Blog za MEDICINSKE SESTRE i TEHNIČARE =D

nedjelja, 10.04.2011.

Primjer prijemnog ispita za sestrinstvo

2007./2008. VMS
1. Osnove procesa zdravstvene njege nalazimo kod: A
A) V. Henderson
B) F. Nightingale
C) H. Yura
D) M. B. Walsh
E) A. Maslow
2. Pri utvrđivanju potreba za zdravstvenom njegom, najučestaliji potencijalni problem
jest:
A) bol
B) nesanica
C) mogućnost infekcije
D) tjeskoba
E) povišena tjelesna temperatura
3. Najčešća veličina bolničkog odjela jest:
A) 10-20 kreveta
B) 10-30 kreveta
C) 20-30 kreveta
D) 30-40 kreveta
E) 20-40 kreveta
4. Ispravan redoslijed kupanja bolesnika jest:
A) prsa, trbuh, ruke, leđa
B) prsa, ruke, trbuh, leđa
C) leđa, gluteusi, genitalije, noge
D) vrat, ruke prsa, trbuh
E) ništa od navedenog
5. U mjere za spriječavanje respiratornih komplikacija NE ubrajamo:
A) pravilan položaj u krevetu
B) održavanje osobne higijene
C) iskašljavanje
D) što ranije ustajanje iz kreveta
E) prestanak pušenja
6. U hipoksiji mozga će se javiti:
A) Biotovo disanje
B) Cheyne-Stokesovo disanje
C) asmatsko disanje
D) ortopnea
E) Kussmaulovo disanje
7. Normalan krvni tlak djeteta starog 6-9 godina iznosi oko:
A) 12,6/8,66 kPa
B) 13,3/8,66 kPa
C) 14,6/8,66 kPa
D) 15,6/9,7 kPa
E) 16/10,7 kPa
1
8. Količina urobilinogena u mokraći, kod zdrave odrasle osobe, u 24-satnoj mokraći
iznosi:
A) 0,5-4,0 U
B) 0,5-3,5 U
C) 1,0-4,5 U
D) 0,2-2,5 U
E) 2,5-4,0 U
9. Učestali podražaj i mokrenje malih količina urina je:
A) nikturija
B) oligurija
C) inkontinencija
D) polakisurija
E) poliurija
10. Hranjiva klizma se najčešće sastoji od:
A) 5% glukoze
B) 10% glukoze
C) 15% glukoze
D) 0,9% NaCl-a
E) glukosaline
11. U destruktivnim bakterijskim upalama, virusnim upalama, edemu pluća, plućnoj
emboliji i tumorima izgled iskašljaja može biti:
A) pjenušav
B) sluzavognojan
C) sluzav
D) gnojan
E) sukrvav
12. Centar za znojenje je smješten u:
A) malom mozgu
B) produženoj moždini
C) hipotalamusu
D) hipokampusu
E) međumozgu
13. Nazogastričnu sondu je potrebno mijenjati svakih:
A) 12 sati
B) 24 sata
C) 48 sati
D) 72 sata
E) tjedan dana
2
14. U anorganska dezinfekcijska sredstva NE ubrajamo:
A) lizol
B) lužine
C) sumporna kiselina
D) klor
E) kalijev permanganat
15. Sterilizacija formaldehidom se provodi na:
A) 54-55°C
B) 123-126°C
C) 160°C
D) 180°C
E) sobnoj temperaturi
16. Helioterapija NIJE kontraindicirana u bolesnika s:
A) tuberkulozom pluća
B) iscrpljenosti
C) hipertonijom
D) Basedowljevom bolešću
E) karcinomima svih oblika
17. U indikacije za ispiranje želuca NE ubrajamo:
A) trovanje alkoholom
B) trovanje petrolejem
C) trovanje hranom
D) uzimanje većih količina lijekova
E) ubrajamo sve navedeno
18. Variolu je vjerno opisao:
A) Razes
B) Avicena
C) Hipokrat
D) Plinije
E) Galen
19. Modernu klasifikaciju duševnih bolesti je 1901. godine dao:
A) A. Adler
B) K.G.Jung
C) S. Freud
D) E. Kraepelin
E) A. Štampar
20. Normalne vrijednosti CVT- a iznose:
A) 8-10 cm H2O
B) 8-12 cm H2O
C) 8-14 cm H2O
D) 8-10 mmHg
E) 8-12 mmHg
3
21. U neinvazivne metode pretraga NE ubrajamo:
A) kateterizacija desne strana srca
B) angiografija
C) fonokoronarografija
D) koronarografija
E) ubrajamo sve navedene
22. Lijekovi koji spriječavaju zgrušavanje eritrocita su:
A) fibrinolitici
B) antiagregacijski lijekovi
C) kardiotonici
D) nitrati
E) glikozidi digitalisa
23. U znakove i simptome hipertenzivne krize NE ubrajamo:
A) blijedu kožu lica
B) šum u ušima
C) palpitacije
D) tahikardiju
E) znojenje
24. Tuberkulinska reakcija Mantouxovom tehnikom se očitava nakon:
A) 12 sati
B) 24 sata
C) 36 sati
D) 48 sati
E) 72 sata
25. Antituberkulotik Parazinamid može:
A) oštetiti jetru i živce, izazvati nemir i nesanicu
B) oštetiti jetru
C) oštetiti jetru i gušteraču, izazvati bol u zglobovima
D) oštetiti sluh
E) izazvati smetnje vida
26. Pušenje je čimbenik rizika za oprativni zahvat radi moguće komplikacije:
A) tromboembolije
B) upale pluća
C) atelektaze
D) usporene cirkulacije
E) svega navedenoga
27. Priprema crijeva za kolorektalne operacije započinje:
A) treći prijeoperacijski dan
B) treći ili drugi prijeoperacijski dan
C) drugi prijeoperacijski dan
D) dan prije operacije
E) dan prije do dva dana prije operacije
4
28. Smanjenje optjecaja krvi u vitalnim organima je:
A) kardiogeni šok
B) septički šok
C) anafilaksijski šok
D) hipovolemijski šok
E) šok
29. T-dren se bez opasnosti može odstraniti nakon:
A) tjedan dana
B) 8-10 dana
C) 48 sati
D) 5 dana
E) 72 sata
30. U komplikacije kraniocerebralnih ozljeda se NE ubraja:
A) gnojni meningitis
B) epilepsija
C) hidrocefalus
D) embolija
E) sve navedeno
31. Aspiracija traheostome se provodi:
A) svakih 1-2 sata ili po potrebi
B) svaka 2-4 sata
C) 3 puta dnevno
D) kada liječnik ordinira
E) svakih 8 sati
32. Prehrana bolesnika s hipertireozom mora biti visokokalorična:
A) 2000-3000 cal
B) 3000-6000 cal
C) 3500-5000 cal
D) 2500-3500 cal
E) 3500-4500 cal
33. Nakon operacije crijeva, bolesnik leži:
A) u Fowlerovom položaju
B) na ravnom, glave zabačene u stranu
C) na ravnom, nogu flektiranih u koljenima
D) u Fowlerovom položaju, nogu flektiranih u koljenima
E) na lijevom boku
34. Mikroklizma se bolesniku nakon operacije hemeroida daje:
A) nikad
B) 2.-3. dan
C) 5. dan
D) ako druge metode ne daju rezultate
E) 3 dana nakon uvođenja kašaste prehrane
5
35. Prehrana pacijenta s opeklinama je:
A) peroralna, bogata tekućinom
B) parenteralna, prva 3 dana
C) parenteralna, kombinirana s peroralnom
D) bogata ugljikohidratima i mineralima
E) bogata ugljikohidratima i bjelančevinama
36. U načela terapijske zajednice se NE ubraja:
A) permisivnost
B) prihvaćanje uloge i odgovornosti
C) demokratičnost
D) sučeljavanje s realnošću
E) organizacija međusobne pomoći
37. U pribor za EKT (elektrokonvulzivnu terapiju) se NE ubraja:
A) kisik
B) aspirator
C) komprese od gaze
D) traka gaze
E) sve nabrojeno je točno
38. Pogrešna vjerovanja koja nemaju svoju potvrdu u stvarnosti su:
A) halucinacije
B) iluzije
C) bolesne ideje
D) poremećaji mišljenja
E) ništa od navedenog
39. Najčešći pozitivni simptom shizofrenije je:
A) apatija
B) priviđenja
C) oskudan govor
D) tupost
E) socijalno povlačenje
40. U formalne poremećaje mišljenja se NE ubraja:
A) prisilne misli
B) neologizmi
C) disocirano mišljenje
D) rasulo misli
E) bijeg ideja
41. Koja tvrdnja NIJE točna za aortu:
A) dijeli se na aorta ascendens i aorta descendens
B) iz luka aorte izlaze četiri velike krvne žile
C) počinje u lijevoj klijetki
D) na ušću aorte se nalaze polumjesečasti zalisci
E) daje koronarne arterije za prehranu srca
6
42. Vršak srca seže do:
A) petog lijevog međurebrenog prostora
B) petog desnog međurebrenog prostora
C) šestog lijevog međurebrenog prostora
D) šestog desnog međurebrenog prostora
E) četvrtog lijevog međurebrenog prostora
43. Koja vena NIJE pritok donje šuplje vene:
A) v. femoralis
B) v. hepatica
C) v. renalis
D) v. suprarenalis
E) v. ovarica
44. Spajanjem desne i lijeve brahiocefalične vene nastaje:
A) truncus brachiocephalicus
B) jugularna vena
C) donja šuplja vena
D) gornja šuplja vena
E) portalna vena
45. Koja tvrdnja NIJE točna za srce:
A) obavijeno je perikardom
B) miokard je srednji sloj srca
C) bikuspidalni zalistak je na desnom atrioventrikularnom ušću
D) krv iz desne klijetke ide u pluća
E) u pretklijetke se uvijek ulijevaju vene
46. Kako se naziva prvi vratni kralješak:
A) os hyoideum
B) vertebra prominens
C) promontorium
D) axis
E) atlas
47. Oblik kojeg slova ima nepčana kost:
A) L
B) T
C) V
D) I
E) H
48. Sutura lambdoidea nalazi se između:
A) sljepoočne i tjemene kosti
B) klinaste i tjemene kosti
C) čeone i tjemenih kostiju
D) susjednih tjemenih kostiju
E) zatiljne i tjemenih kostiju
7
49. Kakav oblik ima pars petrosa sljepoočne kosti:
A) piramide
B) valjka
C) stošca
D) prizme
E) kocke
50. Što oblikuje olecranon:
A) koljeno
B) rame
C) kuk
D) lakat
E) petu
51. Kojoj kosti pripada tuber ischiadicum:
A) preponskoj kosti
B) sjednoj kosti
C) natkoljeničnoj kosti
D) petnoj kosti
E) bočnoj kosti
52. Endocard je unutrašnji sloj:
A) srca
B) krvnih žila
C) želuca
D) maternice
E) očne jabučice
53. Koja tvrdnja je TOČNA za lijevu pretklijetku:
A) krv ide u desnu klijetku
B) krv ide u lijevu klijetku
C) krv ide u pluća
D) plućne vene vode krv u pluća
E) plućne vene sadrže vensku krv
54. Zglobno tijelo u zglobu ginglymus ima oblik:
A) kugle
B) sedla
C) elipsoida
D) valjka
E) stošca
55. Što povezuje dvije polutke velikog mozga:
A) međumozak
B) most
C) mali mozak
D) žuljevito tijelo
E) središnja brazda
8
56. Koji dio nedostaje atlasu:
A) processus transversus
B) tijelo kralješka
C) processus articulares
D) foramen vertebrale
E) arcus vertebrae
57. Bazalni gangliji se nalaze u:
A) produženoj moždini
B) kralješničnoj moždini
C) žuljevitom tijelu
D) moždanoj polutki
E) moždanoj kori
58. U visini kojega kralješka završava kralješnična moždina:
A) L2
B) L3
C) L1
D) L4
E) L5
59. Gdje su smješteni krajnici:
A) iza nepčanih lukova
B) u usnoj šupljini
C) u ždrijelu
D) na nepcu
E) na obrazu
60. Gdje se nalaze jezične bradavice:
A) na vršku jezika
B) na hrptu jezika
C) na korijenu jezika
D) na nepčanim lukovima
E) na obrazu
61. Koja tvrdnja NIJE točna za moždinski živac:
A) stražnji korijen sadrži ganglion spinale
B) ima prednji i stražnji korijen
C) prolazi kroz međukralješčani otvor
D) u križnom dijelu kanala tvore konjski rep
E) prednji korijen sadrži osjetna dovodna vlakna
62. Koja tvrdnja NIJE točna za kralješničnu moždinu:
A) siva tvar okružuje bijelu tvar
B) siva tvar ima prednji i stražnji rog
C) u srednjem dijelu sive tvari su stanice autonomnog živčevlja
D) završava kao conus medullaris
E) središnji kanal sadrži cerebrospinalni likvor
9
63. Pia mater je:
A) moždana pregrada
B) tvrda mozgovnica
C) šator malog mozga
D) paučinasta mozgovnica
E) nježna mozgovnica
64. Koja tvrdnja NIJE točna za šarenicu:
