Nova Politika

17.02.2011., četvrtak

Saborsko apsolutističko nasilje nad Ustavom Republike Hrvatske


Uvod : catwoman


16. lipnja 2010. godine Hrvatski sabor izglasao je određene promjene odredbi Ustava vezano za pitanje uvjeta vrednovanja rezultata referenduma kao načina neposrednog izjašnjavanja građana Republike Hrvatske.

Takođe je implementirano cijelo poglavlje koje se odnosi na Europsku uniju, kao da je Hrvatska već postala njenom članicom, što je ( blago rečeno ) prejudiciranje situacije i nepotreban napor odrađivanja nekog posla unaprijed, za koji se samo pretpostavlja da će moguće biti potreban.

Takva marljivost predlagatelja promjena zakonskih odredbi i zastupničkog tijela Sabora izrazito je začudna, ako uzmemo u obzir sve ostalo njihovo ponašanje ( nesudjelovanje u raspravama, neinformiranost, često izbivanje sa sjednica, etc. ). Začudno ponašnje uvijek inspirira razmišljati o uzrocima takve netipičnosti.

Tim više što Ustavni sud Republike Hrvatske na svu tu nelogičnost nije korektivno ili bilo kako drugačije reagirao.

U nastavku slijede detaljna obrazloženja tvrdnje o nelogičnim i kontradiktornim interveniranjima u Ustav od 2001., što drastično ukazuju na što hitniju potrebu njihovog upućivanja na ocjenu ustavnosti pri Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Prvi tekst sročen je u obliku sudskog podneska Ustavnom sudu RH.

Drugi tekst je raskrinkavanje manipulativnih, podsvjesno uvjetujućih lingvističkih rješenja za kreiranje teksta ( inače zdravorazumski gledano - potpuno nepotrebno ubačenog ) poglavlja o EU u Ustav, kao i isticanje temeljnih kontradikcija i kontroverzi unutar Ustava od 2010. , što mu tako sve više osporavaju demokratski karakter i smisao, a stvaraju sve jači predtekst / kontekst za zloporabu u apsolutističke, protunarodne svrhe.Autor : Boris


Na temelju članka 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( „Narodne novine br. 99/99., 29/02., 49/02 pročišćeni tekst ) p r e d l a ž e m:

POKRETANJE POSTUPKA ZA OCJENU SUGLASNOSTI IZMJENJENIH I DOPUNJENIH ODREDBI USTAVA RH S ODREDBAMA USTAVA IZ 2001.

O b r a z l o ž e nj e:

1. Sporne odredbe odnose se na temeljne odredbe članak 2. Oba ustavna akta, i na odredbe članka 86. stavak 4. Ustava iz 2001.g. u odnosu na članak 87.stavak 4. Ustava iz 2010. g. Tako u temeljnim odredbama Ustava iz 2001 izričito stoji da „Hrvatski sabor i narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuje: ...o udruživanju u saveze s drugim državama," a u članku 86. stavak 4.“ Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.“
U izmjenjenim odredbama Ustava iz 2010. g. stoji da „Hrvatski sabor ili narod.. etc", a u članku 87. Stavak 4. „Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su pristupili referendumu".

2. Ovim nesuglasjem izmjenjenih odredbi važečeg Ustava iz 2001., bez ijednog bitnog razloga i pravnog osnova, Hrvatski narod je izgubio svoja ustavna prava da odlučuje neposredno i na demokratski način putem referenduma o najvažnijim pitanjima svoga opstanka, kao što je udruživanje u saveze s drugim državama, i to – ignoriranjem činjenice da je za demokraciju i demokratske odnose unutar države bitno koliko birača će se odazvati na glasovanje, kao i činjenice tko može odlučivati o tome - kao da su Hrvatski sabor i narod nešto potpuno svejedno.

