31.07.2011., nedjelja

Propovijed iz Tordinaca: Mir Božji


- 21:31 - Komentari (0) - Isprintaj - #

16.02.2011., srijeda

Svečano bogoslužje i obrana rada u TordincimaU nedjelju, 13.02. 2011. godine, u sjedištu Protestantske reformirane crkvene općine Tordinci i Protestantskog teološkog učilišta "Mihael Starin", doktorant Protestantskoga teološkoga fakulteta u Novom Sadu, starokatolički svećenik Leonardo Beg, obranio je svoju doktorsku disertaciju pred Povjerenstvom: Prof. dr.sc. Dimitrije Popadić, predsjednik povjerenstva, prof. dr.sc. Jasmin Milić, mentor, prof.dr.sc. Andrew Parlee, član povjerenstva. Prije same obrane, upriličeno je zajedničko bogoslužje na kojem su, pored službenika Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH služili i starokatolički župnik iz Šaptinovaca vlč. Stjepan Topolski kao i doktorant, vlč. Leonardo Beg. Okupljenim vjernicima propovijed je uputio prof.dr.sc. Dimitrije Popadić, dekan Protestantskog teološkog fakulteta u Novom Sadu.
Ovom je prilikom i Damir Sitar iz Osijeka obranio svoj diplomski rad u okviru diplomskih master studija Protestantskoga teološkoga fakulteta u Novom Sadu stekavši zvanje Master iz područja teologije (Magistar teologije).
Doktorsku disertaciju pod nazivom: «Gratia Sanans Medicinalis u ekumenskoj euharistiji - Ex Opere Operato» možete pogledati na slijedećem linku: doktorska disertacija

Fotografije možete vidjeti ovdje

POZADINA ISTRAŽIVANJA
Kandidat promošlja način na koji je moguće riješiti sablažnjujuće stanje euharistijske razjedinjenosti među crkvama. Proučava problematiku i osmišljava tezu o načinu na koji je moguće da se ostvari zajednička ekumenska euharistija kršćanskih crkava. Rad je koncipirao kroz sedam poglavlja krenuvši od povijesnog prikaza slavljenja Večere Gospodnje, zatim uočava početke razilaženja koji je kulminirao velikim raskolom između Istoka i Zapada te daljnjim razilaženjima i podjelama. Nakon toga uočio je doprinose koje je dala reformacija na području euharistijskoga razumijevanja da bi zatim obradio važnost Euharistije za jedinstvo Crkve te napravio presjek kroz crkvene dokumente da bi u sedmom poglavlju predstavio način na koji kršćanske crkve mogu slaviti zajedničku euharistiju.

ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA
Euharistija je tema o kojoj su napisane mnoge studije. Kandidat je iznio originalnu hipotezu kojom pokazuje na koji je način moguće da kršćanske crkve ostvare euharistijsko zajedništvo. Značaj ovoga istraživanja je u tome što on povećava mogućnost euharistijskog zajedništva među crkvama što je od primarne važnosti za autentičnost Crkve kao takve.


FOKUS ISTRAŽIVANJA
Istraživanje je fokusirano na korjene pashe unutar čijeg okvira Krist ustanovljuje svoju Posljednju Večeru iz koje se razvila Euharistija kao spomen na tu Posljednju Večeru. Analizirao je različita interpretiranja Kristove euharistijske prisutnosti pri Večeri Gospodnjoj i dao vlastiti prijedlog načina na koji je moguće obnoviti zajedničko euharistijsko slavlje kršćanskih crkava.

U ISTRAŽIVANJU ODREDIO JE OVE OSNOVNE POJMOVE

POSLJEDNJA VEČERA (EUHARISTIJA)

TRANSUPSTANCIJACIJA

TRANSFINALIZACIJA i TRANSIGNIFIKACIJA

KONSUPSTANCIJACIJA

SPOMEN (KOMEMORACIJA)

SPIRITUALNA (DUHOVNA) PRISUTNOST

EUHARISTIJSKA ANTI-DIGRESIJA

EKUMENSKA EUHARISTIJA BAZIRANA NA SANIRAJUĆOJ MILOSTI DUHA SVETOGA (GRATIA SANANS MEDICINALIS)


LITERATURA

Kandidat je za pisanje ovoga rada konzultirao literaturu koja obrađuje i istražuje materiju polazeći od njezine geneze (pasha) do ustanovljenja Posljednje Večere te koja obrađuje različite interpretacije o Kristovoj euharistijskoj prisutnosti. Koristio je biblijske i teološke knjige, leksikone, enciklopedije, stručne članke i internet građu. Istraživački rad oblikovao je iz prikupljanja i izbora literature te iz sistematizacije i obrade prikupljenih podataka.

