Slizavanje s poganskom vlasti

utorak , 11.03.2014.

Početkom IV st. . ne . paganizirani kršćani su se sljubila s Imperijom koja je Kristove udivljenike krvavo progonila i koja je nastala kao demonski projekt : na zlotvorstvu , krvoproliću i pljački . Car Konstantin je dao Crkvi slobodu , ne iz ljubavi prema Načelu Slobode , već zato što je zloduh Imperije uvidio da progonima i torturama ne može uništiti kršćanstvo , i da to treba pokušati izvesti na neki drugi , profinjeniji način . Upravo nešto prije Konstantina Velikog , pod Diokletijanom , Maksimijana i Likinija , kršćani su bili najžešće i najsveobuhvatnije gonjeni ( v. : ' Eusebije : ' Palestinski mučenici ' ) . I poslije Mediolanskog edikta , car Likinija , koji je sudjelovao u proklamiranje vjerske slobode za sve religije , na Istoku je uzeo surovo goniti kršćane ( što pokazuje demonsku neodlučnost kako da se postavi prema kršćanstvu ) , zabranio je čak i da se kršćanima donosi hrana po zatvorima ( Eusebije : ' Historija Crkve ' , X 0,8 ) .

Kad ga je Konstantin vojno nadvladao , još više je u očima mnogih kršćana doživljavan kao " slavni izbavitelj " . Progonima izmoreno hrišćanstvo dopustilo je da ih svojim " dobročinstvom " zavede car Konstantin ( i sve u vezi s njim je proglašeno sacrum ) , gospodar u ratovima i progonima oslabljene Rimske Imperije , koja je i Krista brutalno raspela . Kršćanin , oduševljen i opijen Konstantinovim ' prelaskom ' u kršćanstvo ( koje do pred smrt nije potvrdio krštenjem ) , tada je zaustavljen se pita : Da li Kristovo Kraljevstvo može imati zajedništvo sa zemaljskim kraljevstvima ? ! Da li svjetovni vladar može postati ' hrišćan ' , i ostati potom car ovoga svijeta kojim Nečastivi vlada ? ! Zar to ne predstavlja miješanje Svjetlosti s Tamom , unošenje poganske imperijalne svijesti u Kristovu Svijest ? Zar Konstantinova Imperija u pravnom sustavu i sa prividnim mirom ( pax romana ) nije ostala kao ona Imperija Nerona , Domitijana Maksimijana koja je zatirala kršćane , au moralnom ambijentu čak i gora : razbojništvo , gusarstvo , gramzivost i korumpiranost na svakom koraku , čemu je pogodovala i financijska kriza ... ?

Tu društveno - institucionalnu dekadenciju dobro slika kartaginski episkop Kiprijan u svome dijelu Ad Donatum . Rimski historičar Ammianus Marcellinus ( druga polovica IV st. . Ne . ) U svome dijelu Historiae iznosi : » Rimska imperija , koja je nekada posjedovala velika blaga , svedena je na oskudicu i bijedu od kad su se naši suvereni prepustili nagovoru slabih i koristoljubivih ministra da zlatom kupuju mir od barbara . Državne blagajne su ispražnjene , gradovi uništeni , provincije opustjele . « ( XXIV 0,4 ) . U istoimenom Minukijev spisu hrišćanin Oktavije razotkriva dijaboličku utemeljenost i laži krvavog Rimskog Carstva : » Nije li prijestup ujedinio Rimljane ? Nije li im bijesna okrutnost dala moć ? / ... / Zajedničko djelo Romula i sljedećih vladara i vođa bilo je da susjede prognaju s njihovih polja , da razruše okolne gradove s njihovim hramovima i oltarima , da potlače oplijenjen , da se okrepe na tuđim nesrećama i zlotvorstvima svojim .