Dok je u Ustavu iz 2001. eksplicitno uređeno da na biralište mora pristupiti većina od ukupnog broja birača, i da o bitnim pitanjima odlučuje Hrvatski sabor i narod neposredno, u odredbama izmjenjenog Ustava iz 2010., uređuje se ( utvrđuje ) , da će to učiniti Hrvatski sabor ili narod, znači alternativno, a odlučuje se većinom birača koji su pristupili referendumu.Na taj način Hrvatski sabor kad god zaželi može preuzeti ingerencije naroda glede neposrednog odlučivanja o najvažnijim pitanjima države i društva. Radi ilustracije, primjerice, prema ovim ustavnim odredbama o referendumu, naša država može se pravno udružiti s drugim državama, ako glasovanju pristupi najmanje 3 birača, što je apsolutna besmislica.

3. Ovim promjenama Hrvatski sabor je direktno izvršio napad na pravni poredak naše države, obezvrijeđujući temeljne odredbe Ustava u smislu da vlast proizlazi iz naroda, da smo jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna država, i zajednica slobodnih i ravnopravnih državljana, i da nam je suverenitet neotuđiv, nedjeljiv, i neprenosiv.

4. Smatram da ustavne odredbe o referendumu ni u jednom slučaju nisu smijele biti predmet rasprave u svezi sa primanjem i ulaskom naše države u EU, naprotiv, ulazak u „bračnu zajednicu“ kod ovako ozbiljnih stvari mora izražavati većinsku istinsku volju naroda. Ako je netko želio mijenjati ove pravne norme, onda je to mogao učiniti samo na referendumski način, a ne samovlastno.

5. Time su povređena temeljna ustavna prava naroda i svakog pojedinačnog državljanina RH opisana u članku 2. stavak 4., a u vezi s člankom 1. stavak 2. Ustava iz 2001. godine.


Autor : Jupi


Što se Ustava od 2010. tiče, stvar je čista i jasna kao suza jer je ovaj Ustav u sebi logički kontradiktoran - odnosno pokidan !

Evo ovako :

U ovom Ustavu postoji cijelo poglavlje VIII Europska unija čijim se člancima govori o članstvu Hrvatske u EU u POTVRDNIM REČENICAMA i s GLAGOLIMA U PREZENTU i točkom na kraju. A to su u gramatici jezika rečenice i glagolsko vrijeme kojima se izriče činjenično sadašnje stanje koje jest sada kao sigurno i neupitno stanje.

citiram djelomice samo neke :

članak 143.
Republika Hrvatska na temelju članka 142. Ustava, kao država članica Europske unije sudjeluje u stvaranju Europskog zajedništva, ...

( vidite li glagole u prezentu i točku na kraju rečenice ? )

Isto tako dalje u potvrdnim rečenicama s glagolima u prezentu - sadašnje stanje / stanje koje jest sada - citiram djelomice sljedeći :

članak 144.
Građani republike Hrvatske neposredno su zastupljeni u Europskom paralametu, ...

članak 146
Državljani Republike Hrvatske su građani Europske unije, i uživaju prava koja im jamči pravna stečevina Europske Unije, ...

i tako stalno s glagolima u prezentu i s točkom na kraju izriče se potvrdnim rečenicama sadašnje stanje, koje naravno stvarno još se nije dogodilo, ali je u Ustav, zamislite stavljeno kao takvo da već jest !!!!

i na kraju Ustava u poglavlju X ZAVRŠNE ODREDBE u članku 152.

"Promjena Ustava stupa na snagu danom proglašenja, 16. lipnja. 2010. godine, osim članka 9. stavka 2. u dijelu koji se odnosi na izvršenje odluka o predaji donesenih sukladno pravnoj stečevini Europske unije, članka 133, stavka 4. i članaka 144, 145, i 146. Ustava Republike Hrvatske koji stupaju na snagu danom pristupanja Hrvatske Europskoj Uniji."

u kojem se dakle u zadnjoj rečenici eksplicite jasno određuje dan i čin kao neumitan siguran događaj pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i tim člankom drukčiji ishod uopće nije predviđen !!!