MERITUM DISERTACIJE

Meritum ove disertacije nalazi se u sedmom poglavlju a isčitava se već u samom naslovu rada. Naime, naslov predstavjla formulu koja ukratko sažima bît rada pokazujući da izlječujuća milost Božja djeluje na području euharistije i izlječuje sve nedostatke u tumačenjima kod svih i za sve. Za primjetiti je da materija koju ovaj rad obrađuje spada prvenstveno na sakramentalnu (euharistijsku) teologiju, ali rezultat ima mogućnost implementacije na područje ekumenizma.

Traženje zajedničkoga puta prema zbližavanju kršćana svakako je potreba svih kršćana. Za ostvarenje toga zajedništva potrebno je veliko međusobno poštovanje i onakva ljubav o kakvoj nam Isus govori: ''Zapovijed vam novu dajem: kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.'' (Iv 13, 34-35)

Ovaj rad pruža rješenje sablažnjujućega stanja odvojenih euharistijskih slavlja kršćanskih Crkava.

- 09:00 - Komentari (0) - Isprintaj - #

25.12.2010., subota

BADNJAK U TORDINCIMA 2010.

BADNJAK 2010. U TORDINCIMA (JASMIN MILIĆ) from JASMIN MILIĆ on Vimeo.


- 22:06 - Komentari (0) - Isprintaj - #

20.11.2010., subota

JASMIN MILIĆ (INTERVJU POVODOM DANA REFORMACIJE NA VINKOVAČKOJ TV)

PRILOG VINKOVAČKE TV POVODOM DANA REFORMACIJE 2010. from JASMIN MILIĆ on Vimeo.


- 13:05 - Komentari (0) - Isprintaj - #

19.11.2010., petak

KALVINIZAM U HRVATA (DOKTORSKA DISERTACIJA)


Rad u PDF formatu preuzmite ovdje

Ovaj je rad skromni pokušaj da se predstavi protestantska reformirana crkvena općinaTordinci s posebnim naglaskom na njezino djelovanje unutar Austro-Ugarske Monarhije. Tordinačka protestantska reformirana župa živi je i autentični svjedok reformacijskih zbivanja među Hrvatima od 16. stoljeća do danas pa je stoga proučavanje njezine prošlosti od bitne važnosti u proučavanju protestantizma u Hrvata.
U radu se predstavlja pojava reformacije s posebnim naglaskom na utjecaj kalvinističke reformacijske misli u svijetu i u hrvatskim krajevima. Prikaz života i djelovanja Jeana Calvina, te organizacija crkve u Ženevi kao i utjecaj ovoga reformacijskoga pokreta na tadašnju Europu pomaže nam shvatiti reformiranu protestantsku tradiciju koja je živa i danas u Hrvatskoj.
Pravni položaj vjerskih zajednica u Habsburškoj, odnosno Austro-Ugarskoj Monarhiji, s posebnim naglaskom na položaj tadašnje Evangeličke reformirane kršćanske crkve helvetske vjeroispovijesti, a u čijem je sastavu tordinačka reformirana župa djelovala otkriva nam odnos Austro-Ugarske vlasti prema različitim konfesijama koje su djelovale unutar ove multietničke, multikulturalne i multikonfesionalne državne zajednice. Nakon patenta o toleranciji Josipa II, 1781. godine a osobito nakon Cesarskog patenta, odnosno Zakona o protestantima 1859. godine protestanti su bili izjednačeni s Rimokatoličkom crkvom u svojim pravima i obvezama. Omogućeno im je nesmetano djelovanje, osnivanje crkvenih općina i škola, izgradnja crkvenih objekata, te naseljavanje protestanata u područja na koja se ranije nisu mogli naseljavati. Iz tadašnjih zakonskih odredbi vidljiva je maksimalna tolerancija i dobar pravni položaj reformiranih kršćana te je to bio i razlog uspona reformirane župe Tordinci kako u materijalnom tako i u duhovnom smislu.
U radu se predstavljaju i povijesne činjenice vezane uz mjesto Tordinci jer iz njih crpimo korisne i vrijedne informacije kako o porijeklu Tordinčana, tako i o samim zbivanjima u vrijeme reformacije i nakon nje. Već oko 1551. godine, zalaganjem Mihaela Starina, revnog reformatora ovih krajeva, Tordinčani prihvaćaju protestantizam koji u ovome mjestu među Hrvatima opstaje do današnjega dana. U određenom razdoblju svoje povijesti (tijekom 18. i 19. stoljeća) ova je župa djelovala kao filijala reformirane župe Korođ pa su stoga povijesne činjenice o mjestu Korođ kao i o reformiranoj župi Korođ, korisne i za pomnije sagledavanje cjelokupnog konteksta djelovanja reformirane župe Tordinci.
Od 1862. godine nastupa vrijeme uspona tordinačke reformirane župe, njezinom materijalnom i duhovnom obnovom. Značajan doprinos ovome razdoblju dao je župnik obnovitelj, Mađar, Aleksa Kulifay stariji (Elek Kulifay 1839.?-1912.) čiji se rad predstavlja onoliko koliko nam je poznato iz povijesnih sačuvanih izvora. Osim organizacije župe, odnosno pastoralnoga života u to se vrijeme uspostavlja i pučka reformirana škola koju također ovaj rad predstavlja. Briga za mlade naraštaje bila je zadaća također župne zajednice koja se brinula za organizaciju škole, angažiranje učitelja i sl. Drugi značajni župnik koji je obilježio ovo razdoblje bio je Nijemac, Ivan Stieb (Johann Stieb 1844.-1938). Značajniji njegov utjecaj osjetit će se tek nakon razdoblja kojega obrađuje ovaj rad.