Sve ono što Rimljani danas imaju , ono čime vladaju i čime se koriste , sve je to dobitak od bezočnosti , svi njihovi hramovi podignuti su od napljačkane imovine , preko rušenja gradova , pljačkanja / = preuzimanja / bogova i usmrćivanja svećenika . / ... / Rimljani nisu snažni zato što su religiozni , već stoga što su nekažnjeno činili svetogrđa . « ( Pogl. 25 ) Rim je postigao svjetsku moć zahvaljujući ogromnoj demonskoj patronaže i podršci , zahvaljujući ogromnom investicionom preuzimanju dijaboličke energije od strane Države Smrti i njenih kneževa , kojoj su trebali i značili intelektuizirani , gramzivi i amoralni podanici i podmet . - Prihvaćajući rimski ' mir ' i rimskog imperatora kao gospodara ( koji je počeo vladati Crkvom na način kao što je ostvarivao državnu vladavinu ) i zakonodavca , kršćanstvo je načinilo nezamislivo pogubnu izdaju Krista , Velike Stene , umišljavajući da će Njemu ugoditi ukoliko zemaljsko carstvo , Rimsko carstvo podloži sebi ( a za to je , ' naravno ' , Rimska crkva morala steći prvenstvo u Općoj Crkvi ) .

Onaj koji očekuje Kristovo Kraljevstvo na ( novoj ) Zemlji , on to Kraljevstvo treba podiže u sebi ( jer Gospodin ne dolazi samo sa Svojim Kraljevstvom već iu svome Kraljevstvu ) , on ne može održavati i priznavati kao ' Božja ' prolazna ljudska kraljevstva ; onaj ko to čini , on u Bogu ne vidi Nebeskog Kralja , već u zemaljskom monarhu vidi ' Boga ' koga treba slaviti . I ne samo da paganizirani Crkva više nije gradila Kristovo Kraljevstvo na zemlji , već je uzela da se bori protiv onih koji su ukazivali na dolazak Kraljevstva Pravednosti . Zaslijepljena Crkva , dakle , prestala je očekivati Kristov Dolazak u Slavi i obećani Nebeski Grad ( » ... Ovdje nemamo trajnog Grada , nego tražimo budući . « - ' Hebrejima ' , 13:14 ; ' Otkrivenje ' 0,21 ) , već je predstavila sebi da je imperija rimskog Kesara postalo Civita Christianorum , da je ' kršćanski ' autokrator predstavnik Nebeskog Kraljevstva na Zemlji , koji će sve narode i jezike ujediniti u jedno , Kristovo Kraljevstvo . Aurelije Augustin tako u svome dijelu De Civitate Dei uzdiže Rim ( koji su 410. g. . Ne . Zauzeli Goti pod Alarik ) kao kršćanski Sion .

Tako su zabludjeli kršćani postali poput židovskih prvosvećenika koji su , ogorčeni mržnjom prema Isusu , kralju duhovnog Izraela , uzvikivali pred rimskim namjesnikom : » ... Non habemus regem nisi Caesar - Mi nemamo kralja sem Kesara . « ( ' Jovan ' , 19:15 ) - i ne samo da je se otuđena Crkva sljubila sa svjetovnim vlastima , već je svjetovne vlasti na razne načine ( diplomatski , Suave , pa i kroz epistolarni - spisateljska umijeća ) potom podsticala na obračunavanje sa onima koje je obilježila kao ' raskolnike ' i ' heretike ' . Paganizirani i vlastoljubivi " Crkva " je se radije mačem ili prećutavanjem obračunavala sa ' Heres ' , au manjoj mjeri bogoslovskom debatom , što pokazuje njenu netolerantnost i rigidnost . Tako još Jeronim Stridonski ukazuje za Maksima Filosofa , koji je u Konstantinopolu bio posvećen u čin episkopa : » Napisao je poznato djelo ' O vjeri ' protiv arijana i predao ga u Mediolanum imperatoru Gratijanu . « ( Pogl. 127 ) Mnoge kršćanske apologete svoje apologije kršćanstva uručuju rimskim vladarima , ne samo da bi zaustavili bezobzirna gonjenja kršćana , već i da bi pridobili , uglavnom okrnuti , rimske imperatore .