A sad ja Vas pitam: a što ako mi na referendumu izglasujemo NE ulasku Hrvatske u EU. To onda znači da PADA OVAJ USTAV koji u sebi sadrži pravna stanja članstva Hrvatske u EU !!! Je li to normalno da građani svojim referendumskim NE o nekom pitanju sruše Ustav !!! ??? Pa kakav je to Ustav ??? Očito je da je onda takav Ustav nesukladan volji građana !!! Odnosno kontradiktorno napisan jer s dopuštenim ishodom glasovanja građana NE u EU ruši samog sebe.

I opet dalje još jedna pravna kontradikcija u Ustavu, u slijedećem:

U članku 1. poglovlja II TEMELJNE ODREDBE stoji, citiram :

"Hrvatski Sabor ili narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom odlučuje :
- ....
- ....
- o udruživanju u saveze s drugim državama"
!

izriče se dakle da narod odlučuje "u skladu s Ustavom" !!! u kojem su već potvrdnim rečenicam i glagolima u prezentu izraženo pravno stanje kao vladajuće sadašnje stanje - da je Hrvatska članica EU, a to znači da narod mora glasovati sa DA u EU jer je jedino to sukladno s Ustavom, i jedino taj rezultat refererenduma o EU ostavlja ovaj Ustav na snazi,

ali opet u tom istom Ustavu u I IZVORIŠNE ODREDBE kaže se da se građanima jamči sloboda - citiram djelomice :

" ... Republika Hrvatska oblikuje se i razvija kao suverena i demokratska država u kojoj se jamče i osiguravaju, slobode i prava čovjeka, ... "

a kakva je to sloboda glasovanja kad moraš glasovat sukladno Ustavu koji je već unio u svojim člancima članstvo u EU kao siguran ustavni događaj - dakle mi nismo slobodni da glasujemo NE, odnosno u stvarnosti jesmo pa time rušimo Ustav u kojem su unijeta pravna stanja članstava Hrvatske u EU !

Eto dakle, kako vidite ovaj Ustav je u sebi najprije ultimativan jer traži da glasujemo sukladno Ustavu - dakle DA u EU, a čime dokida opet slobodu i prava čovjeka da glasuje slobodno NE u EU !

To je čista pravno logička kontradiktornost, i samo je jedna od pravnih ludosti ovog silovanog Ustava, a da ne spominjem kako su saborski zastupnici unošenjem pravnih stanja Hrvatske kao članice EU u Ustav time prešli granice prava odlučivanja o vrijednosno temeljnim pitanjima, koje su i u Ustavu posebna temljena kategorija ( na početku samog Ustava ) i koja se ne smije unijeti u Ustav dok je ne izglasuje narod, a oni ( saborski zastupnici ) su to sami sebi dali za pravo !

Jer u - II TEMELJNE ODREDBE Ustava lijepo i jasno piše, citiram

" Vlast u republici Hrvatskoj proizlazi iz naroda, i pripada narodu "

Mislim da je sve jasno koju su pravnu ludost napravili i protučovječno preotimanje vlasti iz ruku hrvatskog naroda u svoje saborske ruke !

Nedopustivo !!! Radi se o otimačima koji nam trebaju odgovarati za pljačku našeg prava !!!

Naravno Ustavni sud je na to morao reagirati - a nije. lli su glupi, ili neće, ili im to procedura ne dopušta.


DODATAK : ( AD. 18.02.2011.)

Inicijativa, t.j. dokument vlade; rujna 2009. po kojoj je napravljena promjena Ustava zove se :

PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Evo odmah u prvim rečenicama dokumenta : koje razloge vlada navodi za promjenu Ustava !

