Jedan od helenskih izraza za "grudi", čovekovo duhovno srce i misao, um, zapisan zajedno sa svojim članom, glasi: he phrn (dorski phrán, phrenós, te numerički transliteraciono tretiran stoji pod brojem 666:

E Eta 8

Ph Fi 500
R Ro 100
E Eta 8
N Ni 50
Skupa 666

U Kabali ‘srce’ emanacionog drveta života čini šesta sefira – Thif’reth (‘čast’). Korenspodira sa Sunce, sa sedmičnim danom nedeljom (danom Sunca), sa alhemijskim metalom zlato, i sa carskim vladalačkim rangom. Pod tom sefirom stoje sve istinske svetlonoše i svi istinski svetlosni kultovi, ali, u izvrnutom vidu, i svi poslanici Tame koji se ogrću u lažni sjaj.

Sledbenici Čarlsa Rasela, tobožnji svedoci istine koji iza parahrišćanskih doktrinalnih konstrukcija skrivaju svoje sadukejstvo i zanesenjaštvo, koji se naziru i kao moguće neposoljene žrtve na oltaru lažno Novog svetskog poretka, u 'Ligi naroda' koja je posle Drugog svetskog rata prerasla u 'Organizaciju Ujedinjenih Nacija', vide apokaliptičku desetorogu Zver. Dvoroga Zver, koja se potom opisuje, je ‘naravno’ OUN. No oni po tom pitanju ne mogu i ne umeju izvesti nikakav numerološki validan i referentan dokaz za svoju tvrdnju. Društvo naroda (stvoreno na Versajskoj mirovnoj konferenciji na predlog predsednika SAD Vudrua Vilsona) svoje postojanje nije imala u znaku broja 42. UN (stvorene na predlog sila antifašističke kolacije 25. aprila 1945.) postoje i deluju pak duže i od 42 meseci i od 42 godine. (Treba znati da Lažni Prorok, koji se slika kao dvorogo ‘jagnje’ sa glasom Azdaje, Zver koja izbija iz ‘zemlje’ (parodijskog novodopskog pokreta) prethodi desetorogoj Zveri koja izbija iz ‘mora’, jer dvoroga Zver vremenski priprema put sedmoglavoj Zveri, onako kako je Jovan Krstitelj pripremio put Hristu i najavio Njegovu pojavu.) Dakle, vidimo da se Zver ‘mora’ slika sa sa sedam glava i deset rogova. Sistem organa i resora sa kojima institucionalno-predstavnički funkcioniše OUN nikako se ne može svesti pod najavljenu i traženu strukturalnu kompoziciju 7+10.

Iako Ujedinjene Nacije imaju brojno članstvo, ipak one u svoje krilo ne okupljaju još dosta država, a i nad onima koje su obuhvatile u svoje članstvo nemaju naglašen despotsko-suprematorski upliv i nadzor. I same UN se sve više eksponiraju kao podmet jedne jače imperijalne instance: 'Nove obećane zemlje', Judeo-Amerike, glavnog 'redara' starog-Novog svetskog poretka, uz Izrael vodećeg nosioca državnog terorizma, Amerike koja ponajprije zastupa i brani interese multinacionalnih kompanija, a tek potom prava običnih građana, Amerike koja sve više deluje neokolonijalistički pod plaštom humanitarno-mirovnih intervencija, ‘zaštite’ ljudskih prava, slobode i demokratije, koja zlom ‘leči’ zlo. Kada se u novoj Utopiji, planetarnim Sjedinjenim Državama, instalira, po nagovoru Lažnog Mesije, gvozdena svetska vlada, UN će svakako postati njena parlamentarna skupština.

Sva ovakva, poput raselitskih, proizvoljna 'tumačenja' ko je apokaliptička Zver, u stvari su u službi skrivanja najviših pomazanika Stare Zmije, Protivnika Božijeg (grč.: anti = ‘protiv’, ‘umesto’). Umišljeni duhovni učitelji i 'tumači' Apokalipse, koji nemaju razvijenu čežnju za Istinom, slični su anarhistima i nacionalšovinistima koji se na prozirno bedan, sirov i bizarno-provokativan način bore 'protiv' mondijalizma, globalizma i unitarizma; na takav način da pseudoiluminatskoj hidri, sada (2009. g.) još uvek u senci, samo otvaraju prostor za nova brutalna eksponiranja. I lažno Novi svetski poredak ne bi se toliko monstruozno eksponirao da ga primitivno ne izazivaju lokalne autokrate i diktatori, koji u malome rade ono što Zver hoće načiniti na globalnom planu: centralizovati svu moć, 'ujediniti' slepo mnoštvo tako što će se ono vezati za megalomanske i iluzorne predstave i projekte velikih i bogatih, tako što će se podstaći unutarnji plamen razdora ('svako protiv svakog'), a svo izbijajuće nezadovoljstvo usmeriti protiv Boga i Božijih služitelja, koji treba da budu proglašeni 'ateistima' (jer ne veruju u pseudoiluminatskog boga, sunčanog Baala) i 'satanistima' (jer govore i razotkrivaju Satanine laži i zamke).

Novi Zmijin poredak u svoje krilo može da 'ujedini' samo naduvene ljude koji više vole omamljujuće slasti nego Boga, one koji teže da budu što veći, što ugledniji, što moćniji, da se vežu uz velike i bogate. Jedan od simbola velikaša, giganata vezanih za mamona i blatnjave kaljuge ljudske sebičnosti, za zemaljsko i čulno, jeste svinja. Svinja simbolise naduven ego koji se valja u blatu greha i neznanja. Etimoloski srodan termin je 'sfinga', jedan od izvedenih simbola zarobljenosti u materiju, vezanosti za ono nisko i opterećujuće. U negativnom vidu sfinga je simbol nepročišćenog, neprosvetljenog i izopačeno sjedinjenog jastva.

Reč 'sfinga' u modernom helenskom jeziku latinično transkribovana piše se: sphigga. Jedan stari oblik pisanja datog naziva umesto grafeme 'ph' (Fi) ima Digamu, i umesto završetka 'gga' (izgovor: -nga), završetak 'ny'. Kada u toj ortografiji izračunamo broj naziva 'sfinga', koristeći normalno numeričke vrednosti grafema starohelenskog alfabeta, dobijamo sledeći ishod:

S Sigma 200
F Digama 6
I Jota 10
N Nu 50
Y Upsilon 400
Skupa: 666


U novom himeričkom poretku Stare Zmije, zavedeno mnoštvo s četiri kraja zemlje će se ujediniti u prljavštini oko velikih i moćnih, i uzdizaće tu trulež prema Bogu, besneći na Svetitelja što ga On ne podržava u njegovoj izopačenosti i opijenosti prividom.

Tumači opskurnih i kovitlavih Nostradamusovih viđenja (koja verovatno predstavljaju samo prepis i redakciju nekih ranijih videlačkih apokrifa) govore o nekakva tri udarna Antihrista! Oni koji ne vide i ne priznaju da su se svojim bezakoničkim življenjem stavili na strani Krvnika ljudskog, skloni su da svo zlo projektuju na drugog. Antihrist je svako ko ne priznaje da je Hrist-Bog došao na zemlju u liku Isusa od Nazareta, Gospoda koji je moćno svedočio za Istinu, svako ko odbacuje Hristov Put i Hristova dela, svako ko, dakle, gazi Hristov Zakon. Veliki Antihrist, sedmoglava Zver, jeste punkt najvećih i najodanijih Sataninih pomagača, brlog vrhovnih pseudoiluminata koji će s svojim ‘dobrotvorom’ i mentorom, sa Demonom razgovarati licem u lice, koji će se proglasiti za 'Boga' i uzdizati se iznad Boga i Svetog Zakona.

Imena, titule i poduhvati mnogih historijskih i aktuelnih figura i struktura stoje i mogu se nalaziti pod brojem 666, ali to neminovno ne povlači neopovrgljiv zaključak da je u pitanju od Hrista najavljena apokaliptička Zver. Apokaliptička proročanstva se odnose prevashodno na nekoliko poslednjih godina staroga sveta, na završnicu ere Otkupljenja, ere Ribe, i početak ere preobraženja, ere Vodolije. U Kabali, judejskoj ezoteričnoj predaji, klipot Riba (demon koji stoji kao antipod jednog od 12 Zraka Beskonačnosti) nosi ime 'našimiron' (NaShIMIRON), te ima zbirnu vrednost imena 666 (50+300+10+40+10+200+6+50).

Nad Isusovim krstom stajao je natpis '... kralj judejski', izložen na ondašnja tri aktuelna jezika. Arhanđeo Gabriel ukazuje blagoslovenoj Mariji za dete koje će izneti: »... I daće Mu Gospod Bog Presto Njegovog oca Davida, te će vladati nad Domom Jakovljevim doveka, i njegovom Kraljevstvu neće biti kraja.« (‘Luka’, 1:32-33 ) - Gledajuci brojna Isusova čudesa, neupućeni i zabludeli judejski živalj, koji je tražio Mesiju po svojoj revolucionarno-suprematorskoj meri i pobudi, pokušao je i Isusa da proglasi i uzdigne za kralja Izraela, a kada Ovaj to nije prihvatio, preprepredeljački i zlobnički Ga je, nahuškan i izmanipulisan, pred rimskom namesničkom vlašću optužio da je kolovođa pobune protiv Rima. Isus nije prihvatio ni Satanino namamljivanje i iskušenje da mu se pokloni a da zauzvrat dobije vlast nad svim zemaljskim kraljevstvima. Jer Gospod će se pokazati kao Gospodar Zemlje kada se ona očisti od svih pustošnika, i kada na njoj budu ostali oni koji će prihvatati i živeti Zakon Ljubavi. Budući svetski monarh, koji ce Planetom najverovatnije iz Jerusalima vladati, zasigurno će imati i titulu i status izraelskog kralja. Pristalice eksponiranog jevrejskog teroriste i cioniste Menahema Begina proglasile su proklamativno ovog 'kraljem Izraela'. Osmotrimo pod kojim brojem stoji hebrejska leksička kovanica 'kralj Izraela': Ha-meleh le Jisrael (Ha-MeLeKh Le JISRa’EL ):


H He 5

M Mem 40
L Lamed 30
Kh Haf 20

L Lamed 30

J Jod 10
S Šin 300
R Reš 200
E Alef 1
L Lamed 30
Skupa: 666


Planetom Zemljom u 'novom' Zmijinom poretku vladaće čovek koji će ponajmanje imati vlast nad sobom, koji će se pokazati i osvedočiti kao najveći i najpredaniji instrument Kneza Tame.

Čovek, kome je Zemlja data da je s ljubavlju podredi, postao je njen pustošnik u bezobzirnoj trci za profitom i dokazivanjem. Odbacujuci Boga čovek-gospodar se uzdiže nad Bogom, gradi 'raj' bez Boga, pokazuje se kao čovek-zver. Tako materijalnim grabežom zaslepljen čovek umišlja da je vladar sveta i vaseljene, veruje da je bog koji može oblikovati stvaranje po svojoj izopačenoj volji. Tako on razara i pustoši: i sebe kao Božiji hram i svet oko sebe. Merilo svega istinitog, lepog i dobrog je Bogočovek Isus Hrist i Božiji Zakon, Zakon Života koji je Isus primerno ostvarivao i upućivao na njegov značaj.

Čovek vezan za instituciju i svet privida uvek je nastojao reč Istine i Božiji Zakon da prekrije dogmama i ljudskim tumačenjima, dakle, da izvrne i sakrije istinu svojim kultovima, tradicijama, predanjima. Isus farisejima ukazuje: »Ukinuste Božiju Zapovest za predaje svoje.« (‘Matej’, 15:6) - A apostol Pavle upozorava verne u Kolosi »Pazite da vas ko ne obmane filosofijom i praznom prevarom, po predanju ljudskom, po nauci sveta, a ne po Hristu.« (2:8). Helenski naziv za ‘predanje’, 'tradiciju' glasi (h) paradosis, i počiva pod sumom 666:


P Pi 80
A Alfa 1
R Ro 100
A Alfa 1
D Delta 4
O Omikron 70
S Sigma 200
I Jota 10
S Sigma 200
Skupa: 666


Da li je mera svega Hrist i Hristov Zakon, ili tradicija, kult, ceremonija? Ko tradiciju, ljudska predanja i ljudske običaje stavlja iznad Hrista, on pokazuje da ne poznaje Hrista i Njegovu volju, pokazuje da Sveti Jedan nije središte njegovog života i njegovih životnih stremljenja. Mnogi žive u zabludi da je veličina pred Bogom pripadati tradicionalističkoj religiji; veličina je pripadati Bogu u prahrišćanskoj religiji i ispunjavati istinski Božiji Zakon. A principi i život ranih hrišćana gotovo da i nemaju nikakvih dodirnih veza sa vrednostima i stremljenjima današnjeg crkvenog hrišćanstva, hrišćanstva sumnjivog predanja kome je bog kult, kip, mammon, nacija, trbuh, knjiga ili dogma.

Svojim predanjima i svojim rigidnim i poroznim jurisdikcionim regulama i aktima čovek i njegove institucije moći vrlo često hulno blate i hoće pokriti i ‘zameniti’ Božiji Zakon, koji u svom najunutarnjijem vidu daje sve istinoljubivome čoveku životne smernice za duhovno uspešan i plodonosan život. Dok su Božiji principi izraženi prevashodno u Hristovoj Besedi na Gori, Zapovestima ljubavi, i u Dvanaest Zapovesti (koje nadograđuju Mojsijevih Deset Zapovesti), dotle je, na primer zakon rimokatoličke institucije, njeno pravo, izložen u zakoniku Canon iuris canonic (CIC). Paragrafi od 331 do 335 tog zakonika regulišu supremamatorska prava rimskog episkopa. Saberemo li granične paragrafske vrednosti ovih članova (331-335) dobićemo broj 666. Saberemo li brojeve oko datih paragrafa (330+336; 329+337, ...) uvek dobijamo vrednost 666. Tri šestice. Suma aritmetičkog niza brojeva od 1 do 36 jeste 666. 3 puta 6 jeste 18. 6+6+6=18.

Otkrovitelj Hristos ukazuje da se iz Imena Zveri može dobiti, izračunati trostruki broj čoveka: a broj čoveka je 6; po starozavetnoj skriptuarnoj interpretaciji Geneze Adam je stvoren 6-og Dana. Broj čoveka-zveri, čoveka-boga, velikog protivnika Bogočoveka Hrista Isusa, jeste 666. Startna pogreška neupućenih tumača patmoske 'Apokalipse' je ta što naznaku i termin 'ime' doslovno shvataju, a u biblijskim tekstovima lingvalni pojam 'ime' (hebr.: šem) se često pojavljuje i kao simbol Božijeg Zakona, Zakona Ljubavi, Zakona Života. 'Izračunati' broj (imena) Zveri znači i razotkriti lažni poredak Zveri i Zmije, uzdići se iznad njega životom po Božijem Redu, Božijem Zakonu. Kada se za izlazeću Zver simbolično kaže da na glavama ima mnoga hulna imena (‘Otkrivenje’, 13:1), to ponajprije znači da on donosi i objavljuje mnoge rigidne, tiranske i pogromaške zakone.

U jednoj od svojih završnih molitvi Isus se obraća Ocu rečima i ukazom: »Objavio sam Tvoje Ime ljudima koje si mi dao od sveta.« ('Jovan', 17:6) - Hrist Božiji je objavio ljudima Zakon Nebeskog Oca, Zakon Ljubavi, u mnogim aspektima, onoliko koliko je to jezik mesa dozvoljavao, te je i Sam za primer ostvarivao Sveti Zakon.

U molitvi zajedništva, u molitvi 'Oče naš', Isus iznosi: »Neka se sveti Ime Tvoje.« Ime Božije, Zakon Božiji, sveti se i proslavlja se tako što se ostvaruje, tako što se uzorno ispunjava, tako što se zakonitim delima čovek neprestano moli i klanja Gospodu Života. - Psalmista egzaltirano deklamuje: »Noću se spominjem, Jehova, Imena Tvojega i Tvoj čuvam Zakon.« (119:55, v.: 113:1-3)

Za one koji su zakonitim životom prizvali Božije Ime u svom srcu, koji su u procesu čišćenja duše uskrsli sa Hristom, koji su uzeli udela u Prvom Vaskrsu, za njih se u 'Apokalipsi' iznosi da imaju Hristovo Ime, Božiji pečat na svom čelu utisnut (22:4, 3:12). Na čelu je lociran 6-i centar svesti, iz koga prevashodno zrači Očeva Ljubav, jedan od sedam Svetih Zraka koji ishode iz Presvetog Dvojstva, Pra-Ljubavi i Pra-Mudrosti. Oni koji vole laž (a ko voli laž on će i činiti laž, jer ono što čovek voli, to i hoće, to i čini), ti i na 'čelu' primaju žig Propasti, žig koji pokazuje njihovu neizmernu ljubav prema ljudskom sebstvu koje nema osećaj za bližnje, ljubav prema u greh potonulom svetu. Oni koji su Bogu mili, ljudi koji vole bližnje kao deo svog istinskog Sebstva, koji vole Boga iznad svega, ti će i ispunjavati Božiji Zakon, oni će i biti ispunjeni Zakonom, jer Bog je Zakon Života; kao savršeni pravednici oni će i primiti i osvedočiti Jagnjetov pečat otkupljenja na svoje 'čelo', na svoju dušu.

Broj 666 se pojavljuje numerički simbol odbacivanja Hrista Triputnajvećeg kao Temeljnog, Ugaonog i Završnog Kamena Spasenja, simbol odbacivanja Najvišeg Božanstva. Plutarh iz Heroneje, u svom eklektičarskom traktatu 'Isida i Osirid' ukazuje da se za tok i obeležja božanstva uvek vezuje trostrukost; tako govoreći o egipatskim božanstvima plodnosti iznosi: »Božanstvo je u stvari izvor i kao takvo svojom plodnošću umnožava sve što iz njega proizlazi. Za umnožavanje se upotrebljava broj tri; na primer: 'trostruko srećan', ili: 'njegove nerazrešive spletke bile su trostruke'. Vlažna tvar koja je od davnina uzrok stvaranja svih stvari stvorila je u početku tri prvobitna Elementa: Zemlju, Vazduh i Vatru.« (36) - Egipatski mudrac Hermes nazvan je tako Trismegistus/os - 'Triput Veliki'. - I hermetičko-gnostički spis ‘Alogen’, pronađen kod Nag Hammadija, za Najvišeg nešto slično iznosi: »Slušajte sada o Nevidljivom, duhovno Trostruko Moćnom! On postoji kao Nevidljivi koji je svima nedokučiv. On ih sve u sebi obuhvata, jer svi postoje radi Njega. On je savršen, i više nego savršen, i blagoslovljen.« (XI, 47) - Svaka savršena duša prima, sadrži i odašilje puninu Duha Svetoga: Oca, Majku i Sina. I svaka zračeće upotpunjena duša je tako otac, majka i sin Duha. Ona duša koja prima i preuzima zlo, koja pohranjuje zlo u sebi i odašilje zlo iz sebe, ona se i žigose onim što odašilje iz sebe a što joj se vraća, što je obavija. Sinovi i kćeri Tame se rađaju od Zla, nose Zlo u sebi i žive u Zlu, te rađaju Zlo iz sebe; »... Požuda začne i rađa greh, a učinjeni greh rađa smrt.« (‘Jakov’, 1:15)

Kako zlo ne može postojati sa Dobrotom iz Boga, to i Zlo zlotvore goni da se bore protiv Boga. Trozubac koji uzdižu protiv Neba jesu njihova dela, ono što primaju i prihvataju u svoj duh i dušu i telo, što nose u sebi i što zrače iz svoga bića predatog, predatog i posvećenog Tami. Helenski tragičar Eshil kroz lik Danaja u 'Pribeglicama' iznosi: »Gle, eno trozupca, gle znaka božijega!« (218) - Trozubac je oružje Posidona, sina Krona i Reje, brata Diva i Hada. U helenskim mitičko-arhaičnim refleksijama on trozupcem uzburkava more i cepa zemlju. U 'Apokalipsi' se, kao što smo rekli, Zver koja izlazi iz mora uzburkanog narodnog mnoštva slika sa 7 glava i 10 rogova. To znači da pet glave nose po jedan rog, jedna glava dva roga, i jedna glava tri roga podignuta ka Nebu. Ta sedma 'glava', tokom 'pola vremena' Novog satanskog poretka, pokazuje se kao gvozdeni svetski monarh, veliki Antihrist.

Rogovi usmereni prema Nebu pojavljuju se i kao simbol raspršenja, nastojanja da se Kraljevstvo Svetlosti podredi, razbije i rastoči. Helenski termin za 'raspršenje' glasi akrasia (zapaziti tri 'A' u reči), te ima brojnu vrednost 333. Tu vrednost (333) nosi i izraz 'razuzdanost' – akolasia . Saberemo li 333 i 333 dobijamo numerički trozubac Zmije: 666. Broj 666 tako simboliše i nakaznu objedinjenost lažnog novog Doba i lažnog Novog svetskog poretka, paklenih vratiju i paklenog sunca, spoj Skerletne Bludnice (ekumensko-himeričke svetske religije) čiji će se gresi uzdići do Neba, i sunčane Zveri (gvozdene iluminatske svetske vlade). - Egipatska boginja neba, boginja grada Saisa - Neith, koju Herodot (II, 28) poistovećuje sa Atenom a Plutarh sa Isidom (- videti i Platonov 'Timaj', 21/e) u hebrejskoj transkripciji nosi ime Nuith, te ima brojnu vrednost imena 466. Dodamo li tome broju vrednost za sunčano slovo 'R' (Reš) - 200, dobijamo sumu: 666. – Helenski naziv za Skerletnu Ženu (H Kokkin Gyn) ima vrednost 667 (666+1; 1 je broj muškog načela, u ovom slučaju sunčane Zveri).

Helenski naziv za rđavog vođu glasi kakós hodgós – ş±şżÂ ż´·łżÂ, i jasno figuriše pod brojem 666. (U helenskom mitičkom predanju ho Kakos bio je razbojnik koga je Herakle ubio.)

K Kappa 20
A Alfa 1
K Kappa 20
O Omikron 70
S Sigma 200

O Omikron 70
D Delta 4
E Eta 8
G Gamma 3
O Omikron 70
S Sigma 200
Skupa: 666

Lažljivi i zli vođa, vuk u jagnjećoj koži, zavedeno mnoštvo na širokom putu ('Matej', 7:13) vodi u propast: »Može li slepac da vodi slepca? Zar neće obojica pasti u jamu? « ('Luka', 6:39)

Kao što je Hrist, jedini Put koji vodi u Nebo, u Besedi na Gori blaženstva objavio ustav Svoje izgrađujuće države, Svetskog Kraljevstva Mira, tako će i Veliki Bezakonik objaviti svoje 'Evanđelje' i svoj Zakon novog satansko-tiranskog poretka. I taj Zakon Sina Propasti živeće i ispunjavaće mnogi ljudi potonuli u Zlo, svi oni koji vole Obmanu i čine Zlo i Laž. I Zakon Zveri, Ime Zveri, stajaće pod brojem 666. Svako ko je ispunjavao sebe Zlom i bude ispunjavao sebe Zlom ispunjavajući Zakon Propasti, on će i prodati svoju dušu Tami, on će i primiti Žig Propasti, osudiće sebe na viševekovno bolno otplaćivanje duševnih dugova u Ognjenom Jezeru, u grotlu negativne, grehom prepolarizovane Božanske energije, u ognjenim jezicima. Samo oni koji su mali Duhom, siromašni Istinom, koji su robovi ljudskog 'ja', zdušno će prihvatiti Zver kao 'Boga' i njegovu reč kao 'Božiji Zakon', živeće zapovesti Sina Propasti, i potvrdiće time svoje duhovno mrtvilo, svoju propast. Takvi bezakonici će 'vaskrsnuti' iz bezdana smrti uz Zver 666, ustaće sa Bezakonikom protiv Boga, uzeće udela u Drugom Vaskrsu, vaskrsu za Drugu Smrt, za Ognjene Jezike Bezdana.

Mondijalistička hidra, arhitekte i misionari lažno Novog svetskog poretka, masonsko-iluminatska estanlišment nadahnut Drakonom, ne propušta nijednu priliku da sve zemaljsko žigoše svojim simbolima, glifovima i zdanjima, koji najčešće respektuju broj 666. Tako su pred pred pariskim Luvrom, preko francuskog predsednika Žaka Miterana (Jacques Mitterand) u čast Novog satanskog poretka i za proslavu dvestote godišnjice od Francuske revolucije, podigli veliku piramidu od 666 staklena okna. Širom sveta podižu slične piramide. Negde su one dosta nenametljive i "zamaskirane", kao na primer pred Srpskom Akademijom nauka i umetnosti u Beogradu, gde piramida tobože predstavlja "orijentir" prema stranama sveta.

Dalje, nameću kao nešto 'važno' da ulazni link-kod za mnoge stranice interneta (svetske kompjuterske mreže) bude 'www': abrevijatura, skraćenica od engleske kovanice World wide web ("prostrana mreža sveta"); 'www' je u stvari inicijalno-ortografski ekvivalent za broj 666. Šesto hebrejsko slovo nosi ime Vav ('kuka'), a u engleskom fonetičkom alfabetu se najčešće transkribuje kao 'w' (duplo 'v', dablju). Jedan od engleskih naziva za Velikog Prepredenjaka je double. U Apokalipsi Đavo se naziva Diabolos (grč.: dyo = 'dva') i Satana. Tri pridružena Vav -a daju broj-žig Stare Zmije i pomagača Tame.


Ako po numeričko-transformacionoj abecednoj tabeli A=6, B=12, C=18, D=24, … W=138, X=142, Y=148, Z=154 tretiramo engleski izraz za ‘računar’ – COMPUTER, dobijamo broj 666 (18+90+78+96+126+120+30+108). – U sistemu kompjuterskog ASCII (American Standard Code for Information Interchange) koda ime informatičkog “patrijarha” - William Henry Gates-a III stoji pod brojem 666, kao i kovanica LORD MAITREYA i BAR CODE.

Kontrolni robni kod, UPC (Universal Product Code), bar code, koji su arhitekte novog satanskog poretka uvele 1970. godine, danas susrećemo praktično na svakom proizvodu. I više nego očigledno je da masonski bar code u sebi krije broj 666 (dve okomite paralelne linije, koji su i dva stuba enterijera masonskih loža, jesu oznaka za broj 6), čime se izražava subverzivna ideja i naum da sva trgovina treba da stoji pod žigom i kontrolom Tame.

Anđeo Bezdana, koji stoluje nad četiri apokaliptička jahača, četiri Princa Zla, u grčkom jeziku nosi ime ApollyMn - 'razarač', a u hebrejskom Abadon - 'ponor propasti' ('Apokalipsa', 9:11) - U magiji gospodar pustoši i podele (setimo se latinske maksime divide et impera - 'podeli pa vladaj') nosi naziv Horonzon. U hebrejskom jeziku njegovo ime piše se sa tri udvojena otiota 'v' ( Hwrwnzwn ). Hebrejski termin za udvojenost, za sparivanje, glasi 'šagal' (ŠaGaL). U hebrejskoj gematriji ime 'horonzon' ima brojnu vrednost 333, kao i 'šagal' (uz to i jedan od termina za ženu - 'šegal'). Udvostručen broj 333 daje zbir 666. - U Kroulijevoj telemitsko-luciferijanskoj objavi 'Liber Al' za Ženu (Woman) Pustoši, Kapiju Boga Sunca, nalaže se: »... Neka sprovodi pokvarenost - ... Word the work of wickedness.« (III, 44) Više nego uočljiva su tri početna udvojena slova 'v'.

Neki numerološki istraživači su našli da mnoge faktografsko-životne informacije o bivšem američkom predsedniku Džordžu Bušu (George Walker Bush), slepom neokolonijalističkom oruđu pseudoiluminatske klike, leže u znaku broja čoveka, broja 6. No malo je verovatno da će Satana za budućeg svetskog tiranina izabrati Buša Mlađeg (bez obzira na njegovo članstvo u brojnim luciferijanskim grupacijama), jer njemu za takvo mesta treba još prepredeniji čovek, veći 'mozak' i vatreniji orator.

Članove buduće gvozdene svetske vlade treba tražiti među redove judeo-masonskog revolucionarnog bankarstva i berzanskog mešetarstva, onog koje na svet gleda kao na tezgu na kojoj može profitirati, kojima je Mammon bog, sa kojima je i Vajshaupt, osnivač Reda (tobožnjih) iluminata, u Frankfurtu sklopio dijablički savez da finansiraju njegove konspirativne poduhvate, koji bi izvitopereno realizovali (neke) državnopravne, utopijske zamisli Platonove 'Države'. Mamon pretvara i čoveka u robu, koja se može kupovati i prodati, koja ima 'vrednost' samo ako je u službi Gospodara podele i lažnih objedinjavanja. Budući svetski vladari stajaće pod odredbe: bogat, podmukao, judejske krvi, američki državljanin ili amerofil,... Takvi 'mozgovi' nalaze se prevashodno među bogatim kartelskim judejsko-iluminatskim porodicama kao što su Rotšildi, Rokfeleri, Morgani, Varburzi, Soroši, Diloni, Kunovi, Lebovi,... Zapaziti sunčano, gospodarsko slovo 'r' u pojedinim njihovim imenima.

Hebrejski naziv za staroegipatsku boginju grada Saisa (Platon: Timaios, 22e) – Nith – ť·ą¸ (koju Herodot izjednačuje sa Atenom – II, 28, a Plutarh i Platon sa Isidom), glasi Nuit, a broj imena joj je 466 (50 + 6 + 10 + 400) Kada se tom imenu doda vrednost solarnog slova Reš (200), dobija se broj sunčane Zveri - 666.

Bog kao Zakon i Red jeste život Harmonije i Ritma. Svako duhovno ime i svaki broj pripada Bogu, Beskonačnome, jer sve istinsko jeste iz Boga, za Boga i u Bogu. Tako i broj 666 pripada Bogu, odnosno izražava neke kardinalne vibracije i talasne odnose u Gospodnjoj tvorevini. Stoga je i besmisleno broj 666 sam po sebi tretirati i uzimati kao izraz i obeležje "zlokobnosti". Dati broj je država smrti samo naizgled otrgnula iz božanskog numeričko-reprezentativnog toka i domena, prisvojila ga kao 'svoj' žig. Dok je 'žig' Tame na numeričkom planu broj 666, na ortografskom planu to je deveto starohebrejsko slovo – Teth ('zmija'), grafema koja se piše kao solarno-zmijski krug koji obavija ravnokraki krst, zemlju i njene Elemente.

Ne samo mnogi parodijsko-blasfemični termini i kategorije, već i mnogi duhovno svetli ukazi stoje pod solarnim brojem 666, brojem koji u pozitivnom smislu izražava najvišu ljubavnu egzaltaciju i ekspanziju.

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se