100% CRNA GOSPODARSKA KRONIKA!!!

26.07.2005., utorak

POLITIČKI KRIMINAL U HRVATSKOJ- LIPANJ-SRPANJ 2005

Radio101: Sanader ugovorio kupovinu krama-aviona u SAD

Ocjena korisnika: / 0

Napisao Administrator
22.07.2005
Dok se ovih dana razvija teorija o suvišnosti i nesiplativosti ratnog nam zrakoplovstva, s druge strane bare sklapaju se novi ugovori na tom planu. Hrvatska je vlada obe$ala SAD-u da $e do 2010. godine kupiti 15 starih aviona F-16, koje $emo platiti 70 milijuna dolara, piše Jutarnji list.
Cilj kupovine je postupna zamjena MIG-ova 21, koje posjeduje naše ratno zrakoplovstvo. Kako doznaje ovaj dnevnik, o kupovini eskadrile F-16 razgovaralo se za vrijeme posjeta premijera Sanadera SAD-u.
Prema rije%ima Antona Tusa, šefa hrvatske misije pri NATO-u, Hrvatska bi kupovinom borbenih aviona ubrzala realizaciju Strateškog pregleda obrane i plana razvoja Oru·anih snaga, a ameri%ki borbeni avioni bili bi korišteni za nadziranje zra%nog prostora.
Vrhovni zapovjednik oru·anih snaga predsjednik Stipe Mesi$ potvrdio je tu informaciju i istaknuo da je to ve$ stara pri%a, te da se još od završetka rata u Hrvatskoj razgovara o nabavci aviona F-16.S. Dalmacija: Politbiroi u (tr·i nom) gospodarstvu

Ocjena korisnika: / 0

Napisao Administrator
22.07.2005
Neovisno o tomu koja je stranka ili koalicija bila na vlasti, sve dosadašnje vlade bratski slo·no su se dr·ale jedne konstante u svome djelovanju — potpuno naopake gledano iz optike suvremenih kapitalisti%kih dr·ava, ali i potpuno prirodne u politi%kom i mentalnom sklopu bivših socijalisti%kih dr·ava: kao vrag od tamjana bje·ale su od poslova i zadataka koji su im trebali biti osnovni posao, a otimale se za upravlja%ke poslove u sferama gdje je njihova dirigentska uloga bila nepo·eljna i štetna. To osobito vrijedi za gospodarstvo, gdje su pri%injene štete i te kako opipljive, a njihove posljedice dalekose·ne..

Saznaj vi e ...

S.Dalmacija: Umirovljenici - Prevareni smo!

Ocjena korisnika: / 0

Napisao Administrator
22.07.2005
Eini se da je jedan od na%ina da umirovljenici ostvare svoja prava jedino prosvjed, jer o%ito je kako je politi%ko organiziranje postalo besmisleno nakon ovako odraene uloge njihovih predstavnika.


"Mi smo ovce i zato $emo uvik loše pro$!" - zaklju%io je Ante Perkov, još jedan od ogor%enih umirovljenika.


Grad ima svoje probleme, pa tko $e još i na umirovljenike misliti? Te su misli odavale lica okupljenih na splitskoj Rivi, koji svoje debate odr·avaju na klupicama u hladu palmi nakon što su ih vlasnici kafi$a potjerali sa štekata jer im kvare imid·...


Zadnje a·uriranje ( 22.07.2005 )
Saznaj vi e ...

HINA: Istraga protiv Ea%i$a, Feren%aka...

Ocjena korisnika: / 0

Napisao Administrator
18.07.2005
Za studente- po%etnike na kriminalistici dosta je do$i do Markova trga i u središtu su svakog iole va·nijeg kriminala u zemlji, odnosno odluka da se ne procesuira kriminal. Valjda istrage ne$e stati samo na gorenavedenim imenima, ve$ $e se krenuti i od neustavnih zakona, radnji još od 90-e godine....
Zadnje a·uriranje ( 18.07.2005 )
Saznaj vi e ...

V. List: Vlada planira dokraj%iti Hrvatsku!

Ocjena korisnika: / 0

Napisao Administrator
18.07.2005
Baš kad sam postigao preliminarni dogovor s jedni od najkorektnijih i najspimati%nijih gradona%lenika u našoj Domovini oko suradnje s otvaranjem i etabliranjem tr·išta kapitala za poduzetnike, Vlada me je još jednom dotukla svojom beš%asnom radnjom oko predaje Hrvatske i hrvata u ruke tudjinaca. Ve$ mi je zlo od ukupne koli%ine mediokriteta medju stanovnicima Zagreba i Splita koji su neinformirani, neobrazovani i nepotpuni u bilko kojoj pozitivnoj sposobnosti, ali zato - ZNAJU SVE!!!! ALI BAŠ SVE!!! I ne prepoznaju ništa....
Zadnje a·uriranje ( 18.07.2005 )
Hina: Vlada progurala rebalans prora%una
Index: EU odbila amaterski plan strategije razvoja RH
Vjesnik: Krive dotrajale politi%ke i upravlja%ke strukture
V. list: Kamatari vladaju Hrvatskom

------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Dalmacija: Politbiroi u (tr·i nom) gospodarstvu

Ocjena korisnika: / 0
Lo eOdli%no
Napisao Administrator
22.07.2005
Neovisno o tomu koja je stranka ili koalicija bila na vlasti, sve dosadašnje vlade bratski slo·no su se dr·ale jedne konstante u svome djelovanju — potpuno naopake gledano iz optike suvremenih kapitalisti%kih dr·ava, ali i potpuno prirodne u politi%kom i mentalnom sklopu bivših socijalisti%kih dr·ava: kao vrag od tamjana bje·ale su od poslova i zadataka koji su im trebali biti osnovni posao, a otimale se za upravlja%ke poslove u sferama gdje je njihova dirigentska uloga bila nepo·eljna i štetna. To osobito vrijedi za gospodarstvo, gdje su pri%injene štete i te kako opipljive, a njihove posljedice dalekose·ne..

Neovisno o tomu koja je stranka ili koalicija bila na vlasti, sve dosadašnje vlade bratski slo·no su se dr·ale jedne konstante u svome djelovanju — potpuno naopake gledano iz optike suvremenih kapitalisti%kih dr·ava, ali i potpuno prirodne u politi%kom i mentalnom sklopu bivših socijalisti%kih dr·ava: kao vrag od tamjana bje·ale su od poslova i zadataka koji su im trebali biti osnovni posao, a otimale se za upravlja%ke poslove u sferama gdje je njihova dirigentska uloga bila nepo·eljna i štetna. To osobito vrijedi za gospodarstvo, gdje su pri%injene štete i te kako opipljive, a njihove posljedice dalekose·ne.
Primjera je napretek, a svi oni bjelodano pokazuju da je proglašenje demokratske graanske dr·ave uglavnom ostalo na razini deklaracije. U stvarnosti je politi%ko-komandni i partijsko-kontrolni sustav upravljanja dr·avom i društvom u razdoblju socijalizma ostao ne samo duboko usaen u svijest graana i politi%kih elita ve$ je nastavio funkcionirati kao dominiraju$i model ponašanja u politi%koj praksi.
Tako su se, umjesto izgradnje efikasne pravne dr·ave utemeljene na poštovanju zakona, neovisnog i profesionalnog pravosua, u%inkovite dr·avne uprave, profesionalne policije, te jasnih i %vrsto šti$enih pravila tr·išne utakmice u gospodarskoj sferi, naše vlade redom vrijedno bavile posve suprotnim zada$ama, grozni%avo nastoje$i odr·ati na ·ivotu politbirovski direktivni model politi%kog ·ivota. Formalno rezolutno odba%en i prezren, a stvarno tako drag i mio svim politi%kim elitama.
Dosadašnji skor je debelo negativan, kako u vrlo lošem politi%kom i mentalnom stanju nacije, ponajprije zbog iznevjerenih nada i o%ekivanja od uspostave demokracije, što se u praksi pretvorilo u primitivnu partitokraciju, tako i po poraznim gospodarskim posljedicama. Posve logi%nim s obzirom da je politi%ko upravljanje privredom bilo glavni razlog potkopavanja ekonomske odr·ivosti prakti%ki svih socijalisti%kih sustava.
Uglavnom, trude$i se svim silama raditi upravo ono što nikako ne bi smjele, a nipošto ono što bi obvezno morale, naše su vlade uspjele podbaciti cijelu pregršt klipova pod kota% bolje budu$nosti Hrvatske i njezinih graana. Umjesto izgradnje i u%vrš$ivanja pravne dr·ave, ve$ dugi niz godina svjedo%imo jedino u%vrš$ivanju dr·ave pod%injene politi%koj volji trenuta%ne vlasti. Umjesto vladavine zakona koji jednako vrijede za sve, imamo vladavinu politi%ke podobnosti, koja danas jedne, a sutra druge izuzima od dosega zakona. Umjesto neovisnog i efikasnog pravosua, imamo tromi pravosudni sustav umoran od politi%kih upletanja. Umjesto profesionalne policije, uporno se reproducira model postavljanja politi%ki podobnih rukovodnih vertikala. Umjesto u%inkovite dr·avne uprave, imamo naju%inkovitiji mehanizam za proizvodnju novih kancelarijskih stolova i radno zbrinjavanje zaslu·nih strana%kih kadrova. Na koncu, umjesto uspostave jasnih pravila slobodne tr·išne utakmice, u praksi je stvoren mutni paralelni sustav za namještanje poslova "svojim" ljudima i poduze$ima.
Sve u svemu, dosadašnje vlade ne samo da nisu odradile svoje glavne zada$e na izgradnji politi%ke i dr·avne infrastrukture demokratske dr·ave slobodnoga tr·išta ve$ su u%inile sve da se taj projekt opstruira u korist o%uvanja politi%ko-komandnog sustava vladanja. Pritom je jedina "demokratska" razlika u tomu što umjesto jednog partijskog politbiroa, danas imamo njih nekoliko. No, posve je sigurno da nemamo ni trunke volje u njihovim vrhuškama da se partijsko-komandni na%in voenja dr·ave kona%no dokine i zamijeni izgradnjom %vrstih i stabilnih demokratskih institucija, uspostavom vladavine zakona i profesionalnih standarda u obavljanju svih dr·avnih poslova, izuzev na najvišoj rukovodnoj razini koja pripada politici.
Kakve veze sve re%eno ima s aktualnim neveselim gospodarskim stanjem? Goleme! Izbjegavaju$i raditi poslove koje dr·ava u suvremenim kapitalisti%kim zemljama radi, naše su vlade svojski radile ono %ime su dr·avne vrhuške ekonomski pokopale socijalizam kao odr·iv sustav: gr%evito su nastojale zadr·ati u rukama kontrolu nad poduze$ima, pravo da im postavljaju podobne direktore, politi%ki odreuju "najbolje" pravce razvoja, biraju "najbolje" partnere za privatizaciju, strana%ki procjenjuju kad neka tvrtka treba i$i u ste%aj, a kad u sanaciju... Pravo da voluntaristi%ki bucaju i ignoriraju ekonomske zakone u korist "politi%kih procjena", dok se vr% ne razbije i ceh stigne na naplatu. Radnicima, ne njima! Prekju%er u Obrovcu, ju%er u Koteksu, Dalmi, Diokomu, Viktoru Lencu, danas u Sljemenu, Śeljezari Sisak, sutra u škverovima...
Izvor: Slobodna Dalmacija

S.Dalmacija: Umirovljenici - Prevareni smo!

Ocjena korisnika: / 0
Lo eOdli%no
Napisao Administrator
22.07.2005
Eini se da je jedan od na%ina da umirovljenici ostvare svoja prava jedino prosvjed, jer o%ito je kako je politi%ko organiziranje postalo besmisleno nakon ovako odraene uloge njihovih predstavnika.


"Mi smo ovce i zato $emo uvik loše pro$!" - zaklju%io je Ante Perkov, još jedan od ogor%enih umirovljenika.


Grad ima svoje probleme, pa tko $e još i na umirovljenike misliti? Te su misli odavale lica okupljenih na splitskoj Rivi, koji svoje debate odr·avaju na klupicama u hladu palmi nakon što su ih vlasnici kafi$a potjerali sa štekata jer im kvare imid·...


PRVOG dana nakon formiranja gradske vlasti u Splitu koju, uz HDZ, Listu Velog Mista i HSP, %ine i %lanovi Hrvatske stranke umirovljenika, splitski umirovljenici ostali su zate%eni, ljutiti i nadasve razo%arani onim što se dogodilo na konstituiraju$oj sjednici Gradske skupštine.


Naime, postavlja se pitanje zbog %ega je njihov HSU, za koji je glasala ve$ina splitskih umirovljenika, umjesto lijeve, SDP-ove opcije, podr·ao HDZ-ovu koaliciju.


Pod palmama na splitskoj Rivi, skupina umirovljenika po·alila se lutaju$em reporteru Slobodne Dalmacije uz rije%i: "Lagali su nas ka momak curu dok ne dobije šta je tija! Lagali su ka i svaka vlast šta la·e!".


Einjenica je da je HSU uistinu obe$ao vjernost jednoj stranci s kojom su bili u koaliciji, SDP-u, a obe$anja se nisu dr·ali. Einjenica je i kako izborni sustav ne valja i kako ga treba mijenjati.


Najviše od svega, umirovljenici ipak ·ale što su njihovi glasovi otišli u HDZ-ovu smo%nicu. Skandalozno za njih je kako je HDZ prvi put od uspostave demokracije u Hrvatskoj osvojio vlast u Splitu.


Umirovljenicima koji sjede u gradskoj upravi zamjeraju angan·man u lokalnoj politici.


"Penzionerske probleme treba rješavati na nacionalnoj razini, jer su fondovi nacionalni. Što nama grad mo·e dati? Sitnice, ali ne i riješenje. Ljudi koji sjede u poglavarstvu uzimaju kruh drugima." - rekli su splitski penzioneri te dodali: "Dica su im bez posla, a oni se guraju u vlast!".


"Na nacionalnoj razini HDZ je partner HSU-a. Zašto se onda %udimo ovakvoj situaciji? Mogli su nam odmah re$i da glasamo za HDZ i ne bi se sada osje$ali ovako razo%areno i prevareno." - rekao je jedan od umirovljenika, Zvonimir Juki$.


Eini se da je jedan od na%ina da umirovljenici ostvare svoja prava jedino prosvjed, jer o%ito je kako je politi%ko organiziranje postalo besmisleno nakon ovako odraene uloge njihovih predstavnika.


"Mi smo ovce i zato $emo uvik loše pro$!" - zaklju%io je Ante Perkov, još jedan od ogor%enih umirovljenika.


Grad ima svoje probleme, pa tko $e još i na umirovljenike misliti? Te su misli odavale lica okupljenih na splitskoj Rivi, koji svoje debate odr·avaju na klupicama u hladu palmi nakon što su ih vlasnici kafi$a potjerali sa štekata jer im kvare imid·. Eini se kako je jedino što bi moglo pomo$i umirovljenicima organiziranje u udruge ili pokrete koji bi se bez politikantskih igrica %asno borili za one koji su odradili svoje i danas ·ele u·ivati u mirovini, piše Slobodna Dalmacija.

"Śena i ja ·ivimo od moje penzije od tisu$u i pol kuna. Ho$e li nam biti bolje kad su umirovljenici ušli u poglavarstvo. Ne$e. A što onda rade tamo?" - razo%arano je zaklju%io umirovljenik Ante Borovina.

Izvor: Slobodna Dalmacija

------------------------------------------------------------------------------------------------------
HINA: Istraga protiv Ea%i$a, Feren%aka...

Ocjena korisnika: / 0
Lo eOdli%no
Napisao Administrator
18.07.2005
Za studente- po%etnike na kriminalistici dosta je do$i do Markova trga i u središtu su svakog iole va·nijeg kriminala u zemlji, odnosno odluka da se ne procesuira kriminal. Valjda istrage ne$e stati samo na gorenavedenim imenima, ve$ $e se krenuti i od neustavnih zakona, radnji još od 90-e godine....
Povjerenstvo za spre%avanje sukoba interesa odlu%ilo je pokrenuti postupke protiv Radimira Ea%i$a, Sre$ka Feren%aka, Ivana Eehoka i Ivana Bagari$a.