Citiram :

1. Razlozi za pristupanje promjeni Ustava Republike Hrvatske

Pripreme za članstvo u Europskoj uniji podrazumijevaju sveobuhvatne prilagodbe čitavog pravnog, gospodarskog i administrativnog (upravnog) sustava Republike Hrvatske. U svrhu ispunjavanja kriterija za članstvo, Republika Hrvatska - kao i sve države kandidatkinje do sada - mora proći kroz složeni proces uskladivanja zakonodavstva i jačanja administrativnih kapaciteta te izvršiti odgovarajuce reforme koje u jednom dijelu uključuju i reformu temeljnih funkcija i nadležnosti pojedinih državnih tijela i institucija. Članstvo u Europskoj uniji ujedno podrazumijeva i prijenos odredenih ustavnih ovlasti na institucije Europske unije, izravan
pravni učinak i primjenu prava Europske unije te garanciju odredenih prava građanima Europske unije na podrucju Republike Hrvatske. Takoder, svaka država kandidatkinja prije pristupanja Europskoj uniji treba utvrditi ustavno-pravnu osnovu temeljem koje ce pristupiti Europskoj uniji, a koja može podrazumijevati i raspisivanje referenduma.

Buduci da su spomenute kategorije i relevantni pravni instituti, osim zakonom i podzakonskim propisima, uređeni i Ustavom Republike Hrvatske, pripreme za pristupanje Europskoj uniji zahtijevaju i odgovarajuće ustavno-pravne prilagodbe kojima ce se uzeti u obzir novo politicko i pravno okruženje u kojemu ce se Republika Hrvatska naći uoči i nakon pristupanja Europskoj uniji. Nužnost odredenih ustavnih promjena naznačena je i od strane Europske unije tijekom procesa pregovora o pristupanju u određenom broju pregovaračkih poglavlja, pri cemu su pojedine ustavne promjene utvrdene kao izravan uvjet (mjerilo) za
zatvaranje poglavlja. Stoga je s ciljem dovršetka pregovora o pristupanju, osiguravanja odgovarajuce ustavno-pravne osnove za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, te učinkovitog funkcioniranja Republike Hrvatske u Europskoj uniji, potrebno pristupiti promjenama Ustava Republike Hrvatske.
Sve države iz prošlog kruga proširenja (osim Cipra) mijenjale su svoje Ustave prije i/ili nakon pristupanja Europskoj uniji (Litva). Zbog specificnosti ustavno-pravnog uredenja svake države, opseg ustavnih promjena u navedenim državama bio je razlicit.


Završen citat.

Ostalo u naslovljenom dokumentu su eksplicitno napisane promjene i dodaje pojedinih članaka, koje možete naći ugrađene u Ustav i objašnjenja uz te promjenjene i dodane članke.

Primijetite :

- da se nigdje u citiranom tekstu koji objašnjava razloge promjene Ustava ne navodi niti jedan državni razlog i interes Republike Hrvatske koji traži promjenu Ustava, i što se želi tom promjenom postići !!!
- jedni razlog koji je dan jest : "podrazumijevanje" promjena Ustava i zakona u procesu pristupa Hrvatske EU, i doslovno "izravan uvjet (mjerilo)" Bruxellesa, kako bi se zatvorila određena poglavlja u procesu pristupa Hrvatske u EU !

Ma kakvi interes Hrvatskog naroda kao razlog ! Razlog je sasvim jasno rečen - to je dikatat Bruxellesa kojim se lomi demokratska narodna kičma naroda / nacija Europe već prije ulaska u EU !!!


Komentar : Boris

Obratite pažnju na rečenicu :..."a koja može podrazumijevati i raspisivanje referenduma" . Zamislite ovo licemijerstvo u obliku "dara" koji se može ponuditi narodu da o tome odlučuje. Zato su i promjenili ono "Sabor i narod" u "Sabor ili narod". Znači, ako tajna i iskrena istraživanja pokažu da su građani protiv ulask u EU oni će smisliti da o tome odluče sami, jer u Ustavu nalaze tu mogućnost u obliku diskrecionog prava. Narode moj, nisi svijestan što ti "elita" sprema, dok ti prolijevaš krv, suze i znoj ! Poslije ovoga, pitam se, koje je to pravo koje bi se uopće moglo tražiti da se rješava referedumom ? Što ima važnije od ovoga pitanja doli da se pita narod s kim želi živjeti ?

