pokreću 1905. s posudbom sredstava i logistike ruskim boljševicima, a idejni kreator i član društva John Maynard Keynes danas je poznat kao tvorac makroekonomije i koncepta uplitanja države na negativne efekte recesije. Želio je ukidanje kapitalizma prije eksplozije, a hvalili su ga odreda političari, diktatori i ekonomski stručnjaci.

Zanimljivo, mnogi upravo njegovu filozofiju krive za današnje ekonomske krize, tiskanje novca kod određenih interesnih skupina i bankarsku nadmoć nad svjetskom ekonomijom. Kapitalizam današnjeg kova također je jedna od nuspojava upravo njegovog rada i predviđanja u prošlom stoljeću. Jedino je pitanje je li on taj ishod poznavao od ranije ili je sve slučajna anomalija.

Pretvaranje djece u odrasle

No, bitno je ipak napraviti odmak od ekonomsko-gospodarsko-političke pozadine reda i društvenog inženjeringa. Poseban fokus imali su na obrazovnu indoktrinaciju. Mlade bi po teoriji što ranije uvodili u život odraslih, ponajviše zbog 'mogućnosti služenja u civilnoj vojsci i ranije zrelosti'. Kritičari navode da je društvo pod krinkom 'borbe za britanske interese i socijalizam' svojim djelima i akcijama činilo upravo suprotno - promociju interesnih skupina i neoliberalizam.

Najpoznatiji članovi bili su, osim već nabrojanih, pjesnici Edward Carpenter i John Davidson, seksolog Havelock Ellis, pisac Edward R. Pease, a možemo dodati i legende poput Annie Besant, Grahama Wallasa, Huberta Blanda, Edith Nesbit, Sydney Oliviera, Olivera Lodgea, Leonarda Woolfa, Virginiu Woolf, Ramsaya MacDonalda, Emmeline Pankhurst i Bertranda Russella.

'Vrli novi svijet' totalitarizma

Svakako ipak vrijedi istaknuti dvojicu. Prvi je Aldous Huxley, sin Thomasa Henrya Huxleya - Darwinovog bulldoga i pobornika eugenike, koji u djelu 'Vrli novi svijet' opisuje društvo budućnosti, sazdano na naumu fabijanista. Kontroverzu danas ponajviše izaziva njegov govor na Sveučilištu Berkeley gdje je kao 'alat stvaranja idealnog društva' naveo 'farmaceutiku radi pretvaranja ljudi u idealne radnike i bezbolno društvo nalik koncentracijskim kampovima'. Pranje mozga, propagandu i farmaceutsku kontrolu emocija nazvao je 'metodom stvaranja užitka pri gubitku slobode'. Zanimljivo, brat mu je kasnije postao idejni vođa pokreta eugenike i prvi ravnatelj UNESCO-a (Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu).

Njegova antiutopija 'Vrli novi svijet' nastala po romanu 'Mi' Jevgenija Zamjatina (1921.) predviđa oblikovanje društva eugenikom i učenjem u nesvjesnom stanju. Oblikovani svijet bi se mogao smatrati i utopijom – ljudi su sretni, zdravi i tehnološki napredni. Društvo je hedonističko te teži postizanju sreće putem promiskuitetnog seksa i droge Some, a ostvarivanje sreće je potpomognuto eliminiranjem čestih izvora ljudskog nezadovoljstva – obitelji, umjetnosti, književnosti, religije i filozofije. Glavni lik djela je John the Savage, pojedinac rođen u primitivnom rezervatu Svjetske države, koji se spletom okolnosti sreće s modernom civilizacijom.

George Orwell prvi zviždač Novog svjetskog poretka

Drugi pojedinac kojeg treba navesti je njegov šegrt Eric Arthur Blair poznatiji kao George Orwell. On je kodirao prave naume Fabijanskog društva u knjigu pod imenom '1984' što je zapravo stota godišnjica od nastanka društva, a ne stvarna revolucionarna godina. Osim pojmova Veliki Brat, novogovora i spina, djelo je jako dobro poznato po određenim rečenicama. 'Ako hoćete sliku budućnosti, zamislite čizmu kako gazi po ljudskom licu - zauvijek' najlakše je pamtljiva fraza.

Čuli smo i za - 'Mi znamo da nitko ne grabi vlast sa namjerom da je napusti. Moć nije sredstvo, ona je cilj. Ljudi ne uspostavljaju diktature da bi zaštitili revolucije, oni podižu revolucije da bi uspostavili diktature'. Tako je uz 'životinjsku farmu' i 'jednakije od jednakih' uspješno prikazao svijet današnjice. Nažalost, umro je svega koji mjesec nakon izdavanja najpoznatije knjige i nije dovršio svoj rad na način koji je želio.

