Izlazak Zveri i njen broj

(Izvadak iz knjige Razotkrivanje paketa subverzivnog "Novog Svetskog Poretka" Stare Zmije – Svetlonoše" bez Svetla – Zapadni Antihrist. brat Vasa – Aurora Aurea)
auroraaurea@gmail.com


Šta kaže 'Apokalipsa'?

Iako su se tokom stoleća demonski poglavari kao predvodnici pojedinih naroda pokazali međusobno suprostavljenima, na kraju staroga sveta oni će se naći duboko ujedinjenima, ujedinjenima protiv Boga i Hristovog Imena, ujedinjenima u pokušaju da zadrže svoju vlast nad Zemljom. Demonsko jedinstvo odraziće se i pokazaće se i kroz formiranje pseudoiluminatske svetske vlade –Zveri, iz koje će izbiti i svetski monarh, veliki Antihrist, a svetskoj pseudoiluminatskoj vladi put će pripremiti Lažni Prorok, Lažni Mesija.

Pogledajmo a potom i hermeneutički ukratko razložimo trinaesto poglavlje patmoskog 'Otkrivenja po Jovanu', koje slikovito prikazuje pojavu gvozdene svetske vlade.

1. »I stadoh na pesku morskome; i videh kako iz mora izlazi Zver, koja je imala deset rogova i sedam glava, a na njenim rogovima deset kruna i na njenim glavama bogohulna imena. 2. I Zver koju videh beše kao panter, i noge joj behu kao u medveda, a usta joj kao u lava.
I Aždaja joj dade svoju moć i svoj presto i veliku vlast.
3. I videh jednu od njenih /sedam/ glava kao da je ranjena na smrt, ali njena smrtna rana bi izlečena. I zadivi se sva zemlja i pođe za Zveri. 4. I pokloniše se Aždaji što dade vlast toj Zveri, pokloniše se i Zveri govoreći: "Ko je ravan Zveri i ko može ratovati s njom"?
5. I dadoše joj se usta koja govore velike reči i hule, i dade joj se vlast da tako radi četrdeset i dva meseca. 6. I otvori svoja usta da huli na Boga, da pohuli na Njegovo Ime, i na Njegov Šator, na one koji imaju svoj Šator na Nebu. 7. I dade joj se da zarati na svete, i da ih /naizgled/ pobedi, i dade joj se vlast nad nad svakim plemenom, i narodom, i jezikom, i rodom. 8. I klanjaće joj se svi koji stanuju na zemlji, čije ime nije upisano u Životnoj Knjizi Jagnjeta Koje je zaklano od postanka Sveta.
9. Ako ko ima Uho neka čuje /Zakon/: 10. "Ko u ropstvo vodi – i sam će u ropstvo otići! Ko bude mačem ubijao, mora i sam od Mača da pogine." Ovde je istrajnost i vera svetih.
11. I videh drugu Zver kako izlazi iz zemlje, i imala je dva roga kao u jagnjeta, i govoraše kao Aždaja. 12. I ona je izvršavala vlast prve Zveri pred njom i učinila da se zemlja i njeni žitelji klanjaju prvoj Zveri, čija je smrtna rana zalečena. 13. I ona činjaše velika čudesa, tako da i vatru s neba /= iz Podnebesa, od Ognjene Aždaje/ spusti na zemlju pred ljudima. 14. Ona je zavodila žitelje žitelje zemlje čudesima koja su joj bila dana da ih čini pred Zverju, govoreći žiteljima zemlje da načine lik Zveri, koja je imala ranu od Mača i ostala živa. 15. I dade joj se da oživi lik Zveri, i da lik Zveri progovori /kao "Bog"/, te da učini da budu pobijeni /= obezvređeni, izopadani, oklevetani/ svi koji se ne poklone liku te Zveri. 16. I učini da svi, mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci i robovi, načine sebi žig na svojoj desnoj ruci ili na svome čelu, 17. da niko ne može ni kupiti ni prodati sem onoga ko ima Žig, Ime Zveri, ili Broj njenoga Imena.
18. Ovde je mudrost. Ko ima /Hristov/ um neka izračuna broj Zveri; a njen je broj šesto šezdeset i šest.« ('Otkrivenje', 13. pogl. – prema prevodu Emilijana Čarnića)

