Komentari

kuran.blog.hr

Dodaj komentar (10)

Marketing


 • Silvester

  Zapravo, nemam komentar. Ostao sam bez teksta. Bravo, sve najbolje, samo napred.

  avatar

  10.06.2011. (12:28)    -   -   -   -  

 • sablja

  98. Al-Bayyina - Dokaz jasni
  Medina - 8 ajeta

  Bismillahi rrahmani rrahim

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;

  od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste,

  u kojima su propisi ispravni.

  A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni,

  a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je - ispravna vjera.

  Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja.

  A oni koji vjeruju i čine dobra djela - oni su, zbilja, najbolja stvorenja,

  njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.

  ALLAH je najveći i nevjernici ce na kraju biti pobijeđeni uz ALLAHOVU pomoć

  Ove proturječnosti koje ti nazivaš nevjerniku jedan su rezultat tvog namjernog pogrešnog tumačenja.
  Kuran je časna knjiga kojoj prići smiju samo oni koji imaju abdest, da su čisti, neiskvarenog srca a tumačiti je smiju samo pojedini Islamski eksperti (hafizi).
  Ti prokletniče jedan to ni u snu ne smiješ..Teško tebi, teško tebi....

  Prva tvoja izmisljena kontradikcija: I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao, neće u njega onako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti.

  Ibn-D`erir kaže: Komentatori
  Kur'ana razilaze se u značenju toga, pa neki kažu da
  "prije njegove smrti" znači prije smrti Isaa, a to
  upućuje na to da će svi oni povjerovati u njega kada
  bude spušten da ubije Dedzala. Tada će sve vjere
  postati jedna vjera, a to je čisti - pravi islam, vjera
  Ibrahima.a.s
  On će ubiti "Mesiha zablude" (Dedzala), slomit će
  krst, ubit će svinju, ukinut će d`izju, tj. neće je prihvatiti
  ni od jednog sljedbenika drugih vjera, nego će
  samo prihvaćati islam ili rat.
  Cilj ovoga što smo spomenuli
  o potvrđ|ivanju postojanja Isaa, a.s., i
  produžetku života na nebu, odakle će se spustiti na
  Zemlju prije Sudnjeg dana, jeste da opovrgne jevreje i
  kršćane, čije su riječi o njemu protivrječne i suprotstavljene,
  nedosljedne i daleko od istine. Jevreji su
  prevršili mjeru, a krć}ani su to zanemarili. Jevreji su ga
  prekoravali tako što su njega i njegovu majku optužili
  za velike grijehe, a kršćani su ga pretjerano hvalili,
  tvrdeći da ima ono što nema, i uzdigli su ga, suprotno
  ovima, sa stepena poslanstva na stepen božanstva.
  Uzvišeni neka je Allah daleko od onog što jedni i drugi
  govore, čist od svega toga i Slavljen, nema drugog
  Allaha osim Njega.

  Muslim prenosi od Ibn-Omera da je rekao: - Allahov
  Poslanik je rekao: /882/ "Pokazao mi je Allah u
  snu jednog čovjeka pored Kabe, najljepšeg čovjeka
  kojeg si vidio među ljudima, spustio je valovitu kosu
  na ramena, iz glave mu kaplje voda, postavio je svoje
  ruke na ramena dvojice ljudi, obilazi oko Kabe. Upitao
  sam: 'Ko je ovo?' Odgovorili su: 'To je Mesih, sin
  Merjemin!' Zatim sam ugledao iza njega drugoga
  čovjeka kratke kovrdzave kose, ćoravog desnog oka,
  najsličniji onome koga sam vidio u Ibnu Katinu! 220
  Ruke su mu bile na ramenima nekog ~ovjeka koji je
  obilazio oko Kabe. Upitao sam: 'Ko je ovo? Rekli su Dedzal
  Prenosi se od Ibn-Omera: da će Isa, a.s., na Zemlji
  ostati sedam godina. Ove riječi i riječi da će ostati
  četrdeset godina mogu se usuglasiti, tako da on na
  Zemlji ostane četrdeset godina ukupno, što je zbir
  njegovog boravka na njoj prije uzdizanja i nakon
  njegovog silaska, a uzdignut je u 33-oj godini, kako se
  navodi u vjerodostojnim hadisima.
  U drugom hadisu Abdurahman ibn Adem prenosi
  preko Ebu-Hurejrea: /883/ "...da će se Isa zadržati na
  Zemlji, nakon što si|e, četrdeset godina, zatim će
  umrijeti i muslimani će mu klanjati dzenazu." Bilježi ga
  imam Ahmed, a tako|er prenosi Ebu-Davud, a
  spominje u svom "Tarihu" i Al-Hafiz Ebul-Kasim ibn Asakir u životopisu Isaa ibn Merjem, a od nekih ljudi iz
  prvih generacija (Selef), da će on biti pokopan s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u njegovoj sobi
  - a Allah najbolje zna. Uzvišeni Allah kaže: "A na Sudnjem danu on će protiv njih
  svjedočiti." Katade kaže: "Svjedočit će protiv njih da
  im je dostavio poslanicu od Allaha i potvrdio da on
  obožava Uzvišenog Allaha", kao što Allah kaže na
  kraju poglavlja El-Maide:
  - do riječi - - A kad Allah rekne: "O Isa, sine
  Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: 'Prihvatite
  mene i majku moju kao dva boga uz Allaha',
  on će reći: "Hvaljen neka si Ti! Meni nije
  prilično da govorim ono što nemam pravo.
  Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš! Ti znaš
  sve što ja znam, a ja ne znam šta T zna{;
  samo Ti Jedini sve što je skriveno znaš!" /116./

