četvrtak, 24.02.2011.

Interna revizija

Pojam, uloga i značaj revizije

Temeljne vrste revizije i revizijska profesija
- Vrste revizije
- Revizijska profesija i profesionalna etika
- Temeljna revizijska načela
- Sustav internog nadzora

Proces interne revizije
- Standardi interne revizije
- Organizacija interne revizije
- Kontrolni postupci u reviziji
- Interna revizija pojedinih poslovnih funkcija

Povezanost revizije financijskih izvještaja i interne revizije

Položaj interne revizije u RH

___________________________________________________________
POJAM - ULOGA - ZNAČAJ INTERNE REVIZIJE


Pojam:
...lat. revidere – ponovno vidjeti

Osiguranje rasta i razvoja poduzeća kao osnovnog uvjeta opstanka
složen je i odgovoran zadatak uprave
Poslovanjem se kontinuirano upravlja, dok se upravljanje
realizira odlučivanjem.
Za potrebe odlučivanja nužne su:
pouzdane i provjerene informacije

Informacije su ključni resursi u procesu odlučivanja.

Isticanjem realnosti i objektivnosti informacija razvija se REVIZIJA.


Revizija = Naknadni pregled i preispitivanje poslovnih procesa i stanja.

- Sistematiziran proces objektiviziranog pribavljanja i stvaranja
dokaza o ekonomskim događajima i rezultatima s ciljem
usklađivanja postojećih izvještaja o poslovanju i unaprijed
postavljenih kriterija.
- Ponovno naknadno objektivno ispitivanje i prosuđivanje izvještaja i
poslovnih evidencija.

Provjera i ocjena izvještaja, podataka i primijenjenih metoda s ciljem
neovisnog mišljenja o istinitosti i objektivnosti iskazanog financijskog stanja,
rezultata poslovanja i novčanih tokova.Uloga:

Zaštita interesa vlasnika.
Stvaranje realnih i objektivnih informacija potrebnih za donošenje poslovnih odluka.
(realan – stvaran, istinit; objektivan – nepristran, neosoban, pravedan)
Nepristrano savjetovanje uprave u smislu poboljšanja poslovanja, ukazivanje na nedostatke.


Značaj:

- Unaprjeđuje točnost i pouzdanost računovodstvenih i operativnih podataka
i informacija kao podloga odlučivanju;
- Štiti resurse poduzeća od rasipanja, prijevare i neučinkovitosti otkrivajući slabosti u
poslovanju;
- Utvrđuje stupanj usklađenosti operativnih odjela s politikom poduzeća;
- Ocjenjuje sveukupnu učinkovitost operativnih funkcija;
- Pridonosi vjerodostojnosti financijskih informacija, kvaliteti financijskih
izvještaja i njihovoj korisnosti u procesu poslovnog odlučivanja.

=====================================================
FAZE REVIZIJE

1) Odabir KRITERIJA putem kojih se opisuju poželjna stanja različitih događaja.
2) Pribavljanje odgovarajućih DOKAZA o prošlim događajima.
3) USPOREDBA izvršenih poslova i odabranih kriterija.
4) pripremanje IZVJEŠTAJA u kome se razmatra USKLAĐENOST
izvršenih poslova i odabranih kriterija.

=====================================================

Povezanost računovodstvenih informacija i uloge revizora:

PREDMET ISPITIVANJA REVIZIJE (ekonomski događaji i procesi) – dokazuju se i
prezentiraju dokumentacijom
PRIPREMANJE IZVJEŠTAJA – ispitivanje načina pripreme računovodstvenih
izvještaja od strane revizora
RAČUNOVODSTVENI IZVJEŠTAJI (poslovne informacije) – provjera i dokazi
načina pripreme
KORISNICI RAČUNOVODSTVENIH IZVJEŠTAJA – REVIZIJSKI IZVJEŠTAJ – mišljenje
revizora, sud o pouzdanosti informacija u izvještajima

______________________________________________________________________________________________________________________

Temeljne vrste revizije i revizijska profesija
Vrste revizije


Sustavni uvid u cjelokupne ili pojedinačne aktivnosti poduzeća sa stajališta
ocjene učinkovitosti korištenja resursa i davanje preporuka za poboljšanje.

1. Prema objektu ispitivanja
* Revizija financijskih izvještaja
* Revizija poslovanja

2. Prema subjektu provođenja
* Interna revizija
* Državna revizija
* Eksterna revizija (komercijalna)

......................................................................................................................
1. Vrste revizije prema objektu ispitivanja:

* REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Postupak ispitivanja i ocjenjivanja realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja.
Kriteriji za ocjenu realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja uobičajeno su
zakonski propisi, te računovodstvena načela i računovodstveni standardi, a sam
postupak ocjene provodi se u skladu s revizijskim standardima.

Reviziju financijskih izvještaja, u pravilu, provode stručne, nezavisne i za taj
posao ovlaštene revizijske tvrtke. Za potrebe managementa reviziju financijskih
izvještaja mogu obavljati i interni revizori, no njihovo mišljenje se ne smije
javno objaviti.

* REVIZIJA POSLOVANJA

Predstavlja ispitivanje i ocjenu cjelokupnog poslovanja (ili dijela poslovanja) s ciljem
unaprijeđenja poslovanja poduzeća i povećanja racionalnosti poslovanja (prije svega,
sigurnosti i uspješnosti).

Najčešće je provode interni revizori, no reviziju poslovanja mogu provoditi i
eksterni revizori.

Obvezno reviziju poslovanja treba promatrati odvojeno od stručne i nezavisne
revizije financijskih izvještaja.

.......................................................................................................................

2. Vrste revizije prema subjektu provođenja:

* EKSTERNA REVIZIJA

Postupak ispitivanja i ocjenjivanja poslovanja poduzeća koga provode stručni, nezavisni i
za taj posao ovlašteni revizori.

Revizori eksterne revizije ne mogu biti zaposleni u tom poduzeću i ne mogu biti u bilo
kakvoj vezi s poduzećem gdje vrše reviziju s ciljem očuvanja načela nezavisnosti
revizije.

Eksternom revizijom prvenstveno se ispituje objektivnost i realnost temeljnih
financijskih izvještaja.

* DRŽAVNA REVIZIJA

Obavlja se u ime i za račun države i obavlja ju Državni ured za reviziju, kojim rukovodi
glavni državni revizor.

Državnom revizijom ispituju se financijski izvještaji i financijske transakcije jedinica
državnog sektora, jedinica lokalne samouprave i uprave, pravnih osoba koje se
djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna, pravnih osoba s pretežitim udjelom
državnog kapitala i HNB.

- Rad državnog ureda za reviziju financira se iz proračuna
- Višak prihoda nad izdacima Državni ured za reviziju uplaćuje u državni proračun.
- Državni ured za svoj rad izravno je odgovoran samo Zastupničkom domu Sabora.


* INTERNA REVIZIJA

Značajan je dio cjelokupnog procesa revizije.
Provode je revizori poduzeća koje je objekt revizije.
Samostalno organiziraju i provode program interne revizije kao cjeloviti test
efektivnosti svih aspekata sustava internih kontrola.

Najznačajniji poslovi interne revizije su ispitivanje organiziranosti, te razvoj i
poboljšanje efikasnosti, pojedinih poslovnih funkcija, ispitivanje načina donošenja
poslovnih odluka, te funkcioniranja informacijskog sustava i drugi poslovi kojima
se vrši ispitivanje i ocjena poslovanja poduzeća.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Temeljne vrste revizije i revizijska profesija
Revizijska profesija i profesionalna etika


Revizija - Nadogradnja računovodstva.

Pretpostavke: fakultetsko obrazovanje ekonomske struke, radno iskustvo u struci,
položen ispit za ovlaštenog revizora, kontinuirano usavršavanja, prihvaćanje načela
profesionalne etike;

Profesionalna etika (etika – znanost o moralu) – zahtjev za profesionalnim ponašanjem,
primjena općih etičkih načela i pravila u rješavanju specifičnih problema i definiranje
pravila ponašanja neke profesije (poželjno ponašanje)

Kodeks profesionalne etike revizora

Kodeks profesionalne etike – skup standarda profesionalnog ponašanja prilikom
rješavanja stručnih zadataka i problema, a sve u općem interesu profesije.

Kodeks profesionalne etike revizora sadrži načela i pravila kojih su se dužni pridržavati
ovlašteni revizori, službenici uključeni u edukaciju za stjecanje ovlaštenja revizora ili
internog revizora, kao i ostale osobe uključene u poslove revizije.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TEMELJNA REVIZIJSKA NAČELA

načelo – rukovodeća ideja, polazna točka, osnovno pravilo ponašanja

Načela su temelj struke koja ima teoretsku osnovanost potvrđenu praksom.
Revizijska načela – osnovna pravila ponašanja koja su posljedica kumuliranog
praktičnog iskustva i dostignuća teorije.
Revizijska načela predstavljaju temelj za koncipiranje i razvoj revizijskih standarda.

Temeljna revizijska načela:
1...Načelo zakonitosti
2...Načelo profesionalne etike
3...Načelo neovisnosti
4...Načelo stručnosti i kompetentnosti
5...Načelo odgovornosti
6...Načelo dokumentiranosti (pribavljanja dokaza)
7...Načelo korektnog izvješćivanja
.......................................................................................................................
Zakonitost –revizori se u svom radu moraju pridržavati postojećih zakonskih propisa.
Profesionalna etika i poštenje –revizori trebaju obavljati svoje dužnosti s istančanim
osjećajem za poštenje i čuvanjem ugleda struke.
Neovisnost i objektivnost –revizori moraju pokazati najveću razinu profesionalne
samostalnosti i objektivnosti u prikupljanju, ocjenjivanju i priopćavanju informacija o aktivnostima ili procesima koje su ispitivali.
Stručnost i kompetentnost –revizori moraju primjenjivati znanje, vještine i
iskustvo potrebno u pružanju usluga internog revidiranja.
Odgovornost i povjerljivost –revizori ne smiju neovlašteno objavljivati
informacije, osim ako ne postoji zakonska ili profesionalna obveza da to učine.
Odgovorni su za svoj rad.
Dokumentiranost (probavljanje dokaza) – mišljenje revizora mora se temeljiti na dokazima
dokumentiranim u radnoj dokumentaciji, tzv.radnim spisima.
Korektno izvješćivanje – obvezuje revizora da se suzdrži od izražavanja, ako za to ne postoji
mogućnost. Mišljenje revizora sastavni je i najznačajniji dio revizorskog
posla i može biti:
1. pozitivno ili bezuvjetno mišljenje,
2. mišljenje s rezervom ili uvjetno mišljenje,
3. nepovoljno ili negativno mišljenje,
4. suzdržanost od mišljenja

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
OBJEKT I PREDMET REVIZIJE

Revizija - metoda čija je svrha osiguranje vjerodostojnih informacija korisnicima; Sistematiziran proces

Objekt: poslovanje poduzeća s naglaskom na financijska izvješća (državna revizija proširuje
objekt na ispitivanje korištenja sredstava proračuna).

Predmet: stupanj usklađenosti poslovanja poduzeća i njegovih financijskih izvješća s unaprijed
postavljenim kriterijima.


Objekt i predmet revizije

- Upoznavanje s poslovanjem poduzeća i financijskim izvještajima poduzeća, tj. akceptiranje objekta revizije
- Usporedba poslovanja poduzeća i njihovih financijskih izvještaja s unaprijed postavljenim
kriterijima (računovodstveni standardi, računovodstvena načela i politike, zakonski
propisi, poslovni planovi i politike i sl.) i ocjena usklađenosti, koja se provodi sukladno revizijskim standardima i kodeksom profesionalne etike.

- Dostavljanje objektivnih i realnih informacija zainteresiranim korisnicima (vlasnicima,
managementu, kreditorima, analitičarima poslovanja i dr.)


DEFINIRANJE PREDMETA REVIZIJE

- definiranje KRITERIJA ZA OCJENU USKLAĐENOSTI
- definiranje POSTUPKA OCJENE USKLAĐENOSTI

Sustav internog nadzora podrazumijeva:

Ispitivanje pravilnosti i uklanjanje nepravilnosti u pojedinim procesima i stanjima.

Pretpostavke za djelotvornost:
- Postojanje unaprijed definiranih ciljeva koji sadrže pravila i norme ponašanja;
- utvrđivanje odstupanja od ciljeva i predlaganje aktivnosti za otklanjanje rizika.


.......................................................................................................................
Vrste nadzora
.......................................................................................................................
Prema tijelima nadzora
EKSTERNI NADZOR – izvan poslovnog sustava
INTERNI NADZOR – unutar poslovnog sustava

Prema vremenu provođenja
Stalni (permanentni)
Periodički
Povremeni

Prethodni
Tekući
Naknadni

Prema intenzitetu
Formalni
Materijalni

___________________________________________________________

SUSTAV INTERNOG NADZORA

... INTERNI NADZOR ...

Provodi se unutar poslovnog sustava s ciljem praćenja unaprijed postavljenih ciljeva i
predlaganja aktivnosti za korekciju i unaprijeđenje u slučaju odstupanja.

KRITERIJI ZA OCJENU:
.....ciljevi poduzeća
.....politike poduzeća
.....zakonski propisi
.....ostala pravila poduzeća

POSTUPAK OCJENE:
.....standardi interne revizije
.....kodeks profesionalne etike internih revizora
.....zakonski propisi
.....interna pravila

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
OBLICI INTERNOG NADZORA

Oblici internog nadzora prema postupku djelovanja:

- interna kontrola
- kontroling
- interna revizija
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1) INTERNA KONTROLA - Pojam interne kontrole

Metode i postupci ugrađene u organizaciju poduzeća, koje je usvojio menadžment
poduzeća, kako bi osigurao neometano djelovanje svih poslovnih funkcija i ostvarivanje
ciljeva, što pridonosi redovitom i uspješnom upravljanju poduzećem.

Interna kontrola ima preventivno djelovanje.

Politike, procedure, prakse i organizacijske mjere izrađene kako bi pružile razumno
jamstvo da će se poslovni ciljevi postići, te da će se neželjeni događaji spriječiti ili
ustanoviti i ispraviti.


- Značajke interne kontrole:
.....interna kontrola je proces, odnosno skup aktivnosti usmjerenih ka ostvarivanju postavljenih ciljeva.

.....internu kontrolu provode ljudi na svim razinama u organizaciji.

.....od interne kontrole može se očekivati osiguranje razumnog, ali ne i apsolutnog uvjerenja.

......interna kontrola se ustrojava radi ostvarivanja nekih ciljeva:
* učinkovitost i djelotvornost poslovnih operacija, pouzdanost
financijskog izvještavanja i usklađenost sa zakonskom
regulativom.
* odanost politici managementa, zaštita imovine, sprječavanje i
otkrivanje prijevara i pogrešaka,
* ispravnost i cjelovitost računovodstvene evidencije, pravodobnost
pripreme vjerodostojnih računovodstvenih izvještaja, analiza
npr.potraživanja.

Sustav internih kontrola:

.....Svojevrsni nadzor nad svim poslovnim procesima poduzeća

VRSTE INTERNIH KONTROLA
a) Izvršna ili administrativna kontrola
b) Informacijska kontrola s uključenim računovodstvenim kontrolama
c) Upravljačka kontrola

..................................................................................................................................
a) Izvršna ili administrativna kontrola

Ustrojava se u pojedinim poslovnim funkcijama poduzeća (nabava, proizvodnja,
prodaja, pravna služba, kadrovska služba, služba održavanja ...)
Organizira ih management u onim područjima gdje računovodstvene kontrole,
u kratkom roku, ne daju zadovoljavajuće rezultate i/ili nisu dovoljno efikasne.


Izvršna ili administrativna kontrola - Kontrolni postupci u nabavi:

- Centralizirani izbor dobavljača
- Dokazivanje i autorizacija nabave i narudžbi
- Kontrola i pregled naručenog od dobavljača, a neisporučenog
- Praćenje uvjeta dobavljača
- Pregled primljene robe ili usluge
- Dokumentiranje primljene robe i upoređivanje s narudžbenicom
- Provjeravanje ulaznih računa dobavljača


Izvršna ili administrativna kontrola - Kontrolni postupci u prodaji

Jasna organizacija i podjela dužnosti (praćenje naplate potraživanja, fakturiranje, otprema i dostava robe sa skladišta)
Autorizacija narudžbi kupaca
Praćenje naručeno od strane kupaca, a neisporučeno
Provjera točnosti zaračunate cijene prema kupcu
Provjera podudarnosti narudžbe i otpreme
Autorizacija otpreme kupcu
Dokumentiranje izdane robe i redovito vođenje skladišne evidencije


Izvršna ili administrativna kontrola - Kontrolni postupci u proizvodnji

Realizacija postavljenog plana proizvodnje
Optimalno angažiranje resursa (radne snage, sirovina, energije, korištenje tuđih usluga…)
Provjera količine i kvalitete proizvedenih učinaka
Provjera vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda
Dokumentiranost i isprave…

.......................................................................................................................
b) Interna računovodstvena kontrola - Informacijska kontrola
s uključenim računovodstvenim kontrolama

Obuhvaća skup mjera, postupaka i pravila, kojima se nastoji neposredno osigurati
točnost, valjanost i sveobuhvatnost računovodstvenih evidencija i izvješća, te zaštita
imovine poduzeća.
Interna računovodstvena kontrola ugrađuje se u sve faze računovodstvenog procesa.
Predstavlja najrazvijeniju internu kontrolu.


