Bitke kroz povijest

20.02.2017., ponedjeljak

Struktura i hijerarhija

Armijska skupina –najviša strategijska vojna postrojba

Najviša strategijska postrojba, armijska skupina, ustrojava se od armija i uvijek je privremenog sastava, a načelno to su dvije armije, no može i više. Danas je Athumanunh izabrao britansko-kanadsku 21. armijsku skupinu koja je ustrojena neposredno pred početak operacije Overlord – poznatije kao 'najduži dan' ili 'Dan D'.

Dakle, po Athumanunhu izabrana arkijska skupina ustrojena je od britanske 2. armije i kanadske 1. armije, a samim time dobila je i svoj naziv 21. armijska skupina. Britanska armija u svom ustroju ima divizije iz Engleske, Škotske, Welsa, ali i australsku, novozelandsku i južnoafričku diviziju.

Kanadska 1. armija ustrojena je od kanadskih divizija redom 1., 2. i 3. pješačke te 4. i 5. oklopne divizije. Dok su zapadnjačke (savezničke) armije gotovo uvijek mješovitih sastava, njemačke armije mogu biti i oklopne te kao takve ulaze u sastav armijskih skupina. Kod istočnih vojski armijske skupine ustrojene su po divizijskom načelu, a korpusi su pod direktnim zapovjedništvima glavnog stožera.

 photo Shema armijske skupine.jpg
- 19:47 - Komentari (1) - Isprintaj - #

19.02.2017., nedjelja

Struktura i hijerarhija

Armija – strateška postrojba

Dakle, danas sviđalo se to nekomu ili ne, Athumanunh nastaviti niz u strukturi i hijerarhiji vojnih postrojbi i naravno opet na samo sebi svojstven način. Armija može biti i sinonim za cjelokupne oružane formacije neke države, a načelno je ustrojena od korpusa i divizija, no, može biti ustrojena i od združenih taktičkih sastava, ili pak jednostavno od namjenski organiziranih snaga.

Može biti stalnog ili promjenjivog sastava, a isto tako može biti istogranska s nekim ojačanjima, ili bez (armada u ratnoj mornarici). Za svoje današnje pisanje Athumanunh je izabrao USA armiju Potomac iz vremena američkog građanskog rata. Struktura je prikazana iz vremena kada je tom armijom zapovijedao general George Gordon Meade, a njezina posebna zadaća bila je vojne operacije u Sjevernoj Virginiji i sprječavanje prodora CSA snaga prema Washingtonu.

Na Athumanunhovoj slici vidi se organizacijska struktura USA armije Potomac s pripadajućim oznakama (zastavama korpusa i divizija te armije.

 photo Shema armije Potomac.jpg
- 14:16 - Komentari (1) - Isprintaj - #

18.02.2017., subota

Moć nacije

Nadmudrivanja, pripetavanja i laprdanja o vojnom roku

U vojnoj organizaciji vrlo je slikovito zapisano – snažan si toliko koliko je snažan tvoj najslabiji dio! Ovo ću, iako to nije moj stil, posvetiti nekome tko se odaziva na pozivni kod – Siera – Alfa – Mike, a u namjeri objašnjenja služenja vojnog roka.

Naime, na Athumanunhovoj slici nazvanoj 'Dijagram moći države (nacije) vidljivo je vrlo zorno da svaka imalo ozbiljna država ima svoj 'kapital' (imovinu), 'rad' (svi radno sposobni) i 'zemlja' (geografski teritorij – životni prostor), a sve zajedno to su resursi.

 photo Dijagram moci.jpg

Svaka država pokušava se organizirati u idealnom smislu sprege ekonomije i sigurnosti, pa ako to uspije možemo pričati o nekakvoj moći (snazi) te države koja se sprema u nekakav spremnik (rezervoar) kako bi se to moglo trošiti za ono što se ne prodaje ni pod koju cijenu – SLOBODU. Naime, svi žele biti slobodni, sigurni i živjeti u blagostanju, a to pak se mora nekako platiti.

Dugovi se moraju vračati, kamate kad-tad dolaze na naplatu, nešto se mora i investirati da bi se putem akumulacije opet pokrenuli ključni resursi i time opet stvorila moć. Taj začarani krug vrlo je teško održati, pa sve države pribjegavaju 'strategijskom modelu' koji se ogleda u čistoj sprezi tri temeljna strategijska modela: politički, ekonomski i sigurnosni.