  Ove je samo djelić ispravnog tzumačenja Kurana.
  Mnogo, mnogo, mnogo je dokaza protiv vaših zlonamjernih argumenata.

  avatar

  25.01.2012. (10:52)    -   -   -   -  

 • sablja

  Dalje prokleti čovječe navodiš: Ima i sljedbenika Knjige koji vjeruju u Allaha i u ono što se objavljuje vama i u ono što je objavljeno njima, ponizni su prema Allahu, ne zamjenjuju Allahove riječi za nešto što malo vrijedi; oni će negradu od Gospodara njihova dobiti. – Allah će zaista brzo račune svidjeti.
  Allah Uzvišeni govori da jedan dio sljedbenika
  Knjige istinski vjeruje u Allaha, da vjeruju u ono što je
  objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem,
  zajedno s onim što vjeruju iz prethodnih knjiga, da su
  oni ponizni prema Allahu, tj. pokorni Njemu i ponizni
  pred Njim, te da oni Allahove ajete ne daju za
  bagatelnu cijenu, tj. da ne kriju nagovještaje o
  Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, kojima
  raspolažu, zatim navodi njegove osobine i osobine
  njegova ummeta, koji su odabrani među sljedbenicima
  Knjige i njihovi prvaci, bez obzira bili židovi ili
  kršćani. Allah Uzvišeni kaže: Oni kojima smo objavili Knjigu pa je čitaju
  istinito i ispravno, to su oni koji u nju vjeruju."
  (2:121) U poglavlju "El-Kasas" (Kazivanje) Allah
  Uzvišeni kaže:
  - Oni kojima smo dali Knjigu prije njega,
  vjeruju u njega! A kada im se kazuje, oni govore:
  "Mi vjerujemo u njega; on je istina od
  Gospodara našega; mi smo i prije toga muslimani
  bili! Ti će dobiti dvostruku nagradu od
  Gospodara svoga, zato što su strpljivi." (28:52-

  Ova svojstva, iako u manjem obimu, postoje kod
  židova poput Abdullaha ibn Selama i njemu sličnih
  židovskih rabina koji su vjerovali. Međutim, njihov
  broj nije prelazio deset osoba. što se, pak, tiče
  kr{šana, mnogi od njih bili su na Pravom putu rukovodeć
  i se istinom, što Allah Uzvišeni potvrđuje, pa
  kaže:
  "Ti ćeš sigurno naći da su onima koji vjeruju
  najljući neprijatelji židovi i idolopoklonici; i
  svakako ćeš naći da su onima koji vjeruju
  najskloniji oni koji govore: 'Mi smo kršćani'..."
  itd. do rije~i: "I Allah će im zbog onoga što
  govore kao nagradu dati dženetske bašče, ispod
  kojih rijeke teku, u kojima će vječno boraviti Ovdje Allah Uzvišeni kaže:
  "Njima pripada nagrada od Gospodara
  njihova!"