Kontrolni postupci prema fazama obrade računovodstvenog procesa

1. KONTROLA ULAZA
Prva faza kontrole, preventivni kontrolni postupak
Usmjerena na kontrolu prikupljanja i unosa podataka - kontrola knjigovodstvenih isprava
(formalna, računska, suštinska), kontrola kontiranja…

2. KONTROLA OBRADE
Temeljne računovodstvene kontrole: evidentiranje poslovnih događaja, dvojno
knjigovodstvo (duguje = potražuje), poslovne knjige dnevnik, glavna knjiga, analitika
(pomoćne knjige), sintetika, zaključak poslovnih knjiga, bruto bilanca
Inventura
Kontrola primjene zakonskih propisa

3. KONTROLA IZLAZA
Kontrola izrade financijskih izvještaja (forma, sadržaj, rokovi)
Kontrola pristupa informacijama korisnika financijskih izvještaja
.......................................................................................................................

c) Upravljačka kontrola

Predstavlja instrument managementa i usmjerena na upravljački podsustav.
c1) Preventivna kontrola
..........Prevencija nepravilnosti, pogrešaka i prijevara
..........Kontrola ‘a priori’
..........Sprječava nastanak nepravilnosti, npr.likvidatura dokumenata

c2) Detektivna kontrola
.........Otkrivanje nepravilnosti i pogrešaka nakon njihova nastanka
.........Signalizira nastanak nepravilnosti
.........Identifikacija nepoželjnih događaja, npr.brojanje i kontrola zaliha i
utvrđivanje zastarjelosti, IOS

c3) Korektivna kontrola
........Korekcija problema identificiranih detektivnom kontrolom
........Utvrđivanje uzroka problema i korigiranje pogreške
........Modificiranje sustava s ciljem neponavljanja otkrivene nepravilnosti i
minimiziranja buduće
___________________________________________________________
ZADAĆE SUSTAVA INTERNIH KONTROLA:

Propisano vođenje poslovanja
Poštivanje poslovne politike
Uvažavanje zadanih ciljeva
Uvažavanje zakonskih i drugih pravnih podloga
Poštivanje vrijednosti sredstava poduzeća
Potpunost i pouzdanost informacija
Dokumentaciju procesa
Ekonomičnost i djelotvornost procesa
Sprječavanje i otkrivanje pogrešaka i nepravilnosti
Transparentnost i razumljivost postupaka za zaštitu sudionika u procesu
Zaštitu života i tijela
...
___________________________________________________________
CILJEVI INTERNE KONTROLE:

- osigurati pouzdanost i integritet generiranih podataka i informacija,
- osigurati točnost, valjanost i sveobuhvatnost računovodstvenih i
neračunovodstvenih evidencija,
- osigurati usklađenost s poslovnim politikama, planovima, programima
rada, zakonskim i drugim propisima i aktima,
- zaštita imovine poduzeća,
- preventivno djelovanje i sprječavanje prijevara i pogrešaka.

1. Operativni ciljevi (osigurati učinkovitost i djelotvornost poslovnih
operacija)

2. Informacijski ciljevi (osigurati pouzdane financijske i nefinancijske
informacije za potrebe poslovnog odlučivanja)

3. Ciljevi usklađenosti ili podudarnosti (osigurati usklađenost s politikama,
programima, procedurama, zakonskim propisima...)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OGRANIČENJA INTERNE KONTROLE

- uobičajeni zahtjev menadžmenta da troškovi interne kontrole ne budu
veći od očekivane koristi,
- većina internih kontrola usmjerava se radije na rutinske, nego na
nerutinske transakcije,
- mogućnost ljudskih pogrešaka uzrokovanih nepažnjom, rastresenošću,
pogrešnim prosudbama ili pogrešno protumačenim uputama,
- mogućnost izbjegavanja kontrole kroz tajne sporazume managera ili
zaposlenika sa strankama izvan ili unutar poslovnog subjekta,
- mogućnost da osobe odgovorne za provedbu interne kontrole mogu
zlorabiti tu odgovornost, primjerice član uprave zaobiđe internu kontrolu,
- mogućnost da postupci, zbog promjena uvjeta, postanu neprikladni i na
taj se način pogorša primjerenost tih postupaka.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Pojam, uloga i značaj interne revizije
Faze revizije
Povezanost računovodstvenih informacija i uloge revizora
Vrste revizije
Revizijska profesija i profesionalna etika
Temeljna revizijska načela
Objekt i predmet revizije
Sustav i oblici internog nadzora
Pojam i značajke interne kontrole
Vrste internih kontrola
Zadaća i ciljevi interne kontrole

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2) Oblici internog nadzora prema postupku djelovanja:
KONTROLING

''Kontroling predstavlja funkciju unutar sustava managementa kojom se
povećavaju njegova efikasnost i efektivnost, a time i sposobnost
prilagođavanja promjenama unutar i izvan poduzeća.
Koordinacija i integracija pojedinih podsustava managementa jest
način na koji kontroling realizira svoju ulogu''.
Osmanagić Bedenik, Nidžara: Kontroling: abeceda poslovnog
uspjeha, Školska knjiga, Zagreb, 1998.

- jedan od oblika internog nadzora, prema sadržaju i ciljevima sličan
internoj reviziji
- Instrument upravljanja poslovnim sustavom (funkcija i podsustav
managementa)
- Treba osigurati cjelovito ostvarenje postavljenih ciljeva poduzeća, a
temelji se na definiranoj viziji, misiji i ciljevima poduzeća.

Zahtjevi tržišta u suvremenim uvjetima:

Visoka kvaliteta proizvoda i usluga
Niski troškovi poslovanja
Kratki rokovi usvajanja novih proizvoda
Kratki rokovi izrade i isporuke proizvoda i usluga
Zaštita interesa vlasnika

Vanjski uvjeti s kojima se suočava poduzeće:

Veza poduzeća i okruženja
Analiza prilika i opasnosti iz okruženja
Analiza političkih, ekonomskih, društvenih i tehnoloških faktora
Formuliranje poslovnih strategija
Brze tehnološke promjene
Sve kraći životni vijek proizvoda


Unutarnji uvjeti s kojima se suočava poduzeće:

Autoritarni stil rukovođenja
Nejasno formuliranje ciljeva
Nedostaci u upravljanju suradnicima
Slabo razvijeni sustavi obračuna troškova i učinaka
Loše upravljanje financijama
Područje proizvodnje – sukob između tehničkog i komercijalnog načina razmišljanja
Nesustavne politike proizvoda i asortimana
Loše upravljanje nabavom
Loše upravljanje prodajom


Kontroling - pojam

Efikasan suvremeni koncept upravljanja poslovnim procesima i poslovnim
rezultatom poduzeća.
Obuhvaća koordinaciju i vezu planiranja i informiranja, te analizu i kontrolu ljudskih,
materijalnih, financijskih i informacijskih resursa radi ostvarivanja ciljeva na
efikasan način.
Instrument upravljanja i podrška managementu u procesu odlučivanja.

Goethe: ‘S ciljem pred očima i najsporiji napreduju brže nego najbrži bez cilja!’Kontroling - temeljne zadaće

* Stručna pomoć pri strateškom i operativnom planiranju,
* Predočavanje financijskih (računovodstvenih) informacija upravi i
nadzornom (upravnom) odboru,
* Suradnja u procesu upravljanja poslovanjem,
* Suradnja u ustroju sustava internog nadzora,
* Pomoć u ustroju računovodstva i sustava informiranja
* Izrada analiza i prognoza poslovanja
* Ustroj računalnog sustava za potrebe kontrolingaKontroling - svrha

Poznavanje situacije unutar poduzeća i u odnosu na okruženje
Usmjeravanje i usklađivanje djelovanja poduzeća prema unaprijed postavljenim ciljevima.
Analiza odstupanja i uzroka odstupanja.
Predviđanje potencijalnih problema.
Predlaganje pravovremenih korektivnih akcija u slučaju odstupanja i pomoć u provedbi predloženih mjera.

RAZVOJ - Generacije KONTROLINGA

a) Kontroling kao REGISTRATOR
b) Kontroling kao NAVIGATOR
c) Kontroling kao INOVATOR

.......................................................................................................................
a) Kontroling kao registrator
- 50-te i 60-te godine dvadesetog stoljeća
- Stabilno okruženje – rijetke promjene, potražnja veća od ponude, moglo
se vrlo precizno prognozirati i planirati temeljem relativno sigurnih
informacija o okruženju
- Poduzeća orijentirana prema sebi samima
- Uspjeh poduzeća – zadovoljiti rastuću potražnju
- Unapređenje poslovanje najčešće kroz racionalizaciju troškova
- Knjigovodstveno orijentirani kontroling – jednostavni sustavi obračuna
troškova i učinaka dovoljni za preglednost poslovanja i usmjeravanje
poslovanja, orijentiran na prošlost, urednost i točnost
- Osnovni instrumenti kontrolinga – knjigovodstvo, kalkulacije na bazi
punih troškova
- Poslovna strategija poduzeća – pasivno prilagođavanje


b) Kontroling kao navigator
- 70-te godine dvadesetog stoljeća
- Ograničeno dinamičko okruženje – još uvijek niska stopa inovacija,
informacije sve nesigurnije, prognoziranje sve teže i neizvjesnije, od
planiranja se očekuje fleksibilnost, oštrija konkurencija, češće promjene
okruženja
- Zasićenost potražnje
- Poduzeće se više usmjerava prema okolini
- Kontroling nastoji olakšati upravljanje i usmjeravanje poslovanja
- Osnovni instrumenti kontrolinga – proračun (kontrola izvršenja,
izvještavanje), složeniji sustavi obračuna troškova i učinaka (doprinos
pokriću, izračun točke pokrića)
- Poslovna strategija poduzeća – aktivno prilagođavanje (slušanje
potrošača, sagledavanje konkurencije) – traže se načini utjecaja na
okolinu


c) Kontroling kao inovator
- Ekstremno dinamičko okruženje – nesigurne informacije o okruženju,
prognoze sve manje upotrebljive, proizvodni program treba stalno
prilagođavati
- Uvjeti za uspjeh – uzimanje u obzir: konkurencije u grani, kupaca,
dobavljača, novih konkurenata, supstitutivnih proizvoda (Porterov model
5 konkurentskih sila)
- Poduzeća su narasla – problem unutarnjeg usklađivanja, teži se
razvijanju novih postupaka i primjeni novih tehnika (zadatak kontrolinga)
- Instrumenti kontrolinga – procesni i ciljni troškovi, koncepcija mršave
proizvodnje i upravljanja, strategijska kontrola, razvoj sustava ranog
upozorenja, strategijski radar, razvoj strategijske, ekološke i socijalne
bilance
- Kontroling usmjeren na strategiju i budućnostKONTROLING - PRINCIPI KONTROLINGA

Koordinacija
Integracija

Usklađivanje procesa stvaranja učinaka s potrebama okruženja i harmonizacija sustava.
Osiguravanje pojedinačnih aktivnosti ravnajući se prema cjelovitosti poduzeća.
Stvaranje i čuvanje cjelovitog karaktera poduzeća.

KONTROLER

Novija poslovna funkcija, početak razvoja u SAD poslije II.svjetskog rata.

Razvija se u računovodstvu sa zadaćom planiranja, izvješćivanja i interpretiranja,
vrednovanja i savjetovanja, podnošenje izvještaja, čuvanja imovine i istraživanja o
kretanjima u poslovnom okruženju.

Zaposlenik koji za managera izvršava točno određeni set zadataka.

Ključni zadaci kontrolera:
1. Oblikovanje procesa planiranja,
2. Praćenje ostvarivanja ciljeva,
3. Pravovremeno informiranje managementa,
4. Poslovna podrška managementu

Zadaci kontrolera u praksi se razlikuju između različitih zemalja
pa i između različitih poduzeća unutar iste zemlje.

Povezanost management - kontroling

Management stvara ciljeve poduzeća, dok kontroling ima zadatak osigurati
mjerljivost istih.
Management donosi odluke, a kontroling priprema informacije, objašnjava i
prezentira managementu.
Management je odgovoran za uspjeh poduzeća, a kontroling mora osigurati
informacije i koordiniranost cijelog poduzeća.

OBLICI KONTROLINGA
PLAN - Izbor poželjnih događaja i stanja za postizanje cilja.

Oblici kontrolinga:
* Strateški kontroling
....stručna podrška managementu radi povećanja efektivnosti poslovanja
(osiguranje dugoročne egzistencije poduzeća, usmjerenje na izgradnju
potencijala uspjeha poduzeća)
* Operativni kontroling
....stručna podrška managementu radi povećanja efikasnosti poslovanja
(podizanje razine korištenja potencijala poduzeća)

.......................................................................................................................
Strateški kontroling

- Ima težište u egzistencijalnim ciljevima poduzeća, odnosno na procjenjivanju
budućega razvoja i trendova, tj. budućih rezultata, potencijala i rizika u
poslovanju
- Orijentiran je na prilagođavanje poduzeća promjenama u okruženju i
zamišljenom poslovnom rezultatu
- Obuhvaća poslove analize okruženja (tržište, gospodarske i društvene
trendove), analize poduzeća (slabosti i snage, resurse), utvrđivanja
strateških pravaca, odabir optimalnih strategija, izradu strateških
planova, praćenje ostvarenja zacrtanih planova.
- Treba pružiti pomoć managementu pri zacrtavanju, preispitivanju,
provedbi i kontroli strateških ciljeva.

Traži odgovore na slijedeća pitanja:
Činimo li prave stvari?
Čime će se poduzeće baviti gledano dugoročno?
Koje proizvode i usluge će nuditi?
Na kojim tržištima poduzeće sudjeluje?


SWOT analiza

Biti upoznat sa samim sobom i svojom okolinom imperativ je uspješnog poslovanja.

SWOT analiza predstavlja koristan alat za analizu trenutačne situacije poduzeća na
tržištu i analizu resursa poduzeća tzv. situacijsku analizu poduzeća.
Ona se temelji na analiziranju snaga i slabosti poduzeća, te prilika i prijetnji iz okoline.


SWOT matrica (Struktura SWOT analize):

SNAGE, PREDNOSTI (STRENGTHS)
Resursi poduzeća, koji se mogu iskoristiti kao osnova za razvijanje konkurentske prednosti.
Koje su jake strane vašeg proizvoda / usluge?
Po čemu se razlikuje od drugih proizvoda/ usluga?
Jesu li ove prednosti dovoljno iskorištene?
Što radite dobro?
Koje prednosti imate u odnosu na konkurenciju?
Imate li pristup nekim važnim resursima?
Jeste li vlasnik prestižne tehnologije?
Jeste li vlasnik nekog patenta?
Posjedujete li određeni image?
Imate li troškovne prednosti nad ostalima?
Imate li dobre odnose s kupcima?

SLABOSTI, NEDOSTACI (WEAKNESSES)
Nedostatak određenih resursa (snaga) može se promatrati kao slabost.
Koje su slabosti vašeg proizvoda/usluge?
U čemu je naš proizvod slabiji od ostalih proizvoda/usluga na tržištu?
Što možete popraviti?
Što radite loše?
Imate li loš image, lošu reputaciju među kupcima?
Imate li visoke troškove?
Nedostaju li vam ključne kompetencije?
Nedostaju li vam marketinške vještine?

PRILIKE, MOGUĆNOSTI (OPPORTUNITIES)
Analiza eksterne okoline poduzeća može ukazati na postojanje novih prilika
za rast i ostvarivanje profita poduzeća.
Koji vanjski čimbenici mogu biti iskorišteni ako se ukaže prilika i nađu resursi?
Postoji li nezadovoljena tržišna potreba?
Možete li ući na nova tržišta ili nove tržišne segmente?
Očekuje li se dolazak novih tehnologija?
Očekuju li se neke zakonske promjene ili slabljenje nekih trgovačkih barijera?
Je li moguća diferencijacija proizvoda?
Je li moguća vertikalna integracija?

PRIJETNJE, OPASNOSTI (THREATS)
Promjene u eksternoj okolini mogu predstavljati i prijetnje za rast i razvoj
poduzeća, te njegov opstanak na tržištu.
Koji vanjski čimbenici mogu biti prijetnja u smanjivanju vašeg udjela na tržištu?
Što radi konkurencija? Je li vjerojatan ulazak novih konkurenata?
Povećava li se prodaja supstitutivnih proizvoda?
Mijenjaju li se neke zakonske regulative (na vašu štetu)?
Raste li pregovaračka moć potrošača/dobavljača?
Mijenjaju li se potrebe i ukusi potrošača?

.......................................................................................................................
Operativni kontroling

- Temelji se pretežno na internim informacijama i postojećim resursima, te na optimalnoj
primjeni poznatih ekonomskih i tehničkih rješenja, a služi za interno upravljanje
poslovanjem.

- Orijentiran je na prilagođavanje postojećih resursa poduzeća definiranom tekućem
poslovnom rezultatu.

- Pruža informacije o trenutnom položaju poduzeća.

- Pomoću taktičkih i operativnih planova definira kamo poduzeće želi ići tj. koji su
ciljevi.

- Prati ostvarenje i putem instrumenata analize izvještava management o ostvarenju
planova kako bi se eventualno mogle poduzeti korektivne mjere.
- Daje odgovore na pitanja:
.......Ono što radimo, izvršavamo li na ispravan način?
.......Poslujemo li efikasno?
.......Što želimo postići u tekućoj poslovnoj godini i slijedećim godinama?


Operativni kontroling - izrada proračuna

Proračun (budžet) neizostavni je dio ukupnog planiranja.
Proces proračunavanja je usklađivanje svih aktivnosti u poduzeću za
ostvarenje cilja poslovanja.
Proračun je instrument planiranja u kojem se planovi prikazuju u
vrijednosnim veličinama, a obuhvaćaju učinak, mjere i troškove.
Izrada proračuna jedan je od glavnih zadataka kontrolera.
Kontroler je odgovoran za izradu proračuna.