U radu se predstavlja i suradnja reformirane župe Tordinci s drugim kršćanskim vjerskim zajednicama koje su u to vrijeme djelovale u Tordincima i oko Tordinaca, posebice s većinskom rimokatoličkom crkvom s kojom odnosi nisu bili uvijek na zavidnom nivou. Određena, uglavnom administrativna suradnja vidljiva je i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a osobito s Evangeličkom crkvom s kojom je Reformirana crkva praktično sačinjavala jednu cjelinu. To se posebno ogleda u građansko-pravnom smislu budući su se isti zakoni primjenjivali i za Evangelike i za Reformirane te su i jedni i drugi bili poznati kao Evangelici: Evangelici augsburške vjeroispovijesti (evangelici, odnosno luterani) te Evangelici helvetske vjeroispovijesti (reformirani, odnosno kalvini). Sagledavajući ove odnose možemo donekle vidjeti općenito odnose između kršćanskih vjerskih zajednica na ovim prostorima u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije.
U radu se u kratkim crtama predstavlja življenje i djelovanje reformirane župe Tordinci i nakon razdoblja koje obrađuje ovaj rad. Ove će informacije pomoći u nekom budućem istraživačkom radu koji će se baviti poviješću reformirane župe Tordinci.
Na kraju moramo zaključiti kako je reformirani, odnosno kalvinistički pokret na hrvatskom prostoru, a poglavito među Hrvatima, i nakon ovoga rada još uvijek nedovoljno istražen. Stoga je želja autora da ovaj rad bude barem poticaj na daljnje proučavanje kako reformiranog kršćanstva (kalvinizma) tako i cjelokupnog protestantizma u Hrvata.