  Ima i sljedbenika Knjige...", ukazuje na
  sljedbenike Knjige koji su postali muslimani." Hasan el-
  Basri u vezi s tim kaže: "To su sljedbenici Knjige koji su
  to bili prije Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem,
  pa su njega potom slijedili, prihvaćajući islam, za šta
  im je Allah dao dvostruku nagradu, i to zato što su
  vjerovali ranije, te što su bili sljedbenici Muhammeda,
  sallallahu alejhi ve sellem."
  U dva Sahiha stoji predanje
  od Ebu-Muse, koji ka`e: /628/ "Allahov Poslanik,
  sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Tri vrste ljudi
  dobit će nagradu dva puta", a zatim je između njih
  spomenuo i "sljedbenika Knjige koji je vjerovao u svog
  vjerovjesnika, a zatim povjerovao i u mene!"
  "i ne prodaju ajete Allahove za bagatelnu cijenu tj. ne kriju ono što znaju kao što je to učinila
  jedna bijedna skupina njih prodajući to ~ak ni za {to.
  Zato Allah Uzvi{eni ka`e: "Njima pripada nagrada
  od Gospodara njihova, a Allah će doista brzo
  svidjeti račun!", tj. brzo zbrojiti. To prenosi Ibn Ebi-
  Hatim od Mud`ahida.
  "O vjernici, budite strpljivi i uporni,
  postojano bdijte!" Hasan el-Basri kaže: Zapovjeđeno im je da budu strpljivi u svojoj vjeri, s
  kojom je Allah zadovoljan, a to je islam, te da je ne
  ostavljaju ni kada je lahko ni kada je teško, ni u nevolji
  ni u zadovoljstvu, da umru kao muslimani, te da budu
  izdržljiviji od neprijatelja koji kriju vjeru!"

  I ovdje je samo mali djelić ispravnih i neoborivih argumenata ispravnog tumačenja.

  Dalje navodiš pa onda nmajreno ZAVODIŠ NEUKE LJUDE U LAŽ: Ali, nisu svi oni isti. Ima ispravnih sljedbenika Knjige koji po svu noć Allahove ajete čitaju i mole se;

  Kod većine mufessira (komentatora) Kur'ana
  poznato je ono što navode Muhammed ibn Ishak i
  drugi autori, a što prenosi El-Avfi od Ibn-Abbasa, da
  su ovi ajeti objavljeni u vezi s onima koji su vjerovali
  među svećenicima sljedbenika Knjige, kao što su bili:
  Abdullah ibn Selam, Esed ibn Ubejd, Salebe ibn [u'be
  i drugi. To znači da se na ove, naprijed navedene
  sljedbenike Knjige, prijekor ne odnosi jednako kao i na
  one koji su primili islam. Zato Allah Uzvišeni kaže:
  "Oni nisu isti", tj. oni nisu svi jednaki, jer među
  njima ima i vjernika i silnika. U tom smislu Allah uzvišeni kaže:

  "Ima ispravnih sljedbenika Knjige...", tj.
  onih koji izvršavaju Allahovu zapovijed, koji su pokorni
  Njegovom šerijatu i koji slijede Njegova Vjerovjesnika.
  Oni su "ispravni", tj. "na Pravom putu",
  "koji po cijelu noć ajete Allahove uče i mole
  se!", tj. mole se noću i uče Kur'an u svojim molitvama.

  Oni u Allaha i drugi svijet vjeruju, traže da
  se čine dobra djela, a odvraćaju od zlih, i žure
  ko će prije dobro učiniti! To su oni dobri!" Oni
  su spomenuti u slijedećem ajetu:
  "Ima i sljedbenika Knjige koji vjeru u u Allaha
  i u ono što se objavljuje vama, i što se objavljuje
  njima, koji su skrušeni prema Allahu!"

  Nema nista ni kod ovog ajeta nejasno.

  Dalje navodiš : Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od

  avatar

  25.01.2012. (10:53)    -   -   -   -  

 • sablja

  a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali, većinom su nevjernici.

  Imam Ahmed navodi
  predanje od Durre bint Ebi-Leheba, koje ka`e: /543/ -
  Jedan je čovjek ustao dok je Vjerovjesnik, sallallahu
  alejhi ve sellem, bio na minberu i upitao: "Allahov
  Poslaniče, koji su ljudi najbolji?" - a on je odgovorio:
  "Najbolji ljudi su oni najučeniji i najbogobojazniji, oni koji najviše navode na dobro i odvraćaju od zla, te oni koji imaju najčvršće veze s rodbinom!"
  Ovaj ajet odnosi se na cio ummet i na svako vri -
  jeme, a najbolje vrijeme bilo je vrijeme Allahovog
  Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih
  ashaba, zatim onih koji su ih slijedili, kao što Allah
  Uzvišeni ističe i u drugom ajetu: "Učinili smo vas
  također središnjom zajednicom" (2:143), tj.
  najboljima "da biste bili svjedoci drugim ljudima". (Ibid.)
  "A kada bi sljedbenici Knjige vjerovali...", tj.
  ono što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi
  ve sellem,
  "bilo bi bolje za njih; među njima ima
  vjernika, ali - većinom su iskvareni!" - znači:
  malo je vjernika među njima, a većina su pokvareni.