Eh, sada, ako se pogleda druga Athumanunhova slika na kojoj se vide 'poželjan' i 'opasan' dodir tri strategijska modela lako se može uočiti onaj mali ili pak veliki crveni prostor koji možemo slobodno nazvati – vojni rok. Ovo što mi imamo danas je klasični i najopasniji dodir modela – svi se nadmudruju, pripetavaju i laprdaju, a to bi ako se tako nastavi 'kad-tad' moglo doći na naplatu u kojoj će stradati jedino – SLOBODA.

 photo Dodir modela.png

Na kraju da ne bi bilo zabune, nije Athumanunh (odnosno nisam ja) za nikakvu militarizaciju društva, niti pak sam za ispravljanje roditeljskih propusta tijekom odgoja djece – No, Athumanunh se itekako plaši potpune 'pacifizacije' i ljudi koji se žarko trude održati postojeći MIR na način da nam ne treba baš nikakav OTPOR (a otpor se pruža oružjem) ... jer zna Athumanunh, taj stari heroj bez imena, da je svakom agresoru glavni cilj 'pacificirati' potencijalni plijen – zašto ne zgrabiti plijen koji ne može pružiti OTPOR?!

- 15:18 - Komentari (6) - Isprintaj - #

12.02.2017., nedjelja

Struktura i hijerarhija

Korpus – viša združena operativna postrojba

 photo Shema korpusa.jpg

Korpus je viša združena operativna postrojba nadređena diviziji namijenjena za izvršenje složenih operativno-taktičkih zadaća, samostalno ili u sastavu armije (zbor). Athumanunh skreće pozornost da riječ – armija, predstavlja vojnu postrojbu nadređenu korpusu (riječ armija u nekim jezicima označava cjelokupne oružane snage – vojsku, a u hrvatskom vojnom pojmovniku armija je zbor).

Dakle, korpus je ustrojen od manevarskih borbenih postrojbi, postrojbi borbene potpore i službi borbene potpore. Korpus je prva u nizu vojnih postrojbi koja svoju misiju može izvršavati potpuno samostalno, ili pak u sastavu armije ili još veće vojne postrojbe armijske skupine.

Isto tako korpus je prva u nizu vojnih postrojbi koja može dobiti nadležnost i odgovornost za geografsko područje. Na Athumanunhovoj slici prikazan je tipičan klasični korpus '3+3' (tri manevarske divizije plus tri manevarske brigade). Korpusi također mogu biti jednorodni, ali i višerodni (višegranski).


složaj borbenih helikoptera AH – 64 Apache i višenamjenskih helikoptera UH – 60 Black Hawk (korpusna brigada helikoptera) vidi se i prijevozni helikopter CH – 47 Chinook

- 14:03 - Komentari (4) - Isprintaj - #

11.02.2017., subota

Struktura i hijerarhija

Divizija – združena operativna postrojba

 photo Shema divizije.jpg

U vojnoj hijerarhiji divizija (hrvatski – zdrug, neke vojske nazivaju je – legija) je postrojba nadređena brigadi, a podređena korpusu, pa je kao takva nazvana 'združena' operativna postrojba koja je sposobna samostalno izvršavati misiju, a u svom sastavu pored kopnene vojske može imati i zračne, ili pomorske snage.

Dakle, divizija će u svom ustroju imati dvije i više brigadi (manevarske postrojbe) te pukovnije i bojne rodova borbene potpore, ali i drugih grana vojske kao što su borbeni helikopteri (zrakoplovstvo).

Brojčana snaga divizije može se kretati od 10 do 30 tisuća vojnika, dočasnika i časnika uz respektabilan broj borbenih, neborbenih i prijevoznih vojnih vozila. Divizija može imati u svom sastavu terenske vojne bolnice te vojnu policiju.paljba divizijskih haubica 155 mm

- 18:15 - Komentari (0) - Isprintaj - #

10.02.2017., petak

Struktura i hijerarhija

Inženjerijska pukovnija

Današnji Athumanunhov odabir u nizu vojnih postrojbi je jednorodna postrojba veličine pukovnije, točnije – inženjerijske pukovnije. Prikazana inženjerijska pukovnija
klasična je pukovnija korpusne inženjerije ustrojena od tri bojni, redom inženjerijske, pontonirske i pionirske bojne.