Tako za Hilarija , biskupa Poitiersa u Akvitaniji , autora spisâ protiv mnogih osoba , Jeronim ukazuje : » neveliku knjigu , upućenu konstantom , poklonio je imperatoru u vrijeme njegovog boravka u Konstantinopolu . Još jednu knjigu - ' O konstantom ' , napisao je poslije smrti imperatora . « ( ' O znamenitim muževima ' , pogl . 100 ) Knjigu protiv arijanstva privrženog imperatora Konstantija napisao je i Lucifer Karalitanski ( ibid. , pogl . 95 ) - Čak i život verujućeg naroda koji nije mogla zadovoljavajuće urediti omamljena Crkva je htjela regulirati preko carskih zakona . Tako 115. pravilo iz ' Zbornika pravila Afričke crkve ' ( 11. Kartaginski sabor iz 407. g. . ne . ) traži da carski zakon zabrani drugi brak kršćanima , a 120. pravilo da carevi poduzmu sve što nađu da je korisno protiv zabluda raskolnika donatista i sujevernih Helena . ( Inače , Donata , episkopa bagajskog , osudio je na smrt Makarije , činovnik cara Konstantina , po istrazi koju je pokrenuo kartaginski episkop Grat na saboru u Sardikiji ) Antiohijski sabor određuje da ako svrgnuti svećenik istraje u svom uzmućivanju Crkve , bude ukroćen pomoću vanjske , državne vlasti ( prav. 5 ) . Afričko 117. pravilo određuje da bude lišen svećeničke časti svaki dostojanstvenik koji od cara bude tražio da se njegovo pitanje razmatra na svjetovnom sudu , dok se dopušta urgiranje kod cara da sud episkopom razmatra njegov predmet . Još je apostol Pavao zamjerao braći koja su svoje sporove i razmirice umjesto pred duhovne vlasti Crkve netrpeljivo iznosili pred svjetovne vlasti : » Smije li tko od vas , kad ima spor s drugim , da ide na sud pred nepravedne , a ne pred svete ? / ... / Među vama nema ni jednog mudrog koji bi mogao da presudi među svojom braćom ? Nego se brat parniči s bratom , i to pred nevjernima . « ( ' Korinćanima ' . I , 6:1.5-6 ) Suđenje kršćana pred svjetovnim vlastima ukazuje i na nedostatak povjerenja u pravednost Crkve i na vezanost za autoritet svjetovne sudske vlasti .

Po redaktoru ' Djela apostolskih ' navodno i sam apostol Pavao pred sudom namjesnika Festa ulaže priziv caru , i traži da carski sud razmotri njegov slučaj i optužbe od strane judejskih starješina i prvosvećenika ( 25:11.21.25 , 26:32 ) . Vaseljenski Halkedonski sabor traži od klerika , kada ima sukob i raspravu s drugim klerika , u rješavanju i izlaganju problema ne zaobilazi svoga episkopa , ne obraća se svjetovnim sudovima . A kada klerik ima raspravu sa svojim ili drugim episkopom , treba svoj predmet otvoriti pred ( višim ) eparhijskim sudom ; a ako klerik ima sukob s eparhijskim metropolitom , onda treba svoj predmet i svoju žalbu izložiti eksarhu velike oblasti ( dijeceze ) ili katedri carskoga grada - Konstantinopola ( prav. 8 ) . Ovdje se vidi da podjela crkvenih poslova slijedi građansku i državnu teritorijalno - administrativnu podjelu , što i eksplicitno traži Halkedonski sabor ( prav. 17 ) i Trulski sabor govoreći o novim gradovima , osnovanim carskom vlašću ( prav. 38 ) Oko vlasti nad seoskim parikijama često su izbijali sukobi i razmimolaženje kod episkopske eparhijske vlasti ( Halkedonski sabor , prav . 17 ) . - I dan danas , zabludjeli kršćanin sudjeluje u izborima svojih svjetovnih vladara , gleda u njima svoje ' spasitelje ' , ne znajući da za zlo koje dođe od tih vladara , moćnika kojima je i on dao glas , i sam nosi dio sankcionog udjela . - Da bi opravdao svoje vezivanje i poklonjenje svjetovnim vladarima tobožnji kršćanin je izmislio i razvio doktrinu o zemaljskim vlastima kao Božijim namjesnicima , vikar .