Ea%i$eve i Feren%akove tvrtke sudjelovale su u izgradnji stanova u okviru Programa POS u vrijeme dok su oni obnašali du·nosti ministra graditeljstva i %lana zagreba%kog Gradskog poglavarstva.
"Dvojica HNS-ovaca sami su od Povjerenstva zatra·ili da utvrdi jesu li bili u sukobu interesa, ali samo za jedan slu%aj. Povjerenstvo je, meutim, istragu odlu%ilo proširiti na sve njihove poslove s dr·avom", izvijestio je predsjednik Povjerenstva Josip Leko.
Kazao je i da je Povjerenstvo od vara·dinskog poglavarstva dobilo sve dokumente vezane uz okolnosti pod kojima je gradona%elnik Eehok na ra%un strane tvrtke putovao u Kanadu.
"U slu%aju po·eško-slavonskog ·upana Ivana Bagari$a povjerenstvo $e ispitati posao vezan uz izgradnju i odr·avanje ·upanijskih cesta te pozajmljivanje novca", kazao je Leko.
Daljnja pojašnjenja o pojedinim slu%ajevima Leko nije davao jer kako je rekao, ne smije komentirati postupak u tijeku.
Leko je izvijestio i da je ve$ina dr·avnih du·nosnika Povjerenstvu dostavila nove imovinske kartice dopunjene izjavama o porijeklu imovine, a Povjerenstvu pristi·u i kartice lokalnih i ·upanijskih du·nosnika.
S prijavom porijekla imovine kasne meutim rektori i prorektori, a novu je karticu Povjerenstvu dostavio jedino prorektor splitskog Sveu%lišta Śeljko Domazet.
Leko je upozorio da, po izmijenjenom Zakonu o spre%avanju sukoba interesa za dostavu novih kartica du·nosnici imaju još svega nekoliko dana.
Izvijestio je i da je povjerenstvo prošloga tjedna izmijenilo svoj Poslovnik te da $e ga uskoro i objaviti
Izvor: HINA / Iskon

Hina: Vlada progurala rebalans prora%una

Ocjena korisnika: / 0
Lo eOdli%no
Napisao Administrator
13.07.2005
Rebalans je potpuno dezinvesticijski. Što mislite koliko je vije$nijkka u Saboru uop$e razumjelo za što glasaju/glasuju? Tim više od 2/3 zastupnika Hrvatska nije domovina i suglasno ne zastupaju moralne i vrhunaravne interese op$eg boljitka hrvatskog naroda nego se gr%evitio trzaju za svoje povlaštene mirovine i druge privilegije koje o%ekuju za par godina 'vladanja' nad narodom....


Prora%unski prihodi smanjeni su za 786 milijuna kuna, pa sad iznose 85,5 milijarda. Rashodi su ostali tu negdje, oko 92 milijarde, s tim da je oko milijardu kuna preraspodijeljeno


Sabor je prihvatio Vladin prijedlog rebalansa ovogodišnjeg prora%una, za koji je glasalo 80 zastupnika, a usprotivilo mu se njih 41.

Rebalansom su planirani prora%unski prihodi smanjeni za 786 milijuna kuna, pa u kona%nici iznose 85,5 milijarda kuna.

Visina rashoda ostala je otprilike u sadašnjim okvirima, odnosno oko 92 milijarde kuna, s tim da je na troškovnim stavkama preraspodjeljeno nešto više od milijardu kuna.

Naime, na nekim je stavkama planirana ušteda od milijarde i šest milijuna kuna, a na drugima $e se potrošiti milijarda i 19 milijuna kuna, što u kona%nici zna%i razliku od 15-ak milijuna kuna.

Najviše prora%unskog novca u preraspodjeli $e oti$i na mirovine (dodatnih 470 milijuna) i pla$e (346,4 milijuna kuna).

Stambenu štednju dr·ava $e poduprijeti s dodatnih 70 milijuna kuna, naknade za nezaposlene pove$ane su za 60 milijuna, rodiljni dopusti za 39 milijuna, a trajna prava branitelja za 35 milijuna kuna.

Istodobno se smanjuju troškovi nabave nefinancijske imovine (za 296 milijuna kuna), materijalni troškovi (223 milijuna), pomo$ za inozemstvo (za 150 milijuna), razne naknada graanima (za 111 milijuna), subvencije (za 84,5 milijuna) itd.

Prora%unski je deficit s planiranih 3,7 pove$an na 4,2 posto BDP-a. Ve$inom glasova izmijenjen je i Zakon o izvršenju dr·avnog prora%una za 2005.
Izvor: Hina/iskonnet
- 17:11 - Komentari (0) - Isprintaj - #

20.06.2005., ponedjeljak

NOVI DETALJI OKO NOGOMETNIH TRANSFERA

Zbog ubojstva Dine Pokrovca istražuju se sumnjivi transferi Srne i Pletikose www.index.hr

DRŽAVNI odvjetnik Mladen Bajić ukrajinskim je kolegama predao spis o sumnjivoj prodaji bivših Hajdukovih igrača Stipe Pletikose i Darija Srne Šahtjoru iz Donjecka. Transferi se dovode u vezu s ubojstvom Dine Pokrovca čije je poslove, navodno, preuzeo njegov bliski prijatelj Ico Popovski.

Kontaktom s Ukrajincima internacionalizirana je istraga o hrvatskoj nogometnoj mafiji, koju je potaknulo nedavno ubojstvo Dina Pokrovca. Najveći dio spisa, kako saznaje Globus, čine podaci o kontroverznoj prodaji Srne i Pletikose Šahtjoru, čiji je vlasnik ozloglašeni Riant Ahmetov, bogataš koji je bio vrlo blizak bivšem diktatoru Leonidu Kučmi.

Državno odvjetništvo sumnja da je prodaja bivših Hajdukovih igrača provedena nezakonito, te da su milijunske zarade ostvarili Igor Štimac, bivši predsjednik Hajduka i Hrvoje Petrač, tajkun u bijegu. Odvjetništvo raspolaže internim obračunom prodaje, koji je, kako se pretpostavlja, napisao Štimac, a cijena prodaje Hajdukovaca bila je dvostruko veća od prijavljene.

Rukovodstvo Hajduka tada je izjavilo da su igrači prodani za 1,7 milijuna dolara, dok je Ahmetov u jednom intervjuu izjavio kako ih je platio 5 milijuna dolara. Prodaje Srne i Pletikose sumnjiva je i zbog toga što iz Donjecka nikada nije stigla orginalna ponuda. Državno odvjetništvo sumnja da je isplata Stipe Pletikose obavljena preko jedne Petračeve firme u Austriji.

S prodajom Hajdukovaca bili su upoznati Branko Grgić, predsjednik kluba, Fredi Fiorentini, direktor, odvjetnica Doris Košta i Pokrovčev odvjetnik Tomislav Svetin. Košta je klub napustila u svađi, a kasnije je policiji prijavila anonimne prijetnje koje su joj upućene, a vezane su uz boravak u Hajduku i transfere nekih igrača.

Riant Ahmetov je industrijski oligarh koji je povezan s politikom i organiziranim kriminalom. Njegov bliski partner Boris Kolešnikov, potpredsjednik nogometnog kluba Šahtjor, 2002. godine dva je mjeseca proveo u zatvoru jer je optužen za nekoliko paljevina, postavljanje dviju eksplozivnih naprava i nasilno utjerivanje duga pod prijetnjom automatskim oružjem, koje su nad kijevskim poduzetnicima provodili njegovi plaćenici. Policija je tada izdala nalog za uhićenjem i Ahmetova, ali je sud u Kijevu odbacio tužbu kao neosnovanu.

Ico Popovski, bliski prijatelj i poslovni partner ubijenog Pokrovca, kako piše Globus, trebao bi preuzeti njegove poslove. Braću Icu i Duška Pokrovac je poznavao još iz djetinjstva sa zagrebačke Sigečice gdje su živjeli.

Ico i Dino posebno su se zbližili početkom devedesetih kada su zajedno radili kao zaštitari na ulazu diskoteke Saloon. Popovski je neko vrijeme radio kao službenik na pošti u poslovnici u PU zagrebačkoj u Petrinjskoj ulici, a kasnije je zajedno s Pokrovcem držao mjenjačnicu.

Upravo je Popovski zadnjih godina za Pokrovca radio poslove koji nisu vezani za nogomet. Što se tih poslova tiče malo detalja je poznato, tek to da je Pokrovac imao kafić "Dino" i autopraonicu na Sigečici. Vrlo je vjerojatno da je Popovski imao veze i s Pokrovčevim kamatarskim poslovima


- 15:04 - Komentari (1) - Isprintaj - #

10.06.2005., petak

VLADA RH IZNAD ZDRAVOG RAZUMA???!!!Uvijek smo bili roblje
Izvor:iskon

Braniteljske udruge nikada nisu pitale kako su se uglednici obogatili dok su oni bili ubijani i ranjavani. Nitko ne pita tko je agresorima davao našu naftu za njihove tenkove.

Francuzi i Nizozemci većinom glasova odbacili su europski ustav, čime su usporili stvaranje superdržave. Naravno, naši domaći plemenski svodnici odmah su zaključili da se Europa ne može konstituirati politički, već samo ekonomski, i to naravno upravo onako kako su naši domaći mudraci zamislili. No, na njihovu veliku žalost, odbacivanjem ustava od strane Francuza i Nizozemaca Europa će nastaviti u istom smjeru, samo ne u kompoziciji već u regati. Glavni razlog odbacivanja europskog ustava je briselska birokracija koja je sama sebi postala svrha, što je u Hrvatskoj, glede i u svezi birokracije, ustaljena praksa.

Ne samo Francuzi i Nizozemci, već i mnogi drugi, zabrinuti su briselskim levijatanom koji postaje nedodirljiv, nezamjenjiv, po definiciji bezgrešan i samim tim nitko ga ne može niti smije kritizirati. Svojevremeno je George Orwell pisao o Velikom Bratu koji sve zna i vidi. Lakovjerni su u tome vidjeli upokojeni SSSR, no danas živimo da se radilo o zapadnom, a ne o istočnom carstvu. Istočno je ionako propalo jer nije bilo u stanju pratiti zapadno u svim njegovim inačicama, bilo dobrim ili uglavnom lošim.

Usvajanje eura zasigurno predstavlja jednu od najbolje provedenih "pretvorbi" otkako je svijeta i vijeka. Šleperi kamiona koji su s ražalovanim jugodinarima išli k Bosni i Hercegovini i vraćali se s "vječnim markama" u Hrvatsku dječja su priča u odnosu na "europriču" koja je provedena uz suglasnost svih sudionika "pretvorbe".

Našim "uglednim građanima", mađioničarima pretvorbe, Europa odgovara, ali samo ukoliko se ne bude ulazilo u porijeklo njihove imovine. Takav lapsus hrvatskim sudovima se događao vrlo rijetko, ali s poznatim ishodom – nedovoljno dokaza, ili je sve bilo po zakonu. Europa mađioničarima odgovara ako se "obaveže" da nema namjeru postavljati glupa pitanje tipa: gdje, kada i koliko je poreza plaćeno na njihova basnoslovna bogatstva, čija najdalja povijest seže u proljeće 1990. godine.

Podrazumijeva se da braniteljske i invalidske udruge nikada nisu postavile pitanje putem odvjetnika kako su se "uglednici" obogatili dok su oni bili ubijani, ranjavani ili gurani u nervna rastrojstva. Nije nikad ni bilo pitanja tko je agresorima uporno dostavljao naftu kroz naše linije ili: nafta kroz naše linije za njihove tenkove!

I na ta pitanja bi Europa jednog dana mogla odgovoriti kad već sami nismo imali snage za suočavanje s istinom.

Europa igra samo svoju igru, i to igru financijskog kapitala, koji je okosnica transnacionalnog kapitalizma u kojem sada živimo i pojavljujemo se samo kao kolatrealne žrtve. Vidimo to i u sređivanju zemljišnih knjiga. Europska birokracija sjetila se hrvatskih zemljišnih knjiga koje su krenule k rasulu, tj. nesređenosti, neažuriranosti itd. nakon odlaska austrougarske birokracije. Službena politika požurila se pohvaliti da nam Europa izlazi u susret kreditom koji će se potrošiti u sređivanje zemljišnih knjiga. Koliko nam izlazi u susret najbolje se vidi iz toga što će taj kredit vraćati naši porezni obveznici dok će blagodati sređenih zemljišnih knjiga imati transnacionalne korporacije i bogatiji slojevi stanovništva iz Europske unije. Englezi nemaju ni euro niti su zainteresirani za europski ustav, ali njihovi državljani kupuju po hrvatskoj obali, usput nam držeći predavanja kako su to naučili u svojoj višestoljetnoj tradiciji imperijalne sile koja civilizira domoroce.

Naravno da će Hrvatska postati dio Europe, najvjerojatnije do kraja ovog desetljeća, i - isto tako - ne zato jer nas netko voli ili ne, hoće li za nas uspješno lobirati Mate Granić ili Miomir Žužul, nego da bi transnacionalne korporacije zadržale svoj dio tržišta i zašitile svoje vlasništvo, investicije i relativno pitomu radnu snagu koja se još uvijek sjeća blagodati zdravstvenog osiguranja i sigurnosti radnog mjesta. Europu ne možemo izbjeći jer ionako na ovim prostorima nismo nikada bili gospodari niti svoji na svome. Uvijek smo bili roblje, kmetovi, sluge ili kako god se to danas zvalo.
------------------------------------------------------------------------------------------

VLADINA DVOJBA ZA SPAS PRORAČUNA
Nove troša rine na mobitele ili sedam do devet posto PDV-a na kruh, mlijeko i lijekove
Poskupljuje kruh ili telefoni
Izvor:Večernji list

Građani su pred novim valom poskupljenja i samo je pitanje hoće li skuplje telefonirati, voziti se ili jesti. Vlada premijera Ive Sanadera zatražila je od stručnjaka da predloži plan spašavanja ovogodišnjeg proračuna, koji ne uključuje samo kresanje rashoda, već i povećanje poreza.
Rebalans u srpnju
Na stolu su tri varijante: ukidanje nulte stope PDV-a, uvođenje novog poreza na mobilne telefone ili povećanje trošarina na benzin. Odluči li se Vlada za prvi prijedlog, kruh, mlijeko, lijekovi, neka ortopedska pomagala, znanstveni časopisi, knjige i organizirani dolasci stranih turista poskupjet će 7 do 9 posto!

Vlada mora do sredine srpnja izglasati rebalans proračuna, što znači da se već do kraja lipnja u saborskoj proceduri treba naći nekoliko prijedloga zakonskih izmjena.

Uz promjenu formule za indeksaciju mirovina, nekoliko sugovornika nam je potvrdilo da je ministru financija predloženo da već sada ukine nultu stopu PDV-a, koju je uvela Račanova vlada, ali da se ne vraća jednoj stopi PDV-a koja je tada postojala (22 posto), već da uvede jednu međustopu koja bi se kretala između 7 i 9 posto.

Ukidanje nulte stope PDV-a spomenuo je neki dan i Dimitrij Demekas iz MMF-a, koji se pozvao na europsko zakonodavstvo te je rekao da EU ne tolerira porezna izuzeća ni na kakve prozvode, te da će ju prije ili kasnije Hrvatska morati ukinuti. Drugi je prijedlog da se uvedu trošarine na mobilne telefone, a treći trošarine na naftu i naftne prerađevine. Službenih komentara nema, ali ima onih ekonomskih analitičara.

Što god Vlada odluči, mora uzeti u obzir da smije povećati samo porez na potrošnju, on mora biti lako naplativ, treba donositi dnevni priljev i ne smije izazvati značajan rast cijena komentira dr. Željko Lovrinčević, analitičar Ekonomskog instituta.

Srezane olakšice
Njegov kolega dr. Danijel Nestić smatra da bi Vlada trebala zadržati nultu stopu PDV-a na kruh i mlijeko i naći mehanizme za uštede, prije svega u smanjivanju troškova i nepotrebnih subvencija tvrtkama te ukidanju raznih olakšica i poticaja.

Olakšice u sustavu poreza na dohodak već su srezane ove godine na maksimalno 12 tisuća kuna, a u stručnim krugovima Vladi zamjeraju što nije išla u još oštrije rezove. Ako prežive lipanjsku inventuru, sigurno je, kaže naš izvor, da poticaji na stambenu štednju neće ostati u ovome obliku od iduće godine.