.......................................................................................................................
Primjer:
Proizvodno poduzeće, proizvodi i prodaje proizvode A, B, C.
Poznati elementi:
max kapacitet (godišnji sati rada) 9.500
metoda proračunavanja doprinos pokrića
operativni cilj rentabilnost kapitala 15%

Temeljem prikupljenih informacija i prijedloga službi nabave, proizvodnje i prodaje kontroler sastavlja početni operativni proračun:

Rbr.________OPIS ___________ PROIZVOD __ UKUPNO
---------------------------------------- A ------ B ----- C ---------------
---------------------------------------------------------------------------
1. Raspoloživi kapacitet (h)............................................9.500
..............................................................................................
2. Količ.proizv.i prodaje (t).......1000.....2000.....500....3.500
..............................................................................................
3. Neto PC / toni ........................ 500....P.O.P... 600............
..............................................................................................
4. Varijabilni troškovi/toni ...........320......320......400............
..............................................................................................
5. Ukupan prihod .................................................................0
..............................................................................................
6. Varij.troškovi ukupno ......................................................0
..............................................................................................
7. Doprinos pokrića (DP) ..............0 ........ 0 ......... 0 ........ 0
..............................................................................................
8. DP/toni ........................................ 0 ........ 0 ........ 0 ..........
..............................................................................................
9. Sati rada/toni ........ ........ ........... 3 ....... 2 ........ 5 ........
_______________________________________________
10. DP/sat rada ........ ........ ............ 0 ........ 0 ........ 0 ........
..............................................................................................
11. Ukupni fiksni troškovi ........ ........ ........ ........ .. 500.000
..............................................................................................
12. REZULTAT
..............................................................................................
13. Uloženi kapital ........ ........ ........ ........ .......... 1.000.000
=============================================

P.O.P. - početni operativni proračunRj.:


Rbr.________OPIS ___________ PROIZVOD __ UKUPNO
---------------------------------------- A ------ B ------ C ---------------
------------------------------------------------------------------------------
1. Raspoloživi kapacitet (h)... 3000 ... 4000 ...2500 ... 9.500
..............................................................................................
2. Količ.proizv.i prodaje (t).... 1000 ... 2000 ... 500 .... 3.500
.................................................................................................
3. Neto PC / toni ... ... ... ... ....... 500 ... 420 ... 600 ... ... ... ...
................................................................................................
4. Varijabilni troškovi/toni ... ... 320 ... 320 ... 400 ... ... ... ...
............................................................................................................
5. Ukupan prihod ... ... ... ..500.000... 840.000..300.000..1.640.000
...........................................................................................................
6. Var.trošk.ukupno ......... 320.000... 640.000.. 200.000..1.160.000
...........................................................................................................
7. Doprin.pokrića(DP)...... 180.000... 200.000.. 100.000... 480.000
...........................................................................................................
8. DP/toni ....................................180.....100.......200...............
..............................................................................................
9. Sati rada/toni ......................... ....3......... 2.......... 5...............
_______________________________________________
10. DP/sat rada............................. 60...... 50........ 40..............
..............................................................................................
11. Ukupni fiksni troškovi ....................................... 500.000
..............................................................................................
12. REZULTAT .............................................................-20.000
..............................................................................................
13. Uloženi kapital..................................................1.000.000
=============================================


KONAČNI PRORAČUN:
..............................................................................................
Rbr.________OPIS ___________ PROIZVOD __ UKUPNO
---------------------------------------- A ------ B ------ C ---------------
------------------------------------------------------------------------------
1. Raspoloživi kapacitet (h).......0..... 3600 .... 5900...... 9.500
.................................................................................................
2. Količ.proizv.i prodaje (t)....1000....2000 ......1311.......4311
................................................................................................
3. Neto PC / toni ........................500.......420........650...............
...............................................................................................
4. Varijabilni troškovi/toni .......420.......320........340................
.........................................................................................................
5. Ukupan prihod................500.000..840.000..852.150...2.192.150
.........................................................................................................
6. Var.trošk.ukupno ...........420.000..640.000..445.740...1.505.740
.........................................................................................................
7. Doprin.pokrića(DP)......... 80.000..200.000..406.410..... 686.410
..........................................................................................................
8. DP/toni .....................................80.........100.........310........
..............................................................................................
9. Sati rada/toni.............................0 ........1,80 .......4,50.......
_______________________________________________
10. DP/sat rada ........................... 0 ......... 56 .........69 .......
..............................................................................................
11. Ukupni fiksni troškovi........................................500.000
..............................................................................................
12. REZULTAT .........................................................186.410
..............................................................................................
13. Uloženi kapital ...............................................1.000.000
=============================================

Zaključci i odluke:
- Redukcija vremena proizvodnje proizvoda C za 10% (s 5 sati na 4,5
sata) - odgovoran rukovoditelj proizvodnje
- Prodaja proizvoda C u količini 1.300 t po prodajnoj cijeni 650 NJ/t uz
odobrenje dodatne premije za prodavače u visini 10 NJ/t – odgovoran
rukovoditelj prodaje
- Prestanak proizvodnje proizvoda A i prelazak na trgovanje – odgovorni
rukovoditelji nabave i prodaje
- Redukcija troškova nabave sirovine za proizvodnju proizvoda C za
20% - odgovoran rukovoditelj nabave
- Za promociju proizvoda C uračunata je rezerva.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Pojam i uloga kontrolinga u poduzeću
Svrha, zadaci i principi kontrolinga
Generacije kontrolinga
Oblici i karakteristike kontrolinga
Povezanost managementa i kontrolinga
SWOT analiza
Planiranje i izrada proračuna
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

3.Oblici internog nadzora prema postupku djelovanja:

INTERNA REVIZIJA

Pojmovno određenje IR
Interna revizija neovisno je i objektivno jamstvo i savjetnička aktivnost koja se
rukovodi filozofijom dodane vrijednosti, s namjerom poboljšanja poslovanja
organizacije (poduzeća).

Interna revizija pomaže organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva, sistematičnim
(sustavnim) i na disciplini (struci, stručnosti) utemeljenim pristupom, procjenjivanja
djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.
(Institut Internih Revizora SAD, 2001.)

Zadatak je interne revizije istražiti, ispitati i ocjenjivati sustav internih kontrola
i njihovu efikasnost u djelovanju svakog pojedinog dijela poslovnog sustava,
izvješćivati o nalazima, te predlagati rješenja menadžmentu.
Svrha je interne revizije pomoći najvišem poslovodstvu u ostvarivanju
zacrtane poslovne politike, koja je određena strategijom razvoja društva.
Cilj interne revizije je ispitati i ocijeniti ukupnost funkcioniranja sustava u cjelini, te izraziti mišljenje i prijedloge poboljšanja njegova poslovanja.


Područja rada interne revizije

Internu reviziju provode osobe zaposlene u poduzeću čije se poslovanje ocjenjuje.

Djelokrug rada interne revizije je cjelokupna aktivnost poduzeća, ukupno i pojedinačno.
Interna revizija poduzeća usmjerena je na ispitivanje i ocjenu poslovanja
(naknadno djelovanje), te na razvoj i povećanje uspješnosti poduzeća u cjelini.

- Planiranje revizije i obavljanje revizije
- Izvješćivanje o rezultatima provedene revizije (radi se o neovisnoj
funkciji ispitivanja, prosuđivanja i ocjenjivanja, bez bilo kakvih
ograničenja ili restrikcija na prosudbu internog revizora)
- Obavljanje savjetodavne djelatnosti (interna revizija se organizira kao
podrška i pomoć menadžmentu i organizaciji u cjelini, stoga je
savjetodavna, a ne linijska funkcija poduzeća)
- Suradnja s eksternom revizijom i drugim nadzorom (Porezna
uprava i sl.)
- Suradnja s računovodstvom poduzeća

Područja rada internog revizora:
- Praćenje zakonodavstva, posebice računovodstvenog i poreznog
- Priprema postupaka (pravila) pregleda unutarnjih procesa poslovanja
- Priprema izvješća
- Praćenje provedbe preporuka za unaprijeđenje poslovanja
- Uvid u računovodstveni sustav
- Uvid u sustav i funkcioniranje internih računovodstvenih kontrola
- Ispitivanje financijskih i ostalih poslovnih informacija za management
- Ispitivanje uspješnosti i učinkovitosti poslovanja temeljem financijskih i
nefinancijskih informacija.

Obilježja interne revizije
Oblik internog nadzora - naknadni nadzor
Ispituje organizaciju i funkcioniranje internih kontrola - prethodni (preventivni) nadzor
Ispituje vjerodostojnost financijskih i operativnih informacija
Ocjenjuje ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost poslovnih operacija
Prati primjenu internih politika, planova, procedura i zakonskih propisa
Ima savjetodavnu ulogu, ne donosi odluke

POSTUPAK PROVEDBE INTERNE REVIZIJE:
1. PLANIRANJE INTERNE REVIZIJE

2. KRITIČKO ISPITIVANJE I OCJENA INFOMRACIJA - PRIKUPLJANJE I
KOMPLETIRANJE REVIZIJSKIH DOKAZA

3. IZVJEŠĆIVANJE O REZULTATIMA ISPITIVANJA

4. PRAĆENJE REZULTATA


=====================================================
METODE REVIZIJE

...metoda (grč.metodos – način istraživanja), pristupanje pojavama koje
se proučavaju, planomjerni put utvrđivanja istine
...planski postupak za postignuće nekog cilja
...sadrži pravila kojih se treba pridržavati tijekom primjene neke metode, a
pravila proizlaze iz teorijskih stavova određene discipline
...postoji međuovisnost metoda između:
- revizije i teorijskih stajališta
- revizije i objekta i predmeta revizije


Klasifikacija metoda koje se koriste u reviziji:
Metode revizije Ţ postupci koji se primjenjuju u provedbi revizije

Opće metode revizije
- induktivna
- deduktivna
- iskustvena

Specijalne metode revizije
- metode intenziteta ispitivanja
- metode smjera ispitivanja
- metode opsega ispitivanja
- metode načina ispitivanja

Analitički postupci
- komparativni financijski izvještaji
- strukturni financijski izvještaji
- pokazatelji analize financijskih izvještaja


???????????????????????????????????????????????????????????
OPĆE METODE:

Induktivna metoda (lat.inducere – uvoditi)
- proučavanjem pojedinačnih slučajeva donosi se zaključak o općem
stanju cjeline

Deduktivna metoda (lat.deducere – izvesti, izvoditi)
- proučavanjem šire cjeline ili općih rezultata osigurava zaključivanje o
pojedinačnim slučajevima

Iskustvena ili eksperimentalna metoda (lat.experimentum – pokus)
- temeljem kumuliranog iskustva određuje se područje revizije posebne
pozornosti (najčešće uočene nepravilnosti)

SPECIJALNE METODE:

Metode intenziteta ispitivanja
- formalna metoda – formalna i računska usklađenost računovodstvenih
evidencija i financijskih izvještaja
- materijalna metoda – suštinska i sadržajna točnost, te opravdanost i
cjelovitost poslovnih promjena

Metode smjera ispitivanja
- progresivna (lat.progressus – napredovanje, razvoj) – kontrola tijeka
izvršenja, nastanak poslovnog događaja, dokumentiranje i evidentiranje,
usklađenost s financijskim izvještajima
- retrogradna (lat.retro – nazad, natrag + lat.gradus – korak) – polazi od
financijskih izvještaja i unazad do nastanka poslovnog događaja s ciljem
uočavanje nepravilnosti

Metode opsega i kontinuiteta ispitivanja
- potpuna ili kontinuirana – ispitivanje cjelokupnih poslovnih promjena
određenog razdoblja
- preskočna metoda (metode temeljem uzorka) – formiranje revizijskog
uzorka, npr.sve poslovne promjene nastale na određeni dan, od
ukupnog broja kupaca izabrati svaki 100-ti ili upotrebom random
tablice – rezultati ispitivanja i osobine uzorka pripisuju se cijelom skupu

Metode načina ispitivanja
- direktna metoda – neposredno ispitivanje svake poslovne promjene
- indirektna metoda – ispitivanje određenog broja poslovnih promjena iz
homogene cjeline (uzorak), npr.shema knjiženja izlaznih računaANALITIČKI POSTUPCI:

Analitički postupci – analiza značajnih pokazatelja i tendencija financijskih i
nefinancijskih informacija i izvještaja.

- postupak upoređivanja i raščlanjivanja
- proučavanje međuovisnosti između različitih informacija


Komparativni financijski izvještaji – uporedba financijskih izvještaja:
- s prethodnim razdobljem
- s očekivanim prognoziranim ili budžetiranim rezultatima

Strukturni financijski izvještaji - utvrđivanje pokazatelja i strukture financijskih izvještaja i uporedba s prethodnim razdobljem, budžetom, granom ...

Pokazatelji analize financijskih izvještaja:
- utvrđeni temeljem bilance i računa dobiti i gubitka
- utvrđeni temeljem izvještaja o novčanom toku
- financijski pokazatelji za banke


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
STANDARDI INTERNE REVIZIJE
___________________________________________________________

...Vlastita 'pravila igre'
...Pretpostavka korektnog i profesionalnog obavljanja revizijskog posla
...Polazna osnova koncipiranju i razvoju revizijskih standarda su
revizijska načela i praktična iskustva
...Zaštita ugleda profesije
...Osiguranje kvalitetnog rada internih revizora

Skup temeljnih načela, pravila, postupaka, obveza i odgovornosti internog
revizora nužnih za ispunjenje svrhe, ciljeva i zadaće interne revizije.


Standardi za profesionalno obavljanje interne revizije (međunarodni) podijeljeni su u tri skupine:
a) Standardi obilježja interne revizije (Attribute Standards)
b) Standardi obavljanja interne revizije (Performance Standards)
c) Standardi primjene (Implementation Standards)

.......................................................................................................................
a) Standardi obilježja

Opći standardi s oznakom serije 1000
Definira se obveza utvrđivanja ciljeva, ovlasti i odgovornosti interne revizije u obliku
pisanog dokumenta (pravilnik, poslovnik)

Zahtjevi općih standarda:
- neovisnost i objektivnost u radu interne revizije
- stručnost i dužna stručna pažnja pri revizijskom ispitivanju
- stalno obrazovanje i usavršavanje internih revizora
- program osiguravanja kvalitete i poboljšanja aktivnosti interne revizije

b) Standardi obavljanja ili provođenja

Označeni su kao serija 2000
Obuhvaćaju skup načela, pravila i zahtjeva značajnih za provedbu samog
postupka interne revizije
Obuhvaćaju:
- učinkovito upravljanje odjelom interne revizije (planiranje, procjena
rizika, utvrđivanje prioritetnih zadataka, komunikacija s managementom,
alokacija ograničenih revizijskih resursa, formuliranje politika, programa
i procedura i dr.)
- priroda revizijskog posla (procjenjivanje i poboljšanje aktivnosti
upravljanja rizicima organizacije, kontrole i upravljanja organizacijom u
cjelini)
- obavljanje interne revizije
........planiranje revizijskog ispitivanja (plan u pisanom obliku, definiranje
ciljeva i djelokruga rada, određivanje potrebnih resursa, program i
postupci neophodni za ostvarenje plana)
........izvođenje (obavljanje) ispitivanja (prikupljanje dovoljno odgovarajućih
informacija, dokumentiranje informacija, nadzor nad procesom
ispitivanja)
........priopćavanje rezultata ispitivanja (pravodobno i bez odgađanja,
objektivno, precizno, sažeto, zaključci, primjenjive preporuke i plan
korektivnih aktivnosti)
........praćenje postignutih rezultata i poboljšanja

c) Standardi primjene

Označeni su kao serija nnnn.Xn
Definiraju primjenu prethodna dva standarda (standarda obilježja i standarda
obavljanja) u specifičnim slučajevima revizijskog ispitivanja.
Podijeljeni su dvije skupine:
1. standardi primjene za aktivnosti izražavanja uvjerenja, označeni
slovom A
2. standardi primjene za aktivnosti savjetovanja, označeni slovom C

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
HRVATSKI STANDARDI INTERNE REVIZIJE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sekcija internih revizora RH usvaja 27.09.2001. Hrvatske standarde
interne revizije (HSIR)
- HSIR oblikovani su temeljem revizijskih načela
- Osnovicu za izradu HSIR čine američki (međunarodni) standardi
interne revizije
- HSIR su obvezujući, kao opći i posebni standardi objavljeni su u
sažetom obliku
- Pravila HSIR počivaju na teorijskim spoznajama i praktičnom iskustvu i
stalno se razvijaju, mijenjaju i usavršavaju.

Tri temeljne skupine standarda:
I. Opći standardi interne revizije (oznake 1000-1999)
II. Standardi organizacije i upravljanja internom revizijom (oznake
2000-2999)
III. Standardi obavljanja interne revizije (oznake 3000-3999)

???????????????????????????????????????????????????????????
Pojam i zadaci interne revizije
Područja rada i obilježja interne revizije
Metode revizije
Opće metode revizije
Specijalne metode revizije
Analitički postupci u reviziji
Standardi interne revizije
Hrvatski standardi interne revizije
???????????????????????????????????????????????????????????

ORGANIZACIJA INTERNE REVIZIJE


1) Organizacijski status interne revizije
a) Pozicioniranje interne revizije unutar poduzeća
2) Definiranje ciljeva, ovlasti i odgovornosti
a) Dokument o ciljevima, ovlastima i odgovornostima interne revizije
3) Unutarnja organizacija interne revizije
a) Organizacija službe, odnosno funkcije interne revizije
b) Opisi radnih mjesta i odgovornost revizorskih timova
4) Organizacija rada interne revizije
a) Planovi i izvršenja
.......................................................................................................................
1) Organizacijski status interne revizije

Pozicioniranje interne revizije unutar poduzeća

Management:
- utvrđuje potrebu za funkcijom interne revizije
- uspostavlja organizacijske okvire
- donosi odluku o ustrojstvu interne revizije i time javnu potporu novoj
funkciji
- pisanom odlukom definira ulogu, zaduženja i odgovornost, a time i
položaj u poduzeću

Formalna i neformalna neovisnost interne revizije ovisi o mjestu i razini
unutar ukupne organizacijske sheme poduzeća.

Jednom oblikovana organizacijska struktura poduzeća, uključujući i poziciju interne
revizije, nije statična, permanentno se prilagođava promjenama okoline i poduzeća.

Prema tradicionalnom pristupu interna revizija pozicionira se unutar službe računovodstva i financija.

Prema suvremenom konceptu interna revizija se pozicionira kao stožerna
funkcija uprave i nadzornog odbora.


Preporuka Instituta internih revizora SAD

Da bi interna revizija poduzeća osigurala neovisnost u radu:
- Rukovoditelj službe interne revizije treba neposredno izvještavati upravu
poduzeća ili njen revizorski odbor
- Rukovoditelj interne revizije treba imati slobodan pristup upravi poduzeća.


Čimbenici organizacijskog statusa interne revizije:

Stupanj potpore managementa – postiže se javnom objavom politike poduzeća
glede ustrojavanja i afirmacije službe interne revizije.