U jednoj od svojih poslanica ( 17. ) imperator Julijan iznosi za sebe : » Bog me je smjestio na tako visoki položaj . Njegovo Proviđenje će me štititi i podržavati . « - Svaka vlast na Zemlji se pojavljuje kao izraz Božijeg svrhovitog dopuštenja , ali svaka vlast nije izraz Božijeg blagovoljenje , volje ; Bog mnogo toga Svojim Duhom održava , pa i demone , ali On sva bića ne podržava , ne ispunjuje moćno Svojom Silom , Svojom Pleroma . Od poštovanja Duha Sile i duhovnih vlasti kršćanstvo je se okrenulo poštovanju i uzdizanju svjetovnih vlasti . No Riječ kaže da Boga treba više slušati nego ljude ( ' Dela ' , 5:29) . Čovjek koji Boga ne stavlja na prvo mjesto , on i izvrće i sakriva Njegovu riječ , samo da bi opravdao svoje pokloništva onome što je ljudsko i sotonsko . Svoje duhovno dostojanstvo čovjek pokazuje i potvrđuje klanjajući se pokorno Bogu svojim životom , a ne ropski i kukavički gmižući pred onima koje su iskovali i uzdigli Laž i Zlo .


O državnim vlastima

Umjesto da žive izvan svijeta iu Kristu ( kako bi i On kroz njih mogao živjeti ) , tobožnji kršćanin je utopljen u gorko i kovitlave more ovoga propadajućeg svijeta . U svojoj ' Poslanici monahujućima ' Serapion Tmuetski egipatskim podvižnicima ukazuje na neke prednosti života daleko od svijeta , života u pustinji : » U gradovima se sastaju / gradski / savjeti i rješavaju / sljedeća / društvena pitanja : Tko će da napuni želudac glumaca , pjevača i svirača ? Ko će potrošiti / svoje / bogastvo na nedolične i besmislene / kazališne / predstave ? Vi se , pak , blagodareći Gospodinu , izbaviste od takvih briga . Društvenim ili državnim službama vi ne podliježete . Ruka poreznika neće zakucati na vaša vrata radi naplate poreza . Ako se što dogodi , nitko vas neće privesti u Pretoriju . Po lažnoj dostavi neće vas baciti u tamnicu i neće vam nitko noge u lance staviti zbog klevete da ste , tobože , odbili izvršiti / svoje / društvene obveze . Ruke vaše nitko vam neće okovati zbog ovog ili onog / zlosrećnog / preokreta / sudbine / . Vi ne znate za vojničko otimanje / od drugih / , niti za nečovječno komedijaško činovništvo . Vi se , također , ne odajete / za strašću / trgovačkim poslovima da biste , dajući lažne zakletve , umnožili svoje bogastvo , znajući da je bolje malo u pravednika , nego bogastvo mnogih bezbožnika . Vas ne podižu od sna i postelje zelenaši da bi / od vas / naplatili prispeli dug .

Vas ne dovode pred vladara po / lažnoj / pismenoj dostavi . Vi ne cvilite skoljeni mnoštvom lihvara i ne strahujete da će more , u iznenadnoj buri , potopiti tovare / vaših lađa / i da ćete vi , bogati , odjednom postati siromašni . « ( Pogl. 7 - prijevod : Matej Arsenijević ) Prema državi ovoga svijeta kršćanin ne treba imati nikakve obveze , niti bilo šta od nje zahtijevati osobno za sebe . Apostol Pavao vjerne upozorava : » Zar ne znate da ste sluge onoga kome se pokoravate , kome se u pokornosti kao sluge predajete : ili grijeha za smrt , ili poslušnosti za pravednost ? « ( ' Rimljanima ' , 6:16) Ako je Đavo gospodar ovoga svijeta ( ' Jovan ' , 12:31 , 14:30 , 16:11) , zar se ' kršćanin ' koji se slijepo pokorava državi ovoga svijeta i njenim lastoljubivim uglednicima , samim tim ne pokorava i Krvniku ljudskom , zar ne postaje dijete Stare zmije ? ! Pozivajući se na uredničkim umetke u Pavlovoj ' Poslanici Rimljanima ' ( 12:1-7 ) i ' Prvoj Petrovoj Poslanici ' ( 2:13-3:7 ) , paganizirani crkva je izmislila i promovirala doktrinu o pokoravanju svjetovnim vlastima io tome da svjetovne vlasti navodno vladaju po Božjoj volji .