Komentirajte članak

Ingo 10.06.2005 09:39 Odgovor
gade mi se neznam gdje ce nas vise opljackati ... gdje god se okrenes sisaju nam novce. a obecanja o smanjenju PDVa ??

the hunter 10.06.2005 09:04 Odgovor
a sta ste vi mislili,... ...biti duzan 30 milijardi $$ i nikom ne vracati !?toliko o hrvatskoj,"uspjesnoj" zemlji sa omcom oko vrata !!!

treble 10.06.2005 09:22 Odgovor
Sta nih briga...
narod placa sve udri brigu na veselje.Kolike su savjete dobili iz vana o poreznoj politici o tome kako da olaksaju ulaganja u hrvatsku...ali ne oni se samo zaduzuju.Pojam dizan ko Grcka izgubio je znacenje, poam "duzan ko Hrvatska" preuzima vodstvo. Bojim se da ono sto se desilo u argentini prijeti i nama ali takav smo narod.

treble 10.06.2005 08:54 Odgovor
Nije niti cudno sto su probali tzabraniti dolaske demonstranata na markov trg
Nakon ovih poskupljenja imati ce sindikati posla. Biti ce sirena na trgu, biti ce protesta. Nije iskljucen niti jedan veliki na trgu Bana Jelacica slican onome velikom sindikalnom prije kada policija nije dala da se on odrzi.Taj je skup srusio HDZ prvog doktora sada nam treba jos jedan da srusi HDZ drugog doktora.

ivo celinec 10.06.2005 08:47 Odgovor
e moj narode
.....to je nama nasa borba dala...mali ljudi ce uvijek ginuti i gladovati bogati su uvijek kod lonca.Dok oni imaju njima se fucka za male ljude.Problem je kaj je prije bilo bogatih srednjih te siromasnih a sada su samo dvije klase bogati i siromasni.......koliko ce mali izdrzati pokazat ce vrijeme a veli se zivotinja je najopasnija pred smrt..

treble 10.06.2005 08:44 Odgovor
Prije dvije godine diesel gorivo bilo je oko 4,5kn sada je 6,5kn. Sjecam se onih dugih noseva na plakatima HDZa di prikazuju poskupljenja benzina za 50lipa i nazivaju one prije njih lazovima.A kaj je sad ovo!!?? Benzin, kruh, mlijeko, jos da pocnu litru vod naplacivati 20kn pa di je tu granica?Kad ce to jednom stati, dosta je bilo toga.Ako nisu u stanju voditi zemlju pa neka sidu sa vlasti.Samo sto je vlast preslatka i nepusta se lako. Lazes bilo sta i bilo kome samo da zasjednes a kad zasjednes e onda se ne mices - primjer Brodarac u sisku, taj ce se na trepavice postavit smo da vlada, jer naravno HDZ je nezamjenjiv i jedini. godinama svoju stranku izjednacavaju sa drzavom i ako nisu na vlasti ta stranka nema svoju funkciju.To govori puno o njima ali i o ljudima koji im redovito daju povjerenje na izborima iz godine u godinu e bas ti ljudi su najvise krivi, jesu budale ali to ih ne opravdava vise ne nakon 15godina istog.

JLZ 10.06.2005
Ideja
SANADER: Ne znam kaj da još oporezujemo... MMF: Možda zrak ? ... SANDER: Genijalno!! ...nećete vi stoko sitnog zuba, da mi tu besplatno dišete hrvatski zrak... gde mi je onaj pisarčić ... opet loče .... ej Šeks ... daj se čovječe otrezni i napiši mi neki Zakon o disanju hrvatskog zraka, opali neki porez tamo oko 22% , da do sredine srpanja da i od turista možda naplatimo štogod ....

gucci 10.06.2005 08:37
cijenjena stoko sitnog zuba
s obzirom da ce nam uskoro ovi lihvari uzeti i zadnju lipu, jedino sto ce nam ostati je ljudsko dostojanstvo. E pa to ne dajte ni za zivu glavu. Tim nesposobnjakovicima i lopovima (crnim, crvenim i bilo kojim, jer su svi isti) treba stati na kraj jer ovo sto rade i kako nam lazu i varaju nas, je stvarno preslo svaku mjeru.

miroslav 91' 10.06.2005 08:35
Rebalans proračuna
predlažem ministru financija da ukine sva davanja pojedinim udrugama i nedržavnim organizacijama jer od tih davanja ima koristi samo uski krug oko predsjednika udruge.Tko želi biti član HVIDRE,UHDDR ili bilo koje druge udruge ,neka se slobodno upiše ili učlani i neka redovno plaća članarinu pa će te onda vidjeti tko će se otimati za funkcije u tim udrugama.Tvrdim da ni jedan sadašnji predsjednik ili predsjednica neće izraziti želju da "vodi"tu ili bilo koju drugu udrugu.Udruge su samo sredstvo da pojedinci raspolažu sredstvima iz državnog proračuna a da nikom ne polažu račune.Uvjeren sam da nisu mala sredstva i da bi to spriječilo poskupljenja po đepu svih ostalih uglavnom siromašnih građana.Da me se krivo ne shvati i sam sam invalid Domovinskog rata i dragovoljac i od tih kojekakovih "naših" udruga nisam prmio bilo kakovu pomoć a niti je ne tražim jer sam zadovoljam svojim skromnim životom a nezadovoljan sam kada vidim kako večina Hrvata živi u bjedi i siromaštvu a pojedinci iz udruga i pored visokih primanja organiziraju izlete,zabave,pijanke na račun udrugetj.državnog proračuna koji ih velikodušno opskrbljuje novcem za provode.

Vlaskoulicanec 10.06.2005 08:33
Genijalno!
Koji se genijalac sjetio da bi se sada prije sezone digli porezi? Buking za Hrvatsku je tek polako poceo, pa sada ajmo dici cijene. Da postanemo definitivno skuplji od Turske i Tunisa.MMF hoce vise poreze. Pa naravno, njima ne odgovara hrvatski turizam koji ipak nosi kakvu-takvu lovu. Na taj nacin Hrvatska brani dio svoje financijske neovisnosti. I ne mora bas sve progutati sto joj MMF servira. To ih i smeta. Pustite budale politicarske turizam na miru. U cijemo svijetu se turizam povlascuje, a vi bi na njega udarili. Radije izracunajte kojiko ljudi u Hrvatskoj zivi direktno ili indirektno od turizma. I koliko potrosnja turista nosi u drzavnu kasu. I koliko portosnja onih koji zive od turizma nosi u drzavnu kasu.

Maksimir 10.06.2005 08:29 Odgovor
čijeg bratstva i jedinstva?
pa tu se priiča o kruhu i mlijeku a vi serete o bratstvu i jedinstvu i četnicima, fakat ste intelektualci, osim toga bratstvo i jedinstvo nikada nije postpojalo postojao je veći brat koji je manjem sve uzimao i godinama ga tlačio...

samo lagano!!!!! 10.06.2005 08:29 Odgovor
u RIMU
su da smire narod vlasti davale KRUHA I IGARA od HDZ-ea i Sanadera samo pusiona. Glassajte i dalje za tog tovara i njegove primitivce HDZ.

complex 10.06.2005 08:11 Odgovor
Prijevremeni izbori ili socijalna revolucija
Rješenje je jednostavno, a mislim da bi Sanader napravio najbolji potez kada bi proglasio prijevremene izbore. Ali, jasno, to njemu njegova bahatost ne dopušta. Dakle, ostaje nam ono drugo i nakon toga -----svečani ulazak u KOMUNIZAM...A gdje je sada Matija Gubec da nas , čobane, povede.čobani smo , jer smo glasali za HDZ, a znamo kako su opustošili ovu našu prekrasnu državicu. Eto, ovce, glasajte opet za HDZ...

Tužba 10.06.2005 08:06 Odgovor
Franjo tahi je bio bubica
za virus koji hara ovom zemljom. Seljandure otimači i kriminalci krema vukojebine iza 7 mora i planina.

grota 10.06.2005 07:53 Odgovor
...
Nesposobni Sanader i njegova vlada nisu nista ispunili od predizbornih obecanja, ali ljudi ce opet glasati za hdz. Obozavam ovu drzavu i ovce koje zive u njoj.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Riva je sve HDZ-u kriva
Izvor: Slobodna Dalamcija

Kad nakon vanjskopolitičkog neuspjeha HDZ-ove Vlade neki kritičari s podsmijehom govore o tomu kako je Sanader pogrešno zaigrao na predragu mu Europu, griješe sto posto.
Naime, Sanaderu nije minus što je stisnuo gas do daske da nas uvede u EU, dapače, Švicarska i Norveška nismo, a sa Srbijom, BiH, Makedonijom ili Albanijom, budućnosti nema.
Sanader je izgubio boj s Europom zato što nije igrao po pravilima koja su u Bruxellesu postavljena još dok je HDZ bio u oporbi, a ne jer on sad nekomu vani podilazi, pa ga oni namjerno vrte oko prsta. Račan i koalicija su nakon Tuđmanova razdoblja izolacije počeli otvarati zemlju svijetu, i tu im je HDZ-ova podrška iz opozicije trebala biti ključna. Da se onomad HDZ od prosvjeda na Rivi u znak potpore Mirku Norcu ogradio, uskratio svaku logističku pomoć prosvjednicima, Račan bi možda riješio i pitanje Gotovine, a HDZ ionako došao na vlast zbog koalicijskih razmirica koje su se narodu bile popele na glavu. Ovako je Sanader iduće parlamentarne izbore možebitno izgubio još na Rivi, kad se koalicijska Vlada prepala državnog udara, a HDZ pokupio bodove na desnici koji mu jesu dali vjetar u leđa, ali nisu bili presudni za dolazak na vlast. Riva je uvjerljivo najveća Sanaderova pogreška.- 10:30 - Komentari (0) - Isprintaj - #

06.06.2005., ponedjeljak

NEMORAL I KRIMINAL:ZAŠTO JE POLITIKA TAKO DOBRO 'PODUZETNIŠTVO'

Najnoviji skandal rušenja artefakta hrvatske boli i žrtava za slobodu koju danas imamo ,režiran od arivista u Zagreb i zadojenog komunista MILANA BANDIĆA, još jednom dokazhje zašto je tako mentalno i moralno nezahtjevno, ali materijalno turbo isplativo biti političarem u Hrvatskoj.

Kao novinar, urednik i osnivač medija koji je promijenio državu u kojoj Hrvati žive, te kroz nova grafička rješenja i napose uvodjenjem istraživačkog novinarstva promaknuo nove civilizacijske vrijednosti, već sa, nekoliko godina izvan pribavljanjappodataka o lažima, kriminalima itd. nekih političara, 'tajkuna' i njima sličnih.
Zato sam samo iz 'zeke'(zabave) prošarao Internet stranicama i nakon pola sata evo rezultata za dva,po službenom mišljenju, najnegativnija lika u politici danas. Ja sam samo kompilator tekstova s foruma, kompilacija objavljenih tekstova, tako da moram uzviknuti 'Don't Shoot Me, I Am Only a Piano Player' (Ne pucajte u mene, ja samo sviram klavir).
Koliko istine ima u svemu ovome, neka svaki posjetitelj sam zaključi te ustanovi zašto je bavljenje politikom u Hrvatskoj toliko poželjno.

Dr. IVO SANADER:

Izvor: Forum- DIJASPORA
1.
Kako bi se dodvorio parazitskim nižerazrednim eurokratima i činovnicima poput jezive Carle del Ponte, Sanader je naredio hrvaskoj policiji da upadne u kuću poniženog hrvatskog junaka Ante Gotovine, kao u kuću najgoreg pljačkaša banke, što je bio čin koji je konačno i polupametrnim Hrvatsiam rekao sve o Sanaderu i toj kontejnerskoj grupi.
Sanader je pritom rekao za Gotovinu, jednog od junaka koji su obranili Hrvatsku i stvorili ovo što danas imamo (odnosno što radi današnjih političara više nemamo) 'kako nitko ne može biti iznad zakona'.
Osim njega, valjda. I kojeg zakona. Još uvijek nitko nije usatnovio gdje je to njegovo silno bogatstvo 'obitelji za tri života' s kojim se je pohvalio kad je došao u Hrvatsku, nakon što se Hrvatska osamostalila.
Zna se samo da je na činjenično kriminalan način došao do kiuće gdje živi (to se zvalo političkim odlukama kao u slučaju privatizacije i pretvorbe kada su hrpu polusvijeta obogatili trudom generacija i javnim dobrima ) .

A sada malo o moralu dr. Ive Sanadera i Vladimira Šeksa, drago mi je da su obojica ostali dosljedni u svojim stavovima. Zato zaslužuju povjerenje građana Hrvatske

1A)
Sanader je svoj govor na Rivi pred velikim brojem Hercegovaca, Imoćana, Sinjana i nekoliko građana Splita održao 11. veljače 2001.g.

1."Naše hrvatske časnike tjera se na skrivanje; hrvatske heroje, hrvatske vitezove optužuje se za ono za što bi im se trebalo odati počast"
2) "Ne dopuštamo da vlada šestorice izvede svjetski presedan i da sudi pripadnicima svoje pobjedničke vojske"
3) "Ovaj narod nije nikada saginjao glavu, ovaj narod nikada nije bio narod slugu, ovaj narod je bio uspravan i kad je bio goloruk, dame i gospodo..."
4) "Nema tog naroda, dame i gospodo, koji će se odreći svojih junaka, a naravno da se ni hrvatski narod neće odreći svojih najsjajnijih sinova"
5) "Domovinski je rat bio častan, legitiman i obramben a da nije bilo generala Mirka Norca i njegova zamjenika Čanića, Gospić bi bio drugi Vukovar"
6) "Hrvatski generali, časnici i branitelji nisu izdajnici, nego hrvatski heroji, to su simboli Domovinskog rata"
Ivo Sanader, splitska Riva 11. veljače 2001. godine.

1B)
Potpredsjednik HDZ-a Vladimir Šeks nazvao je taj skup »prosvjedom protiv gaženja dostojanstva hrvatskih branitelja, dragovoljaca i onih koji su dali svoje živote, svoje tijelo i zdravlje za nezavisnu Hrvatsku«. Prema njegovim riječima, premijer Ivica Račan »optužuje i tvrdi da sve udruge nastale iz Domovinskoga rata i one koje organiziraju i podržavaju ovakve prosvjede - podržavaju udar na ustavni poredak«. Ponavljajući da je to laž, upitao je: »Tko čini državni udar kad se Domovinski rat baca pod noge i stvara klima u kojoj se tumači da sve što je učinjeno u Domovinskome ratu, učinjeno s krivim namjerama, sa zločinom«. Upitao je i »je li moguće danas u Hrvatskoj reći ono što kaže nesretni Stevan Mesić da blokiranje prometnica podsjeća na vrijeme postavljanja četničkih balvana«.

1C) Nije to sve,medjutim. Sanaderčić pred Carlom del Ponte viče i ovako:

Sanader bi osobno uhitio Gotovinu...

'Da ga ugledam na ulici, Gotovina bi odmah bio izručen u Haag. Naravno da bih ga pokušao osobno uhititi', rekao je hrvatski premijer u intervjuu za BBC.
Zamislite Sanadera kako po ulici trči za Gotovinom i pokušava ga uhititi. Premijer nam je sve humorističniji a i sve više pokazuje koliko je upoznat s opisom posla premijera.

2) Što službeno ima 2005. čovjek koji je u Hrvatsku došao kao veleuspješni poduzetnik iz dijaspore (nećemo sad o tome što je imao 1991):

Ivo Sanader, premijer
- stan u Splitu (100 m2)
- vozi: Renault 8 (godište 1967.)
- oveća knjižnica i zbirka umjetnina
- plaća: oko 18.000 kn
- honorari (knjige, predavanja, članci): prosječno 10.000 kn godišnje
Mirjana Sanader
- stan i garaža u Zagrebu (200 m2) -- ????????
- vinograd u Zaprešiću (3.200 m2)
- plaća: 8.000 kn
- honorari: do 15.000 kn godišnje

3)
Istražiti imovinu premijera Sanadera
2005.
RIJEKA - Predsjednica HNS-a istaknula je važnost formiranja istražnog povjerenstva za ispitivanje stjecanja imovine premijera Ive Sanadera.
- U javnosti se već dugo postavlja to pitanje, jer postoji znatna razlika između njegovog imovinskog stanja od 1992. godine, kad je ušao u politiku, i danas. Kad je ušao u politiku, bio je znatno siromašniji nego danas, a cijelo to vrijeme radio je samo u državnoj službi. Tu je inicijativu o formiranju istražnog povjerenstva na neki način pokrenuo sam Sanader, rekavši: "Ajmo raščistiti sve o svima". Uostalom, zašto ne bismo iskoristili svoje raspoložive institucije, poput povjerenstva, državnog odvjetništva, porezne inspekcije i sudstva i sve dvojbe jednom zauvijek stavili ad acta,

3)
Iz Latinice, emitirane u ponedjeljak navečer pod naslovom Podrijetlo imovine, bez znanja njezina urednika i autora izbačena su dva priloga o premijeru Sanaderu. Denis Latin je najavio ostavku.
Kako piše Večernji list, Latinica emitirana pod naslovom Podrijetlo imovine bila je posljednja koju smo vidjeli na HTV-u. Konsterniran time što je netko gotovu Latinicu premontirao bez njegova znanja, autor i urednik Denis Latin odmah nakon emisije usmeno je obavijestio, a u utorak će i pismeno, direktoricu Hrvatske televizije Mariju Nemčić da u takvim okolnostima više neće raditi svoju emisiju.
"To se nije događalo ni u doba Obrada Kosovca, jer Kosovac je skidao cijele emisije, a nije zadirao u tuđe autorsko djelo. Više ne mogu imati povjerenja u nadređene jer tko mi može jamčiti da se takvo što više neće ponoviti?", ljutito je poručio Latin u Večernjaku.
Iz sporne su Latinice od tri priloga u vezi sa Sanaderom izbačena dva, a da stvar bude "ljepša", obje su priče javnosti već poznate jer su objavljene u Feralu.
U prvoj se govori o Ivanu Barišiću i Marku Marošu. Maroš je vlasnik Noćne ptice, prve zaštitarske tvrtke u Hrvatskoj, dok je Barišić navodno Pašalićev rođak, a obojica su bili susjedi na splitskim Mejama bračnom paru Sanader kad im je u stan provaljeno i ukradeno pedeset tisuća njemačkih maraka i zlatnina.
U drugoj priči riječ je o iskazu M. Š., financijske tajnice Miroslava Kutle, koja je prije nekoliko godina Državnom odvjetništvu službeno izjavila da je Kutle mnogima za usluge isplaćivao gotovinu, pa tako i premijeru Sanaderu 800 tisuća njemačkih maraka za uslugu dobivanja kredita u Hypo banci.
U Latinici je objavljena tek priča o aferi s jednim stanom iz obiteljske kuće Sanaderovih u Kozarčevoj 21.
U ekipi Latinice kažu da su vjerojatno nakon trodnevnih pritisaka iz HDZ-a urednik Informativnog programa Vladimir Rončević i njegov pomoćnik Goran Rotim popustili pritiscima pa su izbacili dva priloga.
HRT-ova Pravna služba ocijenila je da emisija koju je Denis Latin montirao ni po čemu nije utuživa, a u ekipi emisije kažu da postoje i pisani dokumenti iz kojih se vidi da je zbog tih spornih priloga u Latinicu pozivan i premijer dr. Ivo Sanader.
Međutim, u vodstvu HTV-a neslužbeno su komentirali kako je neprofesionalno optužiti bilo koga, u ovom slučaju premijera, a pritom se ograditi tek rečenicom kako druga strana nije željela komentirati optužbe.
Goran Rotim nije u ponedjeljak navečer imao nikakva komentara, a Marija Nemčić nije dizala telefonsku slušalicu na česte pozive Večernjakovih novinara.
I autor priloga i urednik emisije Denis Latin uzrujani su zbog 'gebelsovskog zadiranja u autorstvo same emisije' pa je, naglašavaju, sudbina Latinice doista nepredvidljiva, donosi Večernji list.