Sagledavši narativno-ukaznu strukturu 13. poglavlja veličanstvene patmoske ‘Apokalipse’, koja prevashodno govori o vremenu Posletka, da se zapaziti da se u njoj naglašava pogubnost koju nosi Žig Zveri i Ime Zveri, Ime koje stoji pod brojem 666. Dakle, na samom početku možemo konstatovati: broj 666, koji je već dobio i ideogramski karakter, pojavljuje se ovde kao numerički simbol paklenog žiga, žiga Stare Zmije (klana koji stoji na čelu Demonske države, države Smrti) i nadolazeće Zveri (gvozdene svetske vlade u starom Novom svetskom poretku, novom Rimskom Carstvu), planetarnog vladalačkog punkta sastavljenog od najviših pomagača Tame.

U ovoj kardinalnoj i zagonetnoj Hristovoj objavi namenjenoj prevashodno posvećenim Božijim služiteljima, ponajpre se, sledećim nadahnutim rečima i naznakama ispod pera proroka Jovana, opisuje izbijanje gvozdene svetske vlade na plimi haosa, nemira, panike i nezadovoljstva ostrašćenog ljudskog mnostva: »I videh Zver gde izlazi iz mora, koja imaše deset rogova i sedam glava, i na rogovima njezinim deset kruna, i na glavama njezinim imena hulna.« (13:1) Uistinu, zver će nositi mnoga hulna imena: u 'Novom Poretku' Stare Zmije doneće mnoge dijaboličke i izopačene zakone, koje će ispunjavati i živeti oni koji su se odrekli Hristovog Imena, Zapovesti koje vode u Život.

Na čelu demonske države, države smrti, Hijerarhije Zla i Laži, uz Lucifera stoje sedam Ba‘al-a, sedam paklena Kneza, koji se pojavljuju i kao ‘anđeli čuvari’, geniji i patroni Crvene Zveri. Planetarnu pseudoiluminatsku vladu, Supremu, Prorok vidi kao sedmoglavu zver: njene glave činiće sedam moćna Demonova saveznika (koji će za 'genije' imati sedam demonska kneza), visoka pomagača Tame podignuta za nove kajsare i faraone iz sfere bankarsko-berzanskog mešetarstva, subverzivnog humanitarizma i nezasitog transnacionalnog kartelskog kapitala: iz sveta mammona. Svaka vlada ima svoje savetnike, "rogove": tako će Savet, Konzilijum planetarne vlade činiti deset šamana, deset vojvoda masonerije, koja je profilisana i kao politička ideologija i kao subverzivno-zanesenjačka religija.

Bogati i moćni, dakle, subverzivni bankari i berzanski mešetari koji će hteti da budu još bogatiji u svojoj nezasitosti, činiće pseudoiluminatsku svetsku vladu. Isus nas uči da se u unutarnjem, u duhu, treba ponajprije bogatiti, ne da grabežljivo ne sakupljamo prolazna zemaljska bogastva: »Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gde moljac i rđa uništavaju i gde lopovi potkopavaju i kradu; nego sabirajte sebi blago U Nebu, gde ne uništava ni moljac ni rđa, i gde lopovi ne potkopavaju niti kradu; jer gde je blago tvoje, onde će biti i srce tvoje.« ('Matej', 6:19-21)

Helenski izraz he eu-poría, koji između ostalog označava i "bogastvo" stoji pod brojem 666.

