ponedjeljak, 10.08.2009.

Domovina TE treba, trebaš li TI nju ... ?

Da prijatelji moji !

Domovina treba upravo TEBE, i treba te SADA, jer bez TEBE se ništa ne mjenja, ma kolikogod VI svi skupa bili umorni, i svega vam je preko glave,
Domovina treba upravo VAS i VAŠ glas i VAŠE djelovanje, pa bez obzira u kakvom obliku se to djelovanje ispoljavalo.

Ima ljudi koji nešto rade (ili to pokušavaju) i kojima je stalo te njima treba VAŠA podrška. Stvari se mjenjaju uprkos VAŠOJ tromosti i čekanju, (čast iznimkama).

VAŠ prilog promjenama biti će čitanje slijedeća dva teksta i doživljaj samog sebe u jednom takvom društvu. Prenesite svoj duh u okruženje koje vam nude slijedeći tekstovi i udahnite punim plućima mogućnosti koje vam se pružaju u prihvaćanju stavova naprijed navedenih.


Prvi tekst je programski proglas jedne političke stranke.

Nazovimo je uvjetno : OBITELJSKA STRANKA,
ona može biti stvarna ili hipotetska, zavisi od Vas.

Da, ona je bila uvjetna i hipotetska, sada je i te kako stvarna.
U registru je Hrvatskih političkih stranaka, i ne nosi atribute 'hrvatska' i 'kršćanska' jer su se postojeće političke stranke debelo potrudile da ponize ove časne pojmove u svome nazivu, tako da je 'OBITELJSKA STRANKA' značaj ovih pojmova ugradila u svoj statut i u način svoga utemeljenja. Te će svojim radom i svjedočenjem svojih članova braniti načela domoljublja i etičkog i moralnog ponašanja, bez ograda prema bilo kome, kome su bliska vrijedonosna odnosno svijetonazorska načela OBITELJSKE STRANKE.


Sretno !

www.obiteljskastranka.hr

...

- Temeljni izazov i središnje pitanje koje pred sebe stavlja Obiteljska stranka jest kako djelovati na poboljšanje političkoga ozračja u Hrvatskoj kao ključnoga preduvjeta za poboljšanje svih drugih društvenih područja.

- Obiteljska stranka ne želi preskakati taj ključni problem brzim i uopćenim ponudama rješenja problema u bilo kojem društvenom području, a da se ne pozabavi tim središnjim pitanjem. Prvi program Obiteljske stranke stoga je prvenstveno usredotočen na to pitanje svih pitanja – nova politička kultura, a ne tek nova stranka.

- Namjesto nerealnih ponuda brzih izlazaka iz krize u različitim društvenim područjima, usmjerenih prema pridobivanju naklonosti birača, namjesto pitanja kojim se mjerama može popraviti neko od društvenih područja, Obiteljska se stranka usredotočuje na to kojom se mjerom može popraviti temeljno područje – područje politike same.

- Je li moguća altruistička politika? Je li moguća politika kojoj je na prvom mjestu opće dobro zajednice? Je li moguće poštenjem i nepotkupljivošću dosegnuti najviše pozicije političke odgovornosti u Republici Hrvatskoj?

- Političko malodušje najvećega dijela hrvatskih građana počiva na uvjerenju da se ništa bitno ne može promijeniti stranačkim djelovanjem, a posebno da je “penjanje” na hijerarhijskoj ljestvici unutar postojećih, poglavito najvećih, stranaka, uvjetovano vlastitim odustajanjem od temeljnih etičkih načela.

- Obiteljska stranka misli drugačije. Ona želi razvijati novu kulturu političkoga djelovanja i upućivati hrvatske građane kako svakodnevno i uporno sudjelovati u odgovornosti za Hrvatsku, u odgovornosti za državu i društvo u kojem živimo i koje sami stvaramo. Obiteljska stranka nikomu ne priznaje pravo na suzdržanost od odgovornosti. Hrvatska će biti onakva kakvu je sami izgradimo!

- Obiteljska stranka unosi u hrvatski politički prostor politički altruizam kao model razmišljanja, življenja i političkoga djelovanja. Okrenutost drugomu čovjeku i općemu društvenomu boljitku njezini su pokretači, a poštenje i nepotkupljivost jedine vrline kojima se dosežu vrhovi političke odgovornosti.