Bog , s određenom svrhom dopušta svjetovne vlasti , međutim nijedna bezbožnička svjetovna vlast ne pojavljuje se po Njegovom blagovoljenju , jer Bog nije izvor Zla . Kršćanin se treba i smije pokoravati samo Bogu i duhovnim vlastima ( ' Hebrejima ' , 13:17) , ne Đavolu i svjetovnim vlastima , jer kad je demonsko bilo puno snage oduvijek je krvnički preko svjetovnih vlasti progonilo istinskog kršćanina , tjeralo ga da mu se podredi i proslavi ga kao ' Boga ' . Apostol Jakov ukazuje i poziva vjerne : » Podložite se dakle Bogu , a usprotivite se Vragu , i pobjeći će od vas . « ( ' Jakov ' , 4:7 ) Protivljenje Bogu , znači i protivljenje državi smrti ( ' Hebrejima ' 0,2 : 14 ) , ono uključuje i protivljenje svjetovnoj državi čije slavoljubive vladare vode i nadahnjuju zlodusi iz Podnebesa . Protiviti se svjetovnoj državi ne znači da trebamo bez ozbiljne i duhovne svrhe podizati nemire i oružane buntove protiv svjetovnih vlasti ; kršćanin ne treba da se bori za poluge svjetovne moći , jer na taj način samo omogućuje Zlu da se duže zavodnički održi na zemlji .


O monaštvu

Sljubljivanje velikog dijela klera s Imperijom povuklo je reakcije - polarizirajući revolt u Crkvi ; dok su jedni pohrlili u svijet i njegov raskoš , monaštvo je se uglavnom još dublje povuklo u pustinje i izolaciju , predajući se često ekstremno iscrpljujućoj askezi . Pojava takvog pustinjački - otšelničkog monaštva i kultnog redovništva ( a rimski crkveni redovi bili su donekle kopije starorimskih sveštenih kolegija : pontifika , kvindekimvira augura , auspika , aurelija , augustalca , salijevaca , ... ) ukazivalo je , pored bujanja hereza i raskola , na duboku degradaciju Crkve , koja nije htjela živjeti izvan svijeta , već u svijetu i za svijet . U kasnom Srednjem vijeku rasklimana Rimska crkva je dobila sijaset monaških redova , od kojih su se mnogi izdržavali od prosjačenja , umjesto da duhovan život dopunjuju zanatskom djelatnošću od koje se mogu izdržavati , bez da budu na teret drugome : » Jedni se raduju što nose ime franjevaca , a među njima su koletanci , mala braća , najmanja braća , bulisti ; drugi su benediktinci , bernardinci , brigitinci , avgustinci , vilhelmiti i jakobiti , kao da je premalo samo ime kršćanin . « ( Erazmo Roterdamski : Stultitiae laus 54 - prevod : Darinka Nevenić - Grabovac ) - Istovremeno posvetovljena

Crkva je podčinjavao sebi monahe i Kalogeros ( ' dobre starce ' ) , bilo da su oni živjeli pustinjački ili kenobijski ( u manastiru , kampu ili lavri ; treba znati da su pojedini monastiri s tisućama monaha u sebi zapravo bili posebni gradovi , posebne pomesne crkve , koje su imale pravo na svoje svećenstvo ) , ne dopuštajući da se čuje i uvaži njihov glas trezvenosti , koji je pozivao na siromaštvo , uzdržavanje , podvižništvo i jednostavan život . Tako Četvrti vaseljenski sabor određuje da monastiri i monasi budu izravno potčinjeni gradskom episkopu : » ... Pošto se neki služe monaštvom samo radi izgovora i dovode u zabunu crkvena i građanska dijela , bezobzirno obilazeći gradove , pa čak i sami žele ustrojavaju Monastiru , ustanovljeno je da nitko i nigdje ne može podizati monastir ili molitveni dom / = hram / bez odobrenja episkopa dotičnog grada . Monasi svakoga grada i svakoga mjesta neka budu potčinjeni episkopu . / ... / Neka uvijek ostaju u onom mjestu gdje su se odrekli svijeta .