A) ima otvor nazvan zjenica
B) nalazi se ispred leće
C) sadrži zrakasti mišić
D) sadrži pigment
E) odgovorna je za boju oka
65. Ductus thoracicus je:
A) sjemenovod
B) izvodni kanal prsne žlijezde
C) kanal unutrašnjeg uha
D) prsni limfovod
E) drugo ime za ductuli alveolares
66. Koji organ NIJE dio respiratornog sustava:
A) usna šupljina
B) nosna šupljina
C) paranazalni sinusi
D) ždrijelo
E) grkljan
67. Tko izlučuje očnu vodicu:
A) zrakasto tijelo
B) staklasto tijelo
C) rožnica
D) bjeloočnica
E) šarenica
68. Gdje su smještene glasnice:
A) u ždrijelu
B) u grkljanu
C) u dušniku
D) na korijenu jezika
E) na mekom nepcu
69. Koji se organ NE nalazi u medijastinumu:
A) srce
B) pluće
C) jednjak
D) dušnik
E) limfni čvorovi
10
70. Pokret fleksija znači:
A) odmicanje
B) pregibanje
C) ispružanje
D) kruženje
E) obrtanje
71. U koju skupinu mišića pripada platysma:
A) mišiće glave
B) mišiće vrata
C) mišiće leđa
D) mišiće prsnoga koša
E) mišiće trbuha
72. Hilus pulmonis se nalazi na:
A) medijalnoj strani pluća
B) na vrhu pluća
C) na bazi pluća
D) na gornjem režnju pluća
E) na donjem režnju pluća
73. Tko omogućuje da je vanjska površina organa vlažna i skliska:
A) sluznica
B) podsluznica
C) vezivna ovojnica
D) serozna ovojnica
E) mišićna ovojnica
74. Koliko zuba sadrži mliječno zubalo:
A) 20
B) 22
C) 24
D) 26
E) 28
75. Glavni odvodni vod gušterače ulijeva se u:
A) jejunum
B) ileum
C) želudac
D) duodenum
E) jetru
76. Koje kosti spaja arcus zygomaticus:
A) čeonu i sljepoočnu kost
B) čeonu i tjemenu kost
C) gornju čeljust i sljepoočnu kost
D) gornju čeljust i čeonu kost
E) donju čeljust i sljepoočnu kost
11
77. Početni dio debeloga crijeva naziva se:
A) colon ascendens
B) colon transversum
C) caecum
D) colon descendens
E) colon sigmoideum
78. Koji organ ima tenije:
A) jednjak
B) dušnik
C) jajovod
D) jejunum
E) kolon
79. Koja je najveća žlijezda u tijelu:
A) gušterača
B) bubreg
C) nadbubreg
D) jetra
E) pluća
80. Koja tvrdnja NIJE točna za bubreg:
A) ima korteks i medulu
B) ima čahuru masnog tkiva
C) ulaz u bubreg se naziva pelvis
D) calices renales okružuju vrške piramida
E) iz bubrega izlazi ureter
81. Karakteristike živčanih stanica su sve OSIM:
A) smještene su u središnjem živčanom sustavu
B) smještene su u ganglijima uključenima u periferne živce
C) imaju svojstvo kontraktilnosti
D) imaju citoplazmatske ogranke: dendrite i akson
E) raznolikog su oblika
82. Svojstva dendrita su:
A) kratki ogranci živčanih stanica
B) dugi ogranci živčanih stanica
C) prenose podražaje od aksona drugih živčanih stanica
D) prenose podražaj iz tijela živčane stanice
E) A+C
83. Sinapse su:
A) doticajna mjesta između živčanih stanica
B) doticajna mjesta aksonskih završetaka i površine izvršnog organa
C) mjesto izlučivanja neurotransmitera
D) mjesto usklađivanja djelovanja živčanog sustava
E) sve je točno
12
84. Divergencija je:
A) pojava kojom impulsi po dolasku u skupinu neurona aktiviraju sve veći broj neurona
B) pojava kojom na jedan neuron stiže signal iz većeg broja neurona
C) pojava obrata staničnog potencijala
D) pojava oslobađanja neurotransmitera u sinaptičku pukotinu
E) sve je točno
85. Funkcije velikog mozga su sve OSIM:
A) pamćenja
B) spavanja
C) mišljena
D) govora
E) učenja
86. Za hipotalamus je točno sve OSIM:
A) upravlja izmjenom tvari
B) omogućava poimanje svjesnog
C) usklađuje ravnotežu vode i soli
D) održava tjelesnu temperaturu
E) upravlja radom žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem
87. Mrežastu tvorbu karakterozira sve OSIM:
A) odgovorna je za prigušivanje i usklađivanje pokreta
B) smještena u produljenoj moždini
C) upravlja funkcijama respiracijskog sustava
D) upravlja funkcijama srčanožilnog sustava
E) upravlja složenim pokretima tjelesnih mišića
88. Mali mozak NE sudjeluje u kontroli:
A) održavanja ravnoteže
B) prigušivanja i usklađivanja pokreta
C) govora
D) emocija
E) predviđanja ishoda motoričke reakcije
89. Receptori su:
A) tvorbe koje zamjećuju promjene svoje okoline
B) hormoni probavnog sustava
C) enzini neophodni za razgradnju glukoze
D) neurotransmiteri
E) katalizatori
90. Svjetlo zamjećuju:
A) nociceptori
B) elektromagnetski receptori
C) termoreceptori
D) kemoreceptori
E) sve je točno
13
91. Najviše vode u ljudskom tijelu nalazi se u:
A) izvanstaničnoj tekućini
B) staničnoj tekućini
C) međustaničnoj tekućini
D) krvi
E) plazmi
92. Osmolalnost je:
A) mjera za veličinu osmoze
B) mjera za brzinu osmoze
C) koncentracija čestica koje NE mogu prolaziti kroz polupropusnu membranu
D) koncentracija čestica koje mogu prolaziti kroz polupropusnu membranu
E) mjera za veličinu čestica koje uzrokuju osmozu
93. Sastavni dio Malpigijevog tjelešca je:
A) proksimalni tubul
B) distalni tubul
C) Henleova petlja
D) glomerul i Bowmanova čahura
E) sabirna cijev
94. Koja krvna žila odvodi krv iz glomerula u peritubulski kapilarni splet:
A) arteria arcuata
B) vasa recta
C) arteriola efferens