The present work is a modest attempt at portraying the Protestant Reformed parish of Tordinci, with a special emphasis on its operation within the Austro-Hungarian Monarchy. The Protestant Reformed community in Tordinci is a living and authentic witness of the Reformation among Croats from the 16th century until today, so examining its history is of great importance for the study of the history of Protestantism among Croats in general.
I present the phenomenon of the Reformation in this work with a particular accent on the influence of Calvinist Reformed thought both in the world and in the Croatian territories. The portrayal of Jean Calvin’s life and work, the organization of the Geneva church, as well as the effects of the Reformation movement on Europe during that time will help us understand the Reformed Protestant tradition that is alive in Croatia today.
Looking at the legal position of religious communities in the Habsburg (Austro-Hungarian) Monarchy, with an emphasis on the situation of the Evangelical Reformed Christian Church of the Helvetic Confession of that time, within which the Reformed parish of Tordinci operated, allows us to observe the relationship of the Austro-Hungarian authorities toward various religious groups that were active in this multiethnic, multicultural and multiconfessional empire. Following the Patent of Tolerance issued by Joseph II in 1781, and particularly after the issuing of the Emperor’s Patent or Law on Protestants from 1859, Protestants had the same rights and responsibilities as the Roman Catholic Church did. It was possible for them to operate without interference, establish church parishes and schools, construct religious buildings and move to areas where Protestants had not been allowed earlier. We can observe maximum tolerance and a good legal standing of Reformed Christians from the legal provisions of this era, and this was the reason for the rise of the Reformed parish of Tordinci both materially and spiritually.
Historical facts related to Tordinci are also discussed because we are able to draw useful and valuable information from them regarding both the origins of the inhabitants of Tordinci and the events that took place during the time of the Reformation and afterwards. Already around the year 1551 the residents of Tordinci accepted Protestantism as a result of the efforts of Mihael Starin, the zealous reformer in this geographical area. Protestantism among the Croats living in this place survives even today. During a particular era of its history (through the 18th and 19th centuries) this parish operated as a branch of the Reformed community of Korođ, so the examination of historical events in Korođ and its parish is useful for the more careful consideration of the overall context of the operation of the Reformed community in Tordinci.
The rise of the Reformed parish of Tordinci began in 1862 with its material and spiritual renewal. The parish minister, the Hungarian Aleksa Kulifay (Elek Kulifay 1839?–1912) contributed significantly to this, and his work is all we can find out about from preserved accounts of history. Apart from the organization and pastoral life of the parish a popular Reformed school (which this present paper mentions) was also founded at that time. Care of the young generation was one of the tasks that the parish took on, and it assumed the responsibility of organizing the school, employing teachers etc. Another significant parish minister from this period was the German Ivan Stieb (Johann Stieb 1844–1938). His most noteworthy influence was felt after the time period discussed in this present work.
I have also explored the cooperation of the Reformed parish of Tordinci with other religious communities that were active on and around the territory of Tordinci at the time, especially with the majority Roman Catholic Church, with whom relations were not always on an enviable level. Certain, mainly administrative collaboration also existed with the Serbian Orthodox Church, but particularly with the Evangelical Church, with whom the Reformed Church practically formed one entity. This is examined primarily from a civic-legal angle, since the same laws regulated both the Evangelicals and the Reformed, so they were both known by the name “Evangelical”: Evangelicals of the Augsburg Confession (Evangelicals, namely Lutherans) and Evangelicals of the Helvetic Confession (Reformed, or in other words, Calvinists). By investigating these relationships we can observe the general interaction among the various Christian denominations of this geographical area during the time of the Austro-Hungarian Monarchy.
This work briefly presents the life and operation of the Reformed parish of Tordinci even following the time period discussed in detail. This information will be helpful for future researchers who would like to study the history of the Reformed community in Tordinci.
At the end we have to conclude that the Reformed, namely Calvinistic movement on the Croatian territories, and especially among the Croats, has not been studied sufficiently enough. The author’s hope is that this work may be at least an inspiration for the further research of Reformed Christianity (Calvinism), as well as that of the overall Protestantism among Croats.
- 06:29 - Komentari (0) - Isprintaj - #

01.11.2010., ponedjeljak

DAN REFORMACIJE, 2010., U TORDINCIMA

DAN REFORMACIJE U TORDINCIMA, 2010. 1 DIO from JASMIN MILIĆ on Vimeo.


DAN REFORMACIJE U TORDINCIMA, 2010., 2.DIO from JASMIN MILIĆ on Vimeo.


- 09:10 - Komentari (0) - Isprintaj - #

28.09.2010., utorak

MIR BOŽJI

SVE INFORMACIJE O PROTESTANTSKOJ REFORMIRANOJ KRŠĆANSKOJ CRKVI U REPUBLICI HRVATSKOJ MOŽETE PRATITI ovdje

Mir Božji (Dr.sc. Jasmin Milić) from JASMIN MILIĆ on Vimeo.


- 12:18 - Komentari (0) - Isprintaj - #

03.04.2010., subota

BLAGOSLOVLJEN USKRS!