Neka se redovnici ne miješaju i ne sudjeluju u crkvenim ili svjetovnim djelima , zapuštajući svoje Monastiru , osim u slučaju da im to , po neophodnoj potrebi , bude odobreno od strane episkopa . « ( Prav. 4 ; cp . : Pravilo 8 ) - Da su se iu krajem IV stoleća ( 384. g. . ne . ) ipak mogli naći svećenici i među monasima , potvrđuje Egerija , govoreći o svome obilasku Harana : » Tamo sam vidjela / Protogen / episkopa toga grada , pravog sveca , Božijeg čovjeka , redovnika i isposnika koji nam je pokazao sva mjesta koja smo željeli vidjeti . » ( Peregrinatio ad Loca Sancta 0,51 , 2 - prijevod : Dragoljub Stojanović ) « Monasima se kasnije polako onemogućava da budu jereji , da , služeći u monastiru imaju sveštene činove , odnosno da svećenici koji prihvate monaški život zadrže svoj sakralni čin . Tako se u 2. pravilu Konstantinopoljskog sabora koji je bio u Hramu Svete Sofije ( 879. - 880. g . ne . ) , određuje : » ...

Ako neki episkop ili neko drugi iz arhijerejskog dostojanstva , poželi prijeći u monaški život , i sebe preda pokajništvu , takav sebi više ne može prisvaja arhijerejsko dostojanstvo , jer zavjeti monaštva sadrže dužnost poslušnosti i učeništva , a ne učiteljstva ili starješinstva , i dotični obećavaju ne da će oni biti pastiri drugih , nego da će sami slušati pastire . « ( prav. 2 ) Tako su vlastoljubivi i grabežljivi klerici podređivali sebi upućenije i trezvenije monaštvo . ' Pravila ' Nikefora Ispovednika hegumenu - svećeniku dopuštaju da u svome monastiru može proizvoditi samo niže svećenstvo : čitače i hipođakone ( prav. 6 ) - U kasnom Srednjem vijeku , što nam dobro slika Bokačov ' Dekameron ' ( 1352-3 . G . Ne . ) , - koga je masovno spaljivao kasnije na lomaču predat crkvenjački fanatik Savonarola - zapadno monaštvo je , kao i papinstvo , upalo u duboku moralnu degradaciju i razuzdan život , koje je brzo pratila zaslužena kazna : pošast i aveti kuge i sifilisa . Od Rimske crkve progonjeni redovnik Petri Abelardo ukazuje za opatiju u Saint - Denisu : » Ta moja opatija u koju sam ušao , živjela je odveć svjetovnim i vrlo raskalašenim životom . Sam njezin opat , koliko je bio iznad ostalih po svojem višem položaju , toliko bijaše goreg života i poznatiji po zlu glasi . « ( ' Pismo Prvo ili Povest nevolja ' , pogl . 8 - prema prijevodu Veljka Gortana )O bezbožnim zabavama

Svojim bezakoničkim i nemarnim življenjem posvetovljen kršćanin daje snage državi Smrti da jača i da se održava , da zavodi i odvodi u propast mnoge ljude . Još je Jovan Zlatosti govorio o kršćanima zarobljenim u pogubne svjetovne zabave , koji posjećuju stadione i konjske utrke , koji širokim putu idu u Propast : » ... Kao da su zarobljeni Đavoljim mrežama , provode tamo čitave dane , predavajući se satanskom gledalištu , daju sebe na sramotu i Židovima , i poganima , i svima koji hoće da ismiju naše / učenje / ; tko , pa makar bio i sasvim kamen i bezosjećajan , može to podnijeti bez patnje , a ne mi , koji se staramo da pokažemo otackim o vama svima brigu ? Nas rastužuje ne samo to što oni koji tako postupaju navlače na sebe najtežu osudu . / ... / Kakvu kaznu ne zaslužuje to što vjernik koji sudjeluje ovdje u molitvama , i strašnim tajanstvima , i duhovnom učenju , poslije ovdašnjeg sveštenodejstva odlazi i sjeda na satanski stadion zajedno s nevjernima , - šta sa bludeći u mraku beščašća čini ozareni svjetlošću Sunca pravednosti ;