D) arteriola afferens
E) vena arcuata
95. Koje od navedenih obilježja filtrirane tekućine u glomerulu je točno:
A) bogata je bjelančevinama
B) filtrira se normalno 5 ml/minuti tekućine
C) ima veliki koloidno-osmotski tlak
D) sadrži eritrocite
E) fitrirana tekućina je istovjetna plazmi osim što ne sadrži bjelančevine
96. Receptori u hipotalamusu koji reagiraju na povećanu koncentraciju tvari u
tjelesnim tekućinama nazivaju se:
A) kemoreceptori
B) baroreceptori
C) receptori za glad
D) volumni receptori
E) osmoreceptori
97. Koja od navedenih tvrdnji NE opisuju točno renin:
A) renin sudjeluje u regulaciji arterijskog tlaka
B) regulira protok krvi kroz bubrege
C) dovodi do stvaranja angiotenzina
D) luče ga jukstaglomerularne stanice bubrega
14
E) njegovo lučenje uzrokuje pad arterijskog tlaka
98. Za očnu leću vrijede sve slijedeće karakteristike OSIM:
A) elastična
B) fiksne lomne jakosti
C) prozirna
D) prehranjuje se difuzijom
E) bikonveksno zaobljena
99. Osjetilo za ravnotežu čine sve slijedeće strukture OSIM:
A) utrikulusa
B) sakulusa
C) bazilarne opne
D) statokonija
E) polukružnih kanala
100. Osjetila za bol osobito su gusto raspoređena u slijedećim dijelovima tijela OSIM:
A) pokosnica
B) koža
C) mozak
D) mozgovnice
E) korijen zuba
101. Za njušne živce vrijedi slijedeća tvrdnja:
A) obavijeni su debelom mijelinskom ovojnicom
B) obavijeni su Schwannovom ovojnicom
C) imaju i mijelinsku i Schwannovu ovojnicu
D) vlakna su debela i bijele boje
E) nemaju ni mijelinsku niti Schwannovu ovojnicu
102. U dubokom propriocepcijskom osjetu specifično sudjeluju:
A) Meissnerova tjelešca
B) slobodni živčani završeci
C) Vater-Pacinijeva tjelešca
D) Ruffinijeva tjelešca
E) tjelešca zglobne čahure
103. U steroidne hormone ubrajamo:
A) tiroksin
B) adrenalin
C) oksitocin
D) testosteron
E) glukagon
104. Neurohipofiza luči slijedeće hormone:
A) somatotropin
B) prolaktin
C) luteinizacijski
D) vazopresin
E) adrenokortikotropni
15
105. Za hormon rasta vrijede sve slijedeće tvrdnje OSIM:
A) povećava broj i volumen stanica
B) potiče iskorištavanje energije iz masnih zaliha
C) povećava energetsko iskorištavanje ugljikohidrata
D) povećava koncentraciju glukoze u krvi
E) putem somatomedina potiče rast kostiju
106. Polumjesečasti zalisci nalaze se:
A) između desnog atrija i desnog ventrikula
B) na ulazu gornje šuplje vene u atrij
C) na početku plućne vene
D) na kraju plućne vene
E) na početku aorte
107. U provodni sustav srca NE ubrajamo:
A) internodusna vlakna
B) sinu-atrijski čvor
C) atrioventrikularni čvor
D) tetivaste strune
E) Hisov snop
108. U razdoblju izovolumne kontrakcije:
A) najviše se mijenja volumen krvi u ventrikulu
B) izbacuje se krv u aortu
C) povećava se tlak u ventrikulu, a ne izbacuje krv u aortu
D) kontrahira se atrij
E) izbacuje se krv u plućnu arteriju
109. Koliko traje srčani ciklus:
A) 0,5 sekundi
B) 0,3 sekundi
C) 0,8 sekundi
D) 0,16 sekundi.
E) 0,2 sekundi
110. Srčani ciklus je:
A) vrijeme kontrakcije ventrikula
B) sistola i dijastola zajedno
C) vrijeme kontrakcije atrija
D) vrijeme relaksacije ventrikula
E) vrijeme relaksacije atrija
111. Što NIJE točno za minutni volumen srca:
A) iznosi 5 litara u minuti
B) ovisi o frekvenciji srca
C) smanjuje se pod utjecajem simpatikusa
D) ovisi o udarnom volumenu
E) ovisi o količini krvi koja venama dolazi u srce
16
112. Frank-Starlingov zakon odnosi se na regulaciju:
A) frekvencije disanja
B) filtracije u bubrezima
C) sekrecije u bubrezima
D) minutnog volumena srca
E) otpora u krvnim žilama
113. Tlak u desnom atriju naziva se:
A) sistolički tlak
B) srednji arterijski tlak
C) dijastolički tlak
D) tlak pulsa
E) centralni venski tlak
114. Glukoza i galaktoza se u probavnom traktu apsorbiraju:
A) u obliku monosaharida
B) aktivnim transportom
C) olakšanom difuzijom
D) kotransportom s natrijem
E) na sve opisane načine
115. Što od navedenog NIJE uključeno u probavu i apsorpciju masti:
A) lipaze
B) soli žučnih kiselina
C) hilomikroni
D) limfa
E) ptijalin
116. U želucu se NE izlučuje:
A) sluz
B) sekretin
C) pepsinogen
D) solna kiselina
E) amilaza
117. Pražnjenje hrane iz želuca potiče:
A) gastrin
B) peristaltički valovi
C) stimulacija vagusa
D) rastezanje želučane stijenke
E) sve je točno
118. Solna kiselina:
A) potiče lučenje kolecistokinina
B) aktivira pepsinogen
C) nema protektivnu ulogu
D) izlučuju je glavne stanice želučanih žlijezda
E) sve je točno
17
119. Za žuč je točno:
A) sadrži probavne enzime
B) žučne boje imaju važnu ulogu u probavi
C) oko 97% žuči čine žučne soli
D) proizvod je jetrenih stanica
E) sve je točno
120. Koji čimbenici potiču želučano pražnjenje:
A) kolecistokinin
B) gastrin
C) enterogastrični refleksi
D) sekretin
E) simpatikus
18
A
2008./2009.
1. Koji od navedenih enzima razgrađuje ugljikohidrate:
A) tripsin
B) pepsin
C) fosfolipaza
D) kimotripsin
E) gušteračna amilaza
2. Kako nazivamo metaboličku izgradnju tvari u organizmu:
A) metabolizam
B) anabolizam
C) katabolizam
D) bazalni metabolizam
E) anaerobni metabolizam
3. Najviše energije pohranjeno je u fosfatnom vezu:
A) kreatinfosfata
B) adenozintrifosfata
C) adenozindifosfata
D) adenozinmonofosfata
E) gvanozindifosfata
4. Vitamin potreban za stvaranje vidnih boja naziva se:
A) vitamin B12
B) vitamin A
C) vitamin B1
D) vitamin C
E) vitamin D
5. Koji od navedenih vitamina pospješuje apsorpciju kalcija iz probavnog sustava:
A) vitamin E
B) vitamin A
C) vitamin K
D) vitamin C
E) vitamin D
6. Koja od navedenih tvari NIJE sastojak žuči:
A) konjugirani bilirubin
B) voda
C) slobodni bilirubin
D) žučne soli
E) lecitin, kolesterol
7. Koji od navedenih hormona luče beta-stanice Langerhansovih otočića gušterače:
A) inzulin
B) glukagon
C) sekretin
D) somatostatin
E) kolecistokinin
19
8. U limfi i krvi masti se prenose u obliku sitnih kapljica koje nazivamo:
A) kolesterol
B) fosfolipidi
C) trigliceridi
D) hilomikroni
E) glikogen
9. U stvaranju trombina važnu ulogu imaju ioni:
A) kalija
B) kalcija
C) natrija
D) klora
E) željeza
10. Za normalnu eritropoezu neophodan je:
A) vitamin K
B) fibrinogen
C) eritropoetin
D) plazmin
E) gastrin
11. U litri krvi muškarca hemoglobina ima:
A) 120 g
B) 160 g
C) 45 g
D) 180 g
E) 73 g
12. Iz megakariocita nastaju:
A) eritrociti
B) trombociti
C) monociti
D) eozinofilni granulociti
E) retikulociti
13. Nedostatak unutrašnjeg faktora izaziva poremećaj reapsorpcije:
A) vitamina K
B) vitamina B12
C) željeza u feri obliku
D) željeza u fero obliku
E) masti
14. Udarni volumen normalnog srca u mirovanju iznosi:
A) 50 ml
B) 70 ml
C) 5 litara
D) 170 ml
E) 150 ml
20
15. Za srčani ciklus vrijedi tvrdnja:
A) dijastola je faza izbacivanja krvi iz ventrikula u izlazne krvne žile
B) dijastola traje kraće od sistole
C) srčani ciklus normalno traje 0,3 sekunde
D) parasimpatikus usporava srčanu frekvenciju
E) sistola završava razdobljem izovolumne kontrakcije
16. Najbrži mehanizam regulacije arterijskog tlaka je:
A) prolaženje tekućine u međustanični prostor
B) djelovanje angiotenzina
C) djelovanje antidiuretskog hormona
D) baroreceptorski refleks
E) bubrežni mehanizam izlučivanja mokraće
17. Normalan tlak u desnoj pretklijetki iznosi:
A) 0 kPa
B) 0,3 kPa
C) 5,3 kPa
D) 13,3 kPa
E) 16 kPa
18. Koje se stanice prve uključuju u imunosnu reakciju:
A) supresijski limfociti T
B) citotoksični limfociti T
C) plazma stanice
D) pomagački limfociti T
E) fagocitne stanice
19. Osjetila za bol osobito su gusto raspoređena u svim dijelovima tijela OSIM:
A) pokosnica
B) koža
C) mozak
D) mozgovnice
E) korijen zuba
20. Za njušne živce vrijedi slijedeća tvrdnja:
A) obavijeni su debelom mijelinskom ovojnicom
B) obavijeni su Schwannovom ovojnicom
C) imaju i mijelinsku i Schwannovu ovojnicu
D) vlakna su debela i bijele boje
E) nemaju ni mijelinsku niti Schwannovu ovojnicu
21. U dubokom propriocepcijskom osjetu specifično sudjeluju:
A) Meissnerova tjelešca
B) slobodni živčani završeci
C) Vater-Pacinijeva tjelešca
D) Ruffinijeva tjelešca
E) tjelešca zglobne čahure
21
22. U steroidne hormone ubrajamo:
A) tiroksin
B) adrenalin
C) oksitocin
D) testosteron
E) glukagon
23. Neurohipofiza luči slijedeće hormone:
A) somatotropin
B) prolaktin
C) luteinizacijski
D) vazopresin
E) adrenokortikotropni
24. Učinak inzulina u jetri očituje se svim OSIM :
A) aktivira enzime koji sudjeluju u sintezi glikogena
B) potiče fosforilaciju glukoze
C) pretvara glukozu u mast
D) ima anabolički učinak na bjelančevine
E) povećava iskorištavanje masti
25. Dalekovidnost se izražava pojmom:
A) miopija
B) liopija
C) hipometropija
D) hipermetropija
E) tinopija
26. Koju funkciju imaju bazalni gangliji?
A) započinju voljno pokretanje tijela
B) ograničavaju i usklađuju pokrete tijela
C) utječu na centar za disanje
D) upravljaju centrom za rad srca i krvnih žila
E) određuju ritam sna i budnosti
27. Uloga malog mozga je:
A) prigušuje i usklađuje pokrete
B) usklađuje funkcije dišnog sustava
C) usklađuje funkcije srčano-krvnožilnog sustava
D) usklađuje ravnotežu vode i soli
E) održava tjelesnu temperaturu
28. Što je refleks?
A) automatska reakcija organizma na vanjski podražaj
B) brzi i osmišljeni odgovor na bol
C) pokret mišića uzrokovan širenjem signala iz motoričke kore
D) kontrakcija mišića kao odgovor na jake vidne podražaje
E) brza voljna kontrakcija mišića
22
29. Što zamjećuju kemoreceptori?
A) okus
B) miris
C) sadržaj kisika
D) koncentraciju H+ iona
E) svi odgovori su točni
30. Što nastaje podraživanjem mehanoreceptora?
A) potencijal mirovanja
B) receptorski potencijal
C) poslijesinaptički aktivacijski potencijal
D) poslijesinaptički inhibicijski potencijal
E) niti jedan odgovor nije točan
31. Dijelovi autonomnog živčanog sustava su:
A) centralni i periferni dio
B) moždani i moždinski živci
C) simpatički i parasimpatički dio
D) voljni aktivacijski i inhibicijski dio