4)
Obustavljena istraga o zloupotrebi položaja protiv Ive Sanadera

Politički cinici bi rekli: «A što ste uopće mogli očekivati?!» Dok nam premijer putuje po svijetu i skuplja počasne doktorate poput bodova u kakvoj video-igrici, nudeći domaćoj i međunarodnoj publici sliku uljuđenog, modernog, svjetskog konzervativca, dakako da ne dolazi u obzir da tu sliku pokvare beznačajne mrlje iz pretpremijerske prošlosti, mrlje s jelovnika Zloupotrebe položaja zbog stjecanja imovinsko-pravne koristi. Jelovnika s kojeg je HDZ ’90-tih obilato objedovao, ostavljajući packe po cijeloj Hrvatskoj. Međutim, nema straha, tu je Vanish u liku Državnog odvjetništva, koji pouzdano uklanja sve vrste mrlja, i vaše rublje je ponovo čisto, a boje postojane.

Cijela afera, uvidu načina na koji je dr Sanader došao do kuće, objavljena je prošle jeseni, u vrijeme predizborne utrke. (Koliko su etičnost i poštenje političara važni hrvatskim građanima, pokazuju izborni rezlutati!) Ukratko, radi se o tome da je Državno odvjetništvo pokrenulo krivičnu istragu protiv dr Ive Sanadera, temeljem kaznene prijave koju je 2002. godine podnijeo Pavo Gagulić. Kaznena prijava tereti dr Sanadera za zloupotrebu položaja zbog stjecanja imovinsko-pravne koristi. Iz te prijave proizlazi da je dr Sanader godine 1996., koristeći se svojim položajem, na protupravni način članovima svoje obitelji priskrbio vlasništvo nad prizemnim stanom veličine pedesetak četvornih metara u stambenoj dvokatnici u Kozarčevoj 21. U toj su urbanoj vili od ukupno tri stana dva već bila u vlasništvu Sanaderova tasta Ive Šarića i supruge Mirjane. U donjem je stanu živjela njihova susjeda, Božena Šešljaga.

Stvar je bila izvedena tako da je gradska Komisija za stambene odnose početkom 1996. godine provela nadzor nad Šešljaginim stanom i ustanovila da zbog svoje ruševnosti ne zadovoljava ni minimalne tehničke kvalitete neophodne da bi se neki prostor uopće evidentirao kao stambeni: prema zapisniku te komisije ustanovljeno je, ukratko, da vlaga prodire na sve strane, da su zidovi potpuno uništeni, da je drveni pod posve truo, da su instalacije neupotrebljive, te da je stan izložen prodorima podzemnih voda. Radi toga je, 3. 7. 1996. godine, donijet nalog za brisanje stana iz evidencije Gradskog stambenog fonda. Iako postoji i drugi nalaz gradske Stambene komisije, iz kojega se vidi da je sporni stan u posve urednom stanju! Zapisnik o ruševnosti spornoga stana osobito je sumnjiv u dijelu u kojem se govori o prodoru podzemnih voda, zna li se da visoka razina podzemnih voda uopće nije fenomen karakterističan za brežuljkaste terene poput Pantovčaka.

Gđa Šešljaga koja je do tada živjela u dotičnom stanu, i imala stanarsko pravo, u rekordnom je roku, iste te godine dobila zamjenski stan u Malešnici, veličine 70 četvornih metara.

Iz čitave ove priče proizlazi da je dr Sanader zloupotrijebio svoj položaj kako bi za dva stana oštetio gradski stambeni fond: jedan, u Kozarčevoj, koji je na zahtjev Ive Šarića i Mirjane Sanader izbrisan iz evidencije gradskih stanova, nakon čega su se Sanaderov tast i supruga prepisali na sebe čitavu zgradu, i drugi, u Malešnici, kojeg je Sanaderova bivša susjeda uz njegovu pomoć dobila bez ikakve realne osnove.

Cijeli slučaj otvara niz pitanja na koja je krivična istraga trebala odgovoriti: prvenstveno, da li sporni stan u Kozarčevoj doista nije zadovoljavao minimalne tehničke uvjete? Nadalje, je li pri utvrđivanju tehničkih uvjeta tog prostora poštovana nužna procedura, odnosno da li je za njegovo brisanje iz evidencije bila dovoljna samo odluka Komisije, ili je trebalo provesti upravni postupak, u kojem bi sudjelovale i druge službe i stranke (uključujući i Državno odvjetništvo)? Zatim, da li se 1996. godine taj stan još uopće mogao otkupiti, s obzirom na odluku Grada Zagreba po kojoj se u urbanim vilama ne može stjecati pravo na otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo? I na kraju, je li gđa Šešljaga uopće bila na listi za dodjelu gradskih stanova?

Godinu dana nakon otkrivanja Sanaderovog prljavog rublja, pokušali smo od Državnog odvjetništva saznati odgovore na gore navedena pitanja i dobili smo slijedeće: Nakon vašeg upita izvršili smo uvid u dopis Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu broj: KR-DO-53/03 od 25. kolovoza 2003. godine uz koji prileži i dopis Oćinskog javnog odvjetništva u Zagrebu broj: K-DO-5417/02 od 3. travnja 2003. godine.

Iz citiranog dopisa Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu proizlazi da je dopis Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu bio dana 10. lipnja 2003. godine referiran, to jest zamjenik općinskog državnog odvjetnika je s cjelokupnim predmetom i svojim stavovima izloženim u dopisu od 3.4.2003. upoznao zamjenike iz nadležnog odjela Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, nakon čega je odjel u cjelosti podržao pravni stav zamjenice općinskog državnog odvjetnika da u konkretnom slučaju nema osnova sumnji da bi bilo prijavljenik dr Ivo Sanader, bilo neka druga osoba počinila kazneno djelo iz članka 337. stavak 1. KZ. I to je sve.

Ukratko, nitko nije kriv. Ni Sanader čija se obitelj dočepala cijele urbane vile na Pantovčaku, ni članovi raznih komisija, koji su obilato izašli ususret željama trenutnog premijera. Procedura je poštovana, živjela pravna država! A o trodiobi vlasti i neovisnom sudstvu u državi Hrvatskoj možemo samo sanjati.

Za kraj nam ipak ostaje pitanje: je li ovakav nalaz Državnog odvjetništva rezultat duboko ukorijenjenog mentaliteta poslušnosti, zbog kojeg državni činovnici unaprijed rade ono što misle da se od njih očekuje, ili je ipak bio potreban poneki telefonski poziv? ..."

5)
Izvor:blogHrvatska (ožujka 2005)
SANADER KAO JAMAC: Sjetimo se kako je prije godinu dana Sanader, sada Sale ponudio jeftino isprintanu kolornu tzv. Jamstvenu karticu po kojoj je on (ali po praksi u Hrvatskoj ni zakonski niti materijalno) odgovoran za
:
-povrat duga umirovljenicima (još ništa nije ispunio, bez plana i programa je, osim baljezganja o nekakvim fondovima i tome slično),
-ukidanje dopunskog osiguranja umirovljenicima i dragovoljcima (nije ispunjeno),
-gospodarski rast (uvoz i dalje raste, uvjeti proizvodnje i poduzetništva su nikakvi,poglavito u odnosu na slojeve i dobi financijske podrške i tržišta kapitala u kojem banke imaju apsolutnu moć u monetarnoj politici RH. A banke financiraju, i to skupo, isključivo potrošnju > kupovinu uvozne robe < te potiču stambenu štednju koja je sama po sebi vrijednost),
- otvaranje novih radnih mjesta (ni od toga ništa,ali hrvatska je javnost već preživjela onu besramnu idiotariju Vesne Pusić i Mesićeva HNS-a iz 2000. godine : 200.000 RADNIH M(J)ESTA
---
A evo detalja kako je taj milijunaš došao pomoći Hrvatskoj,nakon što se Hrvatska stvorila.
Taj je 'bogataš' došao s ženom i djecom stanovati kao zadnji podstanar u malom stančiću u trošnoj kući na Remetama, znači kilometrima u planini iznad grada.
Štoviše, uskoro je počeo gubiti ključeve stana, nije ih želio platiti, a finale je bila dugodnevna rasprava o smanjenju 'skupog' najma (za 50-100 DEM).
Eto, to je bio 'imućni poduzetnik iz Dijaspore' Ivo Sanader dok nije kriminalom 'kupio' kuću u Kozarskoj,istjeravši stanare.
I kad se zna što je od HDZ-a napravio, kad se zna da je temelj njegova mandata predaja Hrvatske Europskoj Uniji koja će je okupirati, što onda očekivati od tog …..nego da podržava (polu)srpsku gaduru iz Kumroveca,Jadranku Kosor,ružnjaču koja je potrošila toliki novac siromašnih i poreznih obveznika (sviju nas) na svoje nepismene bljuvotine u izbornoj kampanji.

ISTRAŽIVANJE PULSA
Vladi ne vjeruje 82 posto građana
ZAGREB – Većina hrvatskih građana i dalje traži ostavku Miomira Žužula, ali je Vlada u posljednjih deset dana uspjela uvjeriti dio građana, ponajprije pristaša HDZ-a, da ministar treba ostati. To proizlazi iz najnovijeg istraživanja agencije Puls, provedenog u utorak, 16. studenoga.
Na reprezentativnom uzorku od 600 građana Puls je došao i do podatka da većina građana (62 posto) uopće nije primijetila Vladinu promotivnu kampanju u medijima, pod nazivom »Otvorena vrata«. Od onih 38 posto, koji su je primijetili, samo 8 posto smatra da Vlada njome želi poboljšati informiranje građana.Većina od 52 posto smatra da je cilj kampanje potpora Jadranki Kosor, dok 25 posto njih smatra da je riječ o promociji uspjeha Vlade

Životopis predsjednika hrvatske Vlade Ive Sanadera
23.12.2003

IVO SANADER, novi predsjednik hrvatske Vlade rodio se 8. lipnja 1953. u Splitu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a Filozofski fakultet završio i doktorat stekao 1982. na Sveučilištu u austrijskom Innsbrucku.
Od 1983. do 1987. radio je kao programski, a kasnije kao v.d. glavnog urednika splitske izdavačke kuće "Logos". Tri slijedeće godine bio je član uredništva časopisa "Mogućnosti".
Od 1987. do 1991. u Innsbrucku je bio privatni poduzetnik (????) a od 1991. do 1992. bio je intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.
Sanader je 1990. u Tirolu u Austriji osnovao Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ). Za zastupnika HDZ-a u Hrvatski sabor prvi je put izabran 1992.
U hrvatskoj je Vladi od 1992. do 1993. bio ministar znanosti i tehnologije. Zamjenik ministra vanjskih poslova bio je dva puta od 1993. do 1995. i od 1996. do 2000.
Dužnost predstojnika Ureda Predsjednika RH te glavnog tajnika Vijeća obrane i nacionalne sigurnosti obnašao je od 1995. do 1996.
Na parlamentarnim izborima u siječnju 2000. ponovo je izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru. Za tog je mandata obnašao i dužnost potpredsjednika Odbora za vanjsku politiku.
Na V. Općem saboru HDZ-a u travnju 2000. izabran je za predsjednika stranke, a predsjednikom je potvrđen i na VII. Općem saboru u travnju 2002.
Objavio je više knjiga te znanstvenih i stručnih tekstova s područja književne povijesti i kritike, te politike i diplomacije. Član je Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog centra PEN-a. Govori engleski, njemački, talijanski i francuski jezik.
Sa suprugom Mirjanom Sanader ima dvije kćeri

Pregrst Sanaderovih obecanja
2004………….


MILAN BANDIĆ:

A SADA IZVATCI S INTERNETA O KOLEGI dr. IVE SANADERA, ARIVISTI MILANU BANDIĆU ZA KOJEG NIJE GLASOVALO 100 % PRAVIH ZAGREPČANA OD 65 % KOJI NISU OD GADJENJA NI IZAŠLI NA IZBORE:

Lokalni izbori su nam sve bliže i čini mi se potpuno izvjesno, da će nam naš dragi Milan Bandić, biti gradonačelnik. Čovjek koji se u zadnjih nekoliko godina iskomprimitirao kao ni jedan političar u Hrvatskoj. No mi Hrvati smo glup narod i brzo zaboravljamo, pa opet pohrlimo glasati za čovjeka, kojemu bi mogli dati nadimak afera.
1. Vozio pijan, izazvao udes, te pobjegao s mjesta nezgode.
2. Dao otkaz policajcu koji ga je prijavio.
3. Manipulirao natječajem za skijaški kup na Sljemenu.
4. Rasprodao gradsko zemljište stranim trgovačkim lancima za veliku proviziju
5. Nudi referenduma za stadion u Maksimiru nakon što su on i prethodnici opljačkali više od milijun kuna.
6. Lažno obećava legalizaciju objekata pred svake izbore.
7. Lažno se rastao da bi mu supruga stekla stan.
8. Dodjeljivao posao svojim rođacima.
9. Firmi svojih prijatelja, koji nisu vlasnici, platio 20 milijuna kuna za zemljište koje je u vlasništvu grada Zagreba.
10. Privatni oglas platio sredstvima gradskog proračuna.
11. Odredjen eposlpovne zgrade u centru je odbobrio van GUP-a, aonda otkupčljivao terenn od njih uz bezbroij drugih krimimnalnih radnji poput Boomexa ili sl. u Strrojarskoj ulici itd.
Toliko o našem budućem gradonačelniku, sramoti našega grada.
Izvor:www.forum.hr

Dva Milana Bandića


Prebacio je sako, simbol političke formalnosti, preko ramena. Obraćao se novinaru s 'ti' kao svom metropolskom suseljaninu. No, o sebi je govorio kao o nekom drugom 'Milanu Bandiću'.
Nastup Milana Bandića pred kamerama HTV-a, netom nakon objave prvih preliminarnih rezultata lokalnih izbora, pregnantno je pokazao čemu ovaj duguje svoju uspješnost na lokalnom političkom tržištu.
Prebacivši svoj sako - taj simbol političke formalnosti i cenzurirane misli - preko ramena, Bandić se, po tko zna koji put, potvrđuje kao "jedan od nas", a ne "jedan od njih".
Uz to, sako na ramenu poza je onog tko je upravo završio ili se upravo sprema "zasukati rukave". Bandić se u toj pozi prezentira gotovo svakodnevno. On polaže kamene temeljce, korača u sindikalnim povorkama, on obilazi gradilišta i pješice pohodi zagrebačke marginalce – sve su to medijski prizori u kojima je Bandićev sako redovito u zapećku scenografije njegovih performansa. Ondje je tek da naglasi njegovu moć za koju ovaj, odbacujući ga, tobože ne mari. Baš zato, sako je postao jedna od temeljnih poruka njegova nedjeljnog nastupa: Bandić neumorno, s odloženim sakoom, kako to i njegovi predizborni slogani poručuju, "radi i živi za Zagreb".

Nositi poruke poput ove nije lako.

