29

srijeda

ožujak

2017

.G0@ 89G2@ @ ..M.@ @ A$ A&>/K @ &>8M$>(-1


.G0@ 89G2@ @ ..M.@ @ A$ A&>/K @ &>8M$>(-1(Meri Saheli Ki Mammi Ki Chut Chudaiyon Ki Dastan- Part 1)Meri Saheli Ki Mammi Ki Chut Chudaiyon Ki Dastan- Part 1


.H *(@ 9I8M2 @ 0B. .G [@($ G 8>% ,>0 8G 0 %@ ?88G .G0@ 8@ .M.@ 0 ,M,B 8G -@ >( *9>( 9K %@, /9 (> .AG &?( [@($ @ .M.@ 69(>[ (G 8A(> %@ , .H [@($ > 8G 0 .G $[>0 0 09@ %@d
$K (G 9@ .A 8G 8A( 0 * -@ .> 2@?d


K .AG (9@ >($G, (K *(> K> 8> *0?/ &G &B, .G0> (>. 69(>[ 9H, .H 6>&@6A&> 0$ 9B, .M0 38 8>2 9H, .H *M0>5G I2G .G M2?6 @ @0 9B, 9.>0G *0?5>0 .G .G0@ ,G@ [@($ K ? , 9K8M2 .G 090 *]> 0 09@ %@d


.G0G *A0K > $>2M2A M,G?8M$>( 8G 09> 9H 82? A&> (G 9. &K(K .> ,G@ K ,G*(>9 9A8M( 8G (5>> 9Hd .G0> 0 &B' @ $09 K0> 9H, 92M@ -B0@ G, $@G (/( (M6 0 .G0> +?0 36-8@ @ -0@ 9A B?/>, 28 @ .8M$>(@ .0 36 @ .2$@ 9A ,.M* />(? >!!


.H M80 825>0 .@[ *9( 0 9@ ,>90 >$@ 9B 2G?( .G0G &G8@ *G -@ +H6(G,2 >* 0 !?[>(&>0 9K$G 9Hd *$? G &A, .G 09(G G >0# .H(G *(@ *M/>8@ 5>(@ (G &K8M$ 2M$>^ K 8L* &@ %@d +?0 &?( (M9K(G .AG *(G &K8M$ 0. 8G -@ 60>, *?2> 0 A&5>/> %>d *$? G &B0 09(G G >0# .AG A$ A&> > 8M> 2 /> %>d '@0G '@0G .H (G &K8M$K 8G .0 *(@ A$ A&5>(G 2@ %@d


2G?( &?( .AG 2M$>^ 0 0. G 8>% .G0@ .>8B. ,G@ [@($ (G -@ &G 2?/>d &082 60>, G (6G .G 'A$M$ .H *(> 2>2 >2@&>0 > ( 80> 9A 2M$>^ G
*0 (@ *80@ 9A %@ 8> 2! .G0@ A$ .G %>, 8G 'K K *(G 9>%K 8G *G 9A .H ( ( B?/> 0$@
*0 (@G 9K 09@ %@ $>? 8> 2! .G0@ A$ @ $ *G58M$ 9K 8G,


.G0G
*0 *@G 8G 0. %>d 59 .G0G -0G 9A .KG B$K K K2$G 9A *(> 2! .G0@ A2>,@ >! .G *G58M$ 0 09> %>, 8> K*> .G0@ >! .G >$G 9@ .H ,?2,?2> @, &0M& 8G .H $(@ K0 8G @@ ? .G0@ ,G@ (G .G0@ 5>[ 8A( 2@, 59 .0G .G d


*(@ .M.@ @ 8>% &K .0M&K 8G A&> 0>$@ &G 59 9M@ ,M@ 09 2G?( 9.>0> 0>[, 0>[ 9@ ,(> 09G 8 2? .H(G 0. 0 2M$>^ G 9(G *0 *(@ ,G@ K -@ 8.G 6>.?2 0 2?/> %>, .G0G *$? G &K8M$ .?2 0 .G0@ 0 .G0@ .>8B. ,G@ [@($ @ . 0 A&> 0(G 2Gd


H8G .H 0 .G0@ .>8B. ,G@ [@($ &K8M$K G ,@ A&@, /9 8, * 5?8M$>0 8G >((G G 2? 9>(@


[0B0 *]Gd


.H 6>&@6A&> %@ 8 2? 0 .G 8,8G A*0 A& 09@ %@ 2G?( .G0@ ,G@ ,>90 >$@ %@, 8 M0 .G 59 ,>90 2K 8G A&(G 2@, 2@ .K92M2G G 5>0> 2K G ,@ ,G@ K ,?$@ &G .H(G 8K &?2M2@ G 9K8M2 .G -G &?/>d 88G .AG -@ [>&@ %@ 2G?( 9@ 9+M$G .G 8@ 9I8M2 .G 8@(?/0 2K G 8>% A&> @ Y,0G .AG .?2(G 2@d


9K2@ *0 8K 8@(?/0 2K (G 60>, *?2>0 .0 *G2> %>d 8K(G *G 8A9>> /9 %> ? 8@ 0B.@ .G> -@ ,?$M$> -0 @ 9K0 (,0 @ 5>0> 2@ %@, .@0 0 G 2> *M/>0 @ ,?@ 9A *>0M@ (?.2 %@d


9>2>? 2$@ .G0@ 9@ %@, *(@ A&> @ K !> 0(G G M0 .G .H(G *(@ .>8B. ,G@ [@($ K -@ 8 ''G .G $>0 &?/> %>d
&G$G 9@ &G$G I2G > 90 2> 8> &@5>(> 9K /> %>d


, 8(G 0>$ *(@ 89G2@ .G> G 8>% >0 ,I/ 9K8M2 .G A&> 05> $K .G0G *>8 8 ,>$ @ *M2G , ( &K(K K I2G 8G (?>2 &?/> />d 8(G .AG !0$G 9A I2 ?/>, .H *9A , .G0@ ,G@ 0 8@ 89G2@ .G> A$ G M0 .G (?>2@ %@d


.H(G 8G I2G G *M0?8@*2 K *(@ 0>$ &G0 9@ 5>*8 &>?2> 05> &?/>d5>0M!( 0 ,>@ 8M>+ K >2?/> &?25> 8K 2!
.> %@ $(> $K 0 9@ 8$@ %@d .H(G.G G 8>.(G ( &K(K K 8?0M+ 5>0M(? &G0 K &?/> />d


8@ &L0>( ,A0@ ,0 .?2@ ? .G0@ ,G@ @ 89G2@ .G> G !H!@ (G 6G/0 .>0M? .G *H8> !B, >(G @ 59 8G $M.9$M/> 0 2@ %@ 2G?( (@ .L$ G >0 .9@(G G ,>& 9@ 8@ ..M.@ 0>'?> (G *(G I2G G &K8M$ 8/ 8G 6>&@ 0 2@ %@ 2G?( 8/ (G 0>'?> @ ,G@ .G> K *(@ ,G@ (9@ .>(>d


0>'?> ?8K ,>* ,G@ > *M/>0 8.$@ 09@ 5K 82 .G ( &K(K G ,@ *0M&> -0 9@ %>, .LX> &G0 8/ (G .G> K K&(> 6A0B 0 &?/>d
&G$G 9@ &G$G .G> &G8@ 2K2?$> ,( d
0 .G&>0 8GM8@ 9>(?/>:

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.