E) dio pod utjecajem i dio bez utjecaja naše volje
32. Koja od navedenih vlakana luče noradrenalin?
A) preganglijska parasimpatička vlakna
B) preganglijska simpatička vlakna
C) postganglijska parasimpatička vlakna
D) postganglijska simpatička vlakna
E) svi odgovori su točni
33. Glavni sastojci stanične tekućine su:
A) natrij i klor
B) kadmij
C) kalij i fosfat
D) živa
E) svi odgovori su točni
34. U bubrezima se NE ZBIVA slijedeći proces:
A) filtracija
B) sekrecija
C) metabolizam bjelančevina
D) reapsorpcija
E) regulacija krvnog tlaka
35. Dnevno se izluči:
A) 5 L mokraće
B) 2-3 L mokraće
C) 1-1,5 L mokraće
D) manje od 500 mL mokraće
E) 3-4 L mokraće
23
36. Alkaloza je:
A) stanje smanjene kiselosti od normalne vrijednosti
B) porast pH
C) smanjena koncentracija vodikovih iona
D) veća lužnatost tjelesnih tekućina
E) svi odgovori su točni
37. Učinak testosterona NIJE:
A) poticanje rasta kostiju
B) nastanak muškog tipa dlakavosti
C) razgradnja proteina
D) snažan razvoj muskulature
E) ubrzano spajanje epifiza sa dijafizama
38. Za ovulaciju je točno:
A) obično nastaje 14-tog dana menstruacijskog ciklusa
B) prethodi joj povećano izlučivanje LH
C) prethodi joj povećano izlučivanje FSH
D) prsnuće folikula i oslobađanje jajašca
E) svi odgovori su točni
39. Uloga posteljice NIJE:
A) spajanje zametka s krvožilnim sustavom majke
B) lučenje korionskog gonadotropina
C) lučenje FSH
D) vršenje probavne funkcije zametka
E) vršenje respiracijske funkcije zametka
40. Oksitocin je hormon:
A) adenohipofize
B) neurohipofize
C) jajnika
D) testisa
E) kore nadbubrežnih žlijezdi
41. Što su bazalni gangliji ?
A) gangliji u stražnjem korijenu spinalnog živca
B) siva tvar u dubini polutki velikog mozga
C) to su gangliji moždanih živaca
D) jezgre moždanih živaca
E) siva tvar u moždanom deblu
42. Koji živac provodi slušne podražaje?
A) n. olfactorius
B) n. oculomotorius
C) n. vestibulocochlearis
D) n. opticus
E) n. oftalmicus
24
43. Koji živac sadrži parasimpatička vlakna za srce?
A) n. trigeminus
B) n. glossopharyngeus
C) n. facialis
D) n. vagus
E) n. accessorius
44. Koji živac inervira žvačne mišiće?
A) n. trigeminus
B) n. facialis
C) n. glossopharyngeus
D) n. hypoglossus
E) n. accessorius
45. Na kojem organu se razlikuju nosni, usni i grkljanski dio?
A) usna šupljina
B) dušnik
C) jednjak
D) slušna cijev
E) ždrijelo
46. Koji organ ima infundibulum i fimbriae?
A) rodnica
B) jajovod
C) maternica
D) mokraćna cijev
E) mokraćovod
47. Pyelon je dio:
A) maternice
B) želuca
C) bubrega
D) mokraćnog mjehura
E) sjemenih mjehurića
48. Ductus defferens je:
A) žučovod
B) mokraćovod
C) mokraćna cijev
D) sjemenovod
E) sjemenski mjehurić
49. Kojoj vrsti zglobova pripada ručni zglob?
A) jajoliki zglob
B) kutni zglob
C) ravni zglob
D) obrtni zglob
E) sedlasti zglob
25
50. Kutni zglob je:
A) zglob ramena
B) zglob između zatiljne kosti i atlasa
C) zglob između palčane i lakatne kosti
D) zglob između prve kosti zapešća i trapezne kosti
E) lakatni zglob
51. Medijana ravnina je:
A) postavljena vodoravno
B) dijeli tijelo na gornji i donji dio
C) dijeli tijelo na dvije polovice
D) dijeli tijelo na prednji i stražnji dio
E) ima ih bezbroj
52. Abduktori su mišići :
A) koji primiču segment tijelu
B) koji odmiču segment od tijela
C) koji obrću prema unutra
D) opružači
E) sa suprotnom funkcijom
53. Koji nastavak pripada mandibuli?
A) processus mastoideus
B) processus alveolaris
C) processus styloideus
D) processus condylaris
E) processus zygomaticus
54. Olecranon se nalazi na:
A) palčanoj kosti
B) ključnoj kosti
C) lopatici
D) zatiljnoj kosti
E) lakatnoj kosti
55. Acetabulum se nalazi na:
A) bedrenoj kosti
B) zdjeličnoj kosti
C) lopatici
D) rebrima
E) gležanjskoj kosti
56. Koji dio nedostaje atlasu ili glavonoši:
A) tijelo
B) foramen vertebrale
C) processus transversus
D) otvor za kralježničnu arteriju
E) rebreni nastavak
26
57. Glasnice se nalaze u:
A) jednjaku
B) dušniku
C) grkljanu
D) ždrijelu
E) plućima
58. Choana je komunikacija između:
A) nosne šupljine i ždrijela
B) nosne šupljine i grkljana
C) ždrijela i grkljana
D) grkljana i dušnika
E) usne šupljine i ždrijela
59. Epiglotis je:
A) korijen jezika
B) udubina između jezika i grkljana
C) grkljanski poklopac
D) prijelaz grkljana u dušnik
E) pripada ždrijelu
60. Resica ili uvula se nalazi na:
A) hrptu jezika
B) mekom nepcu
C) tvrdom nepcu
D) ždrijelu
E) grkljanu
61. Gdje se nalazi m. vocalis?
A) u ždrijelu
B) u usnoj šupljini
C) u grkljanu
D) u nosnoj šupljini
E) u dušniku
62. Koja vena NIJE pritok venae portae?
A) gornja mezenterična vena
B) vena slezene
C) donja mezenterična vena
D) vene želuca
E) jetrene vene
63. Donja šuplja vena se ulijeva u:
A) jetru
B) lijevu pretklijetku
C) desnu klijetku
D) desnu pretklijetku
E) lijevu klijetku
27
64. Koji mišić NIJE mišić donjih udova?
A) m. psoas major
B) m. brachialis
C) m. adductor longus
D) m. peroneus longus
E) m. triceps surae