Borba protiv zdravstvenog odgoja borba je protiv puča fabijanista

Iako je kod nas bitka protiv zdravstvenog odgoja apostrofirana kao sraz crkve i države, zapravo to i nije tako. Kao i uvijek, sporne su određene smjernice u sustavu koje su vješto ubačene, a skrivaju daleko perfidnije naume. Zdravstveni odgoj u EU definitivno šokira s pojedinim ispadima političara poput umotvorine da bi djeca trebala učiti o svojoj seksualnosti dok su dovoljno mladi i ne mogu zatrudnjeti.

Brazil se pak establishmentu dodvoravao jumbo plakatima s dva dječaka od sedam godina koja se strastveno ljube u klinču, čime su promicali pravo na homoseksualnost u prvom razredu osnovne škole. Daleko od toga da moral ne treba tražiti niti na jednoj od sukobljenih strana, no zaista je nužno podcrtati o čemu se zapravo radi jer će Hrvatska usvajanjem ovako fleksibilnog zakona postati poligon za društveni inženjering Novog svjetskog poretka.


Kinsijev sindrom - kako su legalizovani homoseksualizam, pedofilija, seksualna revolucija... from cps.info on Vimeo.

AD. 05.01.2013.


Izvor, i opširnije : Ihttp://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/74942-evo-dokaza-da-se-hrvatskoj-namece-odgoj-sazdan-od-pedofilije-i-manipulacije-ljudima.html


Autor: Damir Kramarić

Červtak, 03.01.2013.

Dr. Vladimir Gruden, psihijatar i seksolog koji je prije osam godina vodio radnu grupu koja je, za mandata ministra Primorca, radila na programu novog spolnog, odnosno zdravstvenog odgoja, no čiji je koncept tada odbijen:

- Bio sam predsjednik Povjerenstva za spolni odgoj koje je i predložilo da se predmet preimenuje u zdravstveni odgoj, jer se o spolnosti već govorilo i u sklopu drugih školskih sadržaja. Prijedlog programa zdravstvenog odgoja kojeg sam priredio u suradnji s drugim članovima povjerenstva tada nije prihvaćen jer se predstavnici udruga koje su kasnije preuzele glavnu riječ, nisu slagale s predloženom koncepcijom. Ministar Primorac nakon toga je osnovao novo povjerenstvo u koje je ušao i Aleksandar Štulhofer – ističe u uvodu ugledni psihijatar, te dodaje da i bez novog programa koji, sudeći po mnogim činjenicama, zagovara promiskuitet, pornografiju i prostituciju, u Hrvatskoj imamo previše nasilja i pedofilije.

- U starim udžbenicima psihijatrije koji su govorili o oblicima patologije kod čovjeka, pisalo je da je homoseksualizam poremećaj protiv produljenja vrste, dakle jedan oblik patologije. Danas se, međutim, nameće stav da je homoseksualnost normalna, pa čak i poželjna seksualna sklonost, a i na ostale se načine sugerira spoznaja da treba djeci dopustiti neobuzdanost, te da čovjek ne treba kontrolirati svoje nagone i impulse. Znamo li da su seksualnost i agresija osnovni ljudski nagoni, te da se čovjek po kontroli svojih nagona i impulsa najviše razlikuje od životinja, možemo zaključiti da se novim zdravstvenim odgojem na neki način nameće ideologija po kojoj se ljudi više ne bi trebali puno razlikovati od zvijeri jer će i sami, poslušaju li savjete autora koje ste citirali, postati posve neobuzdani. Važno je istaknuti da kontrolom nagona i impulsa čovjek stvara energiju koju kasnije koristi za stvaranje i kreativno djelovanje, toliko karakteristično upravo za ljudsku vrstu. Ako pak izostane glavni kontrolni mehanizam, odnosno ako ljudi ne budu kontrolirali svoje impulse, više neće imati energije za drugi dio svog života, odnosno za intelekturalni rad i razvoj. A onima koji ne znaju kontrolirati svoju energiju lakše je i manipulirati – podvlači dr. Gruden te dodaje kako se iz svega može zaključiti da je nametanje zdravstvenog odgoja u obliku kakav se sada uvodi u Hrvatskoj, put i sredstvo manipulacije ljudima.