Dakle, radi se o inženjeriji opće namjene (nije borbena inženjerija) čija je zadaća osigurati pokretljivost, protupokretljivost i preživljavanje svim postrojbama koje su u sastavu korpusa (združena operativna postrojba).

 photo Shema inz pukovnije.jpg

Ovakva inženjerijska pukovnija u svom ustroju ima inženjerijske satnije sastavljene od vodova za horizontalne konstrukcije, vojno graditeljstvo i infrastrukturu. Zatim pontonirsku satniju za brzo premošćivanje rijeke širine do 100 metara. Mosnu satniju za izgradnju mostova za stalni dvosmjerni promet, ali i lansirnih mostova za brzo premošćivanje zaprijeka (bilo prirodnih ili onih nastalih rušenjem) do 45 metara.

Tu je i amfibijska satnija za prebacivanje pješaštva i oklopnih postrojbi preko rijeke kada se pod borbom ovlada mostobranom, a s glavnom zadaćom proširenja mostobrana i stvaranja uvjeta za izgradnju pontonskog mosta.

Pionirske satnije namijenjene su za miniranje i razminiranje (minska polja), te za rušenje putova, mostova, tunela ili drugih objekata u namjeri otežavanja kretanja protivnika. Dakako tu postoji i vod za protueksplozivnu zaštitu (uklanjanje mina iznenađenja i terorističkih 'prljavih' mina.

Na kraju, radi se o postrojbi koja može zadaće provoditi samostalno ili pak ojačavati manevarske postrojbe svojim postrojbama (manevarskoj bojni može se dodijeliti pionirska satnija za otvaranje prolaza u protivničkim zaprijekama).


postavljanje i sklapanje pontonskog mosta
- 22:49 - Komentari (0) - Isprintaj - #

06.02.2017., ponedjeljak

Struktura i hijerarhija

Brigada – viša taktička postrojba

Brigada je viša taktička postrojba nadređena temeljnoj taktičkoj postrojbi – bojni, pa je samim time i ustrojena od tri i više bojni koje mogu biti različitog roda, te se time ponekad brigada naziva i temeljna združena rodovska postrojba. No ustroj brigade nije uvijek uvjetovan različitim rodovskim bojnama, pa postoje i jednorodne brigade.

Isto tako, brigada, ponekad, u svom sastavu može imati i postrojbu veličine pukovnije, a pukovnija je postrojba jača po svom ustroju od bojne, ali slabija od brigade, no dok pukovnija u pravilu uvijek ustrojava jedan rod, brigada može u svom ustroju imati više različitih rodovskih bojni, te time i pukovniju.

Na Athumanunhovoj slici prikazan je ustroj (struktura) brigade koja se sastoji od tri manevarskih postrojbi veličine bojni, bojne topništva za paljbenu potporu, bojne inženjerije, bojne protuzračne obrane i logističke bojne opće potpore. Dakle, radi se o klasičnoj brigadi od šest bojni.

 photo Shema brigade.jpg

Ako pak se brigada nađe na smjeru glavnog napora divizije (nadređena postrojba brigadi) ista je može ojačati tenkovskom ili oklopnom bojnom iz sastava oklopne brigade divizije, pa će ovakva brigada postati još moćnija i snažnija kako u manevarskom tako i paljbenom smislu.

Na kraju Athumanunh će još zapisati da je brigada prva od vojnih postrojbi u nizu hijerarhije koja ima i stožer brigade te načelnika stožera koji je zadužen za rad sa stožerom. Načelnik stožera načelno ne zapovijeda i ne ulazi u zapovjedni lanac jer to je ostavljeno za zapovjednika ili zamjenika zapovjednika brigade.bitnica Samovoznih višecjevnih lansera raketa (SVLR) iz sastava brigadnog topništva
- 19:30 - Komentari (0) - Isprintaj - #

05.02.2017., nedjelja

Struktura i hijerarhija

Mehanizirana bojna

Od 'pamtivjeka' (najranijih početaka ustroja vojne organizacije) sve do danas pješaštvo je bilo to (možda ono) koje je odlučivalo svaku bitku, ali je i u svakoj bitci trpjelo najveće gubitke. Dakle, bez pješaštva bitka se ne može riješiti, pa zato svi ostali manevarski rodovi (oklopništvo, zrakoplovstvo i pomorstvo) i rodovi borbene potpore (topništvo, protuzračna obrana, inženjerija, veza ...) ulažu maksimalne napore kako bi upravo pješaštvu osigurali njihovu pokretljivost, protivniku što veću protupokretljivost i što duže i brojnije preživljavanje pješaka na bojištu.