Neovisnost u radu – postiže se kroz neposrednu odgovornost interne revizije
prema revizorskom odboru ili upravi.
.......................................................................................................................
Organizacija interne revizije kao stožernog tijela (specijalizirana funkcija savjetodavnog karaktera):

1. NADZORNI ODBOR
... INTERNA REVIZIJA
2. UPRAVA
3a) NABAVA
3b) PRODAJA & MARKETING
3c) PROIZVODNJA
3d) LJUDSKI RESURSI
3e) FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

.......................................................................................................................
2) Definiranje ciljeva, ovlasti i odgovornosti (Organizacija IR)

Pisana izjava ili dokument o ciljevima, ovlastima i odgovornosti
interne revizije – sporazum između managementa i interne revizije:
- informacija o položaju interne revizije u poduzeću
- sigurnost internog revizora o shvaćanju i prihvaćanju njegove stvarne
uloge, odnosno, podrška njegovu radu
- odgovornost internog revizora za kvalitetu usluga i njegovog
cjelokupnog rada

Pisana izjava ili dokument o ciljevima, ovlastima i odgovornosti interne revizije sadrži:

1. Uloga
......neovisna funkcija procjenjivanja i ispitivanja:
- informacija za potrebe poslovnog odlučivanja
- usklađenost s procedurama
- zaštitu imovine poduzeća i njenih interesa
2. Odgovornosti
......ima obvezu pripremiti dugoročni plan rada, kao i godišnji plan rada i
dati na ovjeru
......ima obvezu realizacije usvojenog plana
......ovisno o raspoloživim resursima ima obvezu otkrivanja i sprječavanja
prijevara
3. Izvješćivanje
......dostavlja se, nakon usklađivanja s odgovarajućom razinom
managementa, odboru za reviziju ili upravi
......od uprave se očekuje implementacija predloženih korektivnih mjera i
preporuka
4. Pristup
......interna revizija ima pristup svim zaposlenicima, uredima, zgradama,
informacijama i dokumentaciji potrebnoj za provođenje revizije
5. Neovisnost
......od internog revizora zahtijeva se objektivan pristup obavljanju revizije
u skladu s Priručnikom za reviziju odjela interne revizije
za ostvarenje objektivnosti mora biti neovisan u radu, što ovisi o organizacijskom položaju interne revizije i stupnju poštovanja Standarda interne revizije i Kodeksa profesionalne etike internih revizora

Ovjera Uprave i Predsjednika interne revizije, datum

.......................................................................................................................
3) Unutarnja organizacija interne revizije
......Organizacija službe, odnosno funkcije interne revizije
- Dizajnirana na način da udovoljava ciljevima revizije i ciljevima
poduzeća
- Razvoj dobro obučenog i visokoprofesionalnog tima
- Revizorski timovi formiraju se:
* prema uslugama (interna financijska revizija, operativna revizija
i upravljačka revizija)
* prema korisnicima (revizijski timovi područja nabave,
proizvodnje, prodaje i sl.)
* kombinacija usluga i korisnika

......Opisi radnih mjesta i odgovornost revizorskih timova
- Između revizorskih timova i njihovih članova definirani su mehanizmi
koordinacije i uspostavljeni komunikacijski kanali
* hijerarhijom
* utvrđenim pravilima, programima i procedurama najčešće
zapisanim u Priručniku za internu reviziju
* decentralizacijom odlučivanja utemeljenom na profesionalizmu

Moguća hijerarhija radnih mjesta unutar odjela interne revizije:
A. Direktor (manager) interne revizije
B. Rukovoditelj revizije ili nadzornik
C. Viši revizor
D. Revizor
E. Mlađi revizor ili asistent
F. Vježbenik

Opisi radnih mjesta i odgovornost revizorskih timova:
A. Direktor (manager) interne revizije
- konceptualizira i usmjerava sve aktivnosti interne revizije
- odlučuje tko će, što i kada raditi
- odgovoran za sve aktivnosti i organizaciju službe
- priprema plan
- odobrava izvješća
B. Rukovoditelj revizije ili nadzornik
- koordinira rad nekoliko timova
- pregledava radnu dokumentaciju
- sastavlja prijedlog izvješća
C.Viši revizor
- usmjeravaju, raspoređuju i nadziru obavljanje zadataka
- veza između rada na terenu i ureda
D. Revizor
- obavljaju složenije revizijske aktivnosti
- omogućen im je pristup i verifikacija svih aktivnosti, dokumenata,
evidencija, izvješća, sustava i procedura u poduzeću
E. Mlađi revizor ili asistent
- obavljaju rutinske jednostavne revizijske aktivnosti i radnje (priprema
određenih testova i pregleda, organiziranje radne dokumentacije i sl.)
F. Vježbenik
- osobe bez iskustva koje se postupno uvode u poslove revizije


.......................................................................................................................
4) Organizacija rada interne revizije
.....Planovi i izvršenja

Za uspješnu realizaciju postavljenih ciljeva nužno je formuliranje strategije rada
interne revizije – neprekidni tijek aktivnosti primjereno kontroliran unutar službe
uz neophodnu suradnju s managementom.

- koje organizacijske potrebe svojim aktivnostima treba zadovoljiti
(djelokrug rada)
- čime će obavljati svoje aktivnosti (revizijski resursi)
- kako će obavljati svoje aktivnosti (metodologija rada)

Proces formuliranja strategije interne revizije:
- analiza ciljeva i strategije poduzeća (strategija interne revizije treba
podupirati strategiju poduzeća)
- prikupljanje informacija i identificiranje problemskih područja i aktivnosti
unutar njih
- oblikovanje i provođenje različitih aktivnosti sukladno dobivenim
ovlastima i resursima za ostvarenje zahtijevanih revizijskih proizvoda i
aktivna suradnja s managementom

Rezultat procesa formuliranja strategije interne revizije – strateški ili
dugoročni plan (usmjerava rad interne revizije u budućnosti, smjer
funkcije interne revizije)

Obilježja strategije interne revizije (dugoročnog plana):
* treba biti realna i ostvariva
* razumljiva i prikladno priopćena
* dugoročno ocrtava oblik i bit revizijske pokrivenosti

*******************************************************************************
Petogodišnji plan revizije sastoji se od:
- godišnjih financijskih revizija
- operativnih revizija prema ključnim operativnim područjima u
predviđenim okvirima 10-mjesečnih ciklusa
- specijalnih projekata naznačenih od managementa
- plan radnih dana po operativnim funkcijama za 5 godina (tehnički odjel i
operativa, računovodstvo i financije, prodaja i marketing, administracija i
ljudski resursi)
- plan timova i osoblja za provedbu

Donošenje godišnjeg plana – detaljni prikaz rada za projekte interne revizije
planirane u prvoj godini petogodišnjeg plana:
- detaljno definirati projekat i obim posla
- odrediti potrebno osoblje i broj radnih dana
- predvidjeti troškove projekta
- predvidjeti ukupno vrijeme za provedbu projekta, uključujući naknadne
preglede i pisanje izvješća

Godišnji plan bitan je i za proces kontrole.

=====================================================
Analitički postupci u reviziji - Analiza financijskih izvještaja – BILANCA
___________________________________________________________
AKTIVA________________________2005._____2006._____2007.
___________________________________________________________
DUGOTRAJNA IMOVINA________356.172___433.536____440.245
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nematerijalna imovina........................5.968 ..........9.697.........12.961
Materijalna imovina.........................301.814.......350.554.......317.776
Financijska imovina............................48.390.........73.285.........91.555
Potraživanja...............................................0 .................0.........17.953
-----------------------------------------------------------------------------------------------
KRATKOTRAJNA IMOVINA______667.700___795.660__1.347.274
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zalihe .................................................198.367.....211.429.......239.710
Potraživanja.......................................409.025....535.041........692.482
Financijska imovina............................23.290......31.792........382.188
Novac...................................................37.018......17.398...........32.894
Plaćeni troškovi buduć.razdoblja,
nedospjela naplata prihoda....................365............561............1.448
___________________________________________________________
UKUPNO AKTIVA .........................1.024.237...1.229.757....1.788.967

UKUPNA PASIVA...........................1.024.237...1.229.757...1.788.967
___________________________________________________________
PASIVA ________________________2005._____2006._____2007.
___________________________________________________________
Kapital i rezerve _______________429.636___475.485___530.731
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Upisani kapital ...................................229.381......229.381......229.381
Rezerve..............................................127.864......171.238......222.152
Dobit/gubitak tekuće godine..............72.391........74.866........79.198
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dugoroč.rezerv.za rizike i troškove _____0_____7.273_____6.540
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dugoročne obveze_____________208.309___217.573___205.194
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kratkoročne obveze____________385.592___525.146__1.046.502
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Obveze prema dobavljačima............227.164......243.602......436.514
Kratkoročne financijske obveze.........79.931........99.036......296.345
Ostale kratkoročne obveze.................78.497......182.508......313.643
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Odgođeno plaćanje troškova
i prihod budućeg razdoblja _________ 700_____ 4.280________0
___________________________________________________________
UKUPNA PASIVA____________1.024.237__1.229.757__1.788.967
______________________________________________________________________________________________________________________


Analitički postupci u reviziji
Analiza financijskih izvještaja - RDG


___________________________________________________________
Račun dobiti i gubitka____________ 2005.______2006._____2007.
___________________________________________________________
POSLOVNI PRIHODI_________1.281.189__1.492.951__1.769.242
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Prihodi od prodaje u zemlji..........1.031.564....1.362.132...1.388.720
Prihodi od prodaje u inozemstvu....249.625.......130.819......380.522
-----------------------------------------------------------------------------------------------
POSLOVNI RASHODI________1.184.778__1.376.111__1.649.644
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Promjene vrijednosti zaliha............-12.599...........5.326........-17.102
Troškovi poslovanja...................1.197.377.....1.370.785....1.666.746
- Materijalni troškovi.....................300.820........396.758....1.183.478
- Troškovi plaća............................208.051........252.694.......295.484
- Troškovi amortizacije...................29.168..........32.586.........37.197
- Ostali troškovi.............................659.338........688.747.......150.587
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FINANCIJSKI PRIHODI__________23.275____14.996_____57.675
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FINANCIJSKI RASHODI_________27.057____34.095_____76.511
-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Kamate...........................................14.096.........20.202..........52.251
- Ostali financijski rashodi.............12.961.........13.893..........24.260
=====================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------------
UKUPNO REDOVNI PRIHODI__1.304.464__1.507.947__1.826.917
UKUPNO REDOVNI RASHODI_1.211.835__1.410.206__1.726.155
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DOBIT IZ RED.POSLOVANJA____92.629____97.741____100.762
-----------------------------------------------------------------------------------------------
IZVANREDNI PRIHODI______________0_________0__________0
IZVANREDNI RASHODI_____________0_________0__________0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DOBIT OD IZVANREDNIH AKTIV._____0_________0__________0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
BRUTO DOBIT________________92.629____97.741____100.762
POREZ NA DOBIT_____________20.238____22.875_____21.564
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NETO DOBIT_________________72.391____74.866_____79.198
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dividenda____________________29.017____29.017_____29.017
Zadržana dobit________________43.374____45.849_____50.181
**************************************************************************************************************************************************************
Efektivna porezna stopa...................21,85%......23,40%........21,40%
UKUPNI PRIHODI......................1.304.464.....1.507.947....1.826.917

*******************************************************************************
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA - POKAZATELJI

*******************************************************************************
1) POKAZATELJI LIKVIDNOSTI___2005._____2006._____2007.
___________________________________________________________
a) Koeficijent trenutne likvidnosti:....0,1..............0,03...........0,03
(novac/kratkoročne obveze) ( 37.018/ ..........17.398/........32.894
................................................../385.592 ......./.525.146....1.046.502)
b) Koeficijent ubrzane likvidnosti.....1,16............1,05...........0,69
(novac + potraživanja) / .........(446.043/ .......552.439/......725.376/
/ kratkoročne obveze ........../385.592 ......./525.146..../1.046.502)
c) Koeficijent tekuće likvidnosti........1.73.............1.52.........1.29
(kratkotrajna imovina / .........(667.700/........795.660/.....1.347.274/
/kratkoročne obveze) .........../385.592 ......./525.146..../1.046.502)
d) Koeficijent financ.stabilnosti.........0,56............0,63................0,60
(dugotrajna imovina / ..............(356.172/........433.536/.......440.245/
/kapital + dug.obveze)............/637.945..........693.058.......735.925)
___________________________________________________________
2) POKAZATELJI ZADUŽENOSTI___2005._____2006._____2007.
___________________________________________________________
a) Koeficijent zaduženosti ..............0,58.................0,60.............0,70
(ukupne obveze / ..............(593.901/...........742.719/.....1.251.696/
/ukupna imovina).........../1.023.872........1.231.196......1.787.519)
b) Koeficijent vlastitog financ..........0,42.................0,39.............0,30
(glavnica / ........................(430.026/............482.923/.......527.835/
/ukupna imovina)............./1.023.872......1.231.196......1.787.519)
c) Koeficijent financiranja ...............1,38................1,56.............2,36
(ukupne obveze / ...............(593.901/.........753.360/.....1.245.690/
/glavnica) ........................../430.026..........482.923........527.835)
d) Pokriće troškova kamata ..........7,57...............5,84..........2,93
(dobit prije poreza i kamata/..(106.706/......117.979/......153.095/
/kamate).............................../14.096...........20.202.........52.251)
e) Faktor zaduženosti ...................5,85............6,91.............10,75
(ukupne obveze / ...............(593.901/........742.719/.....1.251.696/
/zadrž.dobit + amort.)......../101.521.........107.485.........116.437)
f) Stupanj pokrića I ........................1,21.............1,10..............1,21
(glavnica / ...........................(430.026/........482.923/.......527.835/
/dugotrajna imovina).........../356.172.........433.536........440.245)
g) Stupanj pokrića II ..................... 1,79.............1,60..............1,67
(glavnica + dug.obveze/......(637.548/.........700.496/.......733.029/
/dugotrajna imovina)............/356.172.........433.536........440.245)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
* Financijska poluga .....................2,38.............2,59.............3,37
(ukupna imovina / .............(1.023.872/.....1.250.770/....1.778.804/
/glavnica) ........................./430.026.........482.923.......527.835)
___________________________________________________________
___________________________________________________________

'glavnica - ostatak imovine poduzeća nakon odbitka svih njegovih obveza (DI+KI -plać.bud.troš.-DO-KO+prih.bud.razd);
imovina - resurs kojeg kontrolira poduzeće kao rezultat prošlih događaja i
iz kojih se očekuje priljev budućih ekonomskih koristi u
poduzeće;
obveze - sadašnje obveze poduzeća, proizašle iz prošlih događaja, za
čiju se namiru očekuje da će stvoriti odljev resursa

___________________________________________________________
3) POKAZATELJI AKTIVNOSTI
___________________________________________________________
a) Koef.obrtaja ukup.imov.......1,27...................1,22................1,02
(ukupan prihod / ...........(1.304.464/..........1.507.947/........1.826.917/
/ukupna imovina)........../1.023.872...........1.231.196.........1.787.519)
b) Koef.obrtaja kratk.imov......1,95...................1,90.................1,36
(ukupan prihod / ...........(1.304.464/..........1.507.947/........1.826.917/
/kratkotrajna imovina)..../667.700..............795.660..........1.347.274)
c) Koefi.obrtaja potraž.........3,13.....................2,79..................2,55
(prihodi od prodaje / ....(1.281.189/...........1.492.951/........1.769.242/
/potraživanja)................/409.025...............535.041...........692.482)
d) Dani vezivanja potraž......116,61................130,81...............142,86
(broj dana u godini / .......(365/....................365/......................365/
koef.obrtaja potraž.)......../.3,13...................2,79.....................2,55)
e) Koef. obrtaja obveza .........1,32...................1,63.....................2,71
(materijalni trošak / .......(300.820/............396.758/.........1.183.478/
obveze prema dobav..../227.164.............243.602.............436.514)
f) Dani vezivanja obveza ......276,52...............223,93.................134,69
(broj dana u godini / .......(365/....................365/......................365/
/koef.obrtaja obveza) ......./1,32...................1,63......................2,71)
g) Koef.obrtaja zaliha.............1,52....................1,88.....................4,94
(materijalni trošak / .......(300.820/............396.758/.........1.183.478/
/ zalihe) ......................../198.367............211.429.............239.710)
___________________________________________________________
h) Dani vezivanja zaliha .....240,13...............194,15..................73,89
(broj dana u godini / .......(365/....................365/......................365/
/koef.obrtaja zaliha)......../1,52....................1,88.....................4,94)

=====================================================
=====================================================
4) POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI
___________________________________________________________
a) Ekonomičnost
ukupnog poslovanja .................1,08.................1,07............1,06

(ukupni prihodi / .....................1.281.189.....1.507.947....1.826.917
ukupni rashodi)...................../1.184.778.....1.410.206....1.726.155
b) Ekonomičnost
poslovanja (prodaje)...................1,08.............1,08.............1,07

(prihodi od prodaje ..............(1.281.189/....1.492.951/...1.769.242/
rashodi prodaje)................./1.184.778.....1.382.362....1.653.497)
c) Ekonomičnost
financiranja .................................0,86.............0,44.............0,75

(financijski prihodi / ....................(23.275/.......14.996/.........57.675/
financijski rashodi)...................../27.057........34.095..........76.511)
___________________________________________________________
5) POKAZATELJI PROFITABILNOSTI
___________________________________________________________
a) Neto profitna marža
(NPM) .........................................5,55%.........4,96%..........4,34%

(neto dobit / .................................(72.391/.......74.866/........79.198/
ukupan prihod)....................... /1.304.464.....1.507.947....1.826.917)
b) Bruto profitna marža.....................7,10%...........6,48%........5,52%
(dobit prije poreza / ....................(92.629/........97.741/.......100.762/
ukupan prihod)....................../1.281.189...1.492.951......1.769.242)
c) Neto rentabilnost
imovine ....................................7,07%..............6,09%............4,43%

(ROA)
(neto dobit / ................................(72.391/............74.866/..........79.198/
ukupna imovina)..................../1.023.872........1.231.196......1.787.519)
d) Bruto rentabilnost
imovine .................................9,04%.................7,95%............5,63%

(dobit prije poreza /....................(92.629/............97.741/........100.762/
ukupna imovina).................../1.023.872........1.231.196......1.787.519)
e) Rentabilnost vlastitog
kapitala (ROE) .........................16,85%.............15,75%............14,92%

(neto dobit / ................................(38.650/............36.127/..........34.224/
vlastiti kapital)............................./229.381...........229.381.........229.381)
////////////////////////////////////////////////////////////
- 17:57 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 23.02.2011.