Svoju izravnost, neinficiranu političkim formalizmom, nastavio je Bandić u nastupu dokazivati na Mislavu Bagi. Kada se ovaj najlogičnije zapitao o mogućem budućem koaliranju SDP-a nužnom za formiranje gradske vlasti, Bandić mu je u maniri nervoznog šerifa odbrusio:
"Tebi je, Bago, večeras nešto ispalo, pa tebi nešto fali."
Lišen političkog "diskursa u rukavicama", neposredan i iskren, Bandić je sa svojim metropolskim suseljaninom Bagom na "ti". Bandić nije poput prijetvorica u sakoima i kravatama koji će Bagi govoriti "Vi". On je "naš" i zato se ne prezentira na "njihov" način.
Do tog je trenutka demonstriranje Bandićeve casual dosljednosti išlo sjajno. Igrokaz "Jebeš sako, jebeš persiranje" u sljedećoj je pak Bandićevoj rečenici - barem se tako činilo - počeo gubiti na uvjerljivosti.
"Milanu Bandiću i SDP-u ništa ne fali, pa ni vijećnik", rezolutno je nastavio Bandić, pokazujući da je, za razliku od Bage s kojim je na "ti", sam sa sobom na "Vi". To, naravno, može zbunjivati. Paradoks, ipak, ima smisla.
Medijski upakirani Milan Bandić, pravedan, iskren i pristupačan, samoprijegoran i neumoran, onaj koji "radi i živi za Zagreb", sa sakoom na ramenu i na "ti" sa sumještanima, postao je avatar Milana Bandića - onoga Milana Bandića koji alkoholiziran osvježivačem daha bježi s mjesta nesreće, objavljuje oglas kojim osporava sudske odluke ili se razvede od žene da bi povoljnije otkupio nešto zagrebačkih stambenih kvadrata.
Zato potonji o onome smjernome i pravednome Bandiću govori u trećem licu. Oni uistinu nisu isto i u tome jedan od Milana Bandića ima pravo.
Na kojeg su Bandića Zagrepčani mislili zaokružujući listu s njegovim imenom, ostaje, ipak, neriješeno pitanje.
Izvor:Iskon
Sandi Blagonić

Radnici "Sljemena" ipak iskorišteni?

MILAN BANDIĆ i dalje skuplja političke bodove. Ovog puta "razrješio" je 35-dnevnu krizu na Markovom trgu i to neposredno prije dolaska Carle del Ponte na mjesto štrajka. No, jesu li njegove namjere zaista dobronamjerne?
Nakon što je Bandić potpisao pismo namjere s predstavnicima Finagre, koja je većinski vlasnik "Sljemena", radnici su povikali: "Milan, Milan! Bandić nam je gazda!"
No, ovakva odluka Milana Bandića, koji još uvijek nije preuzeo mjesto zagrebačkog gradonačelnika, svoju realizaciju čekat će sve dok ju Gradsko poglavarstvo ne prihvati.
Radnicima "Sljemena" sudbina je riješena tek privremeno.
Što bi Bandić dobio ovakvim razvojem situacije, a što radnici? Ukoliko Grad Zagreb kupi dionice Sljemena, postat će vlasnik vrlo vrijednog, 550 tisuća četvornih metara velikog, zemljišta.
Radnici Sljemena bili su u štrajku 35 dana, a razlog tome je, između ostalog, i njihova tvrdnja da je vlasnik Finagra namjerno upropastio mesnu industriju kako bi mogao prodati zamljište na kojemu se ona nalazi.
GUP-om Sesveta predviđeno je da će se na tom prostoru graditi trgovačko-stambena zona.
Kako javlja Vjesnik, Bandić je baš zbog takvog raspleta situacije zaustavio postupak prenamjene zemljišta u Sesvetama kako bi spriječio Finagru da tvornicu zatvori i zemljište proda po duplo većoj cijeni.
Procjenjuje se da zemlja u Sesvetama košta oko 100 eura po kvadratu, a da bi na tržištu, ukoliko bi se zemljište prenamjenilo u trgovačku zonu moglo dostići dvostruku cijenu.
Dakle, prema procjenama Branka Miškovića, sindikalnog povjerenika Sljemena, dug vjerovnicima i radnicima Mesne industrije se kreće oko 160 milijuna kuna. Grubom računicom može se vidjeti da je taj iznos zanemariv s obzirom da je to manje od četvrtine vrijednosti zemljišta, odnosno osmina njegove vrijednosti ukoliko se ovo zemljište prenamijeni u trgovačko-stambenu zonu.
Time bi grad Zagreb na čelu s Milanom Bandićem mogao zaraditi dosta novca, ali bi i Milan Bandić pokazao sebe kao dobrog "mešetara", što bi mu donijelo političke poene.
Nakon što otkupe dionice za jednu kunu, grad će, kako je obećao Bandić, isplatiti plaće radnika što će proračun koštati oko 5 milijuna kuna, piše 24sata.
Radnicima je to na "prvu loptu" bila dobra vijest, ali nisu razmišljali o tome da ih nakon ove jednokratne isplate, čeka - otkaz.

Izvor: www.index.hr- 10:40 - Komentari (1) - Isprintaj - #

27.05.2005., petak

ODABIR OBJAVLJENIH TEKSTOVA O NEKAŽNJENIM MEGA KRIMINALIMA (I) HRVATSKIH POLITIČARA

Tko vam pada na pamet kada pročitate ovaj naslov ako ste gledali milijune kilometara tzv. lobiranja našim novcem…

Samo dno HR politickog sluganstva


Ova vijest je ocito krajnje dno jedne bijedne sluganske politike. Evo jadnici idu prosjaciti za primanje u EU. Rade "tulum" u Bruxellessu bez obzira sto nas nitko ne zeli tamo.
Neka cudna vrsta mazohizma ili politicka groteska.
Izvor: Forum.hr

Tko vam pada na pamet kada pročitate ovaj naslov ako ste gledali milijune kilometara tzv. lobiranja našim novcem…

Samo dno HR politickog sluganstva

Ova vijest je ocito krajnje dno jedne bijedne sluganske politike. Evo jadnici idu prosjaciti za primanje u EU. Rade "tulum" u Bruxellessu bez obzira sto nas nitko ne zeli tamo.
Neka cudna vrsta mazohizma ili politicka groteska.
Izvor: Forum.hr

Je li su to oni isti koji kažu da živimo bolje, samo da mi to ne vidimo. Ali vidimo druge stvari…
ODJECI ŠOKANTNOG ŠKREBOVA PRIZNANJA: SABORSKI ODBOR ZA GOSPODARSTVO TRAŽI OD VLADE HITNU ISTRAGU 0 NOVCU IZNESENOM IZ ZEMLJE

!!!

BANKARI I POLITIČARI OPLJAČKALI HRVATSKU
“Tragači za novcem” otkrili su kanale odlijevanja novca, a zna se i gdje se novac nalazi. Ti podaci zasad stoje u ladicama u MUP-u. “Zbog toga preporučujemo Vladi da nastavi posao traganja kako bi se dio novca vratio u zemlju”, rekla je Dragica Zgrebec (Novi list)

Parlamentarni Odbor za gospodarstvo odlučio je preporučiti Vladi da pojača rad svog međuresornog tijela koje već oko dvije godine traga za stotinama milijuna njemačkih maraka, iznesenih u inozemstvo iz hrvatskih banaka, izjavila je jučer za naš list Dragica Zgrebec, predsjednica Odbora za gospodarstvo Zastupničkog doma. Rekla je da su članovi tog odbora bili šokirani kad su prekjučer čuli od guvernera HNB-a dr. Marka Škreba da je država u prošlih nekoliko godina uložila čak 50 milijardi kuna u sanaciju domaćih banaka, nakon što je prethodno dio novca iz njih iznesen u inozemstvo. Još 1998. godine, u doba ministra policije Ivana Penića formirana je međuresorna grupa u koju su uključeni MUP i Ministarstvo financija, popularno nazvana “tragači za novcem”. Prema podacima Škreba, samo iz Glumina, Dubrovačke i Komercijalne banke izneseno je u inozemstvo gotovo sto milijuna DEM. “Tragači za novcem” otkrili su kanale odlijevanja novca, a zna se i gdje se novac nalazi. Međutim, ti podaci zasad stoje u ladicama u MUP-u. “Zbog toga preporučujemo Vladi da nastavi posao traganja kako bi se dio novca vratio u zemlju”, rekla je Dragica Zgrebec.
Kako vratiti hrvatski novac iz stranih banaka? Član odbora za gospodarstvo Damir Kajin smatra da će sama hrvatska država morati pokrenuti neke sudske postupke protiv odgovornih, jer samo na temelju sudskih zahtjeva strane države mogu vratiti nestali novac. Logično je pitanje kako se moglo dogoditi da bivša vlast nije spriječila iznošenje novca iz banaka, kako ih ne bi morala naknadno sanirati novcem svih poreznih obveznika. “Do toga je došlo zato što nije bilo unutarnje kontrole u bankama, a dovoljnu kontrolu nije provodila ni središnja banka, HNB”, objašnjava Dragica Zgrebec. Iz njezinih riječi može se zaključiti da je nadzor u bankama vođen kao i u slučaju kada se kozu zaduži da čuva zelje. “Najveći dioničari u bankama istodobno su bili i najveći dužnici tih banaka, a za to vrijeme njihovi predstavnici sjedili su u njihovim nadzornim odborima. Po srijedi je bila i sprega bankarskih i političkih krugova”, objašnjava Zgrebec.
Od ukupno 50 milijardi kuna uloženih u sanaciju banaka, oko 25 milijardi su dugovi naslijeđeni iz doba Jugoslavije. HDZ-ova vlast, čuje se u parlamentarnim krugovima, odgovorna je samo za 25 milijardi, ali ni to nije malo.
Forumski tekstovi koji udaraju tamo gdje je najbolnije, u Panorinu kutiju mistifikacije medjunarodnih organizacija…. A SADA PROČTAJTE IZBOR IZ TEKSTOVEA KORISNIKA VIŠE FORUMA NAZIVA 'LUDA VERUDA' KOJI OPŠIRNO I CJELOVITO OPISUJE GOSPODARSKE PLJAČKE U ZEMLJI I SVIJETU:
« HRVATSKA PREZADUZENOST:Teorija zavjere ostvarena do savršenstva
NOVA SNIMKA HNB-a O VANJSKOM DUGU ZEMLJE: NA OTPLATU DOSPIJEVA GLAVNICA OD 3,7 MILIJARDI EURA

Hrvatska zbog stranih banaka - korak do bankrota

Hrvatska, koju su do prezaduženosti dovele strane banke, bez bankrota može izdržati još koju godinu, do 2007., ali je pitanje kako to izdržavaju tisuće prezaduženih građana i njihovih naivnih jamaca
Zadnja snimka Hrvatske narodne banke (izvedena prema metodologiji Svjetske banke) o vanjskoj zaduženosti zemlje pokazuje da je na prijelazu iz 2004. u 2005. godinu, zahvaljujući rastućem inozemnom zaduživanju ovdašnjih banaka (koje su u većinskom vlasništvu nekolicine velikih EU-banaka!) Hrvatska postala visoko zaduženom te najzaduženijom u skupini 26 tranzicijskih zemalja sjeverne, istočne, srednje i južne Europe.
Prema najsvježijim podacima, početkom ožujka je bruto inozemni dug (što je nova, i po obuhvatu šira definicija vanjskoga duga od dosadašnje) iznosio 22,5 milijardi eura, što je protuvrijednost od 81 posto bruto domaćeg proizvoda, ostvarena prošle godine. A kada vanjska zaduženost, mjerena tim pokazateljem, prijeđe - prema obračunu Svjetske banke - protuvrijednost od 80 posto BDP-a, tada se zemlja smatra visokozaduženom, a zapravo prezaduženom. No, zbog tog neveselog saznanja još se ne pale alarmna svjetla, ni u Hrvatskoj, niti u sjedištima Svjetske banke i MMF-a, jer je najnoviji hrvatski slučaj vrlo specifičan
.
Panika trese samo građane-dužnike
Trenutačno su u Hrvatskoj, prema inozemnim vjerovnicima, najzaduženija poduzeća, koja ukupno duguju blizu osam milijardi dolara, ali znatan dio toga duga (više od 40 posto) otpada na kompanije u pretežnom ili u strateškom inozemnom vlasništvu. Za tim vodećim dužničkim sektorom slijede banke (s trenutačnim vanjskih dugom od 7,3 milijarde eura), preko kojih su čak 93 posto ukupnog bankarskog i gotovo sav nacionalni štedni potencijal prepušteni nekolicini velikih EU-banaka, većinskih vlasnika nekadašnjih hrvatskih državnih, i na teret poreznih obveznika, saniranih banaka. Hrvatska je država, preko Ministarstva financija i HNB-a, najmanje zaduženi sektor (7,1 milijarda eura).
Za što se koji od tih ključnih dužničkih sektora i dalje zadužuju? Država to čini najviše radi otplate dospjeli starih zajmova, jer nema dovoljno izvornih fiskalnih prihoda, a i dalje podržava rastuću državnu potrošnju. Uz to se značajno zadužuje radi financiranja investicija u modernizaciju cestovne i željezničke mreže, te svih vrsta infrastrukturnih radova širom zemlje, jer za takve projekte strani bankari u Hrvatskoj nemaju interesa. Samo se kompanije zadužuju da bi preživjele na tržištu, da bi uglavnom nešto uvezle, pa nakon dorade preprodale, ili da bi - osobito ako su u većinskom stranom vlasništvu - proširile svoje portfelje u Hrvatskoj i u široj jugoistočnoj Evropi. Ovdašnje se banke, koje su u većinskom vlasništvu nekolicine velikih EU-banaka, međutim, zadužuju kod svojih matičnih, inozemnih adresa, da bi jeftiniji EU-kapital preprodavale u Hrvatskoj (gdje su kamatne stope na zajmove više nego u EU-u), i tako, u kombinaciji s hrvatskim štednim potencijalom financirale izvoz EU-robe u Hrvatsku, kreditirajući građane-kupce (osobito automobila i ostale skuplje robe).
Uz takvu strukturu vanjskoga duga Hrvatska bez bankrota može izdržati još koju godinu, ali je otvoreno pitanje koliko i kako to izdržavaju tisuće i tisuće građana, koji su se osobno prezadužili i preračunali, kao i mnogi njihovi naivni jamci i sudužnici. Bez straha od bankrota može izdržati i hrvatska država, točnije Ministarstvo financija, sve dok će moći računati na jednokratne prihode od privatizacije državne imovine. Prema aktualnom stand-by sporazumu s MMF-om, privatizacija se mora dovršiti kroz godinu i dva mjeseca, što znači da bi se Vlada i Ministarstvo financija, ne dogodi li se neko gospodarsko čudo (poput irskog ili norveškog) baš u Hrvatskoj, već početkom 2007. mogli naći pred nesavladivom proračunskom provalijom.
Strane banke u Hrvatskoj i za taj crni, kao i za još vitalni ružičasti razvoj događaja, imaju podjednako moćne odgovore, i ne strahuju od bankrota. U sve zajmove su ugradile čvrste (jamstvene i hipotekarne) osigurače, a mogu se povući, bar privremeno, čim na to budu prisiljene. Naposljetku, mogu dijelom hrvatske štednje, koja im je u gotovo potpunom posjedu, financirati izvoz svojih kompanija iz Njemačke, Austrije i Italije u Bosnu i Hercegovinu ili u Srbiju i Crnu Goru, jer i tamo, iste banke, postaju dugoročni gospodari financija i biznisa.
Tijekom 2005. godine - prema zadnjim podacima HNB-a, na otplatu dospijeva glavnica od 3,7 milijardi eura, što je 12 posto BDP-a te kamate od 0,5 milijardi eura! Tim će otplatama najviše biti opterećene banke, kojima dospijeva obrok od 1,4 milijarde eura, s najvećim iznosima u prvom i trećem tromjesečju. Kompanije će otplatiti glavnicu od 1,2 milijardi, a hrvatska država od jedne milijarde eura. U prvom je tromjesečju državi na naplatu dospjela emisija euroobveznica od 500 milijuna eura, dok u siječnju i srpnju dospijevaju na naplatu uobičajene tranše duga prema Londonskom klubu, od po 60 milijuna eura. Prijelaz obračuna vanjskoga duga s dolara na euro HNB s razlogom opravdava činjenicom što čak 78 posto hrvatskoga vanjskog duga glasi u eurima, dok ih je u američkim dolarima samo 11 posto, a ostalo u švicarskim francima i japanskim jenima.
Šest godina nakon početka predaje cjelokupnog bankarskog sustava (plus telekoma i farmaceutskoga monopola, većine trgovačkog i medijskog prostora i desetaka tisuća najkvalitetnijih nekretnina) i na djelu se pokazuje da se najturobnije procjene iz 1999. ostvariše gotovo sto posto: dugoročna strategija stranih banaka i vodećih kompanija - preuzmi, prezaduži, pa vladaj - uspjela je do savršenstva.
Ante Marković, koji je bio predsjednik vlade SFRJ od ožujka 1989. do ostavke u prosincu 1991., rekao je da u haškoj sudnici prvi put nakon 12 godina iznosi svoja stajališta o tim zbivanjima.
Govorio je o formiranju svoje vlade, programu stabilizacije i ekonomskih i političkih reformi koje su vodile uvođenju višestranačkog sustava. Objasnio je protivljenje Miloševića i Srbije tim reformama koje su brzo dale uspjeha, inflacija je svedena na nulu, devizne rezerve su porasle na 11 milijardi dolara, vanjski dug je smanjen s 21 na 12 milijardi dolara. DAKLE,VANJSKI DUG JE BIO 12 MILIJARDI DOLARA.Usporedba: ex yugoslavia(20-ak milijuna stanovnika. Vanjski dug=12 milijardi dolara >> Republika Hrvatska-4-5 milijuna stanovnika. Vanjskidug=30 milijardi dolara
OVAKO STOJE STVARI


Navodim italiju jer se zna da su dobrim dijelom nase bankeu talijanskim rukama

Italija-investicijski fondovi:
u zadnjih 5 godina,talijanski investicijski fondovi su izgubili na vrijednosti 19,2%.to konkretno znaci 90 MILIJARDI EURA,ta je lova nepovratno izgubljena,spaljena,sa tom lovom,500 000 talijana je moglo kupiti stan od 90metara kvadratnih,BEZ IKAKVIH KREDITA.