65. Koji mišić NIJE mišić trbuha?
A) m. rectus abdominis
B) m. quadratus lumborum
C) m. transversus abdominis
D) ošit
E) m. obliquus abdominis
66. Koja tvrdnja NIJE točna za moždinski živac?
A) stražnji korijen sadrži ganglion spinale
B) ima prednji i stražnji korijen
C) prolazi kroz međukralješčani otvor
D) u križnom dijelu kanala tvore konjski rep
E) prednji korijen sadrži osjetna dovodna vlakna
67. Koji pojam NE pripada velikom mozgu?
A) temporalni režanj, lobus temporalis
B) vijuge, gyri
C) žuljevito tijelo, corpus callosum
D) središnja brazda, sulcus centralis
E) hipotalamus, hypothalamus
68. Koja tvrdnja je TOČNA za žilnicu, chorioidea?
A) to je okrugao otvor ispred leće
B) izlučuje očnu vodicu
C) najveći je dio srednje očne ovojnice
D) prozirna je
E) sadrži pigment koji uvjetuje boju oka
69. Iz grkljana zrak ulazi u:
A) dušnik
B) pluća
C) ždrijelo
D) dušnice
E) jednjak
70. Čekić, nakovanj i stremen se nalaze u:
A) vanjskom uhu
B) unutrašnjem uhu
C) pužnici
D) bubnjištu
E) predvorju
28
71. Produljena moždina predstavlja dio:
A) srednjeg mozga
B) moždanog debla
C) kralježnične moždine
D) malog mozga
E) međumozga
72. Koja tvrdnja NIJE točna za mrežnicu?
A) postoji slijepi i vidni dio mrežnice
B) ima vanjski pigmentni sloj
C) iz mrežnice započinje nervus opticus
D) u slijepoj pjegi su samo čunjići
E) u sredini žute pjege se nalazi fovea centralis
73. Gdje se nalaze alveole:
A) u gušterači
B) u bubregu
C) u prostati
D) u jetri
E) u plućima
74. Žlijezda smještena na prednjoj strani vrata, ispod i ispred grkljana zove se:
A) glandula parotis
B) glandula thyreoidea
C) glandula submandibularis
D) glandula sublingualis
E) glandulae parathyroidae
75. Tvrda mozgovnica zove se:
A) pia mater
B) arachnoidea mater
C) tentorium mater
D) dura mater
E) falx cerebri
76. Iz luka aorte izlazi:
A) a. subclavia dextra
B) a. carotis externa sinistra
C) a. subclavia sinistra
D) a. carotis interna
E) a. carotis communis dextra
77. U kojem smjeru vene pulmonales vode krv?
A) iz pluća u lijevi atrij
B) iz pluća u desni atrij
C) iz lijevog atrija u pluća
D) iz desnog ventrikula u pluća
E) iz desnog atrija u pluća
29
78. Koja tvrdnja NIJE točna za srce?
A) mišićna stijenka ventrikula je deblja od stijenke atrija
B) zalisci na atrioventrikularnim ušćima se zovu kuspisi
C) na slobodnim rubovima zalistaka vežu se chordae tendineae
D) atriventrikularni čvor je odgovoran za prenošenje impulsa iz atrija u ventrikul
E) vanjski sloj srca je pericardium
79. Slušna cijev, tuba auditiva spaja:
A) vanjski slušni hodnik i srednje uho
B) srednje uho i cellulae mastoideae
C) vanjski slušni hodnik i cellulae mastoideae
D) srednje uho i ždrijelo
E) unutrašnji slušni hodnik i ždrijelo
80. Koja arterija NE izgrađuje circulus arteriosus na bazi mozga?
A) a. cerebri anterior
B) a. vertebralis
C) a. cerebri posterior
D) a. communicans posterior
E) a. communicans anterior
81. U načela terapijske zajednice NE ubrajaju se:
A) demokratičnost
B) individualistički pristup
C) permisivnost
D) prihvaćanje uloge
E) sučeljavanje s realnošću
82. U modele zdravstvene njege se NE ubraja:
A) funkcionalni model
B) proces zdravstvene njege
C) primarni model
D) model „prema bolesniku“
E) timski model
83. Pokazatelj i kriterij minimalne njege NIJE:
A) bolesnik je nepokretan
B) bolesnik ne krvari
C) bolesnik je orijentiran
D) bolesnik ne povraća
E) sve navedeno je točno
84. Dobar raspored rada medicinskih sestara:
A) pomaže sestrama u vremenskom planiranju poslova
B) olakšava nadzornim sestrama kontrolu učinjenog
C) poboljšava suradnju s ostalim djelatnostima u bolnici
D) sprječava istovremeno obavljanje poslova koji se isključuju
E) sve navedeno je točno
30
85. U faze procesa zdravstvene njege se NE ubraja:
A) utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom
B) prikupljanje podataka i promatranje
C) planiranje
D) provođenje zdravstvene njege
E) vrednovanje zdravstvene njege
86. U najučestalije aktualne probleme se NE ubraja:
A) poremećaj prehrane
B) nesanica
C) mogućnost pada
D) osjećaj manje vrijednosti
E) tjeskoba
87. Suvremena bolnica ima najmanje:
A) dva bloka
B) tri bloka
C) četiri bloka
D) dinamički i statički dio
E) statički i tehnički dio
88. Važno je održavati osobnu higijenu kože zbog:
A) 7 funkcija kože
B) 5 funkcija kože
C) ekskretorne funkcije kože
D) resorptivne funkcije kože
E) sekretorne funkcije kože
89. U dnevnu njegu se NE ubraja:
A) pranje ruku
B) pranje zubi
C) pranje do pojasa
D) pranje genitalija
E) češljanje
90. U spriječavanju dekubitusa u zadaće sestre se NE ubraja:
A) poznavati činitelje
B) planirati i provoditi mjere sprečavanja
C) uočiti početne znakove
D) poduzeti odgovarajuće postupke
E) ordinirati terapiju
91. Položaj koji bolesnik zauzima na operacijskom stolu, pri operaciji žučnoga mjehura
i žučnih putova zovemo:
A) Nobleov
B) Robsonov
C) Kolemanov
D) Antitrendelenburgov
E) Trendelenburgov
31