Komentar : Jupi

Koliko je Vladi i Saboru stalo do naroda vidljivo je i u samom Ustavu gdje su svim političkim tijelima vlasti dali svoje poglavlje; i Vladi i Saboru, i Predsjedniku republike, i Sudu, ali nisu dali narodu ni jedno poglavlje, jer ti diletanti i otimači vlasti i ne prepoznaju narod kao tijelo vlasti.
Pogledajte u Ustav pa ćete vidjeti da nema poglavlja posvećenog narodu. Također još u članku 3. poglavlja II TEMELJNE ODREDBE potpuno jasno narod kao tijelo vlasti je isključeno - citiram taj članak :

Članak 4.
U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu a ogranicena je Ustavom zajamčenim pravomna lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.Načelo diobe vlasti uključuje oblike medusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom.

i sad evo ključ svekolike vlasti u Hrvatskoj - citiram opet iz II Temeljne odredbe:

Članak 5.
U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.

I onaj tko ima pravo mjenjati Ustav, zapravo drži svu vlast u Hrvatskoj ! A to je naravno SABORSKA ELITA, koja prema : - citiram djelomice IV USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI , glavu 1. Hrvatski Sabor, članak 81, gdje direktno eksplicitno piše :

članak 81.
Hrvatski sabor:
- ....
– odlučuje o donošenju i promjeni Ustava
,

pa onda dalje u istoj glavi 1. Hrvatski Sabor u članku 87. piše ono pravno pravilo "može ali ne mora" - pa onda to naravno i ne čini ! Dakle, citiram 87, stavak 1 :

članak 87.
Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.

što naravno nisu učinili jer nisu morali !

A pravo naroda da odluči o promjenama Ustava skrili su odmah u stavku 3. istog članaka - citiram :

O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Hrvatski sabor ce raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja biraca u Republici Hrvatskoj.

I to je to - tu je skrivačina i otimačina prava naroda da izvrši promjenu Ustava dovršena !!!

No, u tom Ustavu postoje ipak neki članci temeljnih odredbi, koji svoje autore i donositelje teško teško kače za vrat !!!
To je članak koji definira TEMELJNE vrijednosti prema kojima se Ustav tumači - II TEMELJNE ODREDBE, članak 3 - citiram:

članak 3.
Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda,
poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranacki sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.


članak 6.
Osnivanje političkih stranaka je slobodno. Unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti sukladno temeljnim ustavnim demokratskim načelima. Stranke moraju javno polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine.
Protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske. O protuustavnosti odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske.


Dakle da zaključim : te stranke u Saboru - što su izglasale ovaj silovani Ustav, koji svojim USTAVLJENJEM pristupa Hrvatske u EU vrši USTAVNI PRITISAK NA SLOBODU NARODNOG ODLUČIVANJA - protuustavne su stranke !!!
Zaključak : catwoman

Neki pravnici komentiraju kako bi Ustavni sud čak mogao izjaviti da je nenadležan za dotična pitanja, ili bi već pronašao neki nebulozni razlog za opravdanje "suvislosti" ovakvog silovanja Ustava, no : nije nam krajnja svrha postizanje korekcije Ustava u prethodno normalno stanje ( iako bi to bilo idealno ), već daljnje raskrinkavanje pred očima javnosti čime se sve ulogirani predstavnici vlasti - dakle, barem deklarativno: naroda - služe, ne bi li taj isti narod postupno obespravili doslovno do ropske razine.