Treba dobru paznju posvetiti i cinjenici da stranci vise ne kupuju americke dionice i ostale financijske
instrumente kao nekad.vec 4 mjeseca njihova je kupovina u stalnom padu,oni vise ne kupuju-oni prodaju.
TREBA ZNATI DA SU KUPOVINE STRANACA BILE TE KOJE SU U VELIKOJ MJERI ODRZAVALE TRZISTE NOVCA I OMOGUCILE TAKO NISKE INTERESNE TAKSE I CIJENU NOVCA(NIKAD NIZE).

statistike kazu da se rijetko vidjelo da dow jones toliko gubi u preizbornom razdoblju.u ovom mjesecu(7),S&P je izgubio vise od 4%,sto je jako interesantno,JER OD 1928 GODINE,S&P 500 NIJE IZGUBIO VISE OD 3,4% U PERIODU OD SADA PA DO IZBORA.
-------------------------------------------------------------------------------

ovo je opis namjenjen shvacanju manipulacije oficijalnih informacija,a koje naveliko ide na ruku velikih igraca,naravno na stetu pilica kao sto smo mi:
svi su indeksi 2003 zavrsili sa velikim uspjehom.Dow Jones sa cak + 25%.sjetimo se da su ovi uspjesi dosli nakon 3 velika gubitka.aprimjer nasdaq,koji je jos uvijek na 55% od maksimale iz ozujka 2000,trebao bi porasti za preko 100% kako bi dostigao taj nivo pre-kraha.investitori su prakticki na istom nivou kao i prije 5 godina,bez obzira na zarade iz 2003 godine.PRAVA ZARADA ZAPRAVO NE POSTOJI.
sta se desilo u 2003?
pumpala se potrosnja(naprimjer,trenutno engleska vlada savjetuje svima da napune kucne rezerve zbog opasnosti od teroristickih napada)jako niskim interesnim taksama,ogroman broj novih kredita i refinanciranja,jako povoljnamonetarna politika. to se odmah odrazilo i na zaradama kompanija koje se skocile. ovakve stvari sluze kako bi uvjerile investitore da je ekonomija konacno krenula,da nema straha,da treba investirati.ono sto se inace poslije desava,JE VELIKA KOREKCIJA,ILI TI PAD,GUBITAK,BJEZANCIJA,...
statistika kaze da kad se razdoblje 7 velikih relija staviu period od 27 mjeseci pocevsi od travnja 1930,postotak povecanja iznosi +24%.no trzistu novca je po toj statistici poslije tebalo 25 godina da se vrati na iste nivoe.sta je pomoglo dobru 2003 godinu?u sportu se to zove DOPING. doping sluzi kako bi povecao,optimizirao mogucnosti sportasa u kratkom periodu,no kako svi znamo,njegova je upotreba na duzi rok stetna(cak i smrtonosna).doping koji su upotrijebili FED i busheva administracija je koktel niskih cijena novca i interesnih taksi te niske cijene dolara.ovaj se doping na kratko vijeme cini idealnim,no na duzi period ne sluzi nicemu. pocetak pravog,REALNOG STANJA STVARI,karakterizira manjak dopinga.
nedavno je warren buffett rekao:dajte mi trilijun dolara,pa cu vas i ja zabaviti,odvesti vas na zvijezde.
novi diplomirani stucnjaci jako tesko nalaze posao,dok sudo samo prije nekoliko godina bili primani na posao i prije diplomiranja.
federalni budzet koji ide od pozitvnog ka negativnom (u samo 18 mjeseci RAZLIKA OD 700 MILIJARDI DOLARA)je cinjenica koja ne moze proci nezapazena.rezuci cijenu novca i interesne takse,FED je upalio motore trzista nekretnina,koje je pak ubacilo u ekonomiju stotine milijardi dolara upotrijebljenih za kupnju novih kuca i rekonstrukciju starih. ameri su iscrpli do zadnjeg penija lovu iz kredita za kuce,kuce koje ne sluze nicemu,A PRESTAVLJAJU ZIVOTNI STANDARD KOJI SI ONI NE MOGU DOPUSTITI. mnogima je obiteljska bilanca otisla u negativu,uzimajuci kredite po jako niskim kamatama.
AMERICKI JE DUG TRI PUTA VECI OD IZNOSA AMERICKE EKONOMIJE TO JE NEIZDRZIVO NA DUZI PERIOD STA CE SE DESITI AMERICI KADA NJEN OSNOVNI MOTOR(POTROSAC)
OSTANE BEZ POSLA? STA CE SE DESITI KADA PORASTU INTERESNE TAKSE(VEC JESU)? AKTUALNI AMERICKI DEFICIT JE NAJVECI U AMERICKOJ POVIJESTI I OBJASNJAVA PAD DOLARA OD 20% U 2003 GODINIzadnji put je tako veliki deficit bio zabiljezen polovicom '80-ih.tada je,1985 dolar izgubio na vrijednosti 57%.

Od 2001,u SAD je izgubljeno 3 milijuna radnih mjesta. naa pocetku su to bila radna mjesta u industriji,no sad se trend prosirio i na high-tech,mnoga radna mjesta se gube premjestanjem poslova u kinu ili indiju. u tim je zemljama cijena radne snage u odnosu na ameriku prakticki nikakva,a o socijalnim pravima da niti ne pricam.
DAKLE,STO JE VECI BIO DOPING I PUMPANJE,TO CE VECI BITI KRAH. statistika kaze:nakon kriza 1901-1929-1966,trziste je u 20 godina vratilo investicije od +1,9% do -0,2% !!!sigurno se niti jedan investitor tome nije nadao.profesor Robert Shiller je proucavao,i iznjeo studiju da
u narednih 10 godina investitori ne trebaju apsolutno nista(ili jako malo) ocekivati od svojih investicija.cak i veliki igrac kao sto je Warren Buffet,vjeruje da su aktualne cijene jos uvijek pretjerano previsoke.

kazu da nema inflacije,no pogledajte okolo,pa mi kazite:
ima li proizvoda koji nije poskupio?

u zadnje dvije godine smo najvjerovatnije vidjeli najvecidoping americke ekonomije u povijesti.
TISKARE E AMERICKE VLADE SU RADILE PREKOVREMENE SATESTAMPAJUCI NOVAC I BONDOVE,NA OSNOVU POVJERENJA U RAST EKONOMIJE-A NE NA REALNIM CINJENICAMA.SAV SE NAJEZIM KAD POGLEDAM DEFICIT IMPORT-EXPORT I FEDERALNU BILANCU-STRAVA I UZAS. «
- nastavlja se -

OVAJ TEKST I RAZMIŠLJANJA KORISNIKA FORUMA VRLO SU BITNI ZA EKONOMSKI NEOBRAZOVANU ŠIRU JAVNOST (HRVATE I REPUBLIKU HRVATSKU), JER OBJAŠNJAVA 'RAST' HRVATSKE REKONOMIJE NAKON ŠTOSU OD 2001-2003 NADOŠLE BANKE I STRANI VLASNICI (UZ 'VLASNIKE') UPUMPALI KREDITNE KARTICE HRVATIMA KOJI SU OPČINJENI PLASTIČNIM NOVCEM I INSUFINIJENCIJOM KUPOVANJA U SFRJ KUPOVALI, KUPOVALI, KUPOVALI…VEĆINOM UVOZNO, PA ODAKLE I DANAŠNJA SITUaCIJA BEZIZLAZJA U HRVATSKOJ, KOJE JE UVJETOVANO NEZNANJEM, NESPOSOBNOŠČU, KATASTROFALNIM KADROVSKIM RJEŠENJIMA,KORISTOLJUBLJEM, NERIJETKO O OTVORENIM NEHRVATSTVOM (U ODNOSU NA STVARNE NACIONALNE INTERESE), POLITIČARA.

!!!

Kao i njihovim očevima, i njima je sve dozvoljeno.Nekažnjeni kriminal poglavito. Ma gadi mi se uopće pisat o tim debilima, moram dati kompjuter na kemijsko čišćenje…
POTOMCI TAJKUNA Pod statusnom zaštitom juniori preduboka džepa skupljaju policijske dosjee, ali ne i - kazne

Bogati i obijesni - svi grijesi sinova tajkuna (Večernji list)H. Dečak, I. Jakelić, A. Kasanić, Dr. Miljuš, M. Rilović-Koprivec, M. Rosić-Zrinski
Crne su kronike ispunili tuđim tragedijama koje su izazvali nogom na gasu bijesnog automobila ili prstom na okidaču. Ni pred sudovima, ni pred javnošću svi nisu bili isti kao ostali izgrednici, jer ih je prezime štitilo od pravednih kazni
Većina bi ljudi poželjela njihov položaj. Biti (opet) mlad i imati bogate roditelje. Što bi se sve dobrog i vrijednog moglo napraviti. Putovati, raditi, ljubiti... Ali ne, oni su odabrali tamnu stranu. Psiholozi kažu da u svojim obiteljima nisu imali emocionalnu potporu. No, to se ne tiče nas običnih građana, koji želimo da nas država zaštiti od izgreda mladih bogataša. A država u većini slučajeva to nije učinila. Sudstvo bi i nama i tim mladićima napravilo uslugu da je brže i strože. Adekvatno je kažnjen najžešći izgrednik: Josip Nikić (22), sin bivšega načelnika bjelovarske policije Blage, već treću godinu izdržava šestogodišnju kaznu zatvora u maloljetničkoj kaznionici požeškog Okružnog zatvora zbog dva pokušaja teškog ubojstva.
Bjelovarski se susjedi sjećaju vremena neimaštine obitelji Nikić, kada su jedni drugima dolazili posuditi šalicu brašna ili šećera. Ali godine 1990. B. Nikić postavljen je na dužnost načelnika PU bjelovarsko-bilogorske te je ubrzo postao vlasnikom tvrtke "Duhan". Poslovni je uzlet pak okrunjen i pripadajućim statusnim simbolima: dobrim automobilima i materijalnom sigurnošću djece. Ali tada 19-godišnji Josip Nikić nije imao mira.
Ubrzo je osuđen za pokušaj teškog ubojstva ročnika Miroslava Longina, kojega je ilegalnim pištoljem prostrijelio u noćnom baru Millenium, te pravosudnog policajca bjelovarskog Okružnog zatvora Denisa Majureca, kojega je teško ozlijedio za neuspjela pokušaja bijega iz zatvorskog pritvora. Napao je pravosudnog policajca dok je vraćao posuđe od večere, srušio ga na tlo i silovito udarao po glavi metalnom šipkom koja je inače sastavni dio zatvorskoga garderobnog metalnog ormara. S Nikićem se na bijeg pripremalo još četiri pritvorenika, ali spriječeni su. Majurec danas kaže da je sve proteklo strelovito, da je zamalo izbjegao smrt. Nikića čeka ponovljeno suđenje za napad nožem na Stipu Jolića.
Od teškoga kriminala nije prezao ni Leon Šprlje, sin župana dubrovačko-neretvanskog. Nakon što je optužen za krijumčarenje automobila, Šprlje mlađi odsjedio je deset mjeseci u zatvoru. Za razliku od ostalih obitelji, Hrvoje i Novica Petrač u hrvatskim tajkunskim dinastijama rijedak su primjer oca i sina koji su zajedno osuđeni za isto djelo. Obojicu se optuživalo za otmicu maloljetnoga sina generala Vladimira Zagorca i obojica su nedavno nepravomoćno osuđena. Ali, mlađi dio obitelji Petrač time nije zaključio svoje posjete sudovima. Novici se sudi i zbog premlaćivanja redara hotela Esplanade 2001., a njegov mlađi brat Nikola nedavno je zaradio kaznenu i prekršajnu prijavu jer je naoružan pokušao ući u zrakoplov.
Je li čakovečki pjevač Josip Katalenić (24) bio adekvatno kažnjen nakon što je skrivio tri prometne nesreće u kojima je čak ozlijedio pješakinju, napravio 18 prekršaja u prometu, prijetio pištoljem maloljetniku, prijetio novinarima te se skandalozno ponašao u TV emisiji? Nije. Naplaćene su mu prekršajne kazne, ali i dalje luduje gradom svojim novim BMW-om i krši prometne propise.
Njegov je otac Dragutin, član Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, u vrijeme najveće Josipove "slave" bio doministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo. Katalenić je zapamćen kao član žirija Super-Nova Juniors. Uvredljivo se ponašao prema djeci, pa je čak jednoj 14-godišnjoj sudionici dobacio broj svoje sobe. Na njegovo ponašanje reagirala je tada i pravobraniteljica za djecu. Ali, niz se nastavlja, jer je lani u Čakovcu, iživciran maloljetnicima koji su prelazili cestu, mladi Katalenić pred brojnim svjedocima izvukao pištolj.
Prema pisanju međimurskih medija, policija je o incidentu napravila zabilješku te je pretražila kuću Katalenićevih. Našli su oružje, među kojim i ono za čije držanje nisu imali dozvolu. Ali roditelji maloljetnika kojima je Katalenić prijetio nisu podnijeli privatnu tužbu. Kazali su da se ne usude. Slično je bilo i nakon prometne nesreće u kojoj je ozlijeđena Sidonija Veble. Franjo Veble, Sidonijin suprug, rekao je:
Mislim da postoje debele veze i zato Katalenića nismo tužili, nismo se htjeli oko toga dalje uzrujavati. Bilo bi bilo ljudski da nam se taj mladić došao barem ispričati za prometnu nesreću, ali to se nije dogodilo podsjeća F.Veble.
"Onaj divljak", kažu Dubrovčani za Mara Kljunka (23), sina dubrovačkog dogradonačelnika, koji je u svojoj "karijeri" zaradio desetke prekršajnih prijava za tučnjave, vožnje u pijanstvu, divljanje na motociklu i prepirke. Maro Kljunak platio je prekršajne kazne, ali kazneni postupci za njegove najžešće incidente u Radovčićima i Cavtatu još miruju. M. Kljunak pijan je (1,20 promila) 24. srpnja lani oko 2.30 sata "fiatom puntom" gurao zaštitnu ogradu na posjetitelje koncerta Jasmina Stavrosa u konavoskom mjestu Radovčićima. Uhićen je, a nije bilo ozbiljnije ozlijeđenih. Nasilničko ponašanje iskazao je mlađi Kljunak i u svibnju lani, kad je s prijateljima demolirao kafić "Eve" u Cavtatu.
Iako stariji, u sinove bogatog oca ubrajaju se i Gucićevi. U mutne poslove dinastije Gucić, osim oca Josipa, koji je višestruko prijavljivan zbog gospodarskog kriminala, a u tijeku su mu i neka suđenja, bili su umiješani i njegovi sinovi Zvonimir i Ante. Stariji sin Zvonimir uhićen je 2000. zbog gospodarskog kriminala, pa pušten, dok je mlađi Ante iste godine uvjetno osuđen zbog prikrivanja vlasništva nad dionicama Slavonije osiguranja. Sumnjičilo ga se i da je zajedno sa suprugom u Brodomerkuru počinio štetu od 100 milijuna ondašnjih DEM, a sudski postupak još traje. Gucićevi sinovi poznati su i po svom prijateljstvu s ubijenim Zlatkom Bagarićem. S njim su bili u društvu i one noći kada je neokrunjeni kralj podzemlja ubijen.
I za kraj: Branimir Štulić pjeva kako je sreća u "ženi, gitari i bogatom tati". Neki od onih koji imaju bogatog tatu još nisu shvatili kako gitara znači stvaralaštvo i dobrotu prema drugima.


!!!