92. „Fenomen zupčanog kotača“ je karakterističan za bolesnika s:
A) parkinsonovom bolešću
B) multiplom sklerozom
C) mijastenijom gravis
D) grand mal epilepsijom
E) petit mal epilepsijom
93. Febris continua je karakteristična za:
A) akutne upale
B) tuberkulozu
C) sepsu
D) trbušni tifus
E) paratifus
94. Krvni tlak 100/65 mmHg je normalan za dob:
A) 1 godina
B) 6-9 godina
C) 10-13 godina
D) 14-17 godina
E) 18 godina i više
95. Lažna anurija je drugi naziv za:
A) retenciju
B) piuriju
C) polakisuriju
D) nikturiju
E) inkontinenciju
96. Tamnožuta boja urina je:
A) kad se u mokraći nalazi povećana količina žučnih boja
B) kada se izlučuje velika količina urina
C) kada se u urinu nalazi osrednja količina eritrocita
D) fiziološka pojava
E) ništa od navedenog nije točno
97. Nazogastrična sonda je duga:
A) 50 cm
B) 60 cm
C) 70 cm
D) 80 cm
E) 90 cm
98. U Vogralikov lanac se NE ubraja:
A) ulazna vrata
B) virulencija klica
C) broj klica
D) deficitarnost imunosti
E) aktivna imunizacija
32
99. Tko je naslutio da su mnoge bolesti uzrokovane sićušnim živim bićima:
A) Marcus Terentius Navaro
B) Rhazes
C) L. Pasteur
D) J. Lister
E) I.P. Semmelweis
100. Mehaničkim postupcima dezinfekcije može se sniziti broj klica za:
A) 15-30 %
B) 10-25%
C) 25-30%
D) 25-50%
E) 30-50%
101. Lizol se upotrebljava rijetko, a kad se upotrebljava njegova koncentracija je:
A) 1%
B) 2%
C) 5%
D) 10%
E) 5-10%
102. Bijela kreda se ubraja u lijekove:
A) umjetnog podrijetla
B) biljnog podrijetla
C) životinjskog podrijetla
D) mineralnog podrijetla
E) bijela kreda ne spada u lijekove
103. Otopine se unose:
A) oralno
B) perkutano
C) intravenski
D) oralno i intravenski
E) oralno, intravenski i perkutano
104. Tlak kisika u pokretnom sustavu za davanje kisika iznosi:
A) 2 atmosfere
B) 12 atmosfera
C) 60-65 atmosfera
D) 95-150 atmosfera
E) 120-200 atmosfera
105. Protokom kisika od 6 L/min osigurana je koncentracija:
A) 24%
B) 28%
C) 31%
D) 35%
E) 40%
33
106. Koji antikoagulans omogućava rok uporabe krvi najviše 21 dan?
A) ACD
B) CPD
C) CPD-A1
D) CPD-SAGM
E) sve navedeno je točno
107. Razrijedimo li 1 ml 100%-tne otopine Asepsola s 100 ml vode dobivamo:
A) 200 ml 1% Asepsola
B) 200 ml 2 % Asepsola
C) 200 ml 5% Asepsola
D) 200 ml 0,5% Asepsola
E) ništa od navedenog nije točno
108. U sastav koje otopine spadaju Na, K, Ca, Cl i HCO3 ?
A) Infusol
B) Ringerova
C) Levuloza
D) Salviamin
E) LGX
109. U procjenu aktivnosti samozbrinjavanja neuroloških bolesnika se NE ubraja:
A) pokretljivost
B) hranjenje
C) održavanje osobne higijene
D) odijevanje
E) eliminacija
110. U kvantitativne poremećaje svijesti se NE ubraja:
A) zanesenost
B) semikoma
C) sopor
D) somnolencija
E) koma
111. Spori pokreti koji zahvaćaju proksimalne zglobove udova, trup ili vrat nazivamo:
A) atetoza
B) parkinsonizam
C) chorea
D) tikovi
E) torzijska distonija
112. Oslabljen osjet njuha zovemo:
A) hiponazalija
B) hiposmija
C) anosmija
D) disnazalija
E) ništa od navedenog nije točno
34
113. Blaži poremećaj koordinacije u hodu nazivamo:
A) ataksija
B) distaksija
C) afazija
D) apraksija
E) aleksija
114. Kontrastni prikaz moždanih arterija zovemo:
A) angiografija
B) mijelografija
C) PET
D) cerebralna angiografija
E) cerebro-vaskularna angiografija
115. Za analizu arterija na vratu i transkranijalno u mozgu, potrebno je učiniti:
A) TCD
B) ENG
C) CT
D) EMNG
E) EP
116. Stanje psihomotorne uzbuđenosti nazivamo:
A) agitiranost
B) neuroza
C) panika
D) strah
E) nervoza
117. U stav prema vlastitoj bolesti se NE ubraja:
A) površnost
B) nekritičan stav
C) adaptacija
D) racionalizacija
E) kritičan stav
118. Prikazivanje simptoma težima nego što jesu nazivamo:
A) pretjerivanje
B) iluzija
C) agravacija
D) simuliranje
E) disimuliranje
119. U najčešće negativne simptome shizofrenije se NE ubraja:
A) apatija
B) tupost
C) oskudan govor
D) nesklad emocija
E) nepovezane misli
35
120. U obmane osjetila kod delirantnog bolesnika se NE ubraja:
A) krive interpretacije
B) iluzije
C) halucinacije
D) vizije
E) hipervigilnost pažnje
36
37

10.04.2011. u 17:13 • 0 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< travanj, 2011  
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Travanj 2011 (25)
Siječanj 2011 (15)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv


Komentari da/ne?

Opis bloga

Ovo je blog na kojem ću davati skripte i odgovore na pitanja za Medicinske škole (smjer: Medicinska sestra - Medicinski tehničar) mah

Linkovi

http://www.facebook.com/

http://www.ss-medicinske-vrapce-zg.skole.hr/

http://www.mlinarska.hr/

http://www.ss-zdravstvena-st.skole.hr/

http://ss-medicinska-ri.skole.hr/

http://ss-medicinska-os.skole.hr/

http://www.24sata.hr/

http://www.svet.rs/

http://hr.wikipedia.org/wiki/Glavna_stranica

Na ovom blogu su isključivo skripte koje sam osobno pisao..nema sistema copy-paste sa drugih stranica =D

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se