- Obiteljskoj je stranci čak i pobjeda na izborima manji cilj u odnosu na pobjedu nove kulture političkoga djelovanja. Djelovanja koje se od služenja skrivenim interesima treba mijenjati prema služenju općemu dobru. Politički altruizam nije u tom da se “moja opcija” radi postizanja boljega izbornoga rezultata “dotjera” različitim političkim ukrasima i obilježjima drugoga, nego da u drugom, zbog moje vjerodostojnosti i mojega djelovanja, bude izazvana etičnost kao ključni odgovor kojim se može privući naklonost građana i birača. Dovesti Hrvatsku do izbora u kojima će dominirati natjecateljsko biranje dobra, a ne “manjeg zla” kao ključnoga motivirajućega razloga za izlazak na glasovanje, programski je izazov Obiteljske stranke.

- Obiteljska stranka želi “ogoliti” politiku i približiti je svakomu građaninu. Obiteljska stranka želi srušiti svojevrsni društveni konsenzus o politici kao “prljavom” umijeću, kao izgovoru zbog kojega se moralne osobe u nju ne bi trebale uključivati. Spuštanjem svih, pa i najviših, političkih tema do svakoga građanina, na svima razumljiv način, Obiteljska će stranka provoditi političku izobrazbu na svim razinama hrvatskoga društva.

- To je temeljni program Obiteljske stranke. Svaki drugi operativni programski plan izlazi iz toga središnjega programskoga zadatka, a odgovorno se može ponuditi tek po strukturiranju stranke, i to na temelju posebnih uvida u svako od društvenih područja. Obiteljska se stranka stoga ne želi upuštati u neodgovorne “lepršave” programske ponude po modelu “imamo rješenja za sve”, jer to Hrvatsku još nije dovelo do rješenja temeljnoga političkoga pitanja, a ni pojedina se društvena područja, za koja su trebali odgovarati ti univerzalni “ključevi”, nisu njima okoristila.

- Obiteljska stanka zacrtala je sustav vrijednost i temeljni programski okvir u samom Statutu, pa se svi drugi promjenjivi programski planovi, za određena područja i na određeno vrijeme, njime nadahnjuju.

- Obiteljska stranka poziva sve kompetentne i moralne građane da se pridruže programu mijenjanja Hrvatske i uđu u prostor političke odgovornosti, od najnižih razina lokalne samouprave do najviših državničkih razina. Neka svaka pojedinačna vjerodostojnost i etičnost budu pokretačem novih vrlina, poticajem izgradnje građanskoga povjerenja i naklonosti te vjere u novu, obnovljenu Hrvatsku!


Drugi tekst je dio statuta i označava vrijedonosna / svjetonazorska načela koja promiče naša stranka.


Vrijednosno opredjeljenje Osi

Članak 4.
1) Os je stranka koja se temelji na vrijednosnom sustavu koji se prepoznaje po tome što čovjeka promatra kao najveću društvenu vrjednotu. Svaka je osoba neponovljiva i vrijedna jednakog dostojanstva, ali svako ponašanje nije nužno dostojanstveno čovjeka. Svaki čovjek je slobodan, ali i odgovoran u svojoj slobodi. Prava i dužnosti uzajamno su povezane.
2) Ljudski život započinje začećem i on je neprocjenjiv i neponovljiv. Svaki čovjek zaslužuje začeće u ljubavi i dostojanstvu. Svaka je osoba vrijedna jednakoga dostojanstva bez obzira na okolnosti začeća. Os se protivi svakomu nenaravnomu prekidu ljudskoga života.
3) Brak je zajednica muškarca i žene i temelj obitelji te ga država i društvo promiču i štite.
4) Obitelj je temeljna društvena zajednica i pod posebnom je državnom zaštitom. Obitelj je prvo prirodno društvo u kojoj se izgrađuje slobodna i odgovorna osoba u široj zajednici. Svatko ima obitelj, jer svatko ima roditelje.
5) Odgoj je djece pravo roditelja koje mogu djelomično prenijeti na društvene institucije. Roditelji imaju dužnost, pravo i slobodu samostalno odlučivati o odgoju djece.
6) Dom je nepovrjedivo mjesto osobnoga i obiteljskoga života, dostojanstva, ugleda i časti. Privatnost života, obitelji, doma i prijepiske posebno su zaštićeni.
7) Ljudski je rad stvaralaštvo i napor. Rad treba vrjednovati pravednom i redovitom plaćom, dostatnom za osiguranje životnog standarda dostojna čovjeka i njegove obitelji. Dostojanstvo rada podrazumijeva i dostojanstvo odmora.