Kako mi onda , reci mi , možemo zagraditi usta poganima i Židovima ? Kako ćemo stati i uvjeriti ih da se obrate ka BLAGOCESCU , kada oni vide da se oni koji pripadaju našoj zajednici miješaju s njima na tim pogibeljnim i svakojake mrskosti ispunjenim predstavama ? I radi čega , kaži mi , ti , koji si bio ovdje , i očistio um , i nastrojio dušu bodrovanje i skrušenje , odlaziš tamo i ponovno se skrnaviš ? / ... / Bježite , govorim vam , i razglašavaju na sva usta , od sotonskih kazališta i štetnog posjećivanja konjskih igrališta . « ( ' Govora ' , VII, 1,5 - prijevod : Igor Miković ) I Trulski sabor kanonski osuđuje odlazak svećenstva i monaštva ( ali ne i laika ) na konjske utrke i kazališne igre , kao i uzimanje udjela u svadbarskim raskalašenost ( prav. 24 ) - u II stoljeću , progonjena Crkva još uvijek nije hrlila u vrevu izopačenih i pogubnih svjetovnih zadovoljstvava .

Zbog toga rimski mnogobožac Kekilije prebacuje hrišćanima II stoleća : » ... Strana su vam čak / i / blagoprijatna zadovoljstva , ne posjećujete pozorišta , ne prisustvujete našim svetkovinama , ne sudjelujete na zajedničkim gozbama , gnušate se sveštenih igara , žrtvenih jela i vina . « ( ' Oktavije ' 0,12 pogl . ) - Oktavije razotkriva licemjerje rimskih mnogobožaca , koji su se u gladijatorskim arenama vizualno naslađivali užasnim čovekoubistvima , a potom prolijevali suze promatrajući prividna ubojstva po kazalištima (Ibid. , pogl . 37 ) - Čak i jedan mnogobožački prvosvećenik i rimski imperator - Flavije Julijan , koji nije vjerovao da se narod može odvratiti od raskalašene zabave ( koju nije dopuštao na svome dvoru ) , pišući svom visokom svećeniku pokušava bar svoje svećenstvo da odvrati od nedolične zabave : » Neka nipošto nitko od svećenika ne prisustvuje današnjim kazališnim predstavama , i neka ne dovodi glumce u kuću , jer to mu nimalo ne priliči . / ... / Zahtijevam da se svećenici klone raskalašnosti koja vlada u kazalištima i da je prepuste narodu . « ( 304 BC ) - ' Apostolsko predanje ' glumcima i akterima i gladijatorskoj areni onemogućava katehizaciju , time i krštenje ( prg. 16 ) . Pozorišta ( karnevali i maskenbali ) su pogubno djelovala na ljudski um jer su odvraćala pozornost od stvarnosti , jer su poticala na raskalašenost i skandalozno ponašanje , slavila izopačenosti razne vrste , uzdizala izmišljene bogove , njihove preljube i njihove sukobe , veličali mitove i basne .

Trulski sabor kršćanima zabranjuje da stavljaju komične , tragične ili satirične maske ( prav. 62 ) , u potpunosti im zabranjuje komedijaštvo i predstave sa zvijerima ( naprimer medvjedom ) , a onima koji se tome prepuštaju prijeti im odlucenja ( prav. 51 i 61 ) ; također zabranjuje da se sedam dana od Vaskrsa održavaju konjske utrke i narodne igre ( prav. 66 ) , što je sve ukazivalo da je i tada bar donekle sačuvana crkvena svijest o nekim trajnim vrijednostima , o pogubnim i nedoličnim zabavama . I današnji , dijaboličkim presijavanje zaslijepljeni kršćanin , posjetitelj je izopačenih profesionalnih sportskih nadmetanja ( u kojima slavoljublje , brutalnost i mamon paradiraju , u kojima se veliča truležno ljudsko tijelo koje na svijet dolazi " između izmeta i mokraće " - Augustin ) , poklonik je nakaradnih , dekadentnih , avetinjskih i degradiranih umjetnosti ( slikarstva i kiparstva , filma i kazališta , baleta , arhitekture , književnosti , modnog dizajna , ... ) koje najčešće odražavaju kaos koji vlada u duši i životu njihovih nositelja . Zahvaljujući njemu se uzdižu , bogate i stiču zavodničku moć zavedene i častoljubiv medijske i sportske zvijezde , koje hoće samo da naprave ime u svijetu , kako bi povećala svoja bogastva i svoje moći .