Pravosudje u Hrvatskoj jedna je od najvećih kočnica pravim ulaganjima i razvoju. Moga bratića Gorana i njegovu djevojku u Zagrebu autom je divljački ubio jedan maloljetni 'majmun' koji je prošao kroz crveno, vozio dvostruko brže od dozvoljenog, nije imao vozačku dozvolu, a auto tehničku. No, taj je valjda iz 'ugledne obitelji', pa mislim da nije ni osudjen. Kao ni onaj maloljetnik koji je s 'bijesnim' sportskim autom ubio dvije djevojke u Makarskoj. Vozio je bez brzo, dozvole. Jedva je nešto osudjen, jer je iz 'ugledne obitelji trgovca duhanom' u BiH. Eto kriterija poslovnog uspjeha i morala u Hrvatskoj…

JEDNA OD SUDSKIH SRAMOTA BEZ PRESEDANA U RAZVIJENOM SVIJETU
Privilegij iznad smrti
I Marijana Primorca, zvanog Prndelj, "rese" osobine karakteristične za novouspostavljeni bogataški stalež 90-ih. Koristeći se slabašnom zakonskom regulativom, kao povjerljiv igrač hercegovačkih vlastodržaca trgovinom cigareta stekao je zavidan imetak, koji se procjenjuje na nekoliko stotina milijuna eura. Sina Ivana poslao je u američki internat u Švicarskoj, na naobrazbu iz menadžmenta. Ivan je pak prije tri godine u Makarskoj, jureći brzinom od 90 kilometara na sat BMW-ovim ultrasportskim dvosjedom kabrio Z3, s nepunih 18 godina, usmrtio 16-godišnjakinje Anu Andrijašević i Katu Erceg.
Otkrilo se tada da je Ivan Primorac stari "klijent" prometne policije, što ne bi bio da mu tata nije davao voziti. Slijedio je sudski postupak, iznimno traumatičan za obitelji Andrijašević i Erceg. Mutilo se s ograničenjem brzine, procesnim zavrzlamama... Za sol na rane obiteljima Erceg i Andrijašević pobrinuli se suci splitskog Županijskog suda. Ivanu su zatvorsku kaznu smanjili za pola godine, pa mu ostaje odležati dvije. Obrazloženje: niži je sud precijenio posljedice (!), a zanemario činjenicu da je riječ o obitelji društveno prihvatljiva ponašanja, koja je djetetu omogućila školovanje u inozemstvu, u čemu se Ivan iskazao!?

!!!

TKO JE OPLJAČKAO HRVATSKU

Politiziranje najvažnijih gospodarskih odluka u svoju korist; privatizacija,pretvorba, nepotizam osvajanje vlasti i javne imovinom van zakona ili u zakonskom vakuumu; raspolaganje s (našim) novcima bez kontrole; korupcija na svakoj razini; privatni interesi (tzv.tajkuna i političkih sponzora definirani kao nacionalni interesi.Kriminal i nepravičnost na svakom koraku…
Ugledni profesor Filozofskog fakulteta, prof. dr. Danilo Pejović, u svom intervjuu za Večernji list izjavljuje "Tko je slijedio SSSR po ideologiji, danas slijedi Rusiju po kriminalu". Bivša oporba, a današnja vlast u Hrvatskoj (NAPOMENA: TEKST JE PISAN ZA VRIJEME VLADAVINE TZV. KOALICIJE OD 2000- 2004), kontinuirano nekoliko godina tvrdi da je HDZ opljačkao Hrvatsku. S obzirom na to da se radi o pljački, kriminalu, konkretnim događajima, pravna struka će postaviti pitanje, tko je izvršio pljačku ili tko je počinio kriminal. Takve općenite političke tvrdnje današnje vlasti, automatski se odnose na članove HDZ-a i njihove simpatizere, da su počinili navedena kaznena djela. Po ovom ispada da u Hrvatskoj u vrijeme vlasti HDZ-a nije nitko drugi živio, radio i djelovao, osim HDZ-ovaca, da nije bilo oporbe, da nije bilo nesklonih Hrvatskoj državi i narodu itd. Sada kada je šestorka, petorka-petokraka na vlasti, jasno se vidi da su svi ovi uz HDZ-ovce živjeli, radili i djelovali, pridonosili općem negativnom stanju u Hrvatskoj. Svaka oporba ima pravo kritizirati vlast da nije dovoljno učinila da spriječi pljačku, kriminal u gospodarstvu, da nije dovoljno učinila u pospremanju države itd., ali nema pravo općenito politički optužiti cjelokupan HDZ zajedno s njegovim biračkim tijelom, u to vrijeme oko 40% naroda, da su lopovi i kriminalci, a da oni drugi nisu. Takve optužbe su karakteristične za bivše boljševičke države u kojima se jedan dio vlastitog naroda optužuje kao klasnog neprijatelja. Bivša oporba, a današnja vlast u svojim javnim istupima tvrdila je da će ispitati pretvorbu i privatizaciju i evo skoro dvije godine na vlasti, osim dva-tri slučaja hapšenja, koji se već brane sa slobode, nije učinila ništa, osim što i danas povremeno optuži HDZ da je opljačkao Hrvatsku, pa eto iz tog razloga oni ne mogu popraviti stanje, kao da je HDZ silom osvojio vlast, pljačkao državu i provodio diktaturu u ovih 10 godina, a ne nekoliko puta dobivao apsolutnu većinu na izborima. Vlada nije izvršila odluku Sabora da napravi popis od 200 najbogatijih ljudi (obitelji) u Hrvatskoj sa smiješnim i žalosnim izgovorom da to nije moguće. Svima je poznato da je to moguće u drugim demokratskim državama. Postavlja se pitanje, tko su onda ljudi koji su izvršili "pljačku Hrvatske" ili kako oni to vole često reći "pljačku stoljeća". Da li su to isti oni ljudi i njihovi sljedbenici po ideologiji koji su već jednom prije izvršili "pljačku stoljeća" 1945. godine i odmah nakon Drugog svjetskog rata, oduzimajući ljudima (obiteljima) tvornice, kuće, stanove, auta, oranice itd. Ako se uzme u obzir da današnja vlast nije učinila ništa u rješavanju gospodarskog kriminala, osim malo čambanja po površini zbog javnosti, da taji imena najbogatijih ljudi u Hrvatskoj, onda se može pretpostaviti da ova vlast štiti one koje je optuživala za pljačku Hrvatske i da su djelovali zajedno da preuzmu vlast. Da to nije tako, po naravi vladanja ove vlasti, ona bi ih sve pohapsila kao što hapsi i progoni hrvatske branitelje. U svim društvenim poduzećima u bivšoj državi na rukovodećim položajima bili su isključivo komunisti - tvrdo povezani sa starim obavještajnim aparatom. Dolaskom HDZ-a na vlast u većini poduzeća su ostale stare rukovodeće komunističke garniture iz razloga nerevanšizma i nemogućnosti pronalaska dovoljnog broja sposobnih, stručnih i politički neobojenih ljudi. Takvo gospodarstvo gdje je komunizam proizveo masu "komunističkih stručnjaka" zadesio je rat. Vlast HDZ-a u takvom ratnom stanju nije imala vremena, snage pa ni znanja da se uhvati u koštac s naslijeđenim komunističkim kadrovima po poduzećima koji su bili vrlo brojni i financijski moćni i da riješi nagomilane probleme naslijeđene uglavnom iz prošlog sustava. Dok se običan narod, uključivao u vojne postrojbe, žrtvovao za domovinu, većina starih komunističkih kadrova po poduzećima su smišljali kako se dočepati materijalnog bogatstva i kako jeftino ili na prijevaru dobiti poduzeće. Ako se danas analizira, svak u svom mjestu, i u čitavoj Hrvatskoj, tko su vlasnici poduzeća i kako su došli do kapitala, tko su najbogatiji ljudi, vidjet će se da su to većinom ljudi s jakim komunističkim referencama iz prošlog sustava. Njih nije zanimao rat, nestalo im je partijske stege i straha, a ostale im stare obavještajne veze, nisu imali kršćanskog morala i nisu se bojali Boga, a u ratu normalno pravna država nije dovoljno djelovala da ih zaustavi. Tako su se dogodile mnoge neželjene pojave koje su opteretile današnju Hrvatsku. Dio međunarodne zajednice nesklone hrvatskoj državi čak je i financijski pomagao one rukovodeće komunističke garniture po poduzećima koje bi namjerno unosile rasulo u gospodarski i bankarski sustav. Pljačku Hrvatske nisu učinili vojnici na prvoj crti, pljačku Hrvatske nije učinila vlast HDZ-a, jer "materijalni ovisnici u politici nisu dosljedni borci za ideju", u suprotnom kako bi stvorili, obranili i oslobodili hrvatsku državu zajedno s većinom hrvatskog naroda. Pljačku Hrvatske učinila je ona manjina kojoj nije bilo stalo do sudbine vlastita naroda i države, oni koji Hrvatsku nikad nisu htjeli, što se danas jasno vidi u njihovu odnosu prema braniteljima, Domovinskom ratu i Haagu. I da nije bilo rata slično bi se dogodilo kao i u ostalim bivšim komunističkim državama što se tiče gospodarstva. I na kraju da se zaključiti: tko je izvršio pljačku stoljeća poslije II. svjetskog rata, izvršio je pljačku stoljeća poslije Domovinskog rata i zbog toga današnja vlast petorke - petokrake nije učinila ništa u rješavanju gospodarskog kriminala i zbog toga je vrlo znakovita izjava uglednog profesora "Tko je slijedio SSSR po ideologiji, danas slijedi Rusiju po kriminalu". (Vinko Željko, Široki Brijeg

!!!
Stravično negativna platna bilanca koje se i za danb au dan pogoršava, nepodstojanje ikakove relevantne ekonomske politike osim klečanja pred nižerazrednim eurokratčićima…Je li Hrvatska zapravo funkcionalno bankrotirala?....
Je li hrvatska Država bankrotirala? I
Izvor: Iskon Forum
Hrvatska drzava je bankrotirala financijski, u potpunosti, pa je vladajucima i opoziciji vazno da se gradjani zabavljaju oko EU i prijema u istu, kako se intelektualna ostrica, ne bi usmjerila na one, koji su do bankrota doveli, vodeci brigu izuzetno o osobnoj koristi svojoj i svojih najblizih. Drzava i narod su ne bitni, ali izboriti ulazak u EU, osigurati stolicu, za sebe i svoju obitelj u administraciji evropskoj, i biti cinovnicic za 50.000,00 eura mjesecno je jedina briga pozicije i opozicije, ali ako se nesto jos moze zgrabiti i zamesti trag dobro je. Radi toga pravna drzava nesmije se uspostaviti, to je jedina istina o danasnjoj Hrvatskoj.
To je trenutna situacija oko hrvatske financijske moci u svijetu. Sve smo rasprodali, jedino nam smetaju jos penzioneri, koje treba potamaniti i branitelji da im se zecepe usta, a ostala stoka sitnog zuba, nabijte ih na kolac kako rece Milosevic za Srbe iz Hrvatske. (IVL)
STRANE BANKE S LOPOVSKOM STRATEGIJOM VLASNICI NAŠIH BANAKA
2005.03. Iskon Forum
Kako je poznato:talijanska banka INTESO-vlasnik je Privredne Banke, nekada velikog giganta.Talijanska banka UNICREDO- vlasnik je Zagrebaćke banke, takodjer nekaad giganta.Sada se naše financije kao i investicije kao i razvoj itd. odvija preko tih banaka, te je interesantno čuti kako su te talijanske baanke optužene i kažnjene u svojoj domicilnoj državi ITALIJI za nemoralno i gangstersko ponašanje. Ako se tako ponašaju u svojoj kući,moš misliti kako se ponašaju u kupleraju koji pretstavlja hrvatska financijska sfera.
Naime društvo CONSOB (ili slično) koje obavlje nadzor tržišne utakmice na burzama u koje spada i nadzor vrednosni papira optužio je ove dvije banke da su svijesno prevarile svoje štediše uvaljujuću im kao perspektivno ulaganje kupnju Argentinskih državnih obaveznica iako su znali da Argeentina neće biti u stanju udovoljiti svojim obavezama.Tako su prevarili oko 450.000 štediša-Talijana prodavši im obaveznica za 15 milijardi dolara. Bez tih 15 milijardi ostali su svi koji su te obveznnice kupili jer su one sada bezvredni papir-kupus
Argentina je jasno i glasno izjavila da neće u potpunosti ispunjavati svoje obaveze i ponudila je vlasnicima obaveznica dogovor da će im isplati tek jednu ćevrtinu nominalne vrednosti a ako na to ne pristaju neće dobiti ništa.
I sada tko im šta može? Argentina neće da plati a te banke su digle gadne pare u ime provizije prodavajući te za koje su znali da ne vrede ništa obaveznice.
I SVAKI PAMETAN ČOVJEK MOŽE VIDITI KAKVI SPECIJALIZIRANI LOPOVI SADA VLADAJU NAŠIM BANKAMA (for-a)

!!!

Sanirali smo banke, oteta su nam poduzeća i profitabilne mogućnost,poduzetnici stjerani u civilizacijsku kanalizaciju. Sredstva za investicije otišla su na uvoz,uvoz,uvoz…A još uvijek plaćamo cijenu koristoljublja i neznanja drugih ...
CEH OPET PLAĆAJU PLAĆAJU POREZNI OBVEZNICI

Visoki trgovački sud donio je sasvim drukčiju odluku od rješenja Ustavnog suda, a na temelju koje bi porezni obveznici trebali nadoknaditi štetu malim dioničarima Croatia banke, uz to što su sanirali banku
Nakon što je zagrebački Visoki trgovački sud donio pravomoćnu presudu prema kojoj je država dužna Ankici Kolobarić vratiti njezine dionice Croatia banke u vrijednosti od 303 tisuće kuna, Udruga dioničara Croatia banke podnijela je, u ime vlasnika 60 posto kapitala (iz 1999.) te banke, skupnu tužbu kojom traži povrat dionica koje su im "uzete" u sanaciji banke 1999. godine. Podsjetimo, Croatia banka imala je 5723 dioničara koji su raspolagali dionicama banke vrijednim ukupno 68,5 milijuna tadašnjih njemačkih maraka. Međutim, zbog gubitaka od 348,9 milijuna kuna, a na temelju Zakona o restrukturiranju i sanaciji banaka iz 1999., u banku je imenovan prisilni upravitelj koji je automatski dobio funkcije uprave i skupštine dioničara.
Na temelju zakona i Vladine odluke o sanaciji, bivši dioničari su razvlašteni, a država je u sanaciju banke utrošila ukupno 570 milijuna kuna. Od 348 milijuna kuna gubitaka prenesenih na Agenciju za sanaciju banaka, u dvije godine saniranja naplaćeno je samo 19 milijuna kuna, iako je u svim slučajevima provedena prisilna naplata. Mali dioničari Croatia banke svojedobno su uputili tužbu Ustavnom sudu zbog ocjene ustavnosti Vladine odluke o sanaciji, ali je Ustavni sud odbio tu tužbu priklonivši se, među ostalim, mišljenju Hrvatske narodne banke da su dionice bivših dioničara bile bezvrijedne. Dioničari su, naime, tvrdili kako su krivo procijenjeni i prenapuhani njihovi gubici i da bi uz dobru volju HNB-a sve moglo biti dobro sređeno, ali Ustavni sud nije uvažio njihove analize. Tužitelji su navodili i kako bi dioničari bolje prošli u stečaju, ali je Ustavni sud odbacio i takve tvrdnje i prihvatio analizu HNB-a prema kojoj su se u Croatia banci stekli svi uvjeti za pokretanje sanacije jer su gubici banke bili za 216 milijuna kuna veći od njezina temeljnog kapitala.
"HNB smatra nespornom činjenicu da ni u slučaju stečaja banke dioničari ne bi mogli ostvariti nikakvu naplatu po dioničkom kapitalu jer su obveze Croatia banke bile daleko veće od moguće naplate potraživanja i imovine. HNB nadalje smatra da nije postojala pravna osnova za uključivanje dioničara u postupak donošenja odluke o sanaciji, a što proizlazi iz činjenice da se postupak sanacije i restrukturiranja banke ne provodi radi zaštite interesa dioničara, već radi zaštite posebnog državnog interesa. Stoga smatra da su i prijedlog HNB-a upućen Vladi i osporena Odluka opravdani i utemeljeni na zakonskim razlozima predviđenim odredbom članka 90. Zakona o bankama, to jest na posebnom državnom interesu i na utvrđenju da su iscrpljene druge mogućnosti sprječavanja narušavanja stabilnosti ukupnog financijskog sustava države", stoji, među ostalim, u rješenju Ustavnog suda, uz dodatak kako "Uprava Croatia banke više godina uzastopno nije vodila poslove banke pažnjom dobrog gospodarstvenika, te u tom poslovanju nije poštovala zakone i druge propise". Za to vrijeme dioničari Croatia banke, tvrdi se, godinama su izglasavali raskide ugovora s revizorima koji su upozoravali na probleme u poslovanju, te izglasavali ugovore s novim revizorima.
Sada je, međutim, Visoki trgovački sud donio sasvim drukčiju odluku od rješenja Ustavnog suda, a na temelju koje bi porezni obveznici trebali nadoknaditi štetu malim dioničarima Croatia banke, uz to što su sanirali banku. Osokoljena tom presudom, Udruga malih dioničara je zatražila povrat dionica većine ostalih dioničara, a Croatia banka i DAB su najavili žalbene postupke u povodu presude Visokog trgovačkog suda. I sada se doista postavlja pitanje kako Ustavni sud može donijeti negativnu presudu, a Visoki trgovački sud pozitivnu presudu za male dioničare Croatia banke, a radi se o gotovo istom sporu. Čudna je ovo država, a čini se kako će u slučaju da mali dioničari Croatia banke "pobijede" u ovom slučaju, ceh platiti samo porezni obveznici. No, tek treba vidjeti, u sudskim postupcima što slijede, je li Matešina vlada doista napravila tako krupnu "grešku u koracima" koja bi mogla rezultirati odštetnim zahtjevima i u slučajevima sanacije Slavonske, Splitske, Privredne i Dubrovačke banke (tamo gdje su "postojali" privatni dioničari), ili su se suci Visokog trgovačkog suda malo "zaigrali"? Izvor: Frenki LAUŠIĆ, Slobodna Dalmacija

!!!