Suvremena Republika Hrvatska

Članak 5.
Suvremena Republika Hrvatska kao nacionalna država hrvatskoga naroda i svih njezinih građana, utemeljena je na prirodnom i povijesnom pravu te slobodnoj volji hrvatskoga naroda i hrvatskih građana, a posebno na žrtvi dragovoljaca, branitelja i drugih zauzetih građana u obrambenom Domovinskom ratu. Vrijednosti obrambenog Domovinskoga rata utemeljene su, iznad svega, na zakonitoj obrani mira, zaštiti nedužnih građana i pravu hrvatskog naroda na slobodnu, suverenu i neovisnu državu.

Obiteljska stranka

Članak 6.
Obiteljska stranka:
- zauzima se za sudjelovanje svih građana u društvenim procesima na svim razinama te upućuje građane na pravo neposrednoga ili posrednoga upravljanja svojom državom,
- promiče građansku svijest o pravu svakodnevnoga utjecanja na izabranu vlast,
- poštuje višestranačje u kojem demokratska vlast treba odražavati slobodnu volju većine građana,
- zalaže se, u ostvarivanju demokratskog sustava, za primjenu načela izravne demokracije na svim razinama ustrojstva vlasti, uz što slobodniji i jednostavniji oblik ostvarivanja toga načela,
- poštuje podjelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku,
- promiče stajalište da institucije postoje zbog čovjeka, a ne čovjek zbog institucija,
- zauzima se za pravo na informaciju i dijalog u hrvatskom društvu,
- promiče prihvaćanje “općeg dobra” kao cilja i kriterija po kojem se uređuje politički život,
- zauzima se za hrvatsko društvo u kojem se poštuje sloboda i jednakost građana te njeguje istinoljubivost,
- prihvaća potrebu i pravo organiziranoga društva na zaštitu javnoga reda, mira i morala,
- promiče pogled na obitelj kao temelj socijalno osjetljivoga i uspješnoga gospodarstva te zdravoga i demografski naprednoga društva,
- zauzima se za hrvatsku državu kao socijalnu zajednicu utemeljenu na pravednosti i solidarnosti građana te načelu vlastite održivosti,
- promiče zauzetost za djecu, mlade, rodilje, stare, nemoćne, invalide i osobe s posebnim potrebama kao za osobe s posebnom vrijednošću,
- promiče nacionalne povijesne, tradicionalne i suvremene vrijednosti hrvatskog društva protkane kroz kulturu, vjeru, obrazovanje, znanost, gospodarstvo i druga područja javnoga djelovanja,
- razvija jedinstveni identitet hrvatskoga naroda kako u Republici Hrvatskoj tako i u drugim državama u kojima Hrvati žive kao starosjedioci ili doseljenici,
- promiče nacionalnu i vjersku multikulturalnost u hrvatskom društvu uvažavanjem drugoga u različitosti i njegovu vlastitom identitetu,
- zauzima se za kvalitetu i očuvanje javnih medija i drugih oblika javnih službi nacionalnog interesa,
- zauzima se za očuvanje prirodnoga okoliša te promiče održivi razvitak hrvatskoga društva na prirodnim dobrima Republike Hrvatske,
- promiče nenasilne metode u politici i njima se služi,
- zalaže se za civilizaciju nade, demokratsko društvo utemeljeno na trajnim i sveopćim vrjednotama.

Djelovanje Osi

Članak 7.
1) Os djeluje u Republici Hrvatskoj na svim državnim razinama i u svim dijelovima hrvatskoga društva.
2) Os djeluje u inozemstvu u okvirima pravnoga poretka svake pojedine države.

Priziv savjesti

Članak 8.
1) Nije dopuštena nikakva prisila (stranačka stega), prema bilo kojem članu ili ugovornom suradniku Osi, koja ruši ljudsko dostojanstvo.
2) Djelovanje članova i suradnika Osi treba biti vjerodostojno u odnosu na postavljene ciljeve i prihvaćene vrjednote navedene u ovom Statutu. Članovi i suradnici pozvani su njegovati zajedništvo i izgrađivati društvo oko sebe tako da ih vodi moralna odgovornost i sloboda, ljubav i dobrota, istinoljubivost i pravednost, mudrost i razboritost, odvažnost i ustrajnost, požrtvovnost i solidarnost, marljivost i hrabrost, poniznost i vjernost.


...

Dakle prijatelji znani i neznani, na Vama je izbor. Ukoliko želite biti sustvaratelji i dionici jedne nove Hrvatske, širite Dobru vijest dalje i potvrdite slaganje sa stavovima gore iznesenim povratkom kontakt podataka (ime, prezime, adresu, mail, telefon/mobitel) na obiteljska.stranka@gmail.com, da bi ste o svemu mogli biti naknadno informirani.

Poklonite povjerenje i vjerujte, ako je Branitelj sa nama, tko je protiv nas !

- 14:55 - Komentari (1) - Isprintaj - #

srijeda, 05.08.2009.

Što god vam rekne, Učinite !

Da prijatelji moji !

Što god vam rekne, Učinite !
(Iv 2,5)

Ništa više i ništa manje !


Sretan vam Blagdan Gospe Snježne,

Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti te

Dan hrvatskih branitelja !

- 20:32 - Komentari (1) - Isprintaj - #

utorak, 04.08.2009.

Čemu takav stav gospodo sa HTV-aHoćemo uvažavanje i poštivanje svih građana ove zemlje !

Dana 30. srpnja u emisiji HTV „U objektivu“, pored niza šlampavo i ne baš profesionalno složenih priloga, među kojima je i bilo i podosta pristrano skrojenih, pa čak i propagandističkih priloga , kao na pr. onaj o Milanu Bandiću, objavljen je i prilog o Zakonu o medicinski podpomognutoj oplodnji.

Urednik je bio Emil Kodrnja a voditelj Ivan Jabuka.

Iako je cijela emisija odisala površnim novinarstvom, posebnu pozornost izazvao je uvod u prilog o Zakonu o medicinski podpomognutoj oplodnji. Njega je, bez krzmanja, izgovorio voditelj emisija Ivan Jabuka (nije transkript - prenosimo po sjećanju): Donoseći kontroverzan [?] Zakon o medicinski podpomognutoj oplodnju (dalje u tekstu:MPO), ovih su se dana saborski zastupnici poigrali Boga. Pri tome su posve zaboravili da je i Isus bio začet u izvanbračnoj zajednici uz, na neki način, podpomognutu oplodnju.

Čemu takav stav sa vaše strane gospodo, ne zbog Crkve ili religije, već zbog vjere, makar i samo jednog vašeg gledatelja koji se zbog toga može osjećati uvrijeđen.
Jeli to postalo, moderno 'in' lupati po svetinjama jedne vjere koja ipak u ovoj zemlji ipak ima određenu težinu.
Vi ste gospodo 'javna televizija', dakle televizija i građana koje takvi nadobudni istupi vrijeđaju.
Jeli sva kreativnost vašeg novinara i urednika dotične emisije, iscrpljena u vrijeđanju vjernika katoličke vjere i kojim se to snagama želi prikloniti on ili njegov urednik, odnosno urednička politika kompletnog HRT-a je na ovom tragu.

Koliko bi ta emisija izgubila na "kvaliteti" bez jednog ovakvog navoda. Razmislite o tome gospodo, to vam ipak nije trebalo, ili vam pak nije stalo, a to je onda razlog da kompletna garnitura napusti pozicije sa kojih će moći nekažnjeno vrijeđati svoje građane.

Gospodo mi to ne želimo, mi to nećemo
i zbog toga tražimo slijedeće :

pod 1) od uredništva HTV-a tražimo da se ta kuća ispriča vjernicima i da se urednik emisije
i informativnog programa, kao i voditelj emisije kazne i smjene zbog uvrjede vjernicima,

pod 2) od Katoličke crkve tražimo da se odmah prekine sudjelovati, uređivati i na
drugi način popunjati „alibi“ emisije ( Duhovni izazov, Život i riječ, prijenos sv. mise i sl.)
na HTV-u dok se ovo ne provede u djelo.- 13:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se