Podsjeća potom da su pojedine ideologije u povijesti poticale ljude na neobuzdanju agresiju, zbog čega su u konačnici smrtno stradali milijuni ljudi.
I Oktobarska revolucija poticala je nagone i agresiju. Revolucionari su imali pravo ubiti svoje neistomišljenike, zbog čega su mnogi izgubili glavu. Oni, pak, koji su ubijali, kasnije su nastojali pobjeći od sebe sama, ne razmišljajući o svojim postupcima i izbjegavajući preispitivati svoju savjest. Tako su postali podložni manipulacijama. Jer onima koji žele imati svoj mir, važno je stvoriti unutrašnji autoritet. A cjelovite ličnosti najbolje se izgrađuju kroz kontrolu impulsa i nagona. Ako ne kontroliramo nagone, postajemo životinje kojima je lako upravljati. U tome je, čini mi se, i srž problematike zdravstvenog odgoja koji nam se nameće pod isprikom da takav program Hrvatskoj preporuča Svjetska zdravstvena organizacija – zaključuje dr. Gruden.

Jovanović se poziva na odavno kompromitiranu Svjetsku zdravstvenu organizaciju!

Kada više nije znao što bi odgovorio na sve glasnije i sve argumentiranije kritike novog zdravstvenog odgoja, ministar Jovanović ispalio je 'da na programu kakav se uvodi u Hrvatsku ustrajava Svjetska zdravstvena organizicija', te da, stoga, više nema rasprave oko toga je li taj program dobar ili ne?! U toj ministrovoj izjavi najbolje se, po svemu sudeći, vidi koliko je Željko Jovanović neinformiran, neobrazovan i nekompetentan za posao koji obavlja. Poznato je, naime, da se Svjetska zdravstvena organizacija zadnjih godina itekako osramotila svojim najavama smrtonosne epidemije svinjske gripe, te preporukama da se čovječanstvo cijepi protiv te opasne bolesti.

Danas je, naime, poznato da je svinjska gripa bila blaža od obične sezonske gripe, te da se cjepivo kojeg je tako gorljivo preporučala Svjetska zdravstvena organizacija, pokazalo štetnim za ljude zbog čega su ga mnoge europske zemlje nedavno i zabranile. Svjetska zdravstvena organizacija je, prema riječima Jagode Savić, bosanske aktivistice s kojom smo nedavno objavili intervju, podupirala i cijepljenje beba u Bosni i Hercegovini nedovoljno provjerenim cjepivom protiv hepatitisa B, zbog čega je više od tisuću dječaka i djevojčica umrlo zadnjih godina.

Zbog svega navedenog, u svijetu se već dulje vrijeme govori i piše da je Svjetska zdravstvena organizacija ustvari najobičnija podružnica najmoćnijih farmaceutskih industrija, kojima je jedino bitno da na prodaji lijekova i cjepiva što bolje zarade, ne mareći pritom hoće li stradati ljudi.
Žalosna je, stoga, činjenica da Željko Jovanović, sudeći po njegovim izjavama, i danas misli da je Svjetska zdravstvena organizacija na neki način nadređena Vladi Republike Hrvatske čiji je i on član.


- 23:28 - Komentari (55) - Isprintaj - Zasebno

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< siječanj, 2013 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Veljača 2016 (1)
Lipanj 2015 (1)
Ožujak 2015 (2)
Siječanj 2015 (1)
Studeni 2014 (3)
Rujan 2014 (1)
Svibanj 2014 (1)
Travanj 2014 (2)
Siječanj 2014 (1)
Prosinac 2013 (3)
Studeni 2013 (1)
Kolovoz 2013 (1)
Srpanj 2013 (1)
Svibanj 2013 (2)
Travanj 2013 (6)
Ožujak 2013 (1)
Veljača 2013 (1)
Siječanj 2013 (2)
Prosinac 2012 (3)
Rujan 2012 (1)
Kolovoz 2012 (1)
Srpanj 2012 (3)
Lipanj 2012 (3)
Svibanj 2012 (1)
Travanj 2012 (2)
Ožujak 2012 (2)
Veljača 2012 (7)
Siječanj 2012 (15)
Prosinac 2011 (6)
Studeni 2011 (5)
Listopad 2011 (2)
Rujan 2011 (4)
Kolovoz 2011 (5)
Srpanj 2011 (6)
Lipanj 2011 (9)
Svibanj 2011 (6)
Travanj 2011 (8)
Ožujak 2011 (10)
Veljača 2011 (6)
Siječanj 2011 (5)
Prosinac 2010 (5)
Studeni 2010 (1)
Listopad 2010 (3)
Rujan 2010 (5)
Kolovoz 2010 (4)
Srpanj 2010 (6)
Lipanj 2010 (6)
Svibanj 2010 (3)

Opis bloga

Linkovi

Narode probudi se!

Tekstovi

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se