Ljudska, povijesna, nacionalna i gospodaraska šteta je počinjena, pa se narod, pondao da će netko od obogaćenih političara, koji su krivci zasve što se dogodilo, i naglo ogobaćeni tzv. tajkuni odgovarati pred sudom, zakonski i imovinom. A što se dogodilo? Ako javnosti i političarima ukažete na pljačku u pretvorbenom poduzeću, idete na ulicu

Samo da se ne zaboravi: 100 MILIJARDI KUNA ŠTETE OD PRIVATIZACIJE I PRETVORBE


« Saborska rasprava o izvješću državnih revizora o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije, izazvala je međusobna vrijeđanja HSS-ovih i HDZ-ovih zastupnika te kraću stanku.
Nastavljajući jučer započetu raspravu, Zlatko Tomčić (HSS) optužio je HDZ za lošu pretvorbu i privatizaciju koja je, kaže, državi načinila štetu od 100 milijardi kuna i potjerala 400 tisuća radnika na ulicu. Bila je to najveća pljačka, katastrofa i moralno srozavanje od nastanka države i sve to je proizvod iz HDZ-ova vrta, kazao je Tomčić. «
« Završnim Izvješćem obuhvaćeno je ukupno 1556 revidiranih trgovačkih društava, od kojih je, kako se navodi, tek 241 društvo (15,4 posto) ostvarilo ciljeve navedene u razvojnim programima, a 319 privatiziranih tvrtki ciljeve je ostvarilo samo djelomično.
Temeljni kapital tih 1556 društava u trenutku revizije iznosio je oko 480 milijuna eura manje nego prije njihove privatizacije.
U izvješću se upozorava i na znatno smanjenje broja zaposlenih u procesu pretvorbe. Naime, na početku tog procesa u revidiranim je tvrtkama bilo 635.373 zaposlenih, a u trenutku revizije ostalo ih je samo 248.698.
Državni revizori utvrdili su ukupno 1936 nepravilnosti, od kojih njih 271 ima obilježje kaznenih djela, deset je privrednih prijestupa, a 237 prekršaja.
Podignuta je 71 kaznena prijava, a od 78 prekršaja čak njih 75 'palo' je u zastaru.

Kao i kod ranijih rasprava o izvješćima Državnog ureda za reviziju, većina saborskih klubova pohvalila je rad Ureda, ali i upozorila da njihovi nalazi, koji su, kažu, pokazali porazne posljedice privatizacije iz 1990-ih, nisu naišli na odgovor pravosuđa koje bi sankcioniralo odgovorne za propast brojnih hrvatskih poduzeća.

'Krađa i pljačka nema zastare, to su djela koja se ne mogu tek tako zaboraviti i oprostiti', rekao je Pero Kovačević (HSP), najavivši inicijativu da se zakonom propiše da ulagatelji mogu postati vlasnici tvrtke tek kada u cijelosti izvrše predviđena ulaganja.

Porazni rezultati revizije pretvorbe (1):

Svi ekonomski stručnjaci se slažu da je proces privatizacije nanio hrvatskom gospodarstvu nenadoknadive štete, prije svega zbog načina provođenja i zbog manjkave kontrole u procesu iza same pretvorbe. Ovih je dana Državna revizija izašla u Sabor sa svojim šestim izvještajem, koji je u stvari samo nastavak nepovoljnih saznanja iz ranijih izvještaja.
Revizija je obuhvatila 250 poduzeća. Rezultat: u većini slučajeva smanjen je temeljni kapital poduzeća, broj radnika je prepolovljen, a razvojni programi ako ih je i bilo ostalim su mrtvo slovo na papiru. Konkretno, vrijednost tih poduzeća u vrijeme pretvorbe i privatizacije iznosila je 3,5 milijardi kuna. Danas jer ona umanjena za 13 posto i jedva dosiže tri milijarde. Ukupni broj radnika smanjen je sa 93.194 na 33.270. Čak 76 poduzeća otišlo je u stečaj. Dodatno valja spomenuti da je u 200 poduzeća utvrđeno gotovo 500 nepravilnosti u od čega u 84 poduzeća postoji opravdana sumnja u kaznena djela, a 91 imaju karakter prekršaja.
...je samo u prerađivačkoj industriji izgubljeno više od 300.000 radnih mjesta, što je više no što ih danas uopće ima u tom dijelu industrije.
Svi pokušaji da dođe do preispitivanja cijeloga toga procesa, koji je ozbilkjno ugrozio samu bit hrvatskoga gospodarstva, prije svega njen industrijski dio, nikada nisu nailazili na plodno tlo i uvijek se pronašlo neke 'razloge' zbog kojih do takve stručne i argumentirane rasprave nije došlo. Pa i sadašnja revizija je pokazala da je u 45 uočenih nepravilnosti u 36 društava za koje se opravdano sumnjalo da imaju obilježja prekršaja nastupila zastara…..

TKO UPOZORI NA KORUPCIJU, MORA BITI SPREMAN I NA OTKAZ
Vlada ne mari za zaštitu ’zviždača’
ZAGREB - "Zviždači" će u Hrvatskoj još neko vrijeme ostati potpuno nezaštićenom kategorijom zaposlenika. U Sabor je ovih dana pristiglo negativno Vladino mišljenje o HSP-ovu prijedlogu izmjene radnoga zakonodavstva, kojom bi zabranu davanja otkaza zaposlenicima državnih tvrtki koji upozore na korupciju pratile i sankcije. U obrazloženju se navodi kako se "instituti opravdanosti sumnje u moguću korupciju, kao institut opravdanog ili neopravdanog razloga za otkaz, ne mogu prepustiti diskrecijskog ocjeni, već se imaju utvrđivati u odgovarajućim sudskim postupcima, što znači da će se opravdanost ili neopravdanost otkaznog razloga ocjenjivati prema pokrenutom ili završenom kaznenom postupku, a nezakonitost otkaza sudskom odlukom".
— Sudski postupci u pravilu traju pet, šest ili više godina, i sve to vrijeme svi zaposlenici koji prijave korupciju nemaju nikakva prava: mogu biti šikanirani na poslu ili otpušteni, a da tvrtka zbog toga ne snosi nikakve posljedice, upozorava HSP-ov zastupnik Tonči Tadić, procjenjujući da Vladi u ovome trenutku, očito, iz razloga o kojima možemo samo nagađati, nije u interesu zaštititi "zviždače".
Vesna Balenović, koja je u Ini dobila otkaz nakon što je upozorila na niz nepravilnosti u poslovanju, ovakav rasplet naziva "sramotnim".
- Poruka vlasti je jasna: onaj koji se od 4 i pol milijuna građana usudi upozoriti na korupciju u startu mora biti spreman na izvanredni otkaz, život bez kune mjesečnih primanja, prodaju svoje imovine, teške zdravstvene tegobe, strah od likvidacije, ukupno 50 ili 60 ročišta i presudu zbog klevete na dvije, a vjerojatno i četiri godine zatvora. Ako bude dovoljno hrabar da sve to podnese, tek onda može javno iznijeti svoja saznanja, upozorava u izjavi za Slobodnu Dalmaciju Vesna Balenović, koja za ovakvo stanje odgovornim drži jednako Ivu Sanadera, kao i Ivicu Račana.
-Oboje su zaslužili čisti crveni karton: Račan je 2000. godine pozvao građane da prijave korupciju. Ja sam se javila, a zauzvrat sam dobila otkaz. Sanader je uoči izbora mahao jamstvenom karticom i obećavao obračun s korupcijom, a sada odbija zaštitu "zviždača", tvrdi ona, napominjući da idućeg tjedna ide na ukupno 33. sudsko ročište, na kojemu je Slavko Linić tuži za klevetu.M..K. SABOLIĆ, Slobodna Dalmacija

OVAKO IZGLEDA LEGALIZACIJA POLITIČKOG JAVNOG KRIMINALA KRIMINALA NAKON DESET I VIŠE GODINA:
'Da' Izvješću o reviziji pretvorbe i privatizacije
Završnim Izvješćem obuhvaćeno je ukupno 1556 revidiranih trgovačkih društava, od kojih je, kako se navodi, tek 241 društvo (15,4 posto) ostvarilo ciljeve navedene u razvojnim programima, a 319 privatiziranih tvrtki ciljeve je ostvarilo samo djelomično.
Temeljni kapital tih 1556 društava u trenutku revizije iznosio je oko 480 milijuna eura manje nego prije njihove privatizacije.
U izvješću se upozorava i na znatno smanjenje broja zaposlenih u procesu pretvorbe. Naime, na početku tog procesa u revidiranim je tvrtkama bilo 635.373 zaposlenih, a u trenutku revizije ostalo ih je samo 248.698.
Državni revizori utvrdili su ukupno 1936 nepravilnosti, od kojih njih 271 ima obilježje kaznenih djela, deset je privrednih prijestupa, a 237 prekršaja.
Podignuta je 71 kaznena prijava, a od 78 prekršaja čak njih 75 'palo' je u zastaru.
Kao i kod ranijih rasprava o izvješćima Državnog ureda za reviziju, većina saborskih klubova pohvalila je rad Ureda, ali i upozorila da njihovi nalazi, koji su, kažu, pokazali porazne posljedice privatizacije iz 1990-ih, nisu naišli na odgovor pravosuđa koje bi sankcioniralo odgovorne za propast brojnih hrvatskih poduzeća.
'Krađa i pljačka nema zastare, to su djela koja se ne mogu tek tako zaboraviti i oprostiti', rekao je Pero Kovačević (HSP), najavivši inicijativu da se zakonom propiše da ulagatelji mogu postati vlasnici tvrtke tek kada u cijelosti izvrše predviđena ulaganja.
Kao i SDP-ovac Mato Arlović, Kovačević smatra da treba izmijeniti Zakon o pretvorbi i privatizaciji, po kojemu bi Državni ured za reviziju revidirao i banke, koje su, kaže, često upropaštavale privatizirana poduzeća.
'Tko ima pravo ozakoniti nezakonito stečenu imovinu, Sabor to ne smije priznati', naglasio je Arlović, pozvavši zastupnike da pokrenu inicijativu kojom bi se, na temelju Izvješća, procesuirali odgovorni za propast hrvatskog gospodarstva.
Frano Piplović (HSLS/DC) Saboru je predložio da od MUP-a i Državnog odvjetništva zatraži izvješća o aktivnostima koja su poduzeli protiv fizičkih i pravnih osoba koje se sumnjiče za nezakonitosti u privatizaciji.
HINA

!!!

Mein lieber Gott!!

Kutle: Sve sam radio pravno i moralno


-Sve sam radio pravno i moralno!Tako je ustvrdio najpoznatiji hrvatski tajkun Miroslav Kutle iznoseći danas svoju obranu na suđenju za malverzacije pri kupnji dionica u tvrtkama "Diona" i "Univerzal". Kutle je iznoseći obranu ponovio kako, unatoč ekonomskom obrazovanju, ne može točno odgovoriti za što ga se tereti u ovom slučaju koji će nepravomoćno završiti sutra u 13 sati. Tada bi sudac zagrebačkog Županijskog suda Miroslav Šovanj trebao pročitati presudu. Kutle je sudu objasnio svoje viđenje privatizacije koje je započeo pričom o izgradnji svog poslovnog carstva, nekoć najvećeg u državi. Uključivanje svog "Globus holdinga" u privatizaciju društvenih poduzeća početkom devedesetih godina prošlog stoljeća Kutle je nazvao "pitanjem nacionalne svijesti" u vrijeme mlade i nesigurne države. Rekao je da je svoje poslovno carstvo osnovao svojim kapitalom te novcem rodbine, poslovnih partnera ali i kreditima banaka. Ugovor o stjecanju kontrolnog paketa u "Dioni" potpisao je u travnju 1994. s povratnikom iz inozemstva Božom Čulom. Prva se transakcija dogodila mjesec dana kasnije kada je na zagrebačkoj burzi Čulino poduzeće "Partner invest" kupilo 31.500 dionica "Dione" po cijeni od osam tadašnjih milijuna njemačkih maraka, kazao je Kutle. Odbacio je tvrdnje da je svoje radnike ostavljao bez posla, rekavši da je po ekspertizi Ekonomskog instituta čak 4.500 radnika Globus holdinga bilo višak. - Taj višak je holding koštao 350-400 milijuna kuna godišnje, a vlasnici i dioničari su se svjesno odrekli te dobiti da bi radnici ostali zaposleni - kazao je prototip hrvatskog tajkuna.
(OSLOBADJAJUĆU PRESUDU DAN KASNIJE ZA KUTLU, NE BIH KOMENTIRAO)
-Sve sam radio pravno i moralno!Tako je ustvrdio najpoznatiji hrvatski tajkun Miroslav Kutle iznoseći danas svoju obranu na suđenju za malverzacije pri kupnji dionica u tvrtkama "Diona" i "Univerzal". Kutle je iznoseći obranu ponovio kako, unatoč ekonomskom obrazovanju, ne može točno odgovoriti za što ga se tereti u ovom slučaju koji će nepravomoćno završiti sutra u 13 sati. Tada bi sudac zagrebačkog Županijskog suda Miroslav Šovanj trebao pročitati presudu. Kutle je sudu objasnio svoje viđenje privatizacije koje je započeo pričom o izgradnji svog poslovnog carstva, nekoć najvećeg u državi. Uključivanje svog "Globus holdinga" u privatizaciju društvenih poduzeća početkom devedesetih godina prošlog stoljeća Kutle je nazvao "pitanjem nacionalne svijesti" u vrijeme mlade i nesigurne države. Rekao je da je svoje poslovno carstvo osnovao svojim kapitalom te novcem rodbine, poslovnih partnera ali i kreditima banaka. Ugovor o stjecanju kontrolnog paketa u "Dioni" potpisao je u travnju 1994. s povratnikom iz inozemstva Božom Čulom. Prva se transakcija dogodila mjesec dana kasnije kada je na zagrebačkoj burzi Čulino poduzeće "Partner invest" kupilo 31.500 dionica "Dione" po cijeni od osam tadašnjih milijuna njemačkih maraka, kazao je Kutle. Odbacio je tvrdnje da je svoje radnike ostavljao bez posla, rekavši da je po ekspertizi Ekonomskog instituta čak 4.500 radnika Globus holdinga bilo višak. - Taj višak je holding koštao 350-400 milijuna kuna godišnje, a vlasnici i dioničari su se svjesno odrekli te dobiti da bi radnici ostali zaposleni - kazao je prototip hrvatskog tajkuna. Oni koji nestpljivo čekaju
« Saborska rasprava o izvješću državnih revizora o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije, izazvala je međusobna vrijeđanja HSS-ovih i HDZ-ovih zastupnika te kraću stanku.Zlatko Tomčić

ODJECI ŠOKANTNOG ŠKREBOVA PRIZNANJA: SABORSKI ODBOR ZA GOSPODARSTVO TRAŽI OD VLADE HITNU ISTRAGU 0 NOVCU IZNESENOM IZ ZEMLJE


- 09:16 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

< srpanj, 2005  
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Komentari On/Off

Opis bloga

Politički kriminal na svim razinam je legaliziran u Hrvatskoj kao sredstvo bogaćenja birokatra, politokrata i mafiokrata. U politiku svi ulaze da se instantno obogate,s oskudnim znanjem i ne radeći ništa, osim nedozvoljena djela glede koncesija, dodjele zemljišta, 'javnih' nabava, žmirenja na bespravnu gradnju, izdavanje jamstava itd (broj je takvih kaznenih djela po Ustavui i zakonima beskonačan)...

Linkovi

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se