Duhovno mrtvi kršćanin se klanja duhovno mrtvim idolima , onima koji nimalo ne vide i ne čuju Svjetlost Istine , koji su nepokretni za Put Života . Može li se istovremeno služiti i Svijetlu i Tami ? Lažni i mlaki kršćanin misli da može , jer on je Zlo proglasio za Dobro , i Dobro vidi kao Zlo i Slabost . - Svoju dušu i mozak čovjek ne treba da puni i prepunjuje nepotrebnim i banalnim podacima , jer to onemogućava da čista Božja riječ kroz njega potekne . Eminentni stoički mislilac Seneka govori tako o nakaradnosti grafomanije kroz jedan književni primjer : » gramaticara Didim je napisao četiri tisuće knjiga ; ja bih stvarno žalio onoga koji bi toliko suvišnih knjiga pročitao . U tim knjigama se istražuje gdje je bila Homerova domovina ; u njima se raspravlja o pravoj Enejinoj majci ; dalje : je Anakreon bio više odan pohotljivosti ili trezvenosti , pa o tome da li je Sapfo bila javna žena , što bi čovjek trebao zaboravi i kad bi znao ... « ( ' Pisma prijatelju Lukiliju ' , ep . 8O hramovima

Raslabljeni kršćani , osokoljeni Konstantinovom kvazikonverzijom , ne samo da su počeli rušiti mnogobožačke hramove i lugove ( pa i one koji su bili posvećeni ranijim Kristovim utelovljenjima ) , već su na njihovo mjesto podizali svoja svetišta koja su nazivali ' crkvama ' ( iako je kod kršćana ' ' crkva ' - h ? ekkl ? sía , ponajprije naziv za saborno zajedništvo onih koji su postali svijet Božji hram ) , što je , i sa duhovne strane gledano , bio vrlo nakaradan pristup . ( Sa ekspanzijom Otomanske Imperije Muhamedovi poklonicu su pak često na mjestima srušenih kršćanskih bogomolja podizali svoje , ili su već postojeće pretvarali u džamije . ) Kada su u vrijeme imperatora Valenta Makarije egipatski i Makarije Aleksandrijski bili prognani na neki otok , zadobivši za kršćansku vjeru tamošnje žitelje i žreca , njihov hram su preveli u kršćansku bogomolju u kojoj su krštavali ljude ( Sokrat : ' Historija Crkve ' , IV 0,24 fin . ) .

Kada je imperator Julijan srušio hrišćansku bogomolju podignutu u krugu Apolonovog svetišta u Dafni , tobožnji kršćani su zapalili Apolonov hram , okrenuvši Imperatora silno protiv sebe ( Flavije Julijan : ' Bradomrzac ' 0,361 BC ) . Institucionalizovanom i netolerantnom kršćaninu , koji je prestao sebe da ispituje i popravlja , smetalo je da vidi pred sobom poganski kult , da ne bi sebi priznao da je i njegov otuđen kult gotovo isti takav . Ono je počelo graditi raskošne hramove sa zadivljujućim ikonostasima i vitrajima koji su svojim blještavilom trebali zasjene mnogobožačke , i time pokazati superiornost kulta koji zastupaju . Kada je car Justinijan završio ( 532. do 537. ) u Konstantinopolu grandioznu crkvu posvećenu Svetoj Mudrosti - Sveta Sofija , na osvećenju hrama osjećao je se većim i od Solomona koji je podigao Jeruzalemski Hram : » Solomone , nadmašio sam te ! «

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se