  Nakon toga, Allah Uzvišeni obavještava Svoje robove,
  vjernike, donoseći im radosnu vijest pobjede na
  sljedbenicima Knjige, nevjernicima i ateistima, pa
  kaže:
  "Oni vam ne mogu nauditi, nego vas samo
  mogu vrijeđati. Ako vas napadnu, dat će se u
  bijeg, i poslije im pomoći biti neće!"

  I ovaj ajet je jasan kao dan.

  Dalje navodiš jadniče jedan: U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti – pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. – A Allah sve čuje i zna.

  Allah Uzvišeni kaže: "Nema
  prisile u vjeru!" To znači, ne
  prisiljavajte nikoga da uđe u vjeru
  islam, jer on je očit i jasan, njegova
  znamenja i dokazi su očevidni, pa nema
  potrebe da se iko prisiljava da ulazi u
  njega. Naprotiv, koga Allah uputi u
  islam, čija prsa raširi i pogled
  prosvijetli, taj će u njega javno ući,
  a čije srce Allah zaslijepi i zapečati
  mu sluh i vid,i njemu nema koristi od ulaska u vjeru pod pritiskom i silom.
  Muhammed ibn Ishak navodi od
  Ibn-Abbasa da je ajet objavljen povodom
  slučaja jednog čovjeka iz plemena Benu-
  Salim ibn Avfa, po imenu Husajni, čija
  su se dva sina pokrstila, dok je on bio
  musliman. On je rekao Vjerovjesniku,
  sallallahu alejhi ve sellem: "Hoću li
  ih prisiliti, jer oni su odbili bilo
  što drugo osim kršćanstva?", pa je
  Allah objavio navedeni ajet.
  Međutim,
  ovaj ajet je derogiran "ajetom o borbi" "Bit ćete pozvani da se borite
  protiv naroda veoma hrabrog i moćnog
  sve dok islam ne prihvate!" (48:16)
  Zatim Allah Uzvišeni kaže:
  "O Vjerovjesniče, bori se protiv
  nevjernika i licemjera i budi
  nemilosrdan prema njima!" (9:73), zatim:
  "O vjernici, borite se protiv
  nevjernika koji su u blizini vašoj i
  neka oni osjete vašu strogost! I znajte
  da je Allah na strani onih koji se
  Njega boje!" (9:123)
  Prema tome, neophodno je da se svi
  narodi pozovu u islam, pa ukoliko neki
  od njih to odbiju, ili ne budu davali
  glavarinu (džizju), protiv njih se
  treba boriti dok ne budu ubijeni. To je
  smisao prisile. U sahih
  (vjerodostojnom) predanju stoji: /409/
  "Tvoj Gospodar se čudi ljudima koji se
  u džennet vode u lancima!" To znači:
  zarobljenici koji se u islamsku zemlju
  dovode u lancima i okovima, a nakon
  toga primaju islam, te njihova djela i duše budu tako dobre da uđu u Džennet

  Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakom prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.

  Kad si iznosio ovaj ajet jadniče trebao si uzeti kontekst, jado jedan jadni:

  Prethjodna četiri ajeta:
  "Obznana od Allaha i Njegova Poslanika onim
  mnogobo{cima s kojima ste zaključili
  ugovore." /1/ "Putujte po svijetu još ćetiri
  mjeseca, ali znajte da Allahu nećete umaći i
  da će Allah nevjernike osramotiti." /2/

  Ja nemam vremena da izesem tumačenje za ovaj ajet a ne ti jado jedan prokleti

  Drugi ajet: Proglas od Allaha i Njegova Poslanika.
  Ljudima na dan velikog hadza, Allah i Njegov
  Poslanik nemaju ništa s mnogobošcima, pa
  ako se pokajete - to je za vas bolje a ako se okrenete znajte da Allahu nećete umaći. A
  nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. /3/
  Ukratko komentar na ovaj ajet:

  Allah objavljuje rat mušricima koji mu pripisuju druga
  "Allah i Njegov Poslanik nemaju ništa s
  mnogobošcima", znači i Njegov Poslanik je čist od
  njih također, zatim ih je pozvao na pokajanje Njemu,
  pa je rekao Uzvišeni Allah, d`.{.: "Pa ako se
  pokajete" od toga to što Mu vi druga pripisujete, tj. činite širk.
  "To je za vas bolje, a ako se okrenete", tj. ako
  nastavite sa onim u čemu ste, tj. širku, "znajte da
  Allahu nećete umaći" nego vi ste u Njegovom
  vlasništvu i pod Njegovom silom i voljom.
  "A nevjernike obraduj kaznom nesnosnom",
  tj. na dunjaluku će doživjeti poniženje i strogu kaznu,
  a na Ahi

  avatar

  25.01.2012. (10:53)    -   -   -   -  

 • sablja

  a na Ahiretu kukaste štapove i vratne okove.

  Prenosi El-Buhari od Ebu-Hurejrea da je rekao:
  /429/ "Poslao me je Ebu-Bekr na Minu među onima
  koji će proglasiti da mušrici ne čine hodočašće poslije
  ove godine i da ne obilaze svetu kulu goli, a dan
  velikog had`a jeste dan prinošenja žrtvi. Ovaj dan je
  nazvan Velikim had`om jer su ljudi govorili mali had`.
  Bilo im je naređeno da poštuju Ugovor.

  Mnogobošcima s kojima imate zaključene
  ugovore koje oni nisu ni u čemu povrijedili,
  niti su ikoga protiv vas pomagali, ispunite
  ugovore do ugovorenog roka; Allah zaista voli bogobojazne. /4/

  Ovo je izuzetak od pravila da rok odlaganja do
  četiri mjeseca važi za onog ko je sklopio ugovor na
  neodre|eno vrijeme a ne do određenog roka, njegov
  rok je, kao što je prethodno spomenuto četiri
  mjeseca. On može putovati kuda hoće da bi se
  spasio, odlazeći da bi postigao što želi, osim onog koji
  je sklopio ugovor do odre|enog vremena njegov rok
  va`enja je do navedenog roka prema kojem je
  sklopljen ugovor, a o tome su prethodno spomenuti
  hadisi. A ko bude sklopio ugovor sa Allahovim
  Poslanikom, s.a.v.s., pa njegov ugovor va`i do
  ugovorenog roka pod uvjetom da ugovornik ne
  poni{ti svoj ugovor do ugovorenog roka, radi ovog je
  Uzvi{eni Allah, d`.{., podsticao na po{tivanje toga, pa
  je rekao Uzvi{eni Allah, d`.{.:
  "Allah, zaista, voli bogobojazne", tj. one koji ispunjavaju sklopljene ugovore.

  E tek sad ide ajet za koji ti tvrdiš da je proturječan: "Kada prođu sveti mjeseci, onda ubijajte
  mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte
  ih, opsjedajte i na svakom prolazu dočekujte.
  Pa ako se pokaju i budu namaz obavljali i
  zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah
  zaista prašta i Milostiv je." /5/

  "Kad prođu sveti
  mjeseci", znaći: kada isteknu četiri mjeseca u kojim
  vam je zabranjeno njihovo ubijanje i koje smo im dali
  kao rok, onda gdje god ih nađete zarobljavajte ih i
  ubijajte, jer se ugovor odnosi na spomenuto, prije
  nego na ne{to {to nije spomenuto, a moglo bi da se
  podrazumijeva.

  "Ako te neki od mnogobošaca zamoli za
  zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove
  riječi, a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za njega, to zato što oni pripadaju narodu koji ne zna." /6/