Tim informacijama želimo uputiti javnost kako je presudno važno za očuvanje sjemena demokracije na ovim našim hrvatskim prostorima – što masovnije pristupiti referendumu o pitanju pristupa Republike Hrvatske Europkoj uniji, te se prethodno iznimno iscrpno i kvalitetno informirati o svim poslijedičnim prednostima i nedostacima mogućeg ulaska naše zemlje u tu državnu asocijaciju. Dakle : inzistirati na javnoj raspravi, neodloživoj potrebi da se javnosti do detalja da na uvid što je sve to, zapravo, ispregovarano u zatvorenim poglavljima pristupnih pregovora ( a za koja kaže saborski zastupnik D. Lesar da ni njemu nisu poznata !!! ), pa temeljem tih saznanja, kao i informacija o kretanjima i događanjima u drugim zemljama nakon što su već pristupile EU, odlučiti isključivo svojom glavom, a ne automatskim prihvaćanjem rješenja koje nam uporno i krajnje neargumentirano nameću političari i njima podređeni mas-mediji.

Građani Norveške već su dva puta na referendumima o pristupanju EU odgovorili da to ne žele, sada je tamo zainteresiranih za EU oko 20 %. I ljudi normalno žive u takvoj svojoj državi, koja trguje i surađuje s drugim državama, isto poput EU kompatibilne Švicarske – niti jedna niti druga nije propala živeći u " izolaciji ". Čudno je samo to što ih svako malo pitaju jedno te isto na referendumu, valjda misle da su ljudi mutavi ??? Nije mi poznato jesu li norveški političari prije tih referenduma odlučili obaviti pristupne pregovore ili ne ( što je još jedan nonsens u našem slučaju, ukoliko nije namjerna manipulativna sugestija biračima, tj. politika svršenog čina ), no ta politikantska manipulacija u našem slučaju ne može biti nikakav razlog, obaveza ili inhibicija da svatko od nas ne glasuje onako kako osobno i autonomno, krajnje svojeglavo misli da je ispravno.

AD. 18.02.2011. A ako ne bude referenduma, dame i gospodo, onda neće biti niti Vlade, niti Sabora koji bi o tome odlučivali umjesto nas !
- 01:59 - Komentari (63) - Isprintaj - Zasebno

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< veljača, 2011 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

Veljača 2016 (1)
Lipanj 2015 (1)
Ožujak 2015 (2)
Siječanj 2015 (1)
Studeni 2014 (3)
Rujan 2014 (1)
Svibanj 2014 (1)
Travanj 2014 (2)
Siječanj 2014 (1)
Prosinac 2013 (3)
Studeni 2013 (1)
Kolovoz 2013 (1)
Srpanj 2013 (1)
Svibanj 2013 (2)
Travanj 2013 (6)
Ožujak 2013 (1)
Veljača 2013 (1)
Siječanj 2013 (2)
Prosinac 2012 (3)
Rujan 2012 (1)
Kolovoz 2012 (1)
Srpanj 2012 (3)
Lipanj 2012 (3)
Svibanj 2012 (1)
Travanj 2012 (2)
Ožujak 2012 (2)
Veljača 2012 (7)
Siječanj 2012 (15)
Prosinac 2011 (6)
Studeni 2011 (5)
Listopad 2011 (2)
Rujan 2011 (4)
Kolovoz 2011 (5)
Srpanj 2011 (6)
Lipanj 2011 (9)
Svibanj 2011 (6)
Travanj 2011 (8)
Ožujak 2011 (10)
Veljača 2011 (6)
Siječanj 2011 (5)
Prosinac 2010 (5)
Studeni 2010 (1)
Listopad 2010 (3)
Rujan 2010 (5)
Kolovoz 2010 (4)
Srpanj 2010 (6)
Lipanj 2010 (6)
Svibanj 2010 (3)

Opis bloga

Linkovi

Narode probudi se!

Tekstovi

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se