Dobro, dakle Athumanunhova današnja srednje-oklopljena mehanizirana bojna moderna je postrojba pješaštva koje se nalazi u borbenim vozilima pješaštva (BVP), ako pak želite po NATO to je infantry fighting vehicle (IFV). U dostupnim literaturama NATO-a još ćete pronaći i Armoured personnel carriers (APC), Armoured personnel vehicle (APV), nemojte se zabuniti carriers su prevožnjaci na gusjenicama, a vehicle su vozila-prevožnjaci na kotačima.

Danas Hrvatska vojska u svojoj opremi ima AMV Patria (Armoured Modular Vehicle) koji je na kotačima i BVP M – 80A koji je na gusjenicama. Upravo Patria kao modularno (vozilo koje se može nadograđivati) vozilo (sličnih značajki su i Pandur, Puma, Stryker ...) može se opremiti različitim borbenim stanicama (teška strojnica, top, minobacač, protuoklopni raketni sustavi ...) što je jako značajno u opremanju mehaniziranih postrojbi pješaštva.

Na Athumanunhovoj slici vidi se načelni ustroj mehanizirane bojne koja je ustrojena od tri mehanizirane satnije kojima borbenu potporu pruža satnija ustrojena od vozila koja su opremljena topom kalibra do 30 (može i 40 mm) i vozila s minobacačima. Sanitetska vozila temeljena su na temeljnom borbenom vozilu, ali nisu opremljena oružanom stanicom, a ukrcajni prostor prilagođen je za prijevoz ranjenika. Slično je i s 'recovery' vozilima za izvlačenje i popravak oštećenih ili pokvarenih borbenih vozila.

 photo Shema mehanizirane bojne.jpg

Izvidnička postrojba može biti smještena u nekakva slična oklopljena vozila poput M-ATV (MRAP – All Terrain Vehicle pri čemu je MRAP Mine-Resistant Ambush Protected).

Ako ovako opremljena mehanizirana postrojba od više nadređene postrojbe dobije odgovarajuća ojačanja (tenkovska satnija, topnička bitnica, inženjerijska satnija ...) ona je sigurno na bojištu respektabilna snaga koja može izvršiti i vrlo zahtjevne zadaće.- 12:02 - Komentari (0) - Isprintaj - #

04.02.2017., subota

Struktura i hijerarhija

Tenkovska satnija

Tenkovska satnija načelno je ustrojena od tri tenkovska voda, a zapovjednik tenkovske satnije i prvi dočasnik tenkovske satnije imaju svoj tenk. Na Athumanunhovoj slici vidi se sličica označena brojem 1 koja prikazuje jedan od načina kretanja tenkovske satnije.

 photo Shema tenkovske satnije.jpg

Vozači svih tenkova gledaju ravno ispred sebe, topnici tenkova mogu imati svoje kutove motrenja koji su točno određeni (cijev tenkovskog topa okrenuta je po kutu gledanja topnika. Svi zapovjednici tenkova mogu motriti u krugu od 360 stupnjeva i tražiti ciljeve.


- 15:36 - Komentari (0) - Isprintaj - #

03.02.2017., petak

Struktura i hijerarhija

Tenkovski vod

Prije nego krenem sa serijom o višim taktičkim postrojbama, a kasnije i sa združenim operativno-strategijskim postrojbama, malo ću se vratiti na početak, ali ovaj put to je tenkovski vod. Za primjer uzeo sam temeljni borbeni tenk HKoV-a M-84D. Dakle radi se o tenku koji ima tri člana posade (zapovjednik, topnik i vozač), a po ustroju to je četiri tenka u vodu.

Prije nego krenem u promišljanja nešto malo o hrvatskim inačicama tenka M-84. Naime ako niste znali tenk M-84 proizvod je zajedničkog rada 240 tvornice ex jugoslavenske federacije koji je završno sklapan u Slavonskom Brodu, a počiva na temeljima ruskog tenka T-72.

Tenk koji je trebao postati vlastita proizvodnja ex federacije nosio je naziv Vihor, ali je on propao raspadom ex federacije. Dakle Hrvatska je nastavila proizvodnju tenka M-84, pa je tako prva inačica hrvatske proizvodnje nosila oznaku modela M-84A4 Snajper. Bio je to tenk koji se od početne inačice razlikovao po modernijem sustavu za upravljanje paljbom i motorom njemačke proizvodnje snage 1100 KS.