  Kaže Uzvišeni Allah, d`.{., Svome Poslaniku, neka
  je salavat i selam na njega: "Ako te neki od
  mnogobožaca" protiv kojih sam ti naredio borbu i
  učinio dozvoljenim njihove živote i imetke "zamole
  za zaštitu", zatraže od tebe pružanje sigurnosti,
  odgovori im na molbu da bi saslu{ali Allahove riječi, tj.
  Kur'an, koji ćeš im učiti i kojima ćeš spominjati nešto
  od propisa vjere sprovodeći time Allahov dokaz. "A
  potom ga otpremi na mjesto pouzdano za
  njega" , tj. na mjesto stalne sigurnosti, dok se ne
  vrate u svoju domovinu i svoje kuće i svoja sigurna
  mjesta.
  "To zato {to oni pripadaju narodu koji ne
  zna", tj. propisali smo da se stave pod zaštitu ovakvi
  ljudi da upoznaju Allahovu vjeru i da se tako pro{iri
  me|u Njegovim robovima.
  Od tada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., davao zaštitu onome ko bi mu došao tražeći uputu ili u izaslanstvu,
  kao što je došla grupa izaslanika od Kurej{ija na
  Hudejbiji poput Urve bin Mes'uda i drugih mušrika pa
  su vidjeli koliku počast odaju muslimani Allahovom
  Poslaniku, s.a.v.s., što ih je za~udilo. Tako nešto nisu
  vidjeli kod kralja niti cara. Vratili su se svome narodu i
  obavijestili ga o tome, i to je, uz druge slične
  slučajeve, bio jedan od najve}ih uzroka što je većina
  njih primila islam. Svrha je da, ko do|e iz neislamske
  zemlje u islamsku zemlju radi izaslanstva, ili trgovine,
  ili tra`enja izmirenja, ili primirja, ili no{enja d`izije i
  sli~no, pa zatra`i od vladara ili njegovog zamjenika
  za{titu, daje mu se za{tita sve dok je u posjeti
  islamskoj zemlji i dok se ne vrati u njegovu sigurnost i
  domovinu.

  Ove dalje ajete sto navodiš sve si pogrešno-nmajrno ti tumačio..Ti prokltniče nemaš pravo da uzmeš u ruke KURAN a kamlo da izvodiš zlonamjerne zajključke..KURAN se uzima čist i sa iskrenom namjerom...

  Sve moje navedeno gore je samo jedan mali djelić prave pune istine..... SAMO JE ISLAM PRAVA VJERA I DRUGE VJERE ALLAH NE PRIZNAJE....

  avatar

  25.01.2012. (10:54)    -   -   -   -  

 • Isus je Bog

  Sablja ti si kreten ..ne bacaj kletve, radje se suoci s istinom jer ti je mozak totalno ispran ..neka ti se Bog smiluje

  avatar

  01.04.2012. (10:22)    -   -   -   -  

 • Boss

  Ko su bili: Matej, Marko, Luka i Jovan (Ivan)??

  Da li su POZNÄVÄLI Isusa??

  Da li su ikad ZIVJELI sa Isusom??

  Da li su ikad JELI sa Isusom??

  Da li su ikad PRICÄLI sa Isusom??

  Da li su ikad HODÄLI sa Isusom??

  ODGOVORI su: NE, NE, NE, NE, NE.......... zakljuceno. ;))

  avatar

  15.08.2012. (13:14)    -   -   -   -  

 • Musa

  Braco Muslimani evo vam linke i Info vise od Islamske zablude

  http://quranskaproturjecja.blogspot.de/view/flipcard

  BOSS KAKO NISU POZNAVAI ISUSA ?

  ONI SU SVEDOCI OD ISUSA DA SU ZIVJELI SA ISUSA ZATO SE U BIBLIJI KAZE ISUSOVI UCENICI

  MATEJ JE PRVI ZAPISAO DOBRU VIJEST O JESUS KRISTA . MATEJEVO JE IME SKRAĆENI OBLIK HEBREJSKOG IMENA “MATITIJA”, KOJE ZNAČI “DAR JEHOVIN”. ON JE BIO JEDAN OD 12 APOSTOLA KOJE JE ISUS IZABRAO.

  MATEJ JE BIO POZNAT I KAO LEVI, A BIO JE ALFEJEV SIN. SPREMNO SE ODAZVAO NA ISUSOV POZIV DA POSTANE NJEGOV SLJEDBENIK (MAT. 9:9; MAR. 2:14; LUKA 5:27-32).

  avatar

  29.01.2013. (23:24)    -   -   -   -  

 • Mahdi

  Allahova rjec se ne iskrivljuje, ako imas nesto protiv Kur´uran-a to trebas iz postenja prema ljudima Islamske vjeroispovjesti zadrzati za sebe ili porazgovarati prvo sa nekim islamskim ucenjakom koji ce te uputiti u neke stvari vidimo se uskoro InsAllah

  avatar

  13.03.2013. (21:42)    -   -   -   -  

 • matt

  Samo da malo razum koristite, uvidjeli bi da je Kuran laž. Jedino je Isus kralj kraljeva i gospodar gospodara. Dan danas se čudesa u kršćanstvu događaju, jer Bog potvrđuje istinsku vjeru.

  avatar

  29.03.2013. (23:31)    -   -   -   -  

 •  
učitavam...