VELIKI PETAK (Dr. Jasmin MiliÄý)
Uploaded by jm2812. - Videos of family and friends from around the world.
- 19:17 - Komentari (0) - Isprintaj - #

12.03.2010., petak

WEB STRANICA PROTESTANTSKE REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE

SVE INFORMACIJE O PROTESTANTSKOJ REFORMIRANOJ KRŠĆANSKOJ CRKVI U REPUBLICI HRVATSKOJ MOŽETE PRATITI ovdje
- 07:22 - Komentari (0) - Isprintaj - #

24.12.2009., četvrtak

ČESTIT BOŽIĆ I BLAGOSLOVLJENA NOVA 2010. GODINA


- 23:32 - Komentari (1) - Isprintaj - #

< srpanj, 2011  
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

ABOUT US

WEB STRANICA PROTESTANTSKE REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE U RH/WEB PAGE OF THE PROTESTANT REFORMED CHRISTIAN CHURCH IN CROATIA

KRATKI VIDEO O PROTESTANTSKOJ REFORMIRANOJ KRŠĆANSKOJ CRKVI U RH- Protestantska u tradiciji

- Reformirana u učenju (teologiji)

- Prezbiterijanska u crkvenom ustrojstvu


STATUT PROTESTANTSKE REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE U RH pogledajte ovdje

BLOG SUPERINTENDENTA
http://jasminmilic.blog.hr

PROPOVIJEDI SUPERINTENDENTA
http://jasminmilicpropovijedi.blog.hr
KALVINIZAM - NAUK I PRAKSA

http://semperreformanda.bloger.hr

Free Web Counter
Free Web CounterImage Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

kršćanstvo-kalvinizam
Image Hosted by ImageShack.us
KALVINIZAM je glasilo Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj
Braće Radića 5, 31207 Tenja
Tel./Fax 031 290 789
krscanski-centar@os.t-com.hr


TREBAJU VAM VITRAJI ZA CRKVU? POGLEDAJTE http://www.vilupek.com

Ukoliko ste u Sarajevu, posjetite HOTEL GAJ
Vidi više na web stranici: http://www.hotel-gaj.co.ba/

USTANOVE I ŽUPE PROTESTANTSKE REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Ured superintendenta
Franje Markovića 7
31000 Osijek
Tel: +385 (0)31 210 563; Fax: +385 (0)31 210 564


Reformirana župa Tordinci
Josipa Kozarca 1
32214 Tordinci
http://rctordinci.blog.hr


Reformirana župa "Dobroga Pastira" Osijek
Franje Markovića 7
31000 Osijek
Tel: +385 (0)31 210 563; Fax: +385 (0)31 210 564


Reformirana crkvena općina Šibenik
Osme dalmatinske udarne brigade 14
22000 Šibenik
http://reformedsibenik.blog.hr

Reformirana misijska crkva Zagreb
http://prezbiterijanci.blog.hr/

Protestantsko teološko učilište
"Mihael Starin"

Josipa Kozarca 1
32214 Tordinci


Protestantska reformirana kršćanska misija u Republici Srbiji

Crkvena općina Beograd
Višegradska 23
1000 Beograd
Republika Srbija
http://kalvinizam.blog.co.yu

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

OVDJE MOŽETE VIDJETI NASLOVE I CIJENE NAŠIH IZDANJA

Protestantska reformirana kršćanska crkva, odnosno njezini organizacijski, izdala je nekoliko naslova od kojih izdvajamo:

Knjige superintendenta Jasmina Milića

1. Reformirana župa Tordinci (prošlost i sadašnjost)

2. Tko je bio Jean Calvin

3. Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH

4. Povijesno pravni razvoj reformiranih crkvenih općina u RH

5. Kalvinizam u Hrvata

6. Kalvinski kanoni iz Kneževih vinograda

7. Povijesni pregled liturgije

8. Kalvinizam na optuženičkoj klupi


Tradicionalne reformirane konfesije

9. Heidelberški katkizam, Drugo helvetsko vjeroispovijedanje

10. Kanoni sa sinode u Dortrechtu

11. Belgijsko vjeroispovijedanje


Reformirana doktrina

12. Morton Smith, Svjedočanstvo, uvod u kršćansku doktrinu

13. Louis Berkhof, Sigurnost vjere

14. Richard D. Phillips, Što su izabranje i predestinacija

15. Arthur W. Pink, Sedam izjava Spasitelja s križa

16. Thomas Witherow, Apostolska crkva koja je?

17. Michael Green, Krštenje

18. John Piper, Božja vrhovna vlast u propovjedanju

19. Robert Godfrey, Bogougodno slavljenje

Knjige možete naručiti putem e-maila: krscanski-centar@os.t-com.hr

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se