Hrvatska inačica M-95 Degman još uvijek je u razvoju i ispitivanju, a temeljni borbeni tenk Hrvatske vojske je M-84D koji može imati reaktivni oklop, sustav upravljanja paljbom proizvela je slovenska tvrtka Fotona koja je za temelj uzela sustav Omega. Automatski punjač topa je za 15 posto brži od početne inačice M-84. Moderniziran je sustav za pokretanje topa, ugrađen klima uređaj za posadu, a na kupolu se može ugraditi daljinski upravljan top 12, 7 mm (DUOS).

No, dobro, na Athumanunhovoj slici vidite ustroj tenkovskog voda (1), raspored tenkova u vožnji 'kolona' s pozicijom topa (2) i borbeni raspored u crti (front) s rasporedom tenkova i pozicijama topa (3).

 photo Shema tenkovskog voda.jpg
- 20:46 - Komentari (0) - Isprintaj - #

30.01.2017., ponedjeljak

Struktura i hijerarhija

Bojna – temeljna taktička postrojba

Temeljna taktička postrojba i viša postrojba od satnije u vojnoj hijerarhiji naziva se bojna (bataljun). Naziv postrojbe ekvivalenta bojne u drugim rodovima ili granama može biti i divizijun, eskadrila, ili odred.

Dakle, bojna je prva taktička postrojba koja razvija instalaciju zapovjedništva (još uvijek to nije stožer, ali je zapovjedništvo s nekim elementima stožera). Tako u bojni pored zapovjednika koji je u rangu čina pukovnika, postoji zamjenik u činu bojnika, ali i sekcije zapovjedništva (personalna, obavještajna, operativna i logistička).

Voditelji tih odsjeka u bojni su časnici ranga satnika, a za pomoćnike imaju stožerne dočasnike. Kod operativnog (S – 3) odsjeka može pored operativnog časnika biti još jedan operativni časnik nižeg čina. Od zapovjednih instalacija bojna može razviti glavno zapovjedno mjesto, logističko i operativno (taktičko).

Na glavnom zapovjednom mjestu zapovijeda sam zapovjednik, na logističkom ostaju personalni i logistički časnik te na njemu zapovijeda personalni (S – 1) časnik. Na taktičkom zapovjednom mjestu opet zapovijeda sam zapovjednik u trenutku kada se nalazi na prednjem kraju rasporeda svoje bojne, a s njim se tu mogu naći i zapovjednici satnija i borbene potpore.

 photo Shema bojne.jpg

Bojna je i prva postrojba koja ima zapovjednu postrojbu u kojoj se nalaze logistički potporni dijelovi poput liječnika i ranarnika, mehaničara, kuhara i ostalih specijalista, a ponekad u taj vod ulaze i izvidnici bojne.

Bojna se vrlo lako može naći na glavnom smjeru napora brigade (viša operativno-taktička postrojba), a u tom slučaju bojna će od zapovjednika brigade dobiti ojačanja u vidu manevarskih postrojbi (tenkovi, pješaštvo, protuoklopni sustavi) i postrojbi rodova borbene potpore (topništvo, inženjerija, protuzračni sustavi ...). Ti brigadni elementi borbene potpore pretvorit će bojnu u moćnu postrojbu namjenski organiziranih snaga za provedbu misije brigade.

Na kraju Athumanunh će napisati i ovo: Vrlo je važno, a svaki zapovjednik brigade to strogo mora poštivati, bojnu ne ojačavati postrojbama istoga ranga i ekvivalenta snaga jer bi to moglo dovesti do pomutnje u zapovjednoj crti. Naime, tako će bojna uvijek dobiti pojačanje u satnijskim elementima (satnija tenkova, inženjerijska satnija, topnička bitnica ...), a nikada bojnu neće ojačati oklopna bojna, mehanizirana bojna, inženjerijska bojna ... (jer zapovjednici tih postrojbi istoga su čina i to bi narušilo strogu vojnu hijerarhiju u kojoj može postojati samo jedan zapovjednik).

- 19:06 - Komentari (1) - Isprintaj - #

29.01.2017., nedjelja

Struktura i hijerarhija

Satnija – najniža taktička postrojba

Najniža taktička vojna postrojba i u vojnoj hijerarhiji viša postrojba od voda je satnija. Tako satnija u svom sastavu može imati od dva do četiri, a rjeđe i više vodova, a po svom nazivu može opet biti pješačka, mehanizirana, tenkovska, inženjerijska, pontonirska ... ali nikako topnička. Naime, kod topništva satnije postaju bitnice, pa tako imamo bitnicu protuoklopnih topova, bitnicu višecjevnih raketnih bacača ...

Satnija je i prva postrojba koja ima uz zapovjednika, koji je načelno nižeg čina od zapovjednika, zamjenika zapovjednika. Opet načelno zapovjednik satnije je časnik čina satnik, a zamjenik mu je časnik čina natporučnik. Zapovjednici vodova su časnici čina poručnika.

Upravo to što ima zamjenika zapovjednika, satnija postaje najniža taktička vojna postrojba jer svoju misiju može podijeliti na glavni i pomoćni napor (smjer), pa time i dijeliti snage. Dakle, na glavnom smjeru napora može se naći zapovjednik satnije s dva voda, a na pomoćnom smjeru pak zamjenik s jednim vodom.

Još nešto satniju čini drugačijom od voda i daje joj status taktičke postrojbe, a to je njezin potporni element (vod za paljbenu potporu kao što je na Athumanunhovoj slici i prikazano).

 photo Shema satnije.jpg
- 13:39 - Komentari (0) - Isprintaj - #

28.01.2017., subota

Struktura i hijerarhija

Vod – temeljna vojna postrojba

Svi ste već sigurno čuli za izričaj 'timski rad'. No nigdje kao u vojnoj strukturi i hijerarhiji taj 'timski rad' ne traži savršenstvo. Upravo u vojnoj organizaciji izmišljen je, usavršen i razvijen 'timski rad'. Ipak, vojna organizacija, struktura i hijerarhija nije za svoj temelj uzela tim (kako bi netko očekivao) već vod.

Tako je vod temeljna vojna postrojba, nije najniža jer desetina je najniža vojna postrojba, a iako se desetina sastoji od timova, tim ipak nije najniža vojna postrojba. Zašto? Odgovor treba potražiti u strogim hijerarhijskim odnosima, pa tako vodom i desetinom zapovijedaju zapovjednici, a timovima vođe.

Dobro, ako i desetinom zapovijeda zapovjednik zašto onda upravo desetina nije temeljna vojna postrojba? Jednostavno, odgovor se opet skriva u tome što vod dobiva misiju, a desetina zadaću. Iako bi se nekima moglo učiniti da su misija i zadaća slične i riječi gotovo istog značenja Athumanunh kategorički tvrdi – nisu!

Misija koju može dobiti vod je osvojiti neki geografski ili neki drugi građevinski objekt ... Kako bi zapovjednik voda odradio svoju misiju on mora izdati zadaće svojim zapovjednicima desetinama. Dakle, Prva desetina najvjerojatnije morat će se pobrinuti i neutralizirati protivničko osiguranje objekta misije. Istodobno Druga desetina morat će zauzeti sam objekt misije, a treća će najvjerojatnije ostati pod nadzorom zapovjednika voda te će se u slučaju neuspjeha misije morati pobrinuti za izvlačenje.

 photo Shema voda.jpg

Tako bi to izgledalo, a Athumanunhu još samo preostaje da pobroji činove koji se mogu pronaći u strukturi voda. Tako vodom najvjerojatnije zapovijeda poručnik, a nadnarednik je u tom slučaju prvi dočasnik voda. Zapovjednici prve i druge desetine mogu biti narednici dok bi s trećom desetinom mogao zapovijedati i desetnik.

Vođe prvih timova mogu biti skupnici, a kod drugih i trećih timova to mogu biti razvodnici i pozornici ...No, dobro. Na kraju u vodu može postojati i posebna skupina (medicinska, snajperska, minobacačka ...), a opet sve u zavisnosti od namjene voda koji može opet nositi naziv pješačkog, tenkovskog, inženjerijskog ...

- 18:41 - Komentari (2) - Isprintaj - #

23.01.2017., ponedjeljak

Besposadne letjelice

Besposadne letjelice

Kada bi netko pitao Athumanunha koja letjelica ima najviše posade on bi sigurno odgovorio – besposadna. Naravno, neki bi tada zaključili da je Athumanunh čudak na samo sebi svojstven način, ali Athumanunh je Athumanunh i on zna da je za ovakve letjelice i njihovo učinkovito i sigurno vođenje i navođenje ipak potrebna ljudska posada.

Dakle, ako bi se opet sada Athumanunh upustio u raspravu koja je riječ prikladnija za označavanje ovakvih letjelica (ona engleska – drone što opisuje truta, lijenčinu, ili gotovana, ili pak možda hrvatska bespilotna letjelica ...) ne bi bilo kraja.

Zato Athumanunh ovakve letjelice raspoznaje pod slovom 'Q', a to je i danas Athumanunhovo kodno slovo za raspoznavanje ovakvih letjelica. Odmah moramo razjasniti da se ovdje ovo slovo 'Q' ne smije dovoditi u nikakvu vezu s 'Quadcopter' osim što je i to oznaka za dron s četiri propelera po Athumanunhu.

Letjelice vojne namjene, po Athumanunhu razvrstane pod slovo 'Q', poznate su još i po skraćenici UAV (unmanned aerial vehicle) ili UAS (unmanned aircraft system) – jednostavno DRON.

 photo BPL Q.jpg

Tako na Athumanunhovoj slici vidite nekoliko takvih letjelica: MQ – 1 Predator, RQ – 2A Pioneer, RQ – 4B Global Hawk, MQ – 8B Fire Scout i MQ – 9 Reaper. Da bi stvar postavio na svoje mjesto Athumanunh skreće pozornost na ostala slova Athumanunhovog MDS razvrstavanja letjelica, a konkretno su tu slova 'M' i 'R' koja označavaju misiju (namjenu) letjelice.

Tu slovo 'R' označava izvidničku (reconnaissance) besposadnu letjelicu, a slovo 'M' pak je rezervirano za onu drugu mnogo opasniju višenamjensku (multi-mission) i vrlo važno ne pomiješati s oznakom razno (Miscellaneous) pod koje spadaju trenažne letjelice, izvidničke, pomorske (amfibijske), leteći tankeri ...

Dakle, 'MQ' besposadne letjelice su naoružane i vrlo opasne, a i sami nazivi im o tome kazuju (predator, žetelac ...). Brojke govore o njihovom redoslijedu razvoja, a slova iza brojke o inačici razvoja.

- 22:17 - Komentari (2) - Isprintaj - #

21.01.2017., subota

Zračno konjaništvo

Helikopteri – zračno konjaništvo

Danas je Athumanunh izabrao u nizu kodnih naziva slovo H, pa će se malo pozabaviti onda s tim slovom u kodnim nazivima. Što bi to bilo H? Jednostavno po Athumanunhu bit će to 'helikopteri'.

Možda jeste, a možda i niste znali i primijetili, ali svi helikopteri uz svoje nazive (barem oni ruske proizvodnje) nose kodne NATO nazive. Dakle, o čemu se radi? Radi se opet o slovu 'H'. Nikada nećete pronaći kodni naziv za bilo koji vojni helikopter (sovjetske ili ruske proizvodnje) a da mu kodni naziv ne počinje sa slovom 'H'.

Tako vidite na Athumanunhovoj slici helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz sastava eskadrile borbenih helikoptera oznake Mil Mi – 24 NATO kodna oznaka Hind. Zatim teški prijevozni helikopter oznake Mil Mi – 26 NATO kodna oznaka Halo, ali i borbene helikoptere oznake Ka – 50 NATO kodna oznaka Hokum i Ka – 52 NATO kodne oznake Hokum B.

 photo helikopteri.png

Dakle, po Athumanunhu ne postoji vojni helikopter čiji kodni naziv ne bi nosio riječ koja počinje sa slovom 'H'. Nemojte mi ovo slučajno pomiješati sa slovom 'A', jer kod kodiranja to ostaje za napadačke (jurišne) helikoptere. Vidite tako Rusi Ka – 50 nazivaju Akula (dobro Athumanunh će dodati Chornaya Akula – Black Shark), a Ka – 52 pak nazivaju Alligator.

Isto tako Amerikanci će svoje borbene helikoptere nazvati Apache pod oznakom AH – 64 gdje će ovo ipak označavati – attack helicopter, dakle opet slovo 'A'. No u kodnim nazivima ipak slovo 'A' pripada raketama (Alkali, Atoll ... Apex, Aphid, Amos, Alamo ... Arrow ...), a za helikoptere ostaje slovo 'H'.

- 21:39 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

< veljača, 2017  
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Opis bloga

O vojnicima, dočasnicima i časnicima

O ratovima

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se