Interna revizija- Pogreške i prijevare

Prijevara je namjerno varanje druge osobe, lažan čin radi dovođenja u zabludu drugoga – obmana.
(Rječnik hrvatskog jezika, Školska knjiga Zagreb, 2000.)

Prijevara – utaja je skrivanje, prešućivanje nečega s namjerom da se nešto ne čuje ili ne sazna.

Prijevaru je moguće učiniti jedino s namjerom.

Zakon o obveznim odnosima, čl.284.
Ako jedna strana izazove zabludu kod druge strane ili je održava u zabludi u namjeri da time navede na sklapanje ugovora, druga strana može zahtijevati poništenje i kad zabluda nije bitna.
Strana koja je sklopila ugovor pod prijevarom ima pravo zahtijevati naknadu pretrpljene štete.Kazneni zakon RH, čl.224.
Prijevara je kazneno djelo protiv imovine.
Temeljni oblik prijevare ostvaruje onaj koji sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist, dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi, pa ga tako navede na štetu po vlastitu ili tuđu imovinu.

Nužno dokazati namjeru!


.......................................................................................................................
MRevS 240 – Revizorova odgovornost da u reviziji financijskih izvještaja razmotri prijevare i pogreške

Pogreška – nenamjeran propust, nenamjeran pogrešan iskaz, koji može obuhvatiti matematičke (računske) ili tiskarske pogreške, pogrešno interpretiranje činjenica i dr., nastaju uglavnom nepažnjom, odnosno slučajno

Pogreške u izvješćima revizora mogu se odnositi i na nenamjerno prikazivanje računovodstvenih podataka, na propuste ili pogrešno interpretiranje činjenica, podataka i informacija, pogrešno primjenjivanje računovodstvenih politika i revizijskih standarda.


Prijevara – namjerno pogrešan iskaz (npr. krivotvorenje knjiženja ili isprave, evidentiranje transakcija koje se nisu dogodile, protupravno prisvajanje imovine, pogrešno primjenjivanje računovodstvenih politika i sl.)

Rizik neotkrivanja prijevare i pogreške znatno je veći kod prijevare, nego kod pogreške.


Prijevara – krivotvorenje, namjerno ispuštanje knjiženja transakcija, namjerni pogrešni prikazi u poslovnim knjigama.
- Najčešće obuhvaćaju falsificiranje ili preinaku knjiženja, protupravno prisvajanje imovine, knjiženje transakcija koje se nisu dogodile, namjerno pogrešno primjenjivanje računovodstvenih politika
...Prijevara je poslovni rizik (urota, krađa, krivotvorenje)
Svjesno varanje, smišljeni čin.

Prijevara – ilegalna radnja karakterizirana prikrivanjem, dovođenjem u zabludu, narušavanjem povjerenja.
- nije povezana s primjenom sile niti s prijetnjom;
- počinjene su od strane fizičke ili pravne osobe

Svrha :
- stjecanje koristi (pribavljanje novčanih vrijednosti, imovine ili usluga)
- izbjegavanje plaćanja ili izbjegavanje gubitka usluga
- pribavljanje osobne ili poslovne prednosti

Vrste prijevara
Namjerno pogrešno prikazivanje:
- Radi prijevare u okviru financijskog izvješćivanja
- Radi zloupotrebe imovine :
.....upotreba imovine poduzetnika za privatne potrebe
.....preusmjeravanje primitaka na ime otpisanih potraživanja na
privatni bankovni račun
.....otuđenje fizičke imovine
.....otuđenje intelektualnog vlasništva
.....isplate za neprimljenu (fiktivnu) uslugu ili robu

TROKUT PRIJEVARE :

......................... MOTIV (poticaj ili pritisak) ................
..................................../.........\....................................
................................../............\....................................
................................./..............\..................................
............................../PRIJEVARA\................................
............................./......................\...............................
.....................PRILIKA...............STAV.........................
..................(mogućnosti).......(racionalizacija)............
___________________________________________

MOTIV / PRITISAK
- Nerealni ciljevi: 'Ja moram.', 'Ja trebam.'
-Ostvarivanje dobiti ili izbjegavanje gubitka (prijetnje profitabilnosti i
financijskoj stabilnosti poduzeća – kompanije)
- Izjednačavanje prihoda ili dobiti po godinama (stalnost poslovanja)
- Želja da se dobije posao pod svaku cijenu
- Preambiciozni interni ciljevi
- Težnja za opstankom
- Financijski problemi (osobni ili kompanije)
- Smanjenje prihoda i povećanje rashoda kako bi se manje platilo poreza
na dobit
Prikazivanje boljih rezultata od stvarnih kako bi:
* manageri ostvarili pravo na nagrade
* banka odobrila kredite
* privukli dobavljače
* povećali ili održali cijene dionica na burzi
* privukli ulagatelje i dr.

MOGUĆNOST / PRILIKA
- Neučinkovita interna revizija i kontrola ('Prilika čini lopova')
- Neefikasan računovodstveni sustav i neuredna dokumentacija
- Visoka fluktuacija računovodstvenog i informatičkog osoblja
- Kompleksna i nestabilna organizacijska struktura
- Obilježja djelatnosti (proizvođači odjeće, obuće, hoteli i sl.)
- Porezni i računovodstveni propisi dvojbeni i nejasni
- Poslovne transakcije složene i zamršene, internacionalno poslovanje u
državama s bitno različitom poslovnom praksom.

STAV / RACIONALIZACIJA
- Sklonost prijevari, labilan stav ('To nije prijevara' ili 'Svatko to radi')
- Neadekvatni etički standardi (neki su pojedinci skloniji prijevarama od
drugih, psihološka osobina)
- Pretjerano fokusiranje na cijenu dionice i kratkoročni trend zarada
- Neadekvatno minimiziranje dobiti radi smanjenja poreza
- Neprofesionalan odnos prema revizorima

******************************************************************************
GLAVNI POKAZATELJI PRIJEVARE
******************************************************************************

1) Pokazatelji prijevara iz financijskih izvješća i poreznih prijava
2) Pokazatelji prijevara iz poslovne dokumentacije
3) Knjigovodstveni pokazatelji prijevara
4) Pokazatelji prijevare iz blagajne i žiro-računa
5) Organizacijski pokazatelji prijevare
6) Pokazatelji prijevare iz identiteta
___________________________________________________________
1) Pokazatelji prijevara iz financijskih izvješća i poreznih prijava:
- Veliki neočekivani gubici
- Neobjašnjeni manjkovi na zalihama
- Računovodstveni modeli kakvi otežavaju kontrolu troškova zaliha i
količine proizvedenih zaliha
- Neuobičajeni otpisi potraživanja
- Neuobičajeno visoki troškovi proizvodnje i usluga
- Znakovito prijavljivanje osobnih troškova pod poslovne troškove
- Marža manja nego u jednakim ili sličnim djelatnostima – izbjegavanje
plaćanja poreza (transferne cijene – seljenje u ovisnu firmu ili drugu
državu)
- Prenaglašena revalorizacija i agresivna kapitalizacija (naglo stavljanje
zavisnih troškova u imovinu)
- Rastezanje amortizacije
- Izostavljanje izvora prihoda (odgođeni prihod, faktura u drugom
razdoblju)
___________________________________________________________
2) Pokazatelji prijevara iz poslovne dokumentacije:
- 'Bajkovite' poslovne knjige
- Nema poslovne knjige ili su loše vođene
- Postojanje dvije inačice poslovnih knjiga (tajne crne knjige)
- Preslike i skenirani dokumenti umjesto izvornih računa
- Nedostajuća ili zamijenjena dokumentacija
- Neuobičajeno veliki računi za nedefinirane usluge (istraživanje tržišta)
- Fiktivni računi s povezanim poduzetnicima
- Izdavanje lažnih računa
- Računi nedostaju u kronološkom redu
- Lažan prikaz izvoznih stavki manje vrijednima i polaganje tako
dobivene razlike na račun off shore tvrtke
- Unos izmišljenih zaposlenika u obračun i isplatu plaća
- Zaposlenici su ujedno i dobavljači
- Izmišljanje načina isplate zaposlenicima ili službenicima izvan zemlje
kako bi izbjegli plaćanje poreza i sl.
___________________________________________________________
3) Knjigovodstveni pokazatelji prijevara:
- Česta ili nepostojeća storniranja
- Knjigovodstveni događaji se ne evidentiraju slijedom nastanka
- Znakovite svote u računima obveza ili potraživanja od vlasnika ili
djelatnika
- Značajne svote na kontima općih troškova
- Značajne svote na prijelaznim računima na kraju godine
- Knjiženje bez dokumentacije (striptizirane temeljnice)
- Značajne svote na računima aktivnih i pasivnih razgraničenja
___________________________________________________________
4) Pokazatelji prijevare iz blagajne i žiro-računa
- Manjkovi i viškovi gotovine u blagajnama i na računima
- Neusklađenost priljeva novca s prihodima i potraživanjima
- Neusklađenost odljeva novca s obvezama
- Izbjegavanje polaganja gotovine ili obračuna bruto-prihoda
- Upotreba gotovine umjesto bezgotovinskog plaćanja u većim
nabavkama
- Polaganje novca u blagajnu iz nejasnih izvora
- Učestale kompenzacije, cesije i asignacije
- Promet na žiro-računu znatno veći od prihoda
___________________________________________________________
5) Organizacijski pokazatelji prijevare
- Izbjegavanje prijavljivanja u porezne i druge registre
- Ista osoba zadužena za likvidaturu dokumentacije i knjiženje u glavnu
knjigu
- Umiješanost u nezakonite poslovne aktivnosti obveznika pod
istragom ili suradnja s takvim društvima
- Opstruiranje rada internih revizora
- Žurno usklađivanje poslovnih knjiga tijekom nadzora i sl.
___________________________________________________________
6) Pokazatelji prijevare iz identiteta
- Prijava lažne adrese
- Na istoj adresi registrirano i prijavljeno desetak i više poreznih
obveznika
- Osobni standard rukovodstva, način života i sredstva kojima
raspolažu ne poklapaju se s prijavljenim prihodima od poslovne
aktivnosti
- Imovina iskazana u poslovnim knjigama obveznika pripada trećim
osobama ili je stečena na ime trećih osoba
- Izjave obveznika poreznom tijelu su bez prateće dokumentacije

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RAČUNOVODSTVENE MANIPULACIJE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rukovodstvo je sklono prijevarama ukoliko:
* Sprječava uvođenje interne kontrole i revizije
* Taji podatke i rezultate
* 'Kupuje' poslove provizijama i protuuslugama
* Ne reagira pozitivno na žalbe kupaca
* Nije lojalno prema zaposlenicima
* Isplaćuje si velike plaće unatoč lošem poslovanju
* Ne plaća račune dobavljačima na vrijeme i ako ima novca
* Ne drži se obećanja, ugovora i dogovora

Strukturiranje poslovnih transakcija kako bi se dobili željeni rezultati koji ne odgovaraju stvarnom stanju.

Računovodstvene manipulacije:
- Bilancom
- Računom dobiti i gubitka (najčešće)
- Novčanim tijekom

Računovodstvene manipulacije BILANCOM:
...Precjenjivanje imovine ili podcjenjivanje
obveza – povećanje likvidnosti i solventnosti
...Podcjenjivanje imovine i precjenjivanje
obveza – smanjenje solventnosti kako bi se
redefinirali postojeći uvjeti plaćanja obveza
...Manipulacija bilančnim stavkama kako bi se
poboljšali pokazatelji

Računovodstvene manipulacije RDG-om:
....Motiviranost managementa za precjenjivanje dobiti
kako bi ispunili očekivanja tržišta, zadovoljili uvjete
iz kreditnih aranžmana, povećali svoju plaću (vezana
uz poslovni rezultat)

....Motiviranost managementa za podcjenjivanje dobiti
kako bi ostvarili pravo na produženje i povoljnije
uvjete plaćanja postojećih obveza, stekli bolju poziciju
u pregovorima sa sindikatima oko novih kolektivnih
ugovora, 'sačuvali' dio zarade za buduća razdoblja

Računovodstvene manipulacije novčanim tijekom:
....Mogućnost managementa da stvori percepciju
novčanog tijeka koja ne odgovara stvarnosti i nije održiv:
- Odgađanjem plaćanja obveza
- Klasifikacijom financijskih aktivnosti u poslovne i obrnuto
- Tempiranje novčanog tijeka

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RAČUNOVODSTVENE MANIPULACIJE:
1) Agresivno priznavanje prihoda
2) Odgođeno priznavanje troškova i 'skrivanje' troškova
klasificirajući ih kao izvanredne
3) Prijevare povećanjem ili smanjenjem rashoda
4) Amortizacija
5) Goodwill
6) Upravljanje zalihama
7) Izvanredni prihodi i rashodi i Izvanbilančne pozicije
8) Pretjerano korištenje operativnog leasinga
9) Konsolidacija
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1) Agresivno priznavanje prihoda (računovodstvene manipulacije)
- Prijevremeno priznavanje i knjiženje prihoda (u pravilu se prihodi
priznaju kada je proizvod isporučen ili usluga izvršena)
- Knjiženje izmišljenih prihoda
- Priznavanje prihoda prije isporuke dobara ili izvršenja usluge
- Povećanje prihoda neposlovnim (ostalim) prihodima (prebacivanjem
ostalih i izvanrednih prihoda u redovne prihode od poslovnih
aktivnosti dolazi do povećanja stope rasta prihoda, dok neto dobit
ostaje nepromijenjena)
- Vraćanje vrijednosti prije otpisanih zaliha i dugotrajne imovine
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2) Odgođeno priznavanje troškova i 'skrivanje' troškova
klasificirajući ih kao izvanredne (račun.manipulacije):
- Kapitalizacijom operativnih troškova odgađa se priznavanje tih
troškova za drugo razdoblje (povećanje neto dobiti, povećanje
imovine, kasnije veća amortizacija)
- Klasifikacija troškova u 'Ostale' i 'Izvanredne' (povećanje dobiti
iz redovnog poslovanja, jače operativne marže, lažni dojam
efikasnog upravljanja troškovima)
- Visoki udio izvanrednih troškova u odnosu na prihode
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3) Prijevare povećanjem ili smanjenjem rashoda
- Primanje lažnih računa od prijateljskih tvrtki za neobavljene usluge
- Obračun putnih naloga za putovanje koje nije obavljeno
- Terećenje troškova koje bi trebalo razgraničiti, prebacivanje budućih
troškova u sadašnje razdoblje
- Skrivanje troškova na zalihe proizvodnje u tijeku
- Dogovori s prijateljskim tvrtkama da odgode slanje računa, plaćanje
se pokriva predujmovima
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4) Amortizacija
- Pripisivanje sadašnjih troškova kasnijem razdoblju
(prespora, smanjena amortizacija)
- Odabir metoda otpisa dugotrajne imovine
- Uporedba stope amortizacije i korisnog vijeka trajanja
dugotrajne imovine poduzeća sa sličnim poduzećima u grani
- Duži korisni vijek trajanja amortizacije rezultira manjim troškom
amortizacije i većim zaradama
- Pogrešno razvrstavanje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine radi primjene veće ili manje stope amortizacije
-----------------------------------------------------------------------------------------------
5) Goodwill
- Nematerijalna dugotrajna teško mjerljiva imovina nastala prilikom
akvizicija – plaćeni iznos iznad vrijednosti neto imovine
(imovina – obaveze) – višak cijene u akviziciji
- Testiranje i mjerenje uključuje procjene i stoga je podložno
manipulacijama
- Analitičari računaju pokazatelje s goodwillom i bez njega
-----------------------------------------------------------------------------------------------
6) Upravljanje zalihama
- Odabir metode upravljanja zalihama utječe na poslovni rezultat
i na vrijednost imovine
- Ekstreman rast zaliha prema rastu prihoda – može biti indikator
zastarjelih proizvoda ili lošeg upravljanja zalihama, ali i rezultat
precjenjivanja vrijednosti zaliha
- Često otpisivanje robe radi kvara, loma i rastura u dozvoljenim
količinama i ako nije nastao
- Otpisi zbog kvarljivosti ili isteka roka robe bez nazočnosti
predstavnika poreznog tijela
- Terećenje zaliha u proizvodnji samo direktnim troškovima materijala
- Terećenje zaliha u proizvodnji svim mogućim troškovima
-----------------------------------------------------------------------------------------------
7) Izvanredni prihodi i rashodi i Izvanbilančne pozicije
- Otpisi zaliha, potraživanja i dugotrajne imovine
- Manipulacije s potraživanjima i rezerviranjima
- Prodaja ispod nabavne cijene, naknadne provizije, rabati i bonusi
- Poboljšanje pokazatelja prebacivanjem dijela duga u izvanbilančnu
evidenciju (garancije, sudski sporovi) – skrivanje duga i njihovog troška
- Prebacivanje obveza na povezane tvrtke – postojanje povezanih
društava koja nisu konsolidirana
-----------------------------------------------------------------------------------------------
8) Pretjerano korištenje operativnog leasinga
- Često se koristi, smanjuje zaduženost kompanije (izvanbilančni
oblik financiranja, nema vlasništva nad predmetom leasinga,
plaća se samo naknada za korištenje)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
9) Konsolidacija
- Prikazivanje rezultata matice i odabranih podružnica
- Treba inzistirati na konsolidiranim izvješćima cijelih kompanija, a ne
samo matice i profitabilnih dijelova – ne prikazuju stvarno stanje stvari
* npr. matica je izdala jamstvo za podružnicu – ne vidi se u poslovnim
knjigama matice
- Transferne cijene – povezani poduzetnici u prekograničnom poslovanju
-----------------------------------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________
PRIJEVARE I POGREŠKE - INTERNE PRIJEVARE
___________________________________________________________
Zaposlenici:
- krađa zaliha
- zlouporaba gotovine i krađa novca primljenog od kupca
- krivotvorenje čekova
- lažni računi za troškove
- novac za plaćanje na crno
- mito i korupcija
- posudbe što ih se ne vraća
- lažno prikazivanje radnih sati i učinaka
- uporaba službenih automobila u privatne svrhe
- rad za vlastite potrebe tijekom radnog vremena
- korištenje usluga poduzeća za vlastite potrebe

Rukovoditelji:
- krađa novca primljenog od kupca (posljednjim uplatama pokrivaju
se prethodne krađe) i zlouporaba gotovine
- lažni računi za troškove
- lažna financijska izvješća
- nepotrebne nabave
- krivotvorenje čekova
- mito i korupcija
- nepostojeći dobavljači
- lažno prikazivanje podataka PDV-a
- uporaba službenih automobila u privatne svrhe
- korištenje usluga drugih za privatne potrebe, a što ih plaća poduzeće

___________________________________________________________
PRIJEVARE I POGREŠKE - EKSTERNE PRIJEVARE
___________________________________________________________

* Krivotvorenje čekova
* Lažni računi
* Prijevare s kreditnim karticama
* Zamjena proizvoda
* Podmićivanje, tajne provizije
* Nepoštene ponude cijena
* Neplaćanje računa
* Neisporučivanje naplaćene robe
* Varanje na kvaliteti i količini robe

___________________________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
___________________________________________________________

RIZICI
Procjena, analiza i upravljanje


Rizik je vjerojatnost nastanka nekog događaja koji će imati posljedice na ostvarivanje ciljeva organizacije.
Opasnost koja se do stanovite mjere može predvidjeti.
Rizik se može ocjenjivati i rangirati prema kriterijima vjerojatnosti i učinku nekog događaja.
Sa stajališta poduzeća rizik je vjerojatnost nastupanja nekog događaja ili radnje koji će negativno utjecati na poduzeće, odnosno na ostvarenje njegovih ciljeva.