E Epsilon 5
Y Upsilon 400
P Pi 80
O Omikron 70
R Ro 100
I Jota 10
A Alfa 1
Skupa: 666

Za nove kajsare, za gvozdenu Zver, kaže se da će priznati njenu vlast kao od "Boga danu", da će joj se pokloniti, svi ljudi koji 'žive na zemlji', tj. svi oni koji su vezani za zemno i grešno. Kaže se da će je grehom oslepljeno čovečansto prihvatiti kao da je reč o Hristu Božijem. Otkriva se da će Zver Pustoši vladati Planetom ravno 1260 dana: »I dade joj se vlast da zlotvori četrdeset i dva meseca.« (Otk. 13:5) Tih 1260 dana, ili 42 meseca, predstavljaju i 3,5 vremena. Možemo to ovako protumačiti:

- "Jedno vreme" - 360 dana, u novom satanskom poretku planeta će biti državnopravno 'uređena' kao konfederacija.
- "Dva vremena" - 720 dana, Planeta će biti vođena kao federacija.
- "Pola vremena" - 180 dana, Planeta će provesti kao ekstremno centralizovana tiranska monarhija.

Najvišu vlast u konfederativnoj fazi imaše sedam najviših saveznika Tame, sedam tirana i gospodara starog Novog Svetskog Poretka, lažnih svetlonoša, dok će u fazi federacije vlast skliznuti u ruke deset 'vojvoda', da bi na kraju staroga sveta, kad se svet pritisnut katastrofama surva u najdublji haos, kada eruptiraju mnoge potisnute suprotnosti u građanskim, verskim i nacionalnim sukobima, Čovek Bezakonja, jedan od prvih sedam saveznika Zmije, - 'vaskrsnuo', podigao se iz bezdana greha snagom Zmije, i svet odveo u konačnu propast. Planetarni monarh se metaforično naziva lik Zveri, jer će biti poput idolskog lika: gluv da čuje Istinu, nem da progovori Istinu, nepokretan i nemoćan da poput Hristovih kraljeva-služitelja i sveštenika nosi i donese Svetlo Života.

Dalje, kaže se da će Zver hulno ustati protiv Božijeg Zakona, Božije Crkve i Božijih posvećenika koji su svoju dušu prozračili do Nebeske Finoće, koji žive u Kraljevstvu Unutarnjeg, u Nebu, u Hristu. Stara Zmija će dati Zveri vlast nad svim postojećim državnim segmentima i celim čovečanstvom duboko ogrezlom u grehu: »Dana joj bi vlast nad svakim rodom, i narodom, i jezikom, i plemenom.« (13:7)

Za crvenu Zver, Zver hule i gneva koju će nadahnjivati i voditi Ognjena Aždaja, demonski klan i demonska država, Zver kojoj će pripremiti put 'dvorogi' Pseudo Prorok, lažni Hristos – “londonski” Maitreja (novi Simon Magus) i lažni Isus (novi Menandr), prvosveštenici parodijskog pokreta za Novo doba, Babilona Velikog, Velike Otpadije. - U 'Apokalipsi po Jovanu’ kaže se i naznačuje se: »Ovde je mudrost: ko ima /Hristov/ um neka izračuna broj Zveri, jer je čovekov broj. A njen je broj šesto šezdeset i šest.« (13:18) – Broj 666 daje suma brojeva od 1 do 36 (Ł1-36). 3 puta 6 daje 18 (6+6+6).

Najveći posvećenik i opunomoćenik Ognjene Zmije, čovek-Zver (najveći protivnik Bogočoveka Hrista), Satanina zemaljska slika i prilika, koji će sebe, poput suludih rimskih kajsara, proglasiti bogom, naziva se i veliki Antihrist. I revnosni Pavle Taršanin pišući Hristovom Bratstvu u Solunu ukazuje za velikog Bezakonika koji će krvavo-despotski vladati Planetom tokom 180 dana i koji će se pojaviti pred Hristov Dolazak: »Da vas niko ne prevari ni na koji način; jer neće doći /Hristov Dan/ dok najpre ne nastupi otpadništvo i ne pojavi se Čovek Bezakonja, Sin Pogibli, koji se protivi i preuznosi iznad svega što se zove Bog ili Svetinja, ... /.../ Tajna bezakonja već dejstvuje, samo da se ukloni onaj koji sad zadržava. I tada će se pojaviti Bezakonik, kojega će Gospod Isus ubiti Duhom usta Svojih i uništiti pojavom Svoga Prisustva. Onoga je dolazak po dejstvu Sataninu sa svakom silom i znamenjima i čudesima lažnim.« (II, 2:3-4.7-9)

Ako bi u starozavetnim pisanijama potražili imena koja stoje pod brojem 666, možemo ponajprije pronaći ime Edomca Jitrana (‘Postanak’, 36:26), a zatim i ime Sethur (‘Brojevi’, 13:13), - obojica vode poreklo od Ezava koji je omrzao svoga brata Jakova, ali ona nema nemaju nekakvu historijsku težinu); inače u "crvenom" Edomu su, pre prvog izraelskog monarha, vladala 9 kralja i 11 kneza (‘Postanak’, 36:31-43), potomka Ezava, koji se mogu videti kao praslika nove crvene, edomske Zveri – gvozdene svetske vlade Posletka.


Car Neron

Nakon velikog požara u Rimu jula 64. g. ne., koji je podmetnuo opsednuti car Nero Claudius (vladao: 54—68. g. ne.), nastao je veliki progon hrišćana koji su klevetnički optuženi za piromaniju i subverziju. Među hrišćanima prvih stoleća koji su osetili sve strahote gonjenja pod gvozdenom Rimskom Imperijom, provejavala su slutnje i pretpostavke da je Neron možda prorečeni Sin Propasti, veliki Antihrist; i iz njegovog imena i titule našli su broj apokaliptičke Zveri. Kada se latinski naziv cara Nerona (lat.: Caesar Nero-n transformiše po vrednostima slova hebrejskog alefbeta, onda izvedeni, transformirani naziv (QeSaR NeRON - ßŐčŕ čáç) stoji u znaku broja 666.


Q Kof 100
S Sameh 60
R Reš 200

N Nun 50
R Reš 200
W Vav 6
N Nun 50
Skupa: 666

Grci su rimsko ime Nero izgovarali Neron. Sam naziv QeSaR NeRO stoji pod broj 616. Oni koji su u Neronu videli najavljenog Čoveka Bezakonja, u svojim prepisima 'Apokalipse' broj 666 su prepravili u 616.


Fragment Oksirinh Papirusa 115 po kome broj Zveri nije 666 (ÇľŰ') već 616 (ÇąŰ').


Drevni Rim je nekad nazivan i Saturnov grad (Saturnia), grad koji je obasjalo novo Saturnovo zlatno doba. Najrazuzdanije svetkovine u Rimu zvale su se Saturnalije. U haldejskom izgovoru Saturnovo ime glasi Satur. Hebrejskim grafema napisano (SThWR) i zbrojeno to ime nosi broj 666.

Profil Stare Zmije i njenog najvećeg pomagača može se dobro opisati helenskim izrazom 'stari zavidljivac' ('zlobnik'): palái-báskanos (palebaskanos) – Ŕ±»±ą˛±Ăş±˝żÂ. Pogledajmo pod kojim brojem stoji dati izraz:
P Pi 80
A Alfa 1
L Lamda 30
A Alfa 1
I Jota 10
B Beta 2
A Alfa 1
S Sigma 200
K Kappa 20
A Alfa 1
N Nu 50
O Omikron 70
S Sigma 200
Skupa: 666


U VII stoleću Muhammedovi džihad-jurišnici počeli su da preplavljuju Bizantiju i da se probijaju na evropsko tlo. Iz grčkog imena osnivača islama - imena Maometis, nađen je broj Antihrista:


M Mi 40
A Alfa 1
O Omikron 70
M Mu 40
E Epsilon 5
T Taf 300
I Jota 10
S Sigma 200
Skupa: 666

U vremenu kvazireformacije i žestokih sukoba rimokatolika i protestanata, bivši avgustinski monah, buntovni i kivni Martin Luther (1483.-1546. g. ne.), i rimski pontif proglašavali su jedan drugog za Antihrista. Luteranac Mihael Štifel "našao" je da papsko ime Đovanija de Medičija, Lava X - LEO DECIMUS (1513.-1521. g.) stoji pod brojem 666. Naravno, on u službenom imenu pape "nije video" slovo M koje ima vrednost 1.000.

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se