Procesom registracije dobit ete korisni ko ime i lozinku za pristup besplatnim servisima portala (chat, forumi...), besplatnu e-mail adresu oblika korisni koime@net.hr. Na Chatu i Forumu biti ete poznati po Vaaem korisni kom imenu.
 
 
 
Kliknite ovdje ako ste zaboravili lozinku ili ~elite promijeniti podatke.
 

Korisni ko ime i lozinka

Ime i prezime
}eljeno korisni ko ime
provjeri je li ve zauzeto
Lozinka
najmanje 6 znakova
Lozinka joa jednom
  • Korisni ko ime i lozinka potrebni su vam kako biste se prijavili za servise na portalu Net.hr. Drugim korisnicima bit ete poznati isklju ivo po Vaaem korisni kom imenu. Lozinka je tajna, samo vama poznata rije (ili joa bolje - kombinacija slova i brojeva) koja vam omoguuje prijavu na portal.
  • Viae o korisni kom imenu i lozinci

Otvaranje besplatne e-mail adrese

 }elim da mi se otvori besplatna e-mail adresa oblika  
   korisni koime@net.hr
  • Odaberite ~elite li otvaranje besplatne e-mail adrese. Ako i ne otvorite besplatni e-mail, registracija e vam omoguiti koriatenje ostalih servisa na portalu (chat, forum...).

Podaci za slu aj zaboravljanja lozinke

Datum roenja      
Vaaa glavna e-mail adresa

- nije obavezno, unesite Vaau glavnu email adresu, ako je imate
Tajno pitanje
Primjeri tajnih pitanja
Odgovor na tajno pitanje
  • Ovdje navedeni podaci va~ni su za slu aj kada zaboravite vaau lozinku. Na vaau glavnu email adresu poslati emo vam zaboravljenu lozinku. Unesena e-mail adresa ostat e u tajnosti.
  • Ako zaboravite lozinku, sustav e Vam postaviti tajno pitanje koje ovdje unesete. Kada unesete to an datum roenja i to an odgovor na tajno pitanje, biti e Vam omogueno postavljanje nove lozinke.

Ekranska aifra

Ekranska aifra  
Unesite prikazanu aifru
  • Molimo Vas unesite prikazanu ekransku aifru Ovaj korak slu~i za sprje avanje automatizirane registracije.

Potvrda podataka

 Upoznat/a sam s pravilima koriatenja portala Net.hr i u potpunosti ih
 prihvaam   
zavrai prijavu