Sa stajališta interne revizije rizik je opasnost da događaji, postupci i/ili neiskorištene prilike imaju negativan utjecaj na postizanje cilja neke organizacije.
Jedan od zadataka interne revizije je provjeravanje načina procjene rizika i upravljanje rizicima u poduzeću.

Rizici su prepreka uspjehu.

VRSTE RIZIKA U POSLOVANJU:

Operativni rizici – povrat proizvoda, stečaj dobavljača,
visoka fluktuacija suradnika
Financijski rizici – kamate, tečaj, naplata potraživanja
Strateški rizici – nova područja poslovanja, privatizacije,
akvizicije, spajanja
Rizik sukladnosti – korporacijsko vođenje, management

VRSTE RIZIKA U PROVOĐENJU REVIZIJE:

Revizijski rizik – rizik da revizor nesvjesno neće uspjeti na odgovarajući način oblikovati svoje mišljenje o poslovanju, koje sadrži značajnu pogrešku.
Revizija pruža razumno uvjerenje o obavljenom ispitivanju.

___________________________________________________________
Vrste rizika u provođenju revizije:
1) Inherentni rizik (IR)
2) Kontrolni rizik (KR)
3) Detekcijski rizik (rizik neotkrivanja) (DR)

UKUPAN REVIZIJSKI RIZIK (RR) = IR x KR x DR


-----------------------------------------------------------------------------------------------
1) Inherentni rizik

Rizik pojave značajnih pogrešaka u računovodstvenim i
neračunovodstvenim informacijama uslijed nedostatka kontrolnih
postupaka i interne kontrole.

Podložnost pogrešnom prikazivanju nekog stanja računa ili vrste
transakcije koje bi moglo biti značajno, pojedinačno ili zajedno s
pogrešnim prikazivanjem drugih stanja i transakcija, podrazumijevajući
nedostatak Internih kontrola.

Rizik pojavljivanja značajnih pogrešaka.

Procjena inherentnog rizika važna je u procesu planiranja interne
revizije i ne ovisi o postupcima interne revizije (npr. poslovni
događaj se dogodio, a nije evidentiran u poslovnim knjigama).

Nije pod kontrolom revizora i revizor ne može na njega utjecati.

Procjena inherentnog rizika:
* Priroda poslovanja klijenta
* Čestitost i iskustvo managementa
* Rezultati revizija prethodnih godina
* Prvo i kontinuirano obavljanje revizije
* Povezane stranke
* Neuobičajene transakcije
* Poslovni događaji koji zahtijevaju procjenu
* Podložnost imovine gubicima
* Priroda pojedinih računa koji se ispituju

-----------------------------------------------------------------------------------------------
2) Kontrolni rizik

Rizik pojave značajnih pogrešaka koje postojeći sustav internih kontrola
ne može spriječiti.

Rizik da pogrešno prikazivanje stanja računa ili vrste transakcije, koje
može biti značajno, neće biti pravovremeno spriječeno ili otkriveno
djelovanjem računovodstvenog sustava ili Interne kontrole.

Ne ovisi o postupcima Interne revizije, ali utječe na opseg interne revizije
(npr. poslovni događaj krivo evidentiran u poslovnim knjigama).

Ispitivanjem sustava Internih kontrola dolazi se do procjene kontrolnog
rizika. Ako se testovima interne kontrole procijeni da je kontrolni rizik mali,
potrebno je manje radnji na reviziji salda (dokaznim testovima).

Revizor provjerava učinkovitost računovodstvenog sustava i sustava Internih kontrola.

Procjena kontrolnog rizika
* Razumijevanje Internih kontrola
* Utvrđivanje mogućih značajnih pogrešaka
* Utvrđivanje odgovarajućih kontrola, koje će spriječiti ili
otkriti značajne pogreške
* Ocjena učinkovitosti djelovanja Internih kontrola

-----------------------------------------------------------------------------------------------
3) Detekcijski rizik (rizik neotkrivanja) (DR)

Rizik neotkrivanja pogrešaka u postupku interne revizije.

Rizik da se revizorovim dokaznim postupcima neće otkriti pogrešna
prikazivanja u saldima računa ili vrstama transakcija, a mogla bi biti
značajna.

Vezan je za rizik uzorka i u svezi je s postupkom revizije.

Rizik revizora (npr. nestručan, neiskusan revizor).

Odgovornost revizora.

Planirana razina detekcijskog rizika obrnuto je proporcionalna procjeni
inherentnog rizika i prethodnoj procjeni kontrolnog rizika

- više dokaznih testova znači manji detekcijski rizik
- manje dokaznih testova znači veći rizik neotkrivanja
-----------------------------------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________
Rizici - procjena, analiza i upravljanje

Proces upravljanja rizicima:
- identifikacija rizika (popis mogućih rizika)
- opis rizika (grupiranje prema obilježjima)
- procjena rizika (kvantitativna ili kvalitativna podloga za
predlaganje mjera)
- profil rizika (utvrđivanje odgovornosti nad rizikom)

Rizici - sustav upravljanja rizikom

- Politike rizika – temeljni stav glavnog managementa o
postupanju s rizicima poduzeća unutar zakonskih i drugih
okvira s ciljem postizanja optimuma između sigurnosti u
poslovanju i profita.
- Sustav ranog prepoznavanja
- Operativno upravljanje rizikom


Rizici - procjena rizika

Procjena poslovnih i revizijskih rizika, uz preliminarno ispitivanje i
upoznavanje s organizacijom i poslovanjem smatra se početkom
procesa interne revizije.

Procjena rizika provodi se na prikladnom pisanom obrascu u kojem su
navedeni svi mogući rizici.
Procjenjuje se rizik prema kriterijima vjerojatnosti i učinaka
(značajnost, šteta) nastanka rizika.

Utvrđivanje i procjena potencijalnih rizika:
* poslovni rizici – uprava i management
* revizijski rizici – interna revizija


Rizici - planiranje i žarišta rizika

Cilj planiranja aktivnosti ispitivanja Interne revizije mora biti obuhvaćanje
žarišta rizika poduzeća – rizici koji su, temeljem veličine štete i
vjerojatnosti nastanka, vrednovani kao visoki, odnosno kao srednji.Procjena rizika - mapa rizika

- Sredstvo za procjenjivanje i pozicioniranje rizika – Mapa
rizika - polazi od popisa rizika visoke vjerojatnosti i štete

Vrednovanje rizika provodi se temeljem dva kriterija:

1. vjerojatnost nastanka
2. mogući učinak (veličina štete)

Oblikuje se na način da se svaki vrednovani rizik pozicionira u polje
prema vjerojatnosti nastanka i veličini štete.

___________________________________________________________
MAPA RIZIKA
--------------------
Vrednovanje rizika provodi se u rasponu 1 – 6 (ocjena 6 znači visoku
vjerojatnost nastanka rizika i veliku štetu).

Ukupno rangiranje rizika provodi temeljem umnoška ukupne procjene
vjerojatnosti nastanka i veličine štete.

Temeljem rangiranja poslovnih rizika Interna revizija sastavlja popis i plan
interne revizije.
-----------------------------------------------------------
6 Z I Ž I Ž I C I C I C I
U ---------------------------------------------------------
5 Z I Ž I Ž I C I C I C I
Č ---------------------------------------------------------
4 Z I Ž I Ž I Ž I C I C I
I -----------------------------------------------------------
3 Z I Z I Ž I Ž I Ž I Ž I
N ----------------------------------------------------------
2 Z I Z I Z I Ž I Ž I Ž I
A --------------------------------------------------------
1 Z I Z I Z I Z I Z I Z I
K --------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6
V J E R O J A T N OS T

Z - zelena
Ž - žuta
C- crvena

Mapa rizika - Kriteriji za procjenjivanje rizika
(ocjena u rasponu 1 – 6)
* Vjerojatnost nastanka

1 - neznatna, može nastupiti u izuzetnim okolnostima (3 do 5 godina)
2 - nevjerojatna, može nastupiti katkad (2 do 3 godine)
3 - vjerojatno, može nastupiti (1 do 2 godine)
4 - vrlo vjerojatno, nastupit će u većini okolnosti
(očekuje se za 6 do 12 mjeseci)
5- gotovo neizbježno (očekuje se za 2 do 6 mjeseci)
6 - već je nastupilo

Veličina štete (učinak)
1 - beznačajna (npr. pogreška u usluzi prema klijentu, sitan
propust interne kontrole i sl.)
2 - mala važnost (npr. izostanak naplativosti zbog pogreške
osoblja, troškovi se svode na minimum, mijenjanje
osoblja i td.)
3 - značajna, ali se može obuzdati (npr. izostanak kontrola
koji dovodi do velikih materijalnih troškova)
4 - vrlo značajna (npr. neuspjeh lansiranja novog proizvoda,
neusklađenost s propisima i sl.)
5 - jako značajna s velikom štetom (npr. neodgovarajuća i
nepravodobna financijska konsolidacija i sanacija poslovanja)
6 - katastrofalna (npr. gubitak tržišta, starost programa, veliko
kršenje propisa, poslovanje s gubitkom više godina i dr.)

___________________________________________________________
Interna revizija i upravljanje rizikom
___________________________________________________________
Sve naglašenija uloga Interne revizije u upravljanju rizicima.
Ispituje:
- utemeljenost i dokumentiranost upravljanja rizicima od strane
managementa
- provođenje procesa upravljanja rizicima (opsežno, kontinuirano) i
dokumentiranost rezultata
- provođenje utvrđenih mjera
- provođenje identifikacije i vrednovanja rizika
- ostvarenje svrsishodnosti mjera

Svrha procjene rizika:
- upoznavanje i razumijevanje aktivnosti poduzeća
- izbor područja ispitivanja i revizijskih postupaka
Osim provedenog vrednovanja i rangiranja rizika, na prioritete Interne
revizije utječu i operativne potrebe i promjene:
- promjene uvjeta poslovanja
- odluke managementa
- promjene kapaciteta Interne revizije i sl.

Revizijsko ispitivanje usmjerava se prema visokorizičnim procesima i aktivnostima (vjerojatnost pojavljivanja i visina štete).


Faze procesa interne revizije
I. Planiranje interne revizije

II. Kritičko ispitivanje poslovanja i prikupljanje revizijskih dokaza

III. Izvješćivanje o obavljenoj internoj reviziji

IV. Praćenje rezultata interne revizije
.......................................................................................................................
___________________________________________________________
I. Planiranje interne revizije

'Dobar plan je pola obavljenog posla'

Profesionalni skepticizam – revizor treba planirati i obavljati reviziju s
profesionalnim skepticizmom, prihvaćajući mogućnost postojanja
okolnosti koje mogu uzrokovati da poslovanje poduzeća bude
značajno pogrešno prikazano.
* razmatrati tijekom cijelog procesa revizije mogućnost da je
počinjena prijevara, uključujući i mogućnost da su dokumenti
falsificirani.
* kroz razumijevanje tzv. «upozoravajućih signala» treba prepoznati
potencijalne nepravilnosti, te moguće indikatore koji će poslužiti
kao smjernice za daljnju analizu.
* tražiti više revizijske dokumentacije kako bi se ispunile revizijske
odgovornosti (vjeruj, ali provjeravaj!).

1) Preliminarne aktivnosti
- upoznavanje (djelatnost organizacije, opis posla, definiranje
ciljeva, ovlasti i odgovornosti, organizacija poduzeća i poslovne
funkcije)
- prikupljanje svih relevantnih podataka o poduzeću
2) Planiranje interne revizije
- djelokrug rada, opis rizika, uspostava interne kontrole, resursi,
termini, uvodni sastanak, dogovor
3) Program interne revizije
- ispitivanje i dokumentiranost

Aktivnosti procesa planiranja:
* Utvrđivanje ciljeva i djelokruga rada
* Prikupljanje informacija o aktivnostima koje se ispituju
* Izrada pregleda projekata i rokova za njihovu provedbu
* Utvrđivanje potrebnih resursa za obavljanje interne revizije (plan
potrebnog broja i strukture zaposlenih, plan potrebnih sredstava i
plan troškova, izrada budžeta, plan potrebnog vremena)
* Suradnja svih pojedinaca, koji bi trebali biti upoznati s obavljanjem
interne revizije
* Provođenje ispitivanja na mjestu događaja, radi upoznavanja aktivnosti i
ugrađenih kontrola, odnosno identifikacije područja revizije, te radi
dobivanja obrazloženja i sugestija ispitanika
* Razvijanje programa revizije – potrebni postupci za ostvarenje plana
* Utvrđivanje kako, kad i kome priopćiti rezultate revizijskog ispitivanja
* Pribavljanje odobrenja plana interne revizije.

Plan revizije ovisi o:
- Postojećoj veličini poduzeća
- Očekivanoj stopi rasta tijekom razdoblja planiranja revizije
- Vrsti gospodarske djelatnosti
- Procjeni rizika i upravljanju rizicima
- Načinu generiranja podataka i integriranosti sustava
- Stupnju vanjske revizije
- Financijskom položaju poduzeća

PLANOVI INTERNE REVIZIJE:
1. Dugoročni ili strateški plan interne revizije (za 3 – 5 godina)
2. Kratkoročni plan interne revizije (najčešće za jednu godinu)
3. Funkcionalni plan interne revizije – plan pojedinačnih revizija,
potpora godišnjem planu
......................................................................................................................
1. Dugoročni ili strateški plan interne revizije
- Usmjerava djelovanje interne revizije – opći plan
- Sadrži:
* razdoblje na koje se odnosi
* područje koje obuhvaća Interna revizija
* brojeve revizijskih projekata za svako područje revizije (prodaja i
marketing, računovodstvo i financije, nabava i zalihe,
administracija – plaće i dr.)
* brojeve revizijskih potprojekata u okviru projekata pojedinih
područja revizije
* planirano vrijeme obavljanja revizije po godinama i projektima, te
unutar njih po potprojektima
.......................................................................................................................
2. Kratkoročni ili godišnji plan interne revizije

Sastavlja se temeljem usvojenog Dugoročnog plana Interne revizije i usvojene orijentacije interne revizije
Osnova za provođenje revizije, započinje prikupljanjem informacija i procjenom poslovnih rizika.

Godišnji plan interne revizije sadrži:
- procjenu poslovnih rizika po poslovnim funkcijama
- pojedinačne projekte za poslovnu godinu
- potrebno osoblje i broj radnih dana
- plan troškova: troškovi osoblja (plaće i drugi troškovi osoblja) i
ostali troškovi po vrsti
- predviđeni kapacitet i za nenajavljene interne revizije, po nalogu
managementa
- usklađene revizijske resurse s prioritetnim područjima revizijskog
ispitivanja
- definiranu radnu dokumentaciju (radne spise, dosjee)
.......................................................................................................................
3. Funkcionalni ili pojedinačni plan interne revizije

Potpora su Godišnjem planu i predstavljaju plan dodjeljivanja konkretnih
zadataka.
Sadrže:
- sažetak osnovnih revizijskih postupaka
- vremenski raspored obavljanja aktivnosti revizije
- potrebno pomoćno osoblje

Ne ugroziti redovito odvijanje poslovanja!

PROGRAM INTERNE REVIZIJE
Detaljni postupci i aktivnosti potrebni za ostvarenje plana - Program interne revizije
Sastavni je dio cjelovitog revizijskog priručnika.
Sadrži:
- detaljne korake i procedure tijekom revizije
- testovi koji se moraju provesti
- aktivnosti koje će biti revidirane
- vrijeme kada će se ispitivanje obaviti
- procijenjeno vrijeme trajanja ispitivanja

Sastavlja se nakon provedenog preliminarnog ispitivanja i prikaza
operativnih aktivnosti pojedinog odjela.

Podloga je za praćenje i nadzor postupka revizije i sastavni dio radne
dokumentacije revizora.

Razlikujemo:
a) zatvoreni Program interne revizije – unaprijed pripremljen i
nepromjenjiv, strogo formaliziran
b) otvoreni Program interne revizije – tijekom revizije sadržajno se
dopunjuje

Minimalni elementi Programa interne revizije:
* Naslov
.....naziv i lokacija područja ispitivanja, razdoblje ispitivanja, ime revizora
* Početna izjava
.....opće upute, sažetak ciljeva i područja revizije
* Specifikacija revizijskih postupaka po ciljevima i područjima revizije
.....konkretni revizijski ciljevi, detaljan pregled revizijskih postupaka i
područja ispitivanja


.......................................................................................................................
___________________________________________________________
II. Kritičko ispitivanje poslovanja i prikupljanje revizijskih dokaza
(Faze procesa interne revizije )

- slijedi nakon planiranja pojedinačne revizije i izrade Programa revizije
- Revizor prikuplja, analizira, interpretira i dokumentira informacije
(dokazni testovi u provođenju Interne revizije), koje su podloga
revizijskim rezultatima.

- Tijekom revizije treba prikupiti dovoljnu količinu revizijskih dokaza
(izrada radne dokumentacije), što čini podlogu za pripremu i izradu izvješća revizora.

Revizor treba utvrditi:
* Kakav je formalni propisani sustav?
* Provode li se transakcije u skladu s propisanom politikom i uz
odobrenje managementa?
* Funkcionira li sustav ispravno, sukladno propisanom?
* Iskazuju li se transakcije na način koji omogućuje uvid u kretanje
imovine?
* Jesu li transakcije iskazane u skladu s općeprihvaćenim
računovodstvenim standardima?
* Je li sustav prikladan za provođenje zadovoljavajuće interne kontrole?

---Obavljanje interne revizije---
Pristup obavljanju Interne revizije:
Sustavni pristup – pojedine procese u organizaciji i poduzeću promatra kao sastavne dijelove cjeline, odnosno sustava, s ugrađenim kontrolnim mehanizmima (naglasak na preventivi).

Transakcijski pristup – usmjeren na identifikaciju pogrešnih transakcija (npr. odabir uzorka nekoliko transakcija i utvrđivanje njihovih ispravnosti, bez provjere i vrednovanja kontrola).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
SUSTAVNI PRISTUP
Sustav :

- svrhovita cjelina (povezivanjem njezinih dijelova ostvaruje se smisao,
funkcija i cilj sustava)
- sastoji se od međusobno povezanih dijelova (na određeni način i s
određenim ciljem)
- veze i međuovisnost dijelova, odnosno cjelokupnost odnosa predstavlja
strukturu sustava

Osnovne komponente sustava:

ULAZ--------------OBRADA------------IZLAZ
I (PROCES) I
I I I
I____________KONTROLE_______ I

Sustavni pristup započinje od samog vrha piramide organizacije i
proteže se kroz cijelu organizaciju, po cijeloj njezinoj dubini.

Pokriva sve elemente organizacije: ulaz, proces, izlaz.

Sustavni pristup - Proces interne revizije:

Sustavan proces prikupljanja i ispitivanja dokaza o ekonomskim
događajima i aktivnostima, koji se ostvaruju odgovarajućim postupcima
planiranja, izvođenja i izvješćivanja o rezultatima ispitivanja.

Objekt ispitivanja internog revizora jest skup međusobno povezanih,
interaktivnih dijelova ili podsustava poduzeća koji predstavlja cjelovit
sustav.

Obilježja:
- Osim naknadnog otkrivanja pogrešaka, uključuje i budućnost
(preventivno djelovanje na sprječavanju pogrešaka i prijevara).
- Predstavlja skup unaprijed planiranih i povezanih aktivnosti od vrha
organizacije po cijeloj dubini organizacije, uključujući definiranje
strategije testiranja (snimanje sustava internih kontrola, provjere i ocjene
funkcioniranja internih kontrola).
- Uključuje definiranje tehnika i metoda interne revizije pojedinačno za
svaki predmet revizije, uključuje sustav radne dokumentacije
(dokazivanje provedbe pojedinih aktivnosti utvrđenih programom interne
revizije).

Rezultat sustavnog pristupa:
* konstruktivni prijedlozi poboljšanja sustava internih kontrola
* osiguranje prevencije budućih pogrešaka i prijevara

Sustavni pristup osim posljedica ispituje i uzroke.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
TRANSAKCIJSKI PRISTUP

Transakcijski pristup – usmjeren na identifikaciju pogrešnih transakcija
(npr. odabir uzorka nekoliko transakcija i utvrđivanje njihovih ispravnosti,
bez provjere i vrednovanja kontrola)

Polazi od odabira uzorka nekoliko poslovnih transakcija i utvrđuje njihovu ispravnost.

Razlikujemo:
1) verifikacijski pristup (potvrđivanje stanja)
2) vouching pristup (testiranje: odabir i provjera)

Verifikacijski i vouching pristup su komplementarni pristupi (međusobno
se dopunjuju).

1) Verifikacijski pristup

Utvrđivanje usklađenosti stvarnog stanja s predočenim
...potvrđivanje salda novčanih sredstava od banke
...obavijesti dužnika ili vjerovnika (konfirmacija potraživanja i obveza)
...profesionalna procjena nekretnina i opreme
...fizička provjera koja uključuje fizičko brojanje materijalne imovine

Najčešće se koristi u internoj financijskoj reviziji


2) Vouching pristup (testiranje 'odabir i provjera')

Najčešće se koristi u reviziji poslovanja.
Metodom uzorka odabire se neki poslovni događaj (npr. nabava
dugotrajne imovine) i provodi testiranje cijelog procesa (od početka do
završetka transakcije), s ciljem utvrđivanja je li transakcija ispravno
odobrena i provedena.

Testiranje relativno malog broja transakcija od početka do kraja,
odabranih obično bez primjene metode statističkih uzoraka s ciljem
upoznavanja sustava.

___________________________________________________________
II. Kritičko ispitivanje i prikupljanje revizijskih dokaza
Metode i tehnike Interne revizije

* Bilješke
- opisivanje, jednostavno dokumentiranje činjenica o funkcioniranju
sustava

* Dijagrami tijeka
- grafički prikaz aktivnosti koje se odvijaju prilikom izvršenja nekog posla

* Upitnici o internoj kontroli
- popis pitanja za provjeru sustava Interne kontrole

* Intervju
- prikupljanje informacija pojedinačnim ispitivanjem sudionika procesa

.................................................................................................................................
* Bilješke:
Trebaju dati odgovore na pitanja:
- Koje su funkcije provedene i tko ih je proveo?
- Koji se dokumenti koriste?
- Odakle dokumenti potječu i kome su namijenjeni?
- Kojim su redoslijedom pohranjeni dokumenti?
- Koje se evidencije i gdje vode?

Koriste se kao dopuna ostalim metodama i tehnikama, najčešće dijagramima tijeka.
.................................................................................................................................
* Dijagrami tijeka:

Primjena u internoj reviziji:
- Sredstvo koje osigurava jednostavan i sažet pregled sustava i njegovih ključnih
elemenata.
- Sredstvo pomoću kojeg interni revizor može analizirati sustav i utvrditi njegove jake i
slabe strane.
- Tehnika za oblikovanje novog, učinkovitijeg i djelotvornijeg sustava.
- Vodič za revizora u fazi planiranja i obavljanja interne revizije.

Prikazuje strukturu sustava sa stajališta funkcija, dokumenata, postupaka i izvještaja.
.................................................................................................................................
* Upitnici o internoj kontroli:

Odgovor na pitanje: Koliko je dobar sustav kontrole?
Obuhvaćaju popis pitanja oblikovanih da ustanove postoje li poželjne kontrole.
Oblikovani su tako da postoji po jedan upitnik za svaki glavni transakcijski ciklus.

Način sastavljanja pitanja:
- pitanje formulirano tako da se odgovara s 'DA' ili 'NE' pri čemu 'NE' predstavlja
nedostatak (npr. Provjeravaju li se ulazni računi u odnosu na otpremnicu?).
- pitanje formulirano tako da se u sadržaju pitanja istaknu slabosti sustava, koje bi
kontrole trebale onemogućiti (npr. Može li se roba otpremiti neautoriziranom kupcu?).
.................................................................................................................................
* Intervju:

Provodi se u velikim i složenim organizacijama s brojnim posebnostima, koje je teško obuhvatiti upitnicima.
Potrebno je razvijati partnerski odnos s klijentom:
- identificirati zajedničke organizacijske ciljeve
- savjetovati se s klijentom, slušati njegovo mišljenje
- voditi otvoren razgovor s klijentom o ciljevima revizije
- klijenta informirati o temeljnim nalazima revizije, a njegovo sudjelovanje u reviziji navesti
u izvješću
- dati klijentu preliminarni nacrt izvješća i očekivati njegove prijedloge

.................................................................................................................................
* Testiranje i testovi u procesu interne revizije:

Postupak u prikupljanju, ispitivanju i procjenjivanju informacija, kojim Interni revizor potvrđuje ili ne potvrđuje svoje inicijalno mišljenje o sustavu internih kontrola u poduzeću.
Provodi se u nekoliko koraka:
- definiranje ciljeva testiranja
- provođenje testova
- interpretacija rezultata
- analiza utjecaja rezultata na revizijske ciljeve
- razmatranje moguće potrebe korekcije plana interne revizije

Faza prikupljanja dovoljne količine odgovarajućih revizijskih dokaza i njihovog kompletiranja u radnu dokumentaciju.
Temeljna pretpostavka pripreme i predočavanja izvješća internog revizora.
Potrebno je:
- prikupiti informacije i dokaze o svim činjenicama koje se odnose na cilj i djelokrug
interne revizije
- prikupljene informacije moraju biti: dovoljne, kompetentne, važne i korisne
- sve prikupljene informacije i provedene analize uključiti u radnu dokumentaciju

.................................................................................................................................
KLASIFIKACIJA REVIZIJSKIH TESTOVA

- Testovi upoznavanja ili snimanja sustava
* provode se u preliminarnoj fazi Interne revizije, upoznavanja poslovanja, i polazište
su oblikovanja ostalih testova.

- Testovi podudarnosti ili suglasja
* provjerava se i utvrđuje primjenjuju li se ugrađeni kontrolni mehanizmi u ispitivanom
području

- Dokazni testovi
* nastoji se utvrditi ostvaruju li se ciljevi interne kontrole

- Dvonamjenski testovi

..................................................................................................................................
Temeljne vrste dokaznih testova:
- Neovisni testovi poslovnih događaja
.....Revizor metodom uzoraka provjerava poslovne događaje koji utječu na smanjenje ili
povećanje salda na računima glavne knjige.

- Analitički postupci
.....Revizor izračunava rezultate i uspoređuje s grupacijom, prethodnim razdoblje ili
planom (horizontalna i vertikalna analiza).

- Testovi salda
.....Verifikacija salda koji čine konačno stanje u bilanci i računu dobiti i gubitka.
..................................................................................................................................

Ostali revizijski postupci:

* Inspekcija (pregledavanje, pregled, nadziranje, naknadna kontrola)
* Promatranje (praćenje procesa ili postupaka koji obavljaju drugi, npr. popis robe)
* Ispitivanje (identifikacija, selekcija, analiza, procjena, interpretacija i dokumentiranje
informacija)
* Izračunavanje
* Potvrđivanje (konfirmacija)
* Uspoređivanje
* Usmene konzultacije
* Analitički postupci (proučavanje i usporedba odnosa financijskih i nefinancijskih
podataka ...)
__________________________________________________________________________

ODABIR I UZIMANJE UZORAKA

Revizijski uzorak predstavlja način i sredstvo za provođenje revizije.

Prema načelu racionalnosti troškovi prikupljanja revizijskih dokaza moraju biti niži od korisnosti informacija koje se prikupljaju.

Odabire se reprezentativni broj transakcija (uzorak) koje posjeduju konzistentne karakteristike zajedničke s ukupnom populacijom (statistička masa), koja je predmet Interne revizije.

Analizom uzorka donosi se zaključak o obilježjima uzorka, iz čega se izvodi zaključak o cijelom skupu, odnosno populaciji.

Stupanj vjere u proces unutarnje kontrole određuje detaljnost i obuhvat Interne revizije.

Veličina uzorka ovisi o ocjeni internih kontrola i očekivanim problemima.

Razlikujemo:
- statistički uzorak – odabir po 'ključu' ili korištenjem statističkih ili matematičkih metoda
- nestatistički uzorak – uzorak temeljem profesionalne prosudbe revizora

Uobičajeno revizor kombinira nestatistički (nasumični) i statistički izbor uzorka.


REVIZIJSKI DOKAZI

Dokazni materijal su sve prikupljene činjenice i informacije o objektu i predmetu revizije, koje revizor prikupi i koristi pri ispitivanju usklađenosti poslovanja s unaprijed utvrđenim kriterijima za ocjenu njihove realnosti i objektivnosti.

Revizijski dokazi moraju imati odgovarajuća kvalitativna i kvantitativna obilježja, a prikupljaju se u svim fazama interne revizije.

Revizor mora prikupiti dovoljno odgovarajućih dokaza, pomoću odgovarajućih revizijskih postupaka, kako bi potvrdio ili potkrijepio revizijski nalaz i mišljenje.

Revizijski dokazi povezuju ciljeve i testove revizije s jedne strane, te nalaze i mišljenje revizije s druge strane.

Revizijski dokazi su podloga za donošenje zaključaka.

Na prosudbu o dovoljnoj količini revizijskih dokaza utječu:
* koncept značajnosti i rizik revizije
* ekonomski čimbenici
* veličina i obilježje statističke mase (populacije)

Obilježja kvalitete revizijskih dokaza:
* značajnost – relevantnost revizijskom cilju koji se testira
* izvor – vanjski dokazi su pouzdaniji nego unutarnji
* vrijeme prikupljanja – pouzdaniji su dokazi što su bliže datumu bilance
* objektivnost – pouzdaniji su dokazi koji se mogu rekonstruirati


REVIZIJSKI NALAZI

Revizijski nalazi predstavljaju relevantno iznošenje činjenica koje su interni revizori utvrdili na temelju dokaza, a tijekom procesa provođenja revizije (prikupljanja, ispitivanja i ocjene informacija, te testiranja).

U revizijskim nalazima potrebno je utvrditi uzroke odstupanja.

Značajni revizijski nalazi su oni nalazi koje je potrebno navesti u revizijskom izvješću i koji na najbolji način daju prikaz stanja i poslovanja revidiranog područja.


Revizijski dokazi – veza između predmeta i nalaza interne revizije:

PREDMET INT.REV. ----> DOKAZI INT.REV. ----> NALAZI INT.REV.


Revizijski nalazi – veza između revizijskih dokaza i izvješća interne revizije:

DOKAZI INT.REV. ----> NALAZI INT.REV. ----> IZVJEŠĆE INT.REV.

.................................................................................................................................
RADNA DOKUMENTACIJA

Radna dokumentacija internog revizora oblikuje se za pojedine procedure i pokriva cjelokupni postupak interne revizije.

Radna dokumentacija je dokaz o informacijama koje se ispituju, metodama i tehnikama koje su korištene.

Radna dokumentacija je potpora revizoru pri sastavljanju izvješća i oblikovanju mišljenja.

U radnoj dokumentaciji sadržani su dokazi, pomoću kojih se dokazuje da je revizija zaista obavljena i da je obavljena korektno.

Radna dokumentacija olakšava raspodjelu i koordinaciju revizijskog posla, te nadzor rada članova revizijskog tima.

Radna dokumentacija vlasništvo je revizora i predstavlja sredstvo komunikacije (govori tko, što, kada, kako, gdje i zašto je radio).

9 pravila (standarda) za sastavljanje radne dokumentacije:

1) svaki radni spis treba biti sastavljen tako da je vidljiv izvor informacija koje se ispituju i
svrha testiranja,
2) svaki radni spis mora biti jasno označen brojem ili sličnim usvojenim načinom
označavanja,
3) radni spisi trebaju biti na odgovarajući način organizirani i indeksirani,
4) kada se koristi tehnika intervjua, radni spis treba sadržavati datum i mjesto (odjel)
intervjuiranja, ime i naziv radnog mjesta sugovornika, te sažetak rezultata intervjuiranja,
5) u specifičnim područjima revizijskog ispitivanja potrebno je sastaviti bilješku o
zahtjevima za angažiranjem stručnjaka, izostanku korektivnih akcija managementa ili
složenijim rezultatima pojedinih testova,
6) sve testovima potvrđene slabosti, nedostatke, propuste i nesuglasja treba jasno
naznačiti u radnom spisu,
7) u radnim spisima treba istaknuti sve informacije koje se odnose na revizijski cilj,
8) sve korištene simbole u radnom spisu treba primjereno opisati,
9) svaki radni spis treba biti završen, ne smije sadržavati otvorene stavke ili neodgovorena
pitanja.

Organizacija radne dokumentacije:
a) Stalni (Trajni) registar (dosje) – informacije koje imaju važnost u prošlim događajima,
ali su važne i za revizorovo ispitivanje u budućnosti
(imaju trajnu vrijednost)
b) Tekući registar (dosje) – uključuje sve radne spise prikupljene tijekom procesa revizije

Međusobna povezanost radne dokumentacije ostvaruje se odgovarajućim oznakama (indeksi).


STALNI REGISTAR (trajni dosje)

Sadrži ključne politike, procedure, organigrame i dokumente.
Ustrojava se temeljem upitnika u postupku preliminarnog ispitivanja.
Omogućuje novom osoblju spoznaju o načinu funkcioniranja pojedinog odjela i poduzeća kao cjeline.
Jedna od važnih podloga budućim revizijama.

TEKUĆI REGISTAR (tekući dosje)

Fizički je (uobičajeno) odvojen od Stalnog registra.
Najčešće nema standardiziran oblik i sadržaj.
Sadrži:
- radne spise sastavljene tijekom provođenja pojedine revizije
- revizijsko izvješće

=================================================================
__________________________________________________________________________

III. Izvješćivanje o obavljenoj internoj reviziji

* RAZRADA OTKRIĆA

Razrada otkrića Interne revizije:
- Otkrića Interne revizije pokazuju stvarno stanje (ono što jest) u odnosu na očekivano
stanje (ono što bi trebalo biti).

- Svrha razrade otkrića - osigurati potporu svakog otkrića u činjenicama i jasno
prezentiranje otkrića managementu.

- Potrebno je nastojati kvantificirati otkrića Interne revizije.

Otkrića Interne revizije mogu biti:
a) Povoljna
b) Nepovoljna

a) Povoljna otkrića
.....zahtijevaju znatno manje razrade i objašnjenja
.....jednako su važna za rezultat revizije
.....revizor odlučuje o njihovom uključivanju u Izvješće

b) Nepovoljna otkrića
....osnova za preporuke

Tipovi otkrivenih nedostataka (nepovoljnih otkrića):
....Propusti (djelatnici rade na neodgovarajući način ili nepravovremeno)
....Slabosti procedura i sustava (ukazuju na neučinkovitost)
....Neodgovarajuće aktivnosti (slab ili nepostojeći nadzor)
....Neispravne aktivnosti (kao posljedica neznanja ili nepoštivanja procedura)

Radni dokument za razradu otkrića revizije
- Pomaže revizoru da ne pogriješi u prenaglom i brzopletom donošenju zaključaka.
- Opisuje prirodu problema, usmjerava na bitne elemente otkrića.

Odgovara na pitanja:
- Kakva je situacija (problem)?
- Kakva bi situacija trebala biti?
- Zašto postoji razlika?
- Koji su rezultati?
- Kakve su implikacije?
- Što je moguće učiniti da bi se situacija ispravila?

Procedure i prakse
Procedure – upute višeg managementa upućene operativnim managerima sa svrhom ostvarenja ciljeva.

Prakse – način obavljanja radnji.

Interni revizor utvrđuje:
- je li neka procedura dovoljna
- je li praksa odgovarajuća

Sedam koraka procesa razmišljanja o otkrićima:
1) Identifikacija problema.
2) Opis problema (Koliko je velik? Gdje? Kada? Koliko često?).
3) Navođenje mogućih uzroka. Objašnjava li uzrok situaciju djelomično ili potpuno?
4) Utvrđivanje mogućih pravaca djelovanja s ciljem uklanjanja problema.
5) Provedba 'što ako?!' vježbi. Što bi moglo krenuti loše glede predložene mjere?
6) Odabir najboljeg djelovanja.
7) Preporuka procedura ili kontrolnih mjera koje moraju osigurati provedbu najboljeg
djelovanja.

Kvantitativno mjerenje rezultata
- kvantificiranjem otkrića Interni revizor dobija na uvjerljivosti prema managementu,
- otvara put ka shvaćanju potrebe djelovanja,
- ne propovijeda, ne upire prstom na krivca i ne inzistira na djelovanju,
- ne gubi kredibilitet iznošenjem otkrića koja nisu zasnovana na činjenicama i nisu
obuhvatila sve aspekte.

Faze procesa izvješćivanja:
- Priprema nacrta revizorskog izvješća polazeći od definiranih revizorskih ciljeva;
- Pregled nacrta revizorskog izvješća od strane rukovoditelja područja koje se revidira, koji
mora primjedbe na nacrt revizorskog izvješća dati u određenom roku (održavanje
sastanaka i komunikacija između svih osoba uključenih u proces);
- Konačan sastanak radi usklađivanja stavova i postizanja sporazuma;
- Uvažavanje/unošenje primjedaba i stajališta rukovoditelja revidiranog područja u izvješće;
- Izrada konačnog revizorskog izvješća i sporazumnog plana aktivnosti;
- Izdavanje konačnog izvješća i njegova raspodjela;
- Praćenje izvršenja aktivnosti managementa.


SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA

Izvješće Internog revizora:

- Proizvod procesa Interne revizije,
- Nositelj mišljenja, preporuka i savjeta Internog revizora o obavljenoj reviziji,
- Sredstvo komunikacije između revizora i zainteresiranih korisnika.


Revizor izražava mišljenje u obliku dijagnoze i prijedloga, pri čemu dijagnoza predstavlja sintetičan pregled nad revidiranom pojavom ili ocjenu stanja revidiranog postupka, a prijedlog se odnosi na mjere koje treba poduzeti management kako bi se eliminirali uočeni nedostaci i povećala efikasnost poslovanja.

KARAKTERISTIKE IZVJEŠĆA INTERNOG REVIZORA:
- Obuhvaća ocjenu cjeline (dijela) poslovanja s naglaskom na djelovanju sustava internih
kontrola.
- Sadrži prijedloge za otklanjanje slabosti i moguća poboljšanja.
- Omogućava praćenje realizacije preporuka za kvalitetnije poslovanje koje su sadržane u
izvješću internog revizora.
- Usmjereno je različitim razinama uprave, nadzornom odboru i ostalim internim
korisnicima.
- Javno se ne objavljuje.
- Manje je formalizirano od izvješća eksternog revizora i u pravilu sadrži poglavlja (uvod,
svrha, djelokrug, mišljenje, nalaz s preporukama za buduće poslovanje).


INTERNI REVIZORI
'Oči i uši menadžmenta',

'Produžena ruka menadžmenta'Sastavljanje izvješća

I. Vrste izvješća Internog revizora
II. Ciljevi i korisnici izvješća interne revizije
III.Oblik i sadržaj izvješća interne revizije
IV. Pravila sastavljanja izvješća interne revizije
V. Standardi priopćavanja rezultata
..................................................................................................................................

I. Vrste izvješća Internog revizora:

- Konačno izvješće Internog revizora
- Godišnje izvješće interne revizije
- Kvartalno izvješće interne revizije
- Mjesečno izvješće interne revizije
- Izvješće o rezultatima preliminarnog ispitivanja
- Privremeno izvješće interne revizije
- Sažeta izvješća
- Izvješće o praćenju ostvarenih rezultata
- Izvješće o otkrivanju prijevara
- Usmena izvješća
- Izvješće o ocjeni rada internih revizora

..................................................................................................................................

II. Ciljevi i korisnici izvješća interne revizije

- Predložiti i poticati promjene
- Osigurati razumijevanje internih kontrola
- Osigurati akciju sukladno preporukama interne revizije
- Suočiti management s problemima
- Dokumentirati rezultate revizorovog rada

Korisnici izvješća interne revizije:
- Članovi organizacije koji mogu osigurati razmatranje sadržaja izvješća s dužnom
pažnjom:
......manageri organizacijskih jedinica koje se ispituju (u mogućnosti su inicirati
korektivnu akciju i osigurati njezino provođenje),
......operativna razina upravljanja,
......eksterni revizor i dr.

Managerima na višoj razini dostavlja se sažetak izvješća.

..................................................................................................................................

III.Oblik i sadržaj izvješća interne revizije

Sukladno potrebama managementa, prihvatljivo svim korisnicima.
Odgovoriti na pitanja: Tko su korisnici izvješća? Što trebaju ili žele znati?

Oblik izvješća:
- raspored odjeljaka mora biti logičan i pregledan i osigurati lako snalaženje,
- revizijski nalazi trebaju biti predočeni po važnosti ili segmentima revizije,
- revizijske nalaze treba predočiti na razumljiv način.

Sadržaj formalnog izvješća interne revizije:
* Sažetak - Jednostavni iskaz top-managementu, kratak i objektivan sažetak ukupnog
izvješća
* Uvod - Opće informacije o poduzeću, odjelu koje se ispituje,
Informacija je li revizija redovita ili inicirana od managementa,
Podaci potrebni za razumijevanje sadržaja,
Osvrt na prethodne revizije i značajna otkrića
* Svrha - Svrha ili cilj revizije navode se u posebnom odjeljku, dovoljno detaljno kako bi
čitatelj bio upoznat s prirodom projekta i što može očekivati
* Djelokrug - Obujam (opseg), odnosno granice ispitivanog područja i razdoblje ispitivanja
* Mišljenje - Revizorova ukupna prosudba aktivnosti koja je bila predmetom revizije,
može uključivati samo slabosti i nedostatke, ali može sadržavati i pozitivne
nalaze i mišljenja
* Nalazi - Otkrića koja predstavljaju sponu između ciljeva, obujma i mišljenja interne
revizije, podloga izražavanju mišljenja.
- Ukoliko nalazi zadovoljavaju unaprijed definirane kriterije u izvješću se navode
povoljna otkrića.
- Ako postoji razlika između očekivanih i stvarnih nalaza sadržaj otkrića bit će
znatno veći, a otkrića nepovoljna.

__________________________________________________________________________

..................................................................................................................................

IV. Pravila sastavljanja izvješća interne revizije

Točnost (objektivnost) – uvijek
Jasnoća (razumljivost) – mislite na čitatelja
Konciznost (sažetost) – izbjegavajte nepotrebnu rječitost
Vremenski okvir (pravodobnost) – aktualna izvješća privlače pozornost
Ton (konstruktivnost) – profesionalan i managerski


..................................................................................................................................
Točnost
- Točno glede činjenica, statističke obrade i definiranja problema.
- Revizijski nalazi, zaključci i preporuke ne smiju sadržavati predrasude.
- Svaka referenca, otkriće ili statistika mora biti zasnovana na specifičnim dokazima.
- Točnost također znači niti precijenjeno, niti podcijenjeno (izbjegavati riječi 'malo',
'nekoliko', 'mnogo').
- U izvješće treba uključivati brojeve i statističke pokazatelje s ciljem pomoći čitatelju
shvatiti značenje problema.

..................................................................................................................................
Jasnoća
- Objektivan i izravan, uredan i logičan način priopćavanja otkrića i zaključaka.
- Jasnoća zahtijeva potpuno vladanje revizijom.
- Priopćavanje zamisli korištenjem jezika i pojmova koje čitatelji razumiju.
- Jasno izražavanje veličine problema i poziv na djelovanje.

..................................................................................................................................
Konciznost
- Izvješće revizije mora biti onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje njegovih ciljeva,
ništa dulje od toga.
- Potrebno je izbjegavati izražavanje misli dugim, mukotrpnim i rječitim rečenicama.
- Sažeta izvješća usmjerena su cilju i izbjegavanju nepotrebnih pojedinosti.

..................................................................................................................................
Vremenski okvir (pravodobnost)
- Pravodobna izvješća su ona koja su sastavljena i predočena bez kašnjenja, te
omogućuju poduzimanje pravodobne i učinkovite akcije.
- Revizor, tijekom svog rada, može distribuirati i radna izvješća u slučaju potrebe hitnog
djelovanja.
- Privremena izvješća, pismena ili usmena, priopćavaju osjećaj hitnosti i time poštuju
standarde unutrašnje revizije, ona su pravovremena.


.................................................................................................................................
Ton (konstruktivnost)
- Svojim sadržajem i stilom treba biti pomoć, podrška i poticaj organizaciji u pronalaženju
poboljšanja.
- Ton mora biti profesionalan, ne bi trebalo identificirati pojedince ili isticati pogreške.
- Naglasak treba biti na poboljšanjima i konstruktivnim prijedlozima rješavanju problema.
- Istim konstruktivnim tonom treba izvijestiti i o pozitivnim otkrićima.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

V. Standardi priopćavanja rezultata

Sedam je osnovnih smjernica što se odnose na vrstu, sadržaj i svojstva izvješća: [1]

1) Nakon što je revizija provedena, treba se sastaviti potpisano pismeno izvješće. Mogu
se također sastavljati i privremena izvješća ili usmena koja se mogu priopćavati
formalno ili neformalno.
2) Prije izdavanja konačnog pismenog izvješća, revizor bi na odgovarajućoj razini
menadžmenta trebao razmotriti zaključke i preporuke.
3) Izvješća bi morala biti objektivna, jasna, koncizna, konstruktivna i pravovremena.
4) Izvješća bi trebala predstaviti svrhu, obujam i rezultate revizije. Ako je to povoljno,
ona bi trebala sadržavati i mišljenje revizora.
5) Izvješća mogu sadržavati preporuke za potencijalna poboljšanja i mogu ukazivati na
zadovoljavajući učinak i korektivne mjere.
6) Preporuke odjela ili funkcije koje se bile predmet revizije mogu biti uključene u izvješće.
7) Direktor unutrašnje kontrole bi trebao razmotriti i odobriti konačno izvješće revizije i
odlučiti kome ono mora biti dostavljeno.

[1] Alexander Hamilton Institute, Interna revizija – ključ financijskih i operativnih poboljšanja u poslovanju, prijevod s engleskog jezika, Zagreb, Potecon 1998.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V. Praćenje rezultata interne revizije


Odjel Interne revizije:
- nadzire neovisnost i objektivnost revizijskih izvještaja internih revizora,
- prati provođenje preporuka i korektivnih mjera,
- analizira postignute rezultate i posebno razmatra izvještaje koje menedžment nije
prihvatio ili po njima nije postupio.

Praćenje rezultata Interne revizije jest ispitivanje:
- Jesu li poduzete mjere i aktivnosti iz preporuka Interne revizije?
- Jesu li postignuti željeni rezultati?
- Je li management svjestan rizika nepoduzimanja korektivnih akcija?

Posljednja faza Interne revizije nekog poslovnog područja:
* Rukovoditelji organizacijskih jedinica ispitivanog poslovnog područja, nakon što su
primili Izvješće Interne revizije, u suradnji sa svojim kolegama, pripremaju pisani
Plan provođenja korektivnih mjera.
* Pisani plan korektivnih mjera dostavljaju rukovoditelju Interne revizije.
* Rukovoditelj Interne revizije Plan može prihvatiti ili vratiti na modifikaciju.

Plan provođenja korektivnih mjera
Plan provođenja korektivnih mjera za svaki utvrđeni nedostatak sadrži:
- planirane korektivne mjere
- osobe odgovorne za provedbu pojedine korektivne mjere
- procjena kada se mogu očekivati rezultati provedenih korektivnih mjera

Plan provođenja korektivnih mjera predstavlja:
- okvir za definiranje potrebnih resursa
- servis, pomoć i podrška ispitanicima u postizanju zajedničkih ciljeva

Svrha praćenja rezultata:
I Utvrditi jesu li ispravljene uočene nepravilnosti?
II. Utvrditi je li poduzetim mjerama otklonjena mogućnost ponovnog nastanka istih
nepravilnosti?
......Predložene mjere su poduzete i problem je riješen.
......Poduzete su predložene mjere, ali se njima nije riješio problem.
......poduzima mjere, ali nije razumio preporuku revizora.
......Management ne poduzima mjere.

Cilj praćenja rezultata:
* Pravodobno uočavanje zastoja ili devijacija i poduzimanje određenih aktivnosti i radnji.
* Poticaj planiranju i pokretanju novog ciklusa interne revizije nekog drugog poslovnog
područja.
* Potvrđivanje Interne revizije kao trajnog i kontinuiranog tijeka akcija usmjerenih ka
zajedničkom cilju.


- Voditelji revidiranog područja sastavljaju Izvješće o poduzetim mjerama.
- Izvješće predstavlja potvrdu o poduzetim mjerama.
- Procjenjuje se primjerenost i uspješnost poduzetih mjera.
- Prema tablici preporuka navodi se je li preporuka provedena u cijelosti, djelomično ili nije
provedena.
- Dokumentacija o praćenju rezultata provedene revizije predstavlja sastavni dio radne
dokumentacije projekta Interne revizije.

EKSTERNA REVIZIJA - versus - INTERNA REVIZIJA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Reviziju financijskih izvještaja * Internu reviziju uglavnom provode osobe
provode eksterni revizori. zaposlene u poduzeću.
- Usmjerena ispitivanju financijskih * Ispitivanje i ocjena cjelokupnog poslovanja
izvještaja. poduzeća.
- Izražava mišljenje o realnosti i * Izražava mišljenje i preporuke o usklađenosti
objektivnosti financijskih izvještaja. s postavljenim kriterijima.
- Štiti interese vlasnika kapitala. * Desna ruka managementa.
- Osigurava vjerodostojne * Usmjerena ostvarenju postavljenih
informacije za potrebe upravljanja. ciljeva poslovanja.
- Ciljevi se isprepliću s ciljevima * Ciljevi se isprepliću s ciljevima
interne revizije. eksterne revizije.
- Značajan dio rada interne revizije * Dio rada eksterne revizije interna
iznimno je koristan eksternoj reviziji. revizija koristi u svom radu.
- U velikoj mjeri standardiziran proces * Uglavnom nema standardiziran
provođenja. proces provođenja.
- Obveza provođenja regulirana * Provodi se zbog kvalitetnijeg
zakonima. i uspješnijeg upravljanja.
- U radu uglavnom primjenjuje * U radu se služi sustavnim pristupom.
verifikacijski pristup.


Suradnja eksternog i internog revizora

Odgovornost za izražavanje mišljenja o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja snosi eksterni revizor.
Eksterni revizor odlučuje hoće li se i u kojoj mjeri koristiti rezultatima rada internog revizora.
Korištenjem rezultatima rada Interne revizije smanjuje se obujam aktivnosti eksternog revizora, ali se ne mijenja razina odgovornosti za izraženo mišljenje.
Nužna je koordinacija rada interne i eksterne revizije, što je regulirano standardima interne revizije.
Koordinacija rada interne i eksterne revizije usmjerena je postizanju primjerenog obuhvata revizije i izbjegavanju nepotrebnih ponavljanja aktivnosti i poslova.INTERNA REVIZIJA - INTERNA KONTROLA

Interna kontrola i Interna revizija razlikuju se prema postupku djelovanja.

Interna kontrola preventivni (prethodni) je nadzor obavljanja procesa i otklanjanja grešaka.

Interna revizija naknadni je nadzor funkcioniranja sustava internih kontrola i ostvarenja poslovne izvrsnosti.

KONTROLING_________________________INTERNA REVIZIJA
- Okrenut je budućnosti. * Usmjerena na nastale poslovne događaje.
- Svakodnevno prisutan u poslovanju. * Korektivne je prirode.
- Usmjeravanje kroz koordinaciju * Usklađivanje s kriterijima.
i integraciju managerskih funkcija. * Provodi se prema standardima.
- Ispituje usklađenost ostvarenja s planovima.* Neovisna služba odgovorna
- Odgovoran izvršnom managementu. Upravi ili Revizorskom odboru.
- Izvješćuje dnevno, tjedno, mjesečno, * Izvješćuje povremeno, polugodišnje i
polugodišnje, godišnje. godišnje